รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร
 
1. นางยุพรัตน์  พิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ
 
1. นางศุภรัตน์  บรรดาศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นางสาวจันจิรา  กูลก่าร
 
1. นางวัฒนกร  จิตรัว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กหญิงเพชรรัชต์  วงหัส
 
1. นางปรมาภรณ์  วรรณโสภณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  พัลพัฒน์
 
1. นางพรวดี  เรือนสูง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. นางสาวชุติมา  จิตรเพ่ง
 
1. นางเบญจมาศ  เอสะนาชาตัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  ฤทธิโชติ
 
1. นางณัฐวดี  รักษาธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กหญิงนัญสิญา  คงธารา
 
1. นางพิทยา  ฝั่งชลจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรศิริรังษี
 
1. น.ส.กัลยา  สินภิบาล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีอุฬาร์
 
1. นางสมหมาย  วีระพงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายชยากร  จันทรศรี
 
1. นางวัฒนกร  จิตรัว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเติม
2. เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจ
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิจผดุง
 
1. น.ส.กัลยา  สินภิบาล
2. นางอิสรา  สืบสม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐนันท์  มงคล
2. เด็กชายวรชัย  คงเสน
3. เด็กชายไต่ฟ้า  ขับกล่อมส่ง
 
1. นางจุฬาทิพย์  บุญฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนชนม์  มานะจิตต์
2. เด็กหญิงมาวดี  จันทภพ
3. เด็กหญิงอครชา  โสมจันทร์
 
1. นายบุญคล่อง  จุลเลศ
2. นางเบญจมาศ  เอสะนาชาตัง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ต่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงวันมีสุข  เปาะทองคำ
 
1. น.ส.พรรณศิกาณฑ์  ทองตรีพันธ์
2. นายบัญญัติ  ทองปาน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงนันทริกา  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงอริสา  เลขขำ
 
1. นางพรรณศิกาณฑ์  ทองตรีพันธ์
2. นางเบญจมาศ  เอสะนาชาตัง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์
 
1. นางสุพัตรา  วิชานนะณานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์
 
1. นางพรขนิษฐ์  นาคสุวรรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางตะพาน 1. เด็กชายอัฏฐพล  คงแดง
 
1. นางเสภา  จิตตารมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกรชนก  สูญกรรมรัตน์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  วรพฤกษ์
3. เด็กหญิงโชติกา  ชูสุวรรณ
 
1. นางกุสาวดี  เพชรศรี
2. นางวัจนารัตน์  หนูนาค
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัชชา  เหลืองรังษี
2. เด็กหญิงณัฐฌา  หนูน้อย
3. เด็กหญิงบุลภรณ์  ชัยพฤกษ์เดชา
 
1. นางจงดี  งามทอง
2. นางเกสรา  โอระชุม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กันภัย
2. เด็กหญิงนลิน  ขาวอินทร์
3. เด็กชายภูธฤทธิ์  บุญฤทธิ์
 
1. น.ส.จุฑาทิพย์  บัวทอง
2. นางธันว์ชนก  วิทูลไชย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปาณิศา  สุขรินทร์
2. เด็กหญิงพุทธิดา  คงจันทร์
 
1. นางอาภรณ์  สันติวรกุล
2. น.ส.จรวย  หยูทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รื่นอ้น
2. เด็กหญิงศริณ  ตั้งเซ้ง
 
1. นางสุทธีรัตน์  ริยาพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
 
1. นางพรพิมล  ภูชงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ
 
1. นางอรทัย  เดชเชียร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รื่นอ้น
 
1. นางสุทธีรัตน์  ริยาพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงเรือง
2. เด็กหญิงภารดี  อรุณเรือง
3. เด็กชายวินิจนาฏ  สังสัพพันธ์
 
1. นางสุรภี  จินา
2. น.ส.มิ่งขวัญ  จุติปัญจพรกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. นางสาวอมรรัตน์  คงคาวงศ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองนวล
3. นายเอกรินทร์  รักขวัญ
 
