หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวดาเรศ นามโชติ ครู โรงเรียนบ้านทวดทอง บันทึกผลคะแนน
2 นางสาวสิริกร ชำนาญคำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทวดทอง บันทึกผลคะแนน
3 นางญาณิศา แกะประจักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านทวดทอง บันทึกผลคะแนน
4 นางธนิดา ทับอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" บันทึกผลคะแนน
5 นางสุนารี วิปุลานุสาสน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" บันทึกผลคะแนน
6 นางสาวกนกวรรณ ถาวรสุข ครูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" บันทึกผลคะแนน
7 นายสัมภาษณ์ ชินกลาง โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
8 นายเฉลิมพล ปิยะจันทร์ โรงเรียนวัดเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
9 นายยุทธพล อักษรรัตน์ โรงเรียนบ้านปากพญา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
10 นายสิริวิชญ์ ทับสุทธิ โรงเรียนบ้านร่อน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
11 นายประภาส ชูขาว โรงเรียนวัดท่าช้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
12 นายวีระชาย กำเนิดมณี โรงเรียนวัดไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
13 นายสมคิด บัวแก้ว โรงเรียนชุมชนลานสกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
14 นายอภิชาต คำแก้ว โรงเรียนวัดใหม่ทอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
15 นายพิเชษฐ์ เชาวลิตร โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
16 นางอารยา สกุลนุ้ย โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
17 นายเจริญ นะนุ่น โรงเรียนวัดคันนาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
18 นางกัญญารัตน์ แรกรุ่น โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
19 นางจารี อักษรรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตรอ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
20 นายสมจิต ธระปราบ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
21 นางหทัยทิพย์ พันธ์อุดม วัดดอนตรอ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
22 นางเจียมใจ สงพรหม โรงเรียนวัดทุ่งแย้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
23 นางสาวผจงลักษณ์ ไชยชุมพล โรงเรียนวัดดอนยาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
24 นางสาวอำภา เต็มรัตน์ โรงเรียนวัดสระไคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
25 นางวลัยวรรณ องอาจ โรงเรียนวัดบางใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
26 นางพุมทิพย์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
27 นางสายใหม่ ปานะไปย โรงเรียนบ้านตลาด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
28 นางพเยาว์ สุขทอง โรงเรียนบ้านบางใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
29 นางภัททิยาภา ขุนณะ โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
30 นางฐิติชญาน์ ลือชา โรงเรียนบ้านคลองดิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
31 นางลัดดาวัลย์ พันธ์ทอง โรงเรียนวัดทุ่งแย้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
32 นางสุนีย์ ชัยราษฏร์ โรงเรียนวัดท่าม่วง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
33 นางสายหยุด สุนมา โรงเรียนวัดดินดอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
34 นางสุณี นาคเลิศ โรงเรียนชุมชนลานสกา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
35 นางสาวสุภาณี จิตวิโชติ โรงเรียนวัดไทรงาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
36 นางกุลจิรา แป้นย้อย โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
37 นายทรงธรรม สายวิจิตร โรงเรียนวัดวังหงส์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
38 นายณรงค์ สิทธิมาก โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
39 นางจำนง อินทรสมเคราะห์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
40 นางโณรี เงินเลี่ยม โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
41 นางวัชรี บัวทอง โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
42 นางนิรมล โมราศิลป์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
43 นายกฤษณ์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
44 นายโชคดี ถังมณี โรงเรียนบ้านปากพญา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
45 นางจุฑามาศ ถาวระ โรงเรียนวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
46 นางพิมพ์มาศ อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านบางกระบือ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
47 นางณัฐวีณ์ พลอริยะไชย โรงเรียนบ้านร่อน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
48 นางชฎามาศ กิจวิจารณ์ โรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
49 นายสุรศักดิ์ รักษ์ทอง โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
50 นางเณศรา สุวรรณา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
51 นางยุพดี วัชระปันตี โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
52 นางอัจฉรา ขนาน โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
53 นางจรรยา เหย้าสุวรรณ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
54 นางสุวรรณา อุปการ โรงเรียนบ้านบางหลวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
55 นางทสมา พลฤทธิ์ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
56 นางปทิตญา ชูแก้ว โรงเรียนวัดใหม่ทอน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
57 นางสาวธัญชนก ศรีตะพวัง โรงเรียนวัดเจดีย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
