หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายไพรัตน์ ไพรวันโรงเรียนวัดพระมงกุฎประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดา รัตนสมบูรณ์โรงเรียนวัดห้วยพระกรรมการ
3. นางยุพรัตน์ พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ"กรรมการ
4. นางอิสรา สืบสมโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ ไพรวันโรงเรียนวัดพระมงกุฎประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐมณฑ์ ปั้นวงศ์โรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
3. นางวรรณี เย็นใสโรงเรียนวัดนางพระยากรรมการ
4. นายสุวรรณ กุมพันธ์โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ไพรวันโรงเรียนวัดพระมงกุฎประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ บรรดาศักดิ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นางพัธยา ชิณวงศ์วัดหนองแตนกรรมการ
4. นางสาวสมหมาย ทองหยู่โรงเรียนวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายวีระ นิลวิเชียรโรงเรียนวัดท่านครประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลจิรา แป้นย้อยโรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการ
3. นางนวรัตน์ ศรีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ"กรรมการ
4. นางพิศมัย ปิยจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายวีระ นิลวิเชียรโรงเรียนวัดท่านครประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ ลิ่มวรรธนาสกุลโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเยาวภา ภัททิยากุลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายวีระ นิลวิเชียรโรงเรียนวัดท่านครประธานกรรมการ
2. นางชอ้อน วงศ์เล็กโรงเรียนวัดทางพูนกรรมการ
3. นางผจงลักษณ์ ชัยชุมพลโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายประภาส เฮ่าตระกูลโรงเรียนวัดหัวอิฐประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภาณี พงศ์กระทุงโรงเรียนชุมชนลานสกากรรมการ
3. นายบุญคล่อง จุลเลศโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
4. นางพิทยา ฝั่งชลจิตรโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ศรีล้ำโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
6. นางณัฐวดี รักษาธรรมโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
7. นางภารณี ใจห้าวโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
8. นางจำเนียร ผิวผ่องโรงเรียนวัดจังหูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายประภาส เฮ่าตระกูลโรงเรียนวัดหัวอิฐประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ฝอยทองโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
3. นางภาวินี อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
4. นางไพเราะ ฉิมแก้วโรงเรียนวัดดอนตรอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุธาณี แม้นสุรางค์โรงเรียนบ้านหนองหนอนประธานกรรมการ
2. นางจารึก ช่วยเกิดโรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
3. นางโสภิตา ตันเองชวนโรงเรียนวัดดอนตรอกรรมการ
4. นางนิยม วุฒิมาคุณโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการ
5. นางเกวรินทร์ ทองพริกโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางวรรณ์ดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
7. นางสายทิพย์ มณีนวลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุธาณี แม้นสุรางค์โรงเรียนบ้านหนองหนอนประธานกรรมการ
2. นายสงเสียง เพ็ญเกิดโรงเรียนวัดพระเพรงกรรมการ
3. นางนาฎฤดี กลับรอดโรงเรียนวัดดอนตรอกรรมการ
4. นางสุภรณ์ ศรีเทพโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา วาสนาโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
6. นางสมหมาย วีระพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุธาณี แม้นสุรางค์โรงเรียนบ้านหนองหนอนประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
3. นางนัฎฐา พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นางเอริสา สงช่วยโรงเรียนวัดสระไครกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ยามาโรงเรียนวัดท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจารี อักษรรัตน์โรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นางอุทัย เจนไธสงโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ กรรณสุรางค์โรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
5. นางนัยนา พลศรโรงเรียนวัดท่าแพกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางจารี อักษรรัตน์โรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางกฤติกานต์ ชลเกษมโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางนุชนาถ ราชภูชงค์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นางสาวอัชราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
5. นางรัชดา ปาลรังษีโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางจารี อักษรรัตน์โรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางนวลพันธ์ ฤทธิ์บรรเจิดโรงเรียนวัดกัดกรรมการ
3. นายธีระพงค์ หมกทองโรงเรียนบ้านบางหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ เชาวลิตโรงเรียนบ้านสำนักใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นางสาวพรรณศิกานฑ์ ทองตรีพันธ์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
4. นางสุวรรณา อุปการโรงเรียนบ้านบางหลวงกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ประชุมโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ เชาวลิตโรงเรียนบ้านสำนักใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ หัสจำนงค์โรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
3. นางสุจิน ทองใหญ่โรงเรียนบ้านคันธงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบโรงเรียนบ้านห้วยระย้าประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วิชานนะณานนท์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นางกัลยา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนวัดหัวอิฐกรรมการ
4. นางจันจิรา มีช่วยโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
5. นางนวลนุช สายวารีโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
6. นางรพีพร นาคแก้วโรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
7. นางสาวปราณี ชูทองโรงเรียนวัดดอนตรอกรรมการ
8. นางสาวนาฏนฎา พาหละโรงเรียนบ้านคันธงกรรมการ
9. นางชฎา จันทรมณีโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
10. นางเสริมศรี ทองจีนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ ปั้นวงศ์โรงเรียนบ้านไสใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญแก้วโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นางยี่สุ่น ถาวรพันธ์โรงเรียนวัดจันทร์กรรมการ