1. นางอาภรณ์  เทิดธรรมปราการ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์รัตน์
2. เด็กชายปรานต์  กาญจนอารี
3. เด็กชายพัชรพล  จิตต์ประไพย
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางสุคนธา  เหมทานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายชนกันต์  มาศคีรีวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  พัฒน์ทอง
3. เด็กหญิงรวิสรา  บุญบำรุง
 
1. น.ส.เพ็ญศิริ  เฉลิมภูษิตารักษ์
2. น.ส.พวงเพชร  ทองแสน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแตน 1. เด็กชายนาวิน  แก้วประจักร์
2. เด็กชายภูวิศ  สีเพชรแก้ว
3. เด็กหญิงอรินดา  ศรีวิจิตร์
 
1. น.ส.มานิดา  กาญจนนุกูล
2. นางขนิษฐา  ศรีราเพ็ญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายมนตรี  ธานมาศ
2. นายศรายุทธ  หัตโทเจดีย์
3. นายสุรินทร์  กิจจารักษ์
 
1. นางมัยสุรี  หยีมะเหร็ม
2. นางกฤติกานต์  ชลเกษม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อิสลาม
2. เด็กหญิงวันวิสา  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงสุวรรณี  แดงซิว
 
1. นางอำไพพรรณ  หาญใจ
2. น.ส.ปารณีย์  แก้วเซ่ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เลขะผล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เล็กบางพงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ทอง
 
1. นางเสาวดี  บุปผะโพธิ์
2. นางสาวธัญธิชา  เชาวลิต
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชลภัทร  สุดสาย
2. เด็กชายสถาพร  จุลศักดิ์
 
1. นางโสภา  มาลีเลศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กชายภัทรพล  พิชัยกาล
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุฒขาว
 
1. นางสุนันทา  กาญจนรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขเมฆ
2. เด็กชายศุภณัฐ  ดวงมณี
 
1. นางดวงเดือน  จตุทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กชายพันธศักดิ์  คุ้มตัว
2. เด็กชายวชิรวิทย์  โกรัมย์
 
1. นายสวงค์  ดำแจ่ม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายณัฐกร  ช่วยมี
2. เด็กชายปัญญวิชญ์  เลิศบุรุษ
 
1. น.ส.วาสนา  แสงเสน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายปรเมศวร์  ชุมธรรม
2. เด็กชายรัฐธธรมนูญ  กุมภวรรณ์
 
1. นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพญา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุนทร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สีลาทอง
 
1. นายธรรมศักดิ์  จิตมนัส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์ศิริ
2. เด็กหญิงทรรศน์ชวรรณ  แป้นแสง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษดี
4. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์ภักดี
5. เด็กหญิงสิริยากร  เมืองแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  สำอางศรี
2. นางสาวกัญญ์วรา  จำเปีย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงทิพสุดา  กิจพงศ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ดาษดา
3. เด็กหญิงปาณิศา  พะละหะ
4. เด็กหญิงสรันรัตน์  ดำสี
5. เด็กหญิงเพชรไพริน  แซ่เลี้ยว
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
2. นางสารี  สินพิชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญวิก
2. เด็กหญิงกุลฑีรา  ช่วยกลับ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทองนอก
4. เด็กหญิงปนัสยา  พัดชาวนา
5. เด็กหญิงเบญจพร  เรืองหิรัญ
 
1. นางจริยา  สุขห่อ
2. นายสมศักดิ์  สร้างอำไพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงขลิก
2. เด็กหญิงจงกมล  เหลือแหล่
3. เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วกาญจน์
4. เด็กชายภาณุพงศ์  พรหมประสาท
5. เด็กชายภูบดินทร์  ทางชอบ
 
1. นางละเมียด  นวลปาน
2. นางเบญจา  คงกระพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กชายธราเทพ  การกรณ์
2. เด็กหญิงวรินธรณ์  มูสิกพันธ์
3. เด็กชายศักรินทร์  แสงอุทัย
4. เด็กหญิงสุนิตา  ทองกัน
5. เด็กชายอภิรักษ์  ยอดมณีย์
 