58 นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์ โรงเรียนบ้านสันยูง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
59 นายระวี เฉตาไพย โรงเรียนบ้านห้วยยูง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
60 นายสุนทร บุญล้อม โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
61 นายภูรี สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดไสมะนาว คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
62 นายเจริญ นะนุ่น โรงเรียนวัดคันนาราม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
63 นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว โรงเรียนวัดหนองแตน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
64 นางจารุวรรณ พรหมณา โรงเรียนบ้านคลองดิน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
65 นางสาววาสนา บรรจงภาค โรงเรียนวัดไสมะนาว คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
66 นางสาวณัฐพร จิตอำนวย โรงเรียนวัดท้ายสำเภา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
67 นายบุญฤทธิ์ วิมลทรง โรงเรียนวัดท้ายสำเภา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
68 นายเสกสรร สุขเนาว์ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิต คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
69 นางอรุณรัตนา ฤทธิ์โชติ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
70 นายไสว หุตางกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
71 นายหมัดโหนด บุญเทียม อาจารย์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
72 นางวาสนา โรจน์ดวง โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
73 นายสุนันท์ แอบพล โรงเรียนวัดท้ายสำเภา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
74 นางสำเนียง จันดำ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยูง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
75 นายบุญเชิด ศรีล้ำ โรงเรียนบ้านตลาด คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
76 นางธัญกมล รอดทิม โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
77 นายชูชัย จันทร์สกุล โรงเรียนวัดพระพรหม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
78 นายนิคม สมรูป โรงเรียนจรัสพิชากร คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
79 นางเรณู โรจน์ดวง โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
80 นางภาวิณี ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช”ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
81 นายสมบูรณ์ ประทีปพรรณ โรงเรียนวัดพระเพรง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
82 นางเฉลียว ทองคำดี โรงเรียนวัดไสมะนาว คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
83 นายวิระ แก้วโสภาค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
84 นางสุพัฒนา จันทร์เสน โรงเรียนวัดคันนาราม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
85 นางอนงค์ เสถียรพันธุ์ โรงเรียนวัดแพร่ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
86 นางขนิษฐา ศรีราเพ็ญ โรงเรียนวัดหนองแตน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
87 นางสาวปริยาภรณ์ จงไกรจักร โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
88 นายคะนองฤทธิ์ ส่งแสง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
89 นายจรูญ นาคเลิศ โรงเรียนวัดกัด คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
90 นายสิทธิพงศ์ นงค์นวล โรงเรียนบ้านห้วยยูง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
91 นางสาวดวงใจ คชินทรโรจน์ โรงเรียนวัดพระพรหม คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
92 นายธนารักษ์ ขาวทอง โรงเรียนวัดหนองแตน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
93 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูธรภักดี โรงเรียนวัดมะม่วงทอง คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
94 ว่าที่ ร.ต. หญิงรัชนก เรศประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโคกกะถิน คณะกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
95 นายนิวัตร นวลสนอง โรงเรียนวัดพระพรหม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
96 นายปรีชา ลั้งแท้กุล โรงเรียนวัดห้วยพระ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
97 นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดพังยอม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
98 นางสุรีรัตน์ กมลปัทมกุล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
99 นายประเสริฐ วิเชียรสราง โรงเรียนวัดท้ายสำเภา คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
100 นายเกียรติสิน เทพวารินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดหมน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
101 นางวิลาวรรณ์ สุระจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
102 นางสาวทิยานันท์ ทองสงฆ์ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
103 นางมรกต หนูพันธ์ โรงเรียนวัดแพร่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
104 นางอรพรรณ เจริญยศ โรงเรียนวัดพระพรหม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
105 นายบุญส่ง กันทิน โรงเรียนบ้านบางไทร คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
106 นางสาวชุติมา บุญล้อม โรงเรียนวัดหัวอิฐ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
107 นางสาวณัฎศรา มนชัย โรงเรียนวัดกัด คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
108 นางกชพร ขวัญเมือง โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ) คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
109 นางสาวศุภวัลย์ วายุเวช โรงเรียนบ้านไสใหญ่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