4. นางสาววรกาญจน์ ชูแว่นโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
5. นางปราณี ฤกษ์ดิกุลโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี จงมีโรงเรียนวัดพังยอมกรรมการ
7. นางศิริพร แสงผะกายโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ เลขมาศโรงเรียนวัดหนองแตนกรรมการ
9. นายธวัชชัย เพชรศรีโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
10. นางศิริพร เปาะทองคำโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
11. นางสาวพรนภัส พูลพิพัฒน์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทิวา ธงธวัชโรงเรียนบ้านคดศอกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา วาจาเพชรโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จกรรมการ
3. นางหนูพันธ์ บรรเจิดเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74กรรมการ
4. นางสาวรัชนี นิลไพรัชโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
5. นางนวลนุช สายวารีโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
6. นางอนงค์ ชูรักษาโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
7. นางสาวธฤษวรรณ มาช่วยโรงเรียนวัดแพร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุเทน เจริญพูลโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่าประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์โรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ เกิดสมกาลโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์มาศ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
5. นางเสภา จิตตารมย์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นางจงดี งามทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
7. นางสาวธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกุสาวดี เพชรศรีโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
9. นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
10. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เจริญพูลโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่าประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์โรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ เกิดสมกาลโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์มาศ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
5. นางสาวเสภา จิตตารมย์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นางจงดี งามทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
7. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกุสาวดี เพชรศรีโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
9. นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
10. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอุเทน เจริญพูลโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่าประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรีย์ มะห์มูดีย์โรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางสาวฐิตารีย์ เกิดสมกาลโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์มาศ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
5. นางเสภา จิตตารมย์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นางสาวจงดี งามทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
7. นางธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกุสาวดี เพชรศรีโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
9. นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
10. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เจริญพูลโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่าประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์โรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางฐิตารีย์ เกิดสมกาลโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
4. นางพิมพ์มาศ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
5. นางสาวเสภา จิตตารมย์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นางสาวจงดี งามทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
7. นางสาวธัญญาศิริ แก้วระกำโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
8. นางสาวกุสาวดี เพชรศรีโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
9. นางสาวฐิติวรรณ ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
10. นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพิศาล ปานรัตน์โรงเรียนวัดเทพธิดารามประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ พุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
3. นายวิรัตน์ มีทองโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิทโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
6. นางสาวปิ่นลดา เย็นรักษาโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ สันติวรกุลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพิศาล ปานรัตน์โรงเรียนวัดเทพธิดารามประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ พุทธิพงษ์โรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
3. นายวิรัตน์ มีทองโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
4. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิทโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
6. นางสาวปิ่นลดา เย็นรักษาโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
7. นางสาวอาภรณ์ สันติวรกุลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุนทร ทิพย์รักษ์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการ
2. นางพรพิมล ภูชงค์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นางสาวกอบกุล ผดุงกิจโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย มัชฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
5. นางปิ่นอนงค์ วันเพ็ญโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
6. นางวิทตรี วิฑูรย์พันธ์โรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
7. นางเรวดี คู่ธรรมจักรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5กรรมการ
8. นายปรีชา สังข์ขาวโรงเรียนวัดมะม่วงทองกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ จิตจารักษณ์โรงเรียนวัดคันนารามกรรมการ
10. นางเกษรา บุญขวัญโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
11. นางสาวเจนจิรา จินดาเพชรโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
12. นางสาวพวงทิพย์ ประสานเกษมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
13. นางรัตนาภรณ์ อิสรพันธ์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