1. นางจิรารัตน์  ล่องจ๋า
2. น.ส.ภาวิณี   เพ็ชรแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกาญจนา  นันทกาล
2. เด็กหญิงจินตนา  ชีพเจริญ
3. เด็กหญิงอารียา  สุตนิช
4. เด็กหญิงอุมาพร  รัตนพาหุ
5. เด็กหญิงเกศศิณี  เปลี่ยวจิตต์
 
1. นายธวัชชัย  ทิพรัตน์
2. นางอารี  ทิพรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กชายกัมปนาท  อิสลาม
2. เด็กชายจีรวัฒน์  อิสลาม
3. เด็กหญิงช่อผกา  สวัสดิวงศ์
4. เด็กหญิงช่อฟ้า  ตราชัย
5. เด็กชายธรรมปพน  นาทะชัย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  จอมชนะ
7. เด็กชายภูชนะ  ลัทธิพรหม
8. เด็กหญิงมศิตา  ประดับ
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  รอดแก้ว
10. เด็กชายวจนชัย  ศรีเจริญ
11. เด็กชายวุฒิชัย  แซ่จิ้ว
12. เด็กหญิงศศิวิมล  นิจนารถ
13. เด็กหญิงอดิยา  อิสลาม
14. เด็กหญิงอรพิน  วรรณะ
15. เด็กหญิงอลิสา  คำแก้ว
16. เด็กหญิงอังคณา  ชูสุวรรณ
17. เด็กหญิงอัยริษา  ชฎากาญจน์
18. เด็กหญิงอินทิรา  วิเสดโชค
19. เด็กชายเอกราช  ตราไชย
 
1. น.ส.ปารณีย์  แก้วเซ่ง
2. นางพิกุล  นวลพลับ
3. นางปิยาภรณ์  ผลความดี
4. นางนวรัตน์  เชิญทอง
5. น.ส.พรทิพา  ผลประดิษฐ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พุทธศศิธร
 
1. นางถาวร  นุประสิทธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช
 
1. นางจินตนา  ดวงทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จินโรจน์
 
1. นางพวงศรี  แก้วมณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายทีปกร  ไทรทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จินพันทัง
 
1. นางฐญาณี  เพชรคล้าย
2. นางเพ็ญนภา  การัยภูมิ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายกวินทร์  โคจีจุล
2. เด็กหญิงภรธน  พรหมอุปถัมภ์
 
1. นางวรรณพร  ดำศรี
2. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จินกระวี
2. เด็กชายพิษณุ  ไชยเสน
 
1. น.ส.พิชชาพร  ตลึงผล
2. นางสนธยา  ประทุมมาศ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พวงทอง
2. เด็กหญิงณัฐิดา  โยธารักษ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  รัตนอุบล
4. เด็กหญิงปิยรัตน์  แดงเจริญสุข
5. เด็กหญิงปิ่นฉัตร  ทองเนื้อสุข
6. เด็กหญิงพรญาณี  นะจันทร์รักษ์
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญนาโค
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทียนสุข
9. เด็กหญิงลักขิกา  สุขพันธ์
10. เด็กหญิงสุชานันท์  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
2. นางฐญาณี  เพชรคล้าย
3. นางวรรณพร  ดำศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 1. เด็กหญิงกรษิวรรณ์  กวมทรัพย์
2. เด็กหญิงจารินี  กรรมโชติ
3. เด็กหญิงจิระนันท์  กรรมโชติ
4. เด็กหญิงชนัดฐา  บุญมาศ
5. เด็กหญิงณัฐธริกา  สุคนธรัตน์
6. เด็กหญิงณิชารีย์  แย้มเยื้อน
7. เด็กหญิงทิพวดี  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงนิคเนตร  ตลึงจิตร
9. เด็กหญิงพัทราวดี  สุทธิพล
10. เด็กหญิงสาริญา  ปิยจันทร์
11. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรรณา
12. เด็กหญิงเนตรตะวัน  ไชยประภา
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้ำแก้ว
14. เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงแพรววนิต  จันทรมณี
 