110 นางนิศาภัทร์ ชัยเกตุธนพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าช้าง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
111 นางสาวดลรัตน์ สืบสันติศาสน์ โรงเรียนวัดมุขธารา คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
112 นางสุวรรณี ศรีศักดา โรงเรียนวัดบางใหญ่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
113 นางชุติกาญจน์ พุ่มบุณฑริก โรงเรียนวัดเชิงแตระ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
114 นางรวิพร มูณีวรรณ โรงเรียนวัดตรีเอการาม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
115 นางอริญา คำนวณจิตร โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
116 นางสาวแก้วตา ภะตะมัน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
117 นางสาวรัชนันท์ คำนวนจิตข์ โรงเรียนบ้านทวดเหนือ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
118 นางณัฐชา สหวิศิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าช้าง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
119 นางสาวถนอมศรี ผลประเสริฐ โรงเรียนบ้านตลาด คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
120 นายสันติ สะพานทอง โรงเรียนบ้านนาเคียน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
121 นายอำนาจ ทองรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี – ขับร้อง)
122 นายสุดสาคร พรมนิน โรงเรียนวัดทางพูน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
123 นางสุรียรัตน์ กมลปัทมากุล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
124 นางวันทา พรหมรอด โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
125 นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูล โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
126 นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุ โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
127 นางเรณู โรจน์ดวง โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
128 นางบุษปาณี จันทร์ดำ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
129 นางเชาวณี ชูทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
130 นายพัสดา จิราสิทธิ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุง (ลานสกา) คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
131 นางจินตนา ฝอยทอง โรงเรียนบ้านตลาด คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
132 นางวิลาวรรณ สุรจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
133 นางกานดา โชติรักษ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
134 นางสาวสุดใจ ขาวเรือง โรงเรียนราษฎร์บำรุง (ลานสกา) คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
135 นายสราวุฒิ เอียดจันทร์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
136 นางวนิดา ทองนุ่น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
137 นางสาวดวงดาว เสียมไหม โรงเรียนวัดโคกกะถิน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
138 นางพริ้มแพรว บุญถนอม โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
139 นางนาฏยา นวลสนอง โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
140 นางพิมมณี เชาวลิต โรงเรียนบ้านปากช่อง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
141 นางสุรีรัตน์ กมลปัทมากุล โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
142 นายเสถียร วัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
143 นายประภาส เฮ่าตระกูล โรงเรียนวัดหัวอิฐ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
144 นายไพรัตน์ ไพรวัน โรงเรียนวัดพระมงกุฎ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นายวีระ นิลวิเชียร โรงเรียนวัดท่านคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
146 นางสุธาณี แม้นสุรางค์ โรงเรียนบ้านหนองหนอน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
147 นายพิเชษฐ์ เชาวลิต โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
148 นางจารี อักษรรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตรอ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
149 นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
150 นางสมภร บูลภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
151 นางวันทา พรหมรอด โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
152 นางสาวราณี ทับเที่ยง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
153 นางสมหมาย วีระพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
154 นางเยาวภา ภัททิยากูล โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนบ้านนาเคียน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนัตพร วงศ์ทิม โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ โรงเรียนบ้านห้วยระย้า คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นายสุนทร ทิพย์รักษ์ โรงเรียนบ้านเนิน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
159 นายอุเทน เจริญพูล โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นายสถิตย์ ปั้นวงศ์ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นายทิวา ธงธวัช โรงเรียนบ้านคดศอก คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นายสมพงษ์ เกษร โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
163 นางกมลทิพย์ นาคบัวแก้ว โรงเรียนวัดท่างาม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
164 นายพิศาล ปานรัตน์ โรงเรียนวัดเทพธิดาราม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
165 นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
166 นางจิราพร ชิณวงศ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