14. นางสาวมาลินี ลือชาโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
15. นางจรวยพร ส้มแป้นโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เกษรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพันธ์ สุขเนาว์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74กรรมการ
3. นางสุดี อ่อนสตีโรงเรียนบ้านบางหลวงกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ คงสงโรงเรียนชุมชนลานสกากรรมการ
5. นางวัชรา ศรีเกตุโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นางสาวอารีย์ ขนอมโรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
7. นางบุษยากร สร้างอำไพโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ ชูใจโรงเรียนวัดจังหูนกรรมการ
9. นางสาวอรทัย เดชเชียรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
10. นางสาวนวลพร ดาวัลย์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
11. นางสาวกฤษณา พลไชยโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
12. นางนิตยา จงไกรจักรโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
13. นางสาวฐิติมา สาครโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
14. นายสมพร ศรีสมโภชน์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ นาคบัวแก้วโรงเรียนวัดท่างามประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ฐานะกาญจน์โรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี ร่วมรักษ์โรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
4. นางสาวปัญจรัศมิ์ ฉิมเรืองโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
5. นางสาวสุทธีรัตน์ ริยาพันธ์โรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
6. นางสาวยุภา ชูหนูโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสำเริง นวลปานโรงเรียนบ้านห้วยไทรประธานกรรมการ
2. นางพรพันธ์ เดชภูมิโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ ดิษแก้วโรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา)กรรมการ
4. นางสาวปิ่นลดา ภูธรภักดีโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางสาวสุนารี หัทยาโรงเรียนบ้านมะม่วงตลอดกรรมการ
6. นางมาริณี ปานสังข์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
7. นางสุภาณี ชูสุวรรณโรงเรียนวัดวนารามกรรมการ
8. นางกัลยา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนวัดหัวอิฐกรรมการ
9. นางธนัชพร เขมะดุษฎีโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
10. นายสุภี จินาโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”กรรมการ
11. นางสินี ถนนทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
12. นางสุคนธา เหมทานนท์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง นวลปานโรงเรียนบ้านห้วยไทรประธานกรรมการ
2. นางพรพันธ์ เดชภูมิโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ ดิษแก้วโรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา)กรรมการ
4. นางสาวปิ่นลดา ภูธรภักดีโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางสาวสุนารี หัทยาโรงเรียนบ้านมะม่วงตลอดกรรมการ
6. นางมาริณี ปานสังข์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
7. นางสุภาณี ชูสุวรรณโรงเรียนวัดวนารามกรรมการ
8. นางกัลยา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนวัดหัวอิฐกรรมการ
9. นางธนัชพร เขมะดุษฎีโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
10. นางสุภี จินาโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”กรรมการ
11. นางสินี ถนนทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
12. นางสุคนธา เหมทานนท์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประวิช บัวประหลาดโรงเรียนวัดมุขธาราประธานกรรมการ
2. นางเกษร เทพรัตน์โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์กรรมการ
3. นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุลโรงเรียนวัดเชิงแตระกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ คงสงโรงเรียนชุมชนลานสกากรรมการ
5. นายโสภาส โอพริกโรงเรียนวัดท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประวิช บัวประหลาดโรงเรียนวัดมุขธาราประธานกรรมการ
2. นางเกษร เทพรัตน์โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์กรรมการ
3. นางบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุลโรงเรียนวัดเชิงแตระกรรมการ
4. นางอนงค์ลักษณ์ คงสงโรงเรียนชุมชนลานสกากรรมการ
5. นายโสภาส โอพริกโรงเรียนวัดท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบุญช่วย ทองเกียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางวรรนิภา คุณะชลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางสาวพวงน้อย แสงจันทร์โรงเรียนวัดเชิงแตระกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เดชสุวรรณรัศมีโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางมาลินี แก้วไพโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ทองเกียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางวรรนิภา คุณะชลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางสาวพวงน้อย แสงจันทร์โรงเรียนวัดเชิงแตระกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เดชสุวรรณรัศมีโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางมาลินี แก้วไพโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านชะเอียนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรีรักษาโรงเรียนวัดชันกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เทิดธรรมปราการโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
4. นางเสาวดี บุปผะโพธิ์คะโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางมัยสุรี หยีมะเหร็มโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วรรณรัตน์โรงเรียนบ้านชะเอียนประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ศรีรักษาโรงเรียนวัดชันกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เทิดธรรมปราการโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
4. นางเสาวดี บุปผะโพธิ์คะโรงเรียนบ้านบางใหญ่กรรมการ
5. นางมัยสุรี หยีมะเหร็มโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายทรงวุฒิ แสงแก้วโรงเรียนวัดนางพระยาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน แก้ววิมานโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางศรีสุดา พรหมทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
4. นางสุดจิตต์ จิตรัวโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวโรงเรียนวัดหนองแตนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ แสงแก้วโรงเรียนวัดนางพระยาประธานกรรมการ