1. นายภูริชา  เทพจิตร
2. นางพรรณี  ศรีวิไล
3. นางแสงจันทร์  สุขเนาว์
4. น.ส.จุฑารัตน์  โภคสวัสดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กหญิงอณิฐชา  ประโยชน์ชล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เบญจกล
 
1. นายสมควร  สังข์จันทร์
2. น.ส.อาภา  จูงศิริ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กชายวัฒนา  อุปการสงค์
2. เด็กชายศักดิ์สยาม  ประทุมเมฆ
 
1. นางสาวสนอง  เชาวนะ
2. นายยงยุทธ  หนูสงค์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงฐานิตา  นวลสะอาด
 
1. นางยุภา  สุขแสนสุข
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไสมะนาว 1. เด็กชายรติพงค์  วงค์ประสูตร์
 
1. นางเฉลียว  ทองคำดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. นางสาวณัฐธิตา  อักษรทอง
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายภัทรพล  ธาณุกิจ
 
1. นางกุลนิต  ภุมมาลา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นทอง
 
1. นายสราวุธ  เอียดจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แป้นจันทร์
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  หนูศิริ
 
1. นางสาวปัญจรัศมิ์  ฉิมเรือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงรจนกร  คงนก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โต๊ะยะเล
 
1. นางจุรี  เมืองสง
2. น.ส.สุกัญญา  ขิริอ่อน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายปรีดี  มัชมูมาท
2. เด็กชายพิษณุ  เงางาม
 
1. นางพวงน้อย  ศิริพงศ์
2. นางสุจิตรา  อรุณแสง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายชนาธิป  ทองศรีจันทร์
2. เด็กชายอนุชิต  ภักดี
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
2. นายไสว  สุขสม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. นางสาววรรจชนก  บัวแก้ว
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงแตระ 1. เด็กชายกฤษฎา  จิตรเอื้อเฟื้อ
2. เด็กหญิงจิณณพัต  แสงวงค์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  เวชวิมล
 
1. น.ส.วิชญาพร  จันทร์วาสน์
2. นางธนรัตน์  จันทวี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมเพ็ชร
2. เด็กหญิงศิศิรา  วิมลทรง
3. เด็กหญิงสิริพร  รัชโทมาศ
 
1. นางสาวธนัชชา  พูลผล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บรรดาลทรง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อุยพัตน์
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ศรีเกตุ
 
1. นางนิตยา  วรศานต์
2. นางวันเพ็ญ  ยานพะโยม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
 
1. นางประเวศ  ถาวร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กหญิงกันตา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
1. นายสรรเสริญ  รอดเหลื่อม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายสรศาสตร์  นามทอง
 
1. นายวรภพ  ช่วยกลับ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมชโน
 
1. นางสาวปราณี  ชูทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กหญิงรวีพรรณ  สืบสุวรรณ
 
1. นางสาวสุวนันท์  ชูผล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวโต
 
1. นางสมศรี  นามสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุษบา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงไปรยา  พวงทอง
 
