หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก 0 0 0
2 006 โรงเรียนชุมชนลานสกา 15 25 15
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 22 31 26
4 022 โรงเรียนบ้างบางนกวัก 0 0 0
5 024 โรงเรียนบ้านคดศอก 8 18 13
6 025 โรงเรียนบ้านคลองดิน 27 44 37
7 026 โรงเรียนบ้านคันธง 6 15 10
8 027 โรงเรียนบ้านชะเอียน 15 32 14
9 029 โรงเรียนบ้านตลาด 65 217 109
10 030 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ 0 0 0
11 031 โรงเรียนบ้านทวดทอง 43 86 63
12 032 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 4 7 6
13 034 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 4 4 4
14 035 โรงเรียนบ้านนาเคียน 43 89 58
15 037 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 13 36 25
16 040 โรงเรียนบ้านบางหลวง 13 20 13
17 038 โรงเรียนบ้านบางเตย 4 9 8
18 039 โรงเรียนบ้านบางไทร 16 42 28
19 041 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 15 22 21
20 042 โรงเรียนบ้านปากช่อง 17 39 27
21 044 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 7 11 7
22 045 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน 0 0 0
23 043 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 8 10 9
24 046 โรงเรียนบ้านปากพญา 12 27 19
25 047 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 15 28 23
26 048 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 2 3 2
27 049 โรงเรียนบ้านร่อน 0 0 0
28 050 โรงเรียนบ้านสันยูง 27 47 36
29 051 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 26 39 26
30 054 โรงเรียนบ้านหนองหนอน 7 18 13
31 053 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 0 0 0
32 056 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 26 54 39
33 057 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 5 8 5
34 055 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 10 18 12
35 058 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 16 23 18
36 023 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 0 0 0
37 028 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา 0 0 0
38 036 โรงเรียนบ้านเนิน 5 11 10
39 052 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 18 26 25
40 067 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 9 12 11
41 068 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 16 23 20
42 070 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 26 49 35
43 069 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 6 9 8
44 072 โรงเรียนวัดกัด 10 19 11
45 074 โรงเรียนวัดคันนาราม 13 18 16
46 075 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 8 14 10
47 078 โรงเรียนวัดจังหูน 3 5 5
48 079 โรงเรียนวัดจันทร์ 2 6 4
49 081 โรงเรียนวัดชัน 11 18 16
50 083 โรงเรียนวัดดอนตรอ 44 120 73
51 084 โรงเรียนวัดดอนยาง 28 62 43
52 085 โรงเรียนวัดดินดอน 7 16 12
53 087 โรงเรียนวัดตรีเอการาม 2 2 2
54 088 โรงเรียนวัดทางพูน 16 44 19
55 096 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 21 47 35
56 097 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 49 152 86
57 089 โรงเรียนวัดท่างาม 7 15 12
58 090 โรงเรียนวัดท่าช้าง 29 51 41
59 091 โรงเรียนวัดท่านคร 5 7 6
60 093 โรงเรียนวัดท่าม่วง 6 8 6
61 095 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 8 13 11
62 092 โรงเรียนวัดท่าแพ 13 19 16
63 094 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 30 43 37
64 100 โรงเรียนวัดนางพระยา 14 30 21
65 101 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 14 23 17
66 102 โรงเรียนวัดนาวง 2 4 4
67 104 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 19 30 20
68 103 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) 9 12 11
69 105 โรงเรียนวัดน้ำสรง 2 2 2
70 106 โรงเรียนวัดบางตะพาน 12 22 13
71 107 โรงเรียนวัดบางหว้า 9 16 15
72 108 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 28 62 45
73 109 โรงเรียนวัดบ้านตาล 14 22 19
74 111 โรงเรียนวัดปะ 0 0 0
75 112 โรงเรียนวัดป่ายาง 0 0 0
76 113 โรงเรียนวัดป่าหวาย 0 0 0
77 114 โรงเรียนวัดป่าไหม้ 0 0 0
78 115 โรงเรียนวัดพระพรหม 29 56 40
79 117 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 2 4 3
80 118 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 86 216 137
81 116 โรงเรียนวัดพระเพรง 21 36 31
82 119 โรงเรียนวัดพังยอม 20 44 28
83 120 โรงเรียนวัดพังสิงห์ 3 5 4
84 126 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 29 58 43
85 127 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 32 78 55
86 128 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 9 14 11
87 129 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 12 20 16
88 130 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 2 2 2
89 131 โรงเรียนวัดมุขธารา 29 66 45
90 132 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 0 0 0
91 133 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 4 2 2
92 134 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 12 21 15
93 135 โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ 0 0 0
94 136 โรงเรียนวัดวนาราม 6 18 12
95 138 โรงเรียนวัดวังหงส์ 0 0 0
96 137 โรงเรียนวัดวังไทร 1 1 1