2. นางลำดวน แก้ววิมานโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางศรีสุดา พรหมทองโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
4. นางสุดจิตต์ จิตรัวโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวโรงเรียนวัดหนองแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคดี เภรีภาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ คชเสนีย์โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมกรรมการ
3. นางชุลีพร กุลศรีโรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา)กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ช่วยนุ่มโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นางผดุงกาญจน์ เภรีภาศโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมกรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ คีรีรัตน์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสาคร ยอสินโรงเรียนบ้านคันธงประธานกรรมการ
2. นายมนัส สุขอนันต์โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ตะลังวิทย์โรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ จุติปัญจพรกุลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"กรรมการ
5. นางโสภา มาลีเลศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"กรรมการ
6. นางสาวมารีนา เวลาดีโรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
7. นางสาวปภัชกรณ์ ละอองแก้วโรงเรียนวัดไสมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางนัยเนตร ศรีอุทัยโรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง)ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ขุนชำนาญโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"กรรมการ
3. นายเอกวัฒน์ จุลเลศโรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
4. นางสาวสุวิภา กลั่นมาลีโรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ สกุณาโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นางราศี รักสกุลโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายภักดี จิตรัวโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดวงแป้นโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ จิตมนัสโรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
4. นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
5. นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
6. นางสวงค์ ดำแจ่มโรงเรียนวัดพังยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายภักดี จิตรัวโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ดวงแป้นโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นายธรรมศักดิ์ จิตมนัสโรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
4. นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
5. นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
6. นายสวงค์ ดำแจ่มโรงเรียนวัดพังยอมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพงศ์ ชูตรังโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายกมล มะสุวรรณโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
3. นายอมรรัตน์ จินต์นุพงศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชยากร ศรีเลิศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา การัยภูมิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประพงศ์ ชูตรังโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายกมล มะสุวรรณโรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จินต์นุพงศ์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
4. นายชยากร ศรีเลิศโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา การัยภูมิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจงใจ จึงตระกูลโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสนอง เชาวนะโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
3. นายสันติ สะพานทองโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
4. นางสำเนียง ขำเกิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74กรรมการ
5. นางจริยา สุขห่อโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ การิกาญจน์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางประยูร สุมาลีโรงเรียนวัดวังหงส์กรรมการ
3. นางพะเยาว์ แก้วพงษ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร ตลึงผลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74กรรมการ
5. นางสาวศิรินเพ็ญ หนูนาคโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ การิกาญจน์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางประยูร สุมาลีโรงเรียนวัดวังหงส์กรรมการ
3. นางพะเยาว์ แก้วพงษ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร ตลึงผลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74กรรมการ
5. นางสาวศิรินเพ็ญ หนูนาคโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจงใจ จึงตระกูลโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสนอง เชาวนะโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
3. นายสันติ สะพานทองโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
4. นางสำเนียง ขำเกิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74กรรมการ
5. นางจริยา สุขห่อโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิฑูรย์ สร้อยสุวรรณโรงเรียนวัดศาลาไพประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ อินทรณรงค์โรงเรียนวัดนางพระยากรรมการ
3. นางเยาวนาถ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
4. นางสาวทัศนีวรรณ เอียดสุวรรณโรงเรียนวัดหัวอิฐกรรมการ
5. นางอัชญา เคารพาพงศ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ สร้อยสุวรรณโรงเรียนวัดศาลาไพประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ อินทรณรงค์โรงเรียนวัดนางพระยากรรมการ
3. นางเยาวนาถ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
4. นางสาวทัศนีวรรณ เอียดสุวรรณโรงเรียนวัดหัวอิฐกรรมการ
5. นางอัชญา เคารพาพงศ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านทวดเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุภรณ์ อิสระพันธ์โรงเรียนวัดน้ำสรงกรรมการ
3. นางสุวิมล นิยมวรรณโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
4. นางสุกัลยา บุญรอดโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านทวดเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุภรณ์ อิสระพันธ์โรงเรียนวัดน้ำสรงกรรมการ
3. นางสุวิมล นิยมวรรณโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
4. นางสุกัลยา บุญรอดโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย บุญรอดโรงเรียนวัดท่าสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางดีรูบา ยานพะโยมโรงเรียนวัดบ้านตาลกรรมการ