1. นายธเนตร  โปณทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จิ้วบุญชู
 
1. นายภุชงค์  แก้วปลอด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธิญาดา  สุขศีล
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายกรเมศ  รอดเหลื่อม
2. เด็กชายกฤษดา  ทองหยู่
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเมือง
4. เด็กหญิงณัฐพร  บุษบา
5. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนสุข
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ทวีวรรณ
7. เด็กหญิงรวีพรรณ  สืบสุวรรณ
8. เด็กหญิงอนงลักษณ์  หวานจัด
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
2. นางวันทนา  นวลปั้น
3. นางสาวสุวนันท์  ชูผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายกรเมศ  รอดเหลื่อม
2. เด็กชายกฤษดา  ทองหยู่
3. เด็กหญิงกันตา  ฤทธิ์สุวรรณ
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงณฐพร  แสงพุ่ม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเมือง
7. เด็กชายภูวดล  แดงเดช
8. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์จาย
9. เด็กหญิงรัตน์ทิยา  พันธนู
10. เด็กชายสรศาสตร์  นามทอง
11. นายเกรียงศักดิ์  ไชยยศ
12. เด็กชายไชยวัฒน์  พรมชโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
2. นายวรภพ  ช่วยกลับ
3. นางจารี  อักษรรัตน์
4. นางนาฏฤดี  กลับรอด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงคณัสวรรณ  มีทอง
2. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพรกนก
4. เด็กหญิงดุษยาภรณ์  สว่างเต็ม
5. เด็กหญิงทศวรรณ  ชุมมะ
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ก้านกิ่ง
7. เด็กหญิงปาริตา  อ่อนศรี
8. เด็กชายพงศรัญ  สองเมือง
9. เด็กหญิงพนัทดา  คงมณี
10. เด็กหญิงภรณ์นภา  ไกรนรา
11. เด็กชายภานุพงศ์  อุ่นอก
12. เด็กหญิงลลิตา  พลายชุม
13. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
14. เด็กหญิงวริศรา  คงช่วย
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
16. เด็กหญิงษุภากร  บรรจงเมือง
17. เด็กชายสาม  สาทรสุขเทศ
18. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กิ้มหยก
19. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวบรรจง
20. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธิ์
2. นางศิริพร  ยอสิน
3. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
4. นางสุวรรณี  จงมี
5. นายสวงค์  ดำแจ่ม
6. นางณัฐพัชร์  เพชรประสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นาควานิช
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
3. เด็กชายธนัฐพงศ์  ขวดทอง
4. เด็กชายนพดล  มีรส
5. เด็กชายฤทธิเดช  อบกลาง
6. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นายเอนก  เมฆฉาย
2. นางกุหลาบ  หนูนะ
3. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกนกพร  คงเส้ง
2. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
3. เด็กหญิงกาญจนา  บัวหลวง
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สำลีร่วง
5. เด็กชายชัยรัตน์  บุญชูช่วย
6. เด็กชายชูศักดิ์  ตราสุวรรณ์
7. เด็กชายณัฐพงศ์  นาควานิช
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทศักดิ์
9. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูมิธร
10. เด็กชายทวีศักดิ์  จุลอมร
11. เด็กหญิงทักษิณี  พรหมศิลา
12. เด็กหญิงทิพรัตน์  แสงสุวรรณ์
13. เด็กชายธนัฐพงษ์  ขวดทอง
14. เด็กชายธีรภัทร  บรมสุข
15. เด็กชายนพดล  มีรส
16. เด็กชายปณิธาน  แดงประเสริฐ
17. เด็กชายปรเมศร์  ศรีเปาระยะ
18. เด็กหญิงปาริชาติ  โชครักษ์
19. เด็กหญิงปิยธิดา   จุลเลศ
20. เด็กชายพงศพัศ  นนทโชติ
21. เด็กหญิงพิชญ์กนก  รักษาพล
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงสุวรรณ
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หัสภาค
24. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไอยสุวรรณ
25. เด็กชายฤทธิเดช  อบกลาง
26. เด็กหญิงวรรณิศา  นีระบาล
27. เด็กชายวรวิทย์  ชนะชัย
28. เด็กชายวราเทพ  ไม้อ่อน
29. เด็กหญิงวาโย  บัวจันทร์
30. เด็กหญิงวิลาสินี  อัมวารี
31. เด็กหญิงศรินยา  จุลเลศ
32. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แถวธรรม
33. เด็กชายสุทัศน์  สงกุมาร
34. เด็กหญิงสุนิสา  สมทอง
35. เด็กหญิงอภิสรา  ส่งแสง
36. เด็กหญิงอรวรา  พันชล
37. เด็กหญิงอารยา  เทพบรรทม
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
39. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
40. เด็กหญิงเสาวนีย์  รัจรัญ
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายเอนก  เมฆฉาย
3. นางธาริณี  ชัยชนะสุวรรณ
4. นางดวงพร  สุมลวรรณ
5. นางสุมาลี  เทียบศรไชย
6. นางรัชดา  ปาลรังษี
7. นายศรีภิรมย์  ปาลรังษี
8. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายปัณณธร  บรรจงรัตน์
 
