งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีวิรักษ์
2. เด็กชายอศิระ    เหม่น
1. นายพงษ์ศิทร    อินทฤทธิ์
2. น.ส.สุนิดา    กาญจนะ
2 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายธนาชาติ    กัณหาวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    เย็นแดง
1. นางพรรณภา    วงศ์ภักดี
2. นางอรพรรณ    เจริญยศ
3 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชูมณี
2. เด็กชายธีระศักดิ์    ส้มชู
1. นางจิราภรณ์    สกุณา
2. นางอัจจิตา    หิรัญรัศมี
4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงกรกนก    แก่นทองจันทร์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    จิตราคม
1. นายมงคล    ทองคำ
2. นางรวีวรรณ    ชัยทอง
5 โรงเรียนวัดบางหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงจีรารัตน์    ห่อหุ้ม
2. เด็กหญิงอธิชา    อรชร
1. นางกุศล    มีใหม่
2. นางอรวรรณ    ไทรทองงาม
6 โรงเรียนวัดสระเพลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายชัชพิสิฐ    กลิ่นดี
2. เด็กชายนพกร    อาจไพรินทร์
1. นางประภารัตน์    บุญขวัญ
2. น.ส.สกาวเดือน    สังดวง
7 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงวนิษา    ไชยจูด
2. เด็กหญิงดวงกมล    โอทอง
1. นางกัลยา    เทพทอง
2. นายบุญเสรืม    ซ้ายคล้าย
8 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ชัยวิชิต
2. เด็กชายธิบดี    วรรณมณี
1. นายธีระวัฒน์    ถวัลย์รัตน์
9 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    แสงทอง
2. เด็กชายศิริวัฒน์    หัตถประดิษฐ์
1. นางสาวกิตติยา    อิสลาม
2. นายอนุลักษณ์    หยองบางไทร
10 โรงเรียนสิทธาภัทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัญญ์ธรณ์    วรสุนทรารมณ์
2. เด็กหญิงนันทนัช    แก้วเขียว
1. นางสาวนฤมล    ดอกรักษ์
2. นางสาวสุธีรา    มูสิมูล
11 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาภัส    เลิศไกร
2. เด็กชายธิติภพ    เลิศสุทธิชวาล
1. น.ส.มาลิสา    ทองส่งโสม
2. น.ส.หัสฤดี    อินนุพัฒน์
12 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
13 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายภูริ    เต็มสังข์
1. น.ส.บุษกร    ถาวรศักดิ์
2. นางลัดดา    เพ็ชรเรือง
14 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ไตรระเบียบ
2. เด็กหญิงวริศรา    ดีหนู
1. น.ส.พชรมาศ    นาท่ม
2. นางมณีพร    นพรัตน์
15 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายวีรภัทร    ไทรทองงาม
2. เด็กชายกฤตภาส    คงพันธ์
1. นางปรียา    สงค์ประเสริฐ
2. นายภัทริศ    แพรกนกแก้ว
16 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    ฉิมปากแพรก
2. เด็กหญิงพนิตพร    จันทร์แก้ว
1. นางจารึก    ศรีสุข
2. นางพวงเพ็ญ    พลเพชร
17 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    สุบรรณ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา    อุทัยรัตน์
1. น.ส.สุภาวดี    ดิสเสถียร
2. น.ส.อุมาพร    จากระโนต
18 โรงเรียนวัดนางพระยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายธนวินท์    คงคาวงศ์
2. เด็กหญิงกชพร    สีสมบูรณ์
1. น.ส.สลิลลา    แก้วเมือง
19 โรงเรียนวัดท่าแพ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กหญิงอาภัสรา    พานทอง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    อ่อนน้อม
1. นางนภร    กลิ่นสัมผัส
2. นายวีระศักดิ์    พรหมรัตน์
20 โรงเรียนวัดศรีมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายอภิศักดิ์    ช่วยแก้ว
2. เด็กหญิงจัสมิน    มลายู
1. นางธนาภา    ชัยอุดม
2. น.ส.วาสนา    วงศ์เลขา
21 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายสุรภาพ    ผลาพร
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์    บัวทอง
1. นายธชา    จิตสมบูรณ์
2. นางสาวเจษฎา    แคล้วอ้อม
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายชนกชล    โชติมุณี
2. เด็กชายเปรมวณัช    เจียรประดิษฐ์
1. นางสำเนียง    ขำเกิด
23 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายปิยณัฐ    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายกฤษฎา    แสนชม
1. นางอัจฉรา    ศรีวิไล
24 โรงเรียนบ้านตลาด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    บุหลันพฤกษ์
2. เด็กหญิงศรัญรัตน์    ศรีสัย
1. นางชิราถรณ์    ชินวงศ์
2. นางสุนันทา    ฤกษ์ชะงาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................