3. นางชุลีกร เพชรทองโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
4. นางสารี สินพิชัยโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นางสาวถนอมศรี ผลประเสริฐโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิฑูรย์ สร้อยสุวรรณโรงเรียนวัดศาลาไพประธานกรรมการ
2. นางกนกรัตน์ อินทรณรงค์โรงเรียนวัดนางพระยากรรมการ
3. นางเยาวนาถ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
4. นางสาวทัศนีวรรณ เอียดสุวรรณโรงเรียนวัดหัวอิฐกรรมการ
5. นางอัชญา เคารพาพงศ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านทวดเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุภรณ์ อิสระพันธ์โรงเรียนวัดน้ำสรงกรรมการ
3. นางสุวิมล นิยมวรรณโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
4. นางสุกัลยา บุญรอดโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสำรวย สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านปากพญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ผลประเสริฐโรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา)กรรมการ
3. นางปรีชฎา แสงนุ่มโรงเรียนบ้านบางไทรกรรมการ
4. นางนุชจรี ลิ่มหะประเสริฐโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฉิมพลีโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเรณู จุลผดุงโรงเรียนบ้านบางกระบือประธานกรรมการ
2. นางปราณี จิตรพันธ์โรงเรียนวัดดินดอนกรรมการ
3. นางวลัยวรรณ องอาจโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวบุญเจือ เนาวกะโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวนิดา บุญมั่นโรงเรียนวัดโดนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ โกมลโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการ
3. นางอารีย์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
4. นางวีณา สอดจิตต์โรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
5. นางชนิกรรดา เพชรชนะโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ บุญศิริโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พฤษภโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ บุญศิริโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พฤษภโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรพันธุ์ ไชยสุภาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ เกตุเกลี้ยงโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
3. นางลำภีร์ อินทรโชติโรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)กรรมการ
4. นางสาวกัลยา สินภิบาลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีวัชรินทร์ บุญถนอมโรงเรียนวัดเชิงแตระกรรมการ
6. นางจันจิรา มีช่วยโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูลโรงเรียนบ้านทุ่งสร้านประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ญาณสูตรโรงเรียนบ้านนาเคียนประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์โรงเรียนวัดทุ่งแย้ประธานกรรมการ
4. นายประหยัด เทพมณีโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นายบัณฑิต เขียวเสนโรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการ
6. นางนุชนาถ พจนอารีโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
7. นายอนันต์ เดชภูมิโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการ
8. นายเชษฐ์ เกตุเกลี้ยงโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ สุขยามผลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
10. นายสมควร สังข์จันทร์โรงเรียนวัดแพร่กรรมการ
11. นางขวัญเรือน กัลปังหาโรงเรียนวัดสอกรรมการ
12. นางสุประภา คงกำไรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
13. นายสุวัจน์ แก้วเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
14. นางสาวศุภาภรณ์ ทองเกียวโรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)กรรมการ
15. นายไสว สุขสมโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
16. นายศรีภิรมย์ ปาลรังสีโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
17. นายคนอง พวงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
18. นางจันจิรา มีช่วยโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
19. นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมเล็กโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการและเลขานุการ
20. นายนันทวิทย์ ธานมาศโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูลโรงเรียนบ้านทุ่งสร้านประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ญาณสูตรโรงเรียนบ้านนาเคียนประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์โรงเรียนวัดทุ่งแย้ประธานกรรมการ
4. นายประหยัด เทพมณีโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นายบัณฑิต เขียวเสนโรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการ
6. นางนุชนาถ พจนอารีโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
7. นายอนันต์ เดชภูมิโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการ
8. นายเชษฐ์ เกตุเกลี้ยงโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
9. นายยงยุทธ สุขยามผลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
10. นายสมควร สังข์จันทร์โรงเรียนวัดแพร่กรรมการ
11. นางขวัญเรือน กัลปังหาโรงเรียนวัดสอกรรมการ
12. นางสุประภา คงกำไรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
13. นายสุวัจน์ แก้วเพ็งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
14. นางสาวศุภาภรณ์ ทองเกียวโรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)กรรมการ
15. นายไสว สุขสมโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
16. นายศรีภิรมย์ ปาลรังสีโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
17. นางคนอง พวงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
18. นางจันจิรา มีช่วยโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
19. นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมเล็กโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการและเลขานุการ
20. นายนันทวิทย์ ธานมาศโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายภาวินทร์ ณ พัทลุงโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทุม บารมีวุฒิสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
3. นางสุภาพร มณีพงศ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.นศ. เขต 1กรรมการ
4. นายกนก ณ พัทลุงโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ เชี่ยวชลโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
6. นางลออ กาพย์เกิดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