167 นางเสริมศรี ทองจีน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
168 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวทอง โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169 นางสาวจิรา เกิดศิริ โรงเรียนวัดท่านคร คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
170 นางสาววรรณดี ขนาบแก้ว โรงเรียนบ้านนาเคียน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
171 นายสมพร ญาณสูตร โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
172 นางเครือวัลย์ ตระบันพฤกษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
173 นางสุคนธา เหมทานนท์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
174 นางสาวเพ็ญศิริ เฉลิมภูษิตารักษ์ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นางฉวีวรรณ จีนชาวนา โรงเรียนพระวัดมหาธาตุ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
176 นางปริ่มฤดี อธิปฏิพัทธ์ โรงเรียนวัดวนาราม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
177 นายวัฒนา จินดาวัฒน์ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
178 นายปรีโรจน์ นิโครธาสุวรรณ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
179 นายจักราวุธ ศรีเกตุ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
180 นายณัฐพงศ์ พัวพันธ์ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
181 นางผดุงกาญจน์ เภรีภาศ โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
182 นายธนวัฒน์ จิตเข้ม โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
183 นางสาวเพ็ญศรี ทศพร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
184 ว่าที่ร.ต.หญิงจิรนันท์ จันพลโท ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
185 นายประพันธ์ ไชยณรงค์ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
186 นายนิพนธ์ การิกาญจน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
187 นายวินัย บุญรอด โรงเรียนวัดท่าสะท้อน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
188 นายประพงศ์ ชูตรัง โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
189 นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านทวดเหนือ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
190 นายวิฑูรย์ สร้อยสุวรรณ โรงเรียนวัดศาลาไพ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
191 นางเรณู จุลผดุง โรงเรียนบ้านบางกระบือ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
192 นางจงใจ จึงตระกูล โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
193 นางวนิดา บุญมั่น โรงเรียนวัดโดน คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
194 นายสุภรณ์ อิสระพันธ์ โรงเรียนวัดน้ำสรง คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
195 นางอัจฉรา ไทยเจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
196 นางสุคนธ์ บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
197 นางปิยาภรณ์ ผลความดี โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
198 นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
199 นายภาวินทร์ ณ พัทลุง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
200 นางประทุม บารมีวุฒิ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
201 นางสุภาพร มณีพงศ์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202 นายกนก ณ พัทลุง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
203 นางสาวจารุวรรณ เชี่ยวชล โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
204 นางลออ กาพย์เกิด โรงเรียนวัดวังไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
205 นางธนาภา ไชยอุดม โรงเรียนวัดศรีมงคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
206 นางวรภา สุทธิญาณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
207 นางเพ็ญศรี ณ พัทลุง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
208 นางสาวจิราภรณ์ จิระพินโย โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
209 นางวรรณา ณ พัทลุง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
210 นางปรีดา พ่วงกิ่ม โรงเรียนวัดทุ่งแย้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
211 นายฉลาด จันทพันธ์ โรงเรียนวัดท่าม่วง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
212 นายมาโนชญ์ ศรีมุกข์ โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
213 นายสมศักดิ์ คงกำไร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
214 นางพรทิพย์ ผ่องเรียงณฐกูล โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
215 นายโสภณ ญาณสูตร โรงเรียนบ้านนาเคียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นายสุรพันธุ์ ไชยสุภา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
217 นายวิเชียร พรหมรัตน์พรรณ์ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
218 นายนันทวิทย์ ธานมาศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
219 นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมเล็ก โรงเรียนวัดทุ่งแย้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
220 นายณัฐวุฒิ ภารพบ โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
221 นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์ โรงเรียนวัดจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
222 นางจงใจ จึงตระกูล โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
223 นายอำนาจ มูลภิบาล โรงเรียนวัดสมอ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
224 นางอริญา คำนวณจิต โรงเรียนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
225 นางสาวไมตรี ลำดับพงศ์ โรงเรียนบ้านตลาด คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