97 139 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 12 15 14
98 140 โรงเรียนวัดศรีมงคล 10 19 16
99 141 โรงเรียนวัดศาลาไพ 1 5 2
100 142 โรงเรียนวัดสมอ 9 25 14
101 145 โรงเรียนวัดสระเพลง 14 23 20
102 143 โรงเรียนวัดสระแก้ว 6 13 10
103 144 โรงเรียนวัดสระไคร 21 39 31
104 146 โรงเรียนวัดสวนพล 10 17 12
105 147 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 10 8
106 148 โรงเรียนวัดสอ 3 5 3
107 150 โรงเรียนวัดหญ้า 3 5 4
108 152 โรงเรียนวัดหนองบัว 4 9 7
109 151 โรงเรียนวัดหนองแตน 15 29 21
110 154 โรงเรียนวัดหัวนอน 6 8 8
111 155 โรงเรียนวัดหัวอิฐ 8 14 10
112 153 โรงเรียนวัดห้วยพระ 4 4 4
113 080 โรงเรียนวัดเจดีย์ 7 10 7
114 082 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 22 42 32
115 098 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 10 18 14
116 121 โรงเรียนวัดแพร่ 21 41 31
117 076 โรงเรียนวัดโคกกะถิน 3 3 3
118 077 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 12 43 20
119 086 โรงเรียนวัดโดน 10 33 18
120 110 โรงเรียนวัดโบสถ์ 5 8 5
121 122 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
122 123 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6 10 6
123 124 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 20 55 31
124 156 โรงเรียนวัดใหม่ทอน 9 12 11
125 099 โรงเรียนวัดไทรงาม 10 19 15
126 125 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 0 0 0
127 149 โรงเรียนวัดไสมะนาว 14 24 20
128 165 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 59 131 84
129 019 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 51 91 63
130 002 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา 0 0 0
131 003 โรงเรียนจรัสพิชากร 0 0 0
132 004 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา 0 0 0
133 008 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 22 68 36
134 010 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 22 44 14
135 020 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ 0 0 0
136 021 โรงเรียนนวัตกรรม 0 0 0
137 059 โรงเรียนประทีปศาสน์ 0 0 0
138 060 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม 0 0 0
139 061 โรงเรียนพริ้มพิทยานุสรณ์ 0 0 0
140 062 โรงเรียนพัฒนาศาสน์วิทยา 0 0 0
141 063 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน 0 0 0
142 183 โรงเรียนมัธยมยานากาวา 0 0 0
143 064 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา 0 0 0
144 065 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 9 19 14
145 066 โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา 0 0 0
146 071 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา 0 0 0
147 073 โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ 23 42 30
148 157 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 21 27 26
149 158 โรงเรียนศรีอนุบาล 0 0 0
150 159 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 0 0 0
151 160 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 19 34 27
152 161 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ 0 0 0
153 162 โรงเรียนอนุบาลขวัญนคร 0 0 0
154 163 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ 0 0 0
155 164 โรงเรียนอนุบาลธนสาร 0 0 0
156 167 โรงเรียนอนุบาลบ้านทิพย์รัตน์ 0 0 0
157 166 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 0 0 0
158 168 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ 0 0 0
159 169 โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสตร์ 0 0 0
160 170 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ 0 0 0
161 171 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 0 0 0
162 172 โรงเรียนอนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์ 0 0 0
163 173 โรงเรียนอนุบาลสกนวิชญ์ 0 0 0
164 174 โรงเรียนอนุบาลสันติสุข 0 0 0
165 176 โรงเรียนอนุบาลอุ่นจิต 0 0 0
166 175 โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 9 15 13
167 177 โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์ 0 0 0
168 178 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮืดีน 0 0 0
169 179 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ 1 0 0
170 180 โรงเรียนอุนบาลวัดเสมาเมือง 0 0 0
171 181 โรงเรียนอุนบาลวิเชียรรัตน์ 0 0 0
172 001 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 0 0 0
173 009 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 45 123 68
174 182 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 4 4 4
175 033 โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 0 0 0
176 011 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ 0 0 0
177 012 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 0 0 0
178 013 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 0 0 0
179 014 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 0 0 0
180 015 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 0 0 0
181 016 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 0 0 0
182 017 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธง 0 0 0
183 018 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 0 0 0
รวม 1870 3851 2644
6495

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]