7. นางธนาภา ไชยอุดมโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
8. นางวรภา สุทธิญาณโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญศรี ณ พัทลุงโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจิราภรณ์ จิระพินโยโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางวรรณา ณ พัทลุงโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวปภาวี เต็มเปี่ยมผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ เพชรวงษ์โรงเรียนราษฎร์บำรุง (ลานสกา)กรรมการ
3. นายทวัตร เหย้าสุวรรณโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
4. นางพรรพิมล จันทร์กลับโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ คงตำหนิโรงเรียนเกตุชาติศึกษากรรมการ
6. นายไพศาล จันทร์กลับโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยมกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนวัดวิสุทธิยารามกรรมการ
8. นางปิยาภรณ์ ธรรมรงค์รัตน์โรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอมฤต ภารพบโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ มณีโชติเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นศ.1กรรมการ
3. นายสนอง คงอุปโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์ ถาวรโรงเรียนมารีย์พิทักษ์กรรมการ
5. นางคำนึง ชูประสูตรนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.1กรรมการ
6. นางเกศิณี พืชโรจน์โรงเรียนวัดศาลาไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บูลภิบาลโรงเรียนวัดสมอประธานกรรมการ
2. นางสะอิ้ง บุญสินโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
3. นายวิระ แก้วโสภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ดำฤทธิ์โรงเรียนวัดวิสุทธิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์โรงเรียนวัดจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา โรจน์ดวงโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
3. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
4. นายบุญเชิด ศรีล้ำโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ เขียวเสนโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
6. นางชนานุช กิจบรรทัดโรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา)กรรมการ
7. นางพิสมัย ปิยจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
8. นางสาวไมตรี ลำดับพังค์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
9. นางสาวลำยอง เกษรแย้มโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวพิกุล ฉายาวิกโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวซัลมา พาลีซันโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวปานกวี รับไทรทองโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวสุดาพร เกษรแย้มโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
14. นางณิชกานต์ เพชรรักษาโรงเรียนวัดสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์โรงเรียนวัดจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา โรจน์ดวงโรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
3. นางวรรณา ไชยภูโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
4. นายบุญเชิด ศรีล้ำโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
5. นางพวงเพ็ญ เขียวเสนโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
6. นางชนานุช กิจบรรทัดโรงเรียนราษฎร์บำรุง (ลานสกา)กรรมการ
7. นางพิสมัย ปิยจันทร์โรงเรียนวัดไทรงามกรรมการ
8. นางสาวไมตรี ลำดับพังค์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
9. นางสาวลำยอง เกษรแย้มโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวพิกุล ฉายาวิกโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวซัลมา พาลีซันโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวปานกวี รับไทรทองโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวสุดาพร เกษรแย้มโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์กรรมการ
14. นางณิชกานต์ เพชรรักษาโรงเรียนวัดสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสนธยา ประทุมมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74ประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์รัตน์ มีวันโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นางพวงศรี แก้วมณีโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสนธยา ประทุมมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74ประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์รัตน์ มีวันโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นางพวงศรี แก้วมณีโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายปรีชา กฐินหอมโรงเรียนบ้านตลาดประธานกรรมการ
2. นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์โรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการ
3. นายสมพร ไชฉิมโรงเรียนวัดสระเพลงกรรมการ
4. นายทรงธรรม สายวิจิตรโรงเรียนวัดวังหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกษมา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านบางหลวงประธานกรรมการ
2. นางปรียา สงค์ประเสริฐโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร จากระโนตโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นางสุภาวดี ดิสเสถียรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลีพันธ์ ภูมาโรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา)ประธานกรรมการ
2. นายธีระวิทย์ สกุณาสพป.นศ.1กรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
4. นายณรงค์ เพชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวโรงเรียนวัดหนองแตนประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนวัดมะม่วงทองกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านทวดเหนือประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนวัดมะม่วงทองกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นายณรงค์ เพชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นายวีระ ชูโชติโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมพร ไชฉิมโรงเรียนวัดสระเพลงประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางวัฒนกร จิตรัวโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
4. นางสาวจินณ์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
6. นางสุภาวดี ดิสเสถียรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์โรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เพ็ชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นายวีระ ชูโชติโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
5. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา กฐินหอมโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
2. นางสาวกรีสุดา จุติยนต์โรงเรียนวัดสมอกรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ สุขกลับโรงเรียนวัดท่าสะท้อนกรรมการ
4. นายธีระวิทย์ สกุณาสพป.นศ.1กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางปรียา สงค์ประเสริฐโรงเรียนวัดพระมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางสาวอุมาพร จากระโนตโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นางสาวจินณ์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางสุภาวดี ดิสเสถียรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนวัดมะม่วงทองประธานกรรมการ
2. นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
3. นายณรงค์ เพชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
5. นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนวัดมะม่วงทองประธานกรรมการ
2. นางมาลีพันธุ์ ภูมาโรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา)กรรมการ
3. นายณรงค์ เพชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
5. นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
6. นางอาพร รัฐจักรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางมาลีพันธุ์ ภูมาโรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา)ประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชูโชติโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
3. นางวัฒนกร จิตรัวโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
4. นางดารา พัฒนโศภนพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นางสาวจินณ์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ สกุณาโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กฐินหอมโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
3. นายสมพร ไชฉิมโรงเรียนวัดสระเพลงกรรมการ
4. นางรวิพร มูณีวรรณโรงเรียนวัดตรีเอการามกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กฐินหอมโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
3. นายสมพร ไชฉิมโรงเรียนวัดสระเพลงกรรมการ
4. นางรวิพร มูณีวรรณโรงเรียนวัดตรีเอการามกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายกษมา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านบางหลวงประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ขุนชุมโรงเรียนวัดพระมงกุฎกรรมการ
3. นางบุษกร ณ สงขลาโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
4. นางอุบล กำลังเกื้อโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
5. นางศศิกานต์ ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านคันธงกรรมการ
6. นางวาสนา ไชฉิมโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อกรรมการ
7. นางนภวรรณ รัตนบรรเทิงโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์กรรมการ
8. นางระเบียบ บุญทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
9. นางเบญญาภา รัตนวงศ์แขผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะกรรมการ
10. นางวาสนา ทองนุ่นโรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพิทักษ์ เชิญทองโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อประธานกรรมการ
2. นางดวงพร สุมลวรรณโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
3. นางอุไร รอดเหลื่อมโรงเรียนวัดสระไครกรรมการ
4. นางพวงน้อย สุขผสารโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
5. นางนิตยา ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
6. นางศิริพร เพ็ชรเฟื่องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4กรรมการ
7. นางอักษร รักทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ"กรรมการ
8. นายชูเกียรติ สุทินอาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์กรรมการ
9. นางคณิต สุขหอมโรงเรียนวัดไสมะนาวกรรมการ
10. นางอุบล รองพินิจโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ นาควารีโรงเรียนบ้านชะเอียนกรรมการ
3. นางประภารัตน์ บุญขวัญโรงเรียนวัดสระเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชฎาพร ขุนทองเพชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ นาควารีโรงเรียนบ้านชะเอียนกรรมการ
3. นางประภารัตน์ บุญขวัญโรงเรียนวัดสระเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วคงโรงเรียนวัดทางพูนประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ซังขาวโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางวรรณดี อินทประเสริฐโรงเรียนวัดจังหูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วคงโรงเรียนวัดทางพูนประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ซังขาวโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางวรรณดี อินทประเสริฐโรงเรียนวัดจังหูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วคงโรงเรียนวัดทางพูนประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ซังขาวโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางวรรณดี อินทประเสริฐโรงเรียนวัดจังหูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วคงโรงเรียนวัดทางพูนประธานกรรมการ
2. นางพรศรี ซังขาวโรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
3. นางวรรณดี อินทประเสริฐโรงเรียนวัดจังหูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางหทัยทิพย์ พันธ์อุดมโรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางชไมพร วัลย์ดาวโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางยินดี ศรีธรรมธรโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหทัยทิพย์ พันธ์อุดมโรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางชไมพร วัลย์ดาวโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นางยินดี ศรีธรรมธรโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑาเพ็ชร ชูคำโรงเรียนวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิชา มงคลการุณย์โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ศรีถาวรโรงเรียนวัดวิสุทธิยารามกรรมการ
4. นางดวงเดือน หอมจันทร์โรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
5. นางสาวหทัยทิพย์ รามัญโรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญจา คงกะพันธ์โรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
3. นายภิรมย์ วัฒนสงค์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสง่า เบญจธรรมรักษ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริกร ศรีลำ้โรงเรียนวัดสอกรรมการ
3. นางสาวอุมาภรณ์ มหาพงศ์โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง)กรรมการ
4. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสง่า เบญจธรรมรักษ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริกร ศรีลำ้โรงเรียนวัดสอกรรมการ
3. นางสาวอุมาภรณ์ มหาพงศ์โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง)กรรมการ
4. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสง่า เบญจธรรมรักษ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริกร ศรีลำ้โรงเรียนวัดสอกรรมการ
3. นางสาวอุมาภรณ์ มหาพงศ์โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง)กรรมการ
4. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสง่า เบญจธรรมรักษ์โรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสิริกร ศรีลำ้โรงเรียนวัดสอกรรมการ
3. นางสาวอุมาภรณ์ มหาพงศ์โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง)กรรมการ
4. นางสาวทิพาพร มาศจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยระย้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี ไชยสุภาโรงเรียนวัดไสมะนาวประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช อุตรภาสโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการ
3. นางยุพิน มังสาทองโรงเรียนวัดดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเจือใจ โพธิ์ศรีทองโรงเรียนบ้านห้วยยูงประธานกรรมการ
2. นางเขมพิกา นาคีเภทโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
3. นางสาวลัดติณา เรืองทองโรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปัญญา จันทร์สุขโรงเรียนวัดบางใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญจา คงกะพันธ์โรงเรียนบ้านบางกระบือกรรมการ
3. นายภิรมย์ วัฒนสงค์โรงเรียนบ้านเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประมูล รัตนวรรณโรงเรียนวัดห้วยพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง)กรรมการ
3. นางศรียา ลิมปนาวรวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
4. นายสมปราชญ์ บุญรอดชูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประมูล รัตนวรรณโรงเรียนวัดห้วยพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง)กรรมการ
3. นางศรียา ลิมปนาวรวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
4. นายสมปราชญ์ บุญรอดชูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประมูล รัตนวรรณโรงเรียนวัดหัวยพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง)กรรมการ
3. นางศรียา ลิมปนาวรวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
4. นายสมปราชญ์ บุญรอดชูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประมูล รัตนวรรณโรงเรียนวัดห้วยพระประธานกรรมการ
2. นายสมปราชญ์ บุญรอดชูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง)กรรมการ
4. นางศรียา ลิมปนาวรวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
5. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมูล รัตนวรรณโรงเรียนวัดห้วยพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง)กรรมการ
3. นางศรียา ลิมปนาวรวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
4. นายสมปราชญ์ บุญรอดชูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประมูล รัตนวรรณโรงเรียนวัดห้วยพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ตลึงจิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง)กรรมการ
3. นางศรียา ลิมปนาวรวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
4. นายสมปราชญ์ บุญรอดชูโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางจินตนา บุญบำรุงโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภรา หนูวิเชียรโรงเรียนวัดพระเพรงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา จงกลบานโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางจิราพร ญาณหาญโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา นาควานิชโรงเรียนวัดเจดีย์กรรมการ
5. นางสุปิยา สุกนุ่นโรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลชนก ภูมิชาติโรงเรียนบ้านมะม่วงทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ บัวหลวงโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
3. นางสาวธารารัตน์ โกมัยโรงเรียนวัดบางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญตา เกษรแย้มโรงเรียนวัดวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิกา เลขะพาสโรงเรียนวัดไสมะนาวกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุวรรณมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางขวัญตา เกษรแย้มโรงเรียนวัดวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิกา เลขะพาสโรงเรียนวัดไสมะนาวกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุวรรณมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารี กฐินหอมโรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา)ประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ เพชรสังข์โรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
3. นางสาววิภา จันทรมณีโรงเรียนวัดท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีพร นพรัตน์โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล โรจนศิลป์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ทิพย์วงศ์โรงเรียนวัดคันนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญตา เกษรแย้มโรงเรียนวัดวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิกา เลขะพาสโรงเรียนวัดไสมะนาวกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุวรรณมณีโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสวนพลประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านคดศอกกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ อินทะนิงโรงเรียนวัดกัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาวิณี เพ็ชรแก้วโรงเรียนวัดสวนพลประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านคดศอกกรรมการ
3. นางสาวกนกรัตน์ อินทะนิงโรงเรียนวัดกัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร สืบพงศ์โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา)ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ยศขุนโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการ
3. นายกฤษฎา โสภาวัจน์โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
4. นางสาวกฤติกา แก้วเถื่อนโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพร สืบพงศ์โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา โสภาวัจน์โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่ากรรมการ
3. นายสราวุธ ยศขุนโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการ
4. นางสาวกฤติกา แก้วเถื่อนโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]