226 นายวชิรวิทย์ เกริกเกียรติยศ โรงเรียนวัดบางตะพาน คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
227 นางนุชนาถ พจนอารี โรงเรียนวัดบางใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
228 นายกนต์ธร อินทรณรงค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
229 นายสมภูมิ ทองน้อย โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
230 นางสุประภา คงกำไร อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
231 นายไพริน ภู่ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
232 นายสุวัจน์ แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
233 นายวิวัฒน์ บุญสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
234 นางจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
235 นางจุฑามาศ ประชุม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
236 นายประยูร เจริญวรรณ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุง (ลานสกา) คณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
237 นายสินเทา บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
238 นายตฤนพล คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
239 นางวัลภา วิเชียรสราง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
240 นายนำศักดิ์ หนูคง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
241 นางอาภรณ์ ชินกลาง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
242 นางเพ็ญพิชญา พรหมโชติชัย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
243 นางอรุณ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
244 นางอักษร รักทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
245 นางโชติกา เฮ้งศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
246 นางสมทรง กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
247 นางอำภา ภาคยาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
248 นางสาวยินดี แจ่มไสย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
249 นางกิตติภรณ์ แอบพล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
250 นางฐิติรัตน์ ทองนุ่น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
251 นางสุนารี วิปุลานุสาสน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
252 นางสาวฌานิกา จงบุรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
253 นางอาภรณ์ นิลวาณิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
254 นางราตรี ทองกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
255 นางนันทิกา กล่ำกลาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
256 นางลัดดาวัลย์ หัตถิยา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
257 นางสาวอรทัย ช่วยค้ำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
258 นางสาวพรหมธิดา ยุทธพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
259 นางสาวยุรชา ชูดวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
260 นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
261 นางนิสายชล บุญมูสิก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
262 นางสาวกนกวรรณ ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” คณะกรรมการประกวดแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
263 นายสมปอง ขาวสมบูรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
264 นายภูษิต คำแหง โรงเรียนวัดศรีมงคล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
265 นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
266 นางกชพรรณ เพชรสังข์ โรงเรียนวัดพระพรหม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
267 นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
268 นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
269 นางรัตติยา บุญสุภาพ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
270 นางนราวดี มีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นศ. 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
271 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
272 นางสาวพชรมาศ นาท่ม โรงเรียนบ้านบางเตย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
273 นางสาวอัญธิดา ตระบันพฤกษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
274 นายภูษิต คำแหง โรงเรียนวัดศรีมงคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
275 นางกชพรรณ เพชรสังข์ โรงเรียนวัดพระพรหม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
276 นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
277 นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
278 นางรัตติยา บุญสุภาพ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
279 นางนราวดี มีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นศ. 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
280 นางสาวอัญธิดา ตระบันพฤกษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวง) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
281 นางสาวเอื้องฟ้า ทองตรีพันธ์ โรงเรียนวัดดอนตรอ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
282 นายสิทธิพงศ์ พรหมรัตนพงศ์ โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
283 นางสุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
284 นางสาวพชรมาศ นาท่ม โรงเรียนบ้านบางเตย คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
285 นางนงลักษณ์ บรรดาลลักษณ์ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ติดต่อสอบถามได้ที่ นายเผชิญ อุปนันท์ 089-593-6603,นางสุจิน พรหมมาศ 088-752-5832,นายธีระวิทย์ สกุณา 083-645-3840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]