งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายปาณัสม์    มีศรี
2. เด็กชายศุภสัณห์    จุลวัจน์
1. นางสาวปิยนุช    ช่างสนั่น
2. นายภัทริศ    แพรกนกแก้ว
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 1. เด็กชายชนาธิป    เชาวพ้อง
2. เด็กชายคามิน    จรเสมอ
1. นายณรงค์    เพ็ชรเส้ง
2. นางปรียาภรณ์    เพ็ชรสงฆ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................