1. นางบุญศรี  หงษา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงเพ็ชรระพี  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางบุญศรี  หงษา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพชรพล  ณ นคร
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายชยากร  จันทรศรี
 
1. นายสันติ  สพานทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ธรรมรัตน์
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จินโรจน์
 
1. นางสุชาดา  อุดมทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณลันตา  เจริญผล
 
1. น.ส.ดวงแก้ว  สุทธินุ่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหมน 1. นางสาวยูกิ  ซูซูคิ
 
1. นายเกียรติสิน  เทพวารินทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กชายชินาธิป  สนธินิวัติ
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายเมฆา  รัตนมณี
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณลันตา  เจริญผล
 
1. นายวศิน  บุตรมิตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กชายกันตวิวรณ์  ดิษแก้ว
2. เด็กชายกิตติกร  สมบูรณ์
3. เด็กชายขุมทรัพย์  ทองศรี
4. เด็กหญิงคีตาภัส  วัฒนภิรมย์
5. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วงศ์เมฆ
6. เด็กชายจุฑามณี  ทองเฝือ
7. เด็กชายดลวัฒน์  อินณรงค์
8. เด็กชายถิรพล  เกลี้ยงจันทร์
9. เด็กหญิงธนันทา  อินเกลี้ยง
10. เด็กชายนฤเบศ  มีภพ
11. เด็กหญิงนิศานาถ  สิงหพันธ์ุ
12. เด็กหญิงบัวชมพู  บุญครัน
13. เด็กชายปภังกร  อนันตพืช
14. เด็กชายปภาวิน  บัวหลวง
15. เด็กชายปราโมทย์  เถาทอง
16. เด็กชายพันทพัทธ์  กาญจนสมบูรณ์
17. เด็กหญิงภัททิยา  พงศ์กิตติคุณ
18. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงศ์กิตติคุณ
19. เด็กชายภาคิน  จู้ลิ่ม
20. เด็กหญิงยศพร  มณีโชติ
21. เด็กชายรัชชานนท์  ราชนิยม
22. เด็กชายรัฐพล  ศิริวรรณ
23. เด็กหญิงลักคณา  บุญหล้า
24. เด็กชายวรายุส  นาคะ
25. เด็กชายศุภณัฐ  วิสุทธิธรรม
26. เด็กหญิงศุภนิตา  เพชรเกลี้ยง
27. เด็กหญิงสรรสิริ  สิทธิศักดิ์สกุล
28. เด็กชายสุรัตน์  นวลจันทร์
29. เด็กหญิงอชิรญา  ศุภกร
30. เด็กชายอธิชา  จันทร์เอียด
31. เด็กชายอนุพงษ์  ประเสริฐกุล
32. เด็กหญิงอภิสรา  นามสมุทร
33. เด็กหญิงอัจจิมา  คงทอง
34. เด็กหญิงเปมิกา  บุญผลึก
 
1. นางกนิษฐา  เรียบร้อย
2. นางกิตติยา  พงศ์กิตติคุณ
3. นางวิไลวรรณ  ปามุทา
4. น.ส.บุษกร  ถาวรศักดิ์
5. นายเตมีย์  ฤทธิ์รุตม์
6. นายบัญญัติ  เพชรทอง
7. นายวุฒิชัย  ณ นคร
8. นายสุริยา  ปามุทา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สุนทรีรัตน์
2. เด็กหญิงฉันฌ์สินี  รักษ์จุล
3. เด็กชายธเนศพล  สุวรรณทอง
4. เด็กชายพงศ์พันธ์ุ  ยอดสุรางค์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีนุ่นวิเชียร
6. เด็กหญิงศิฐภัทรสร  ศิริคุณ
7. เด็กหญิงสุธิมา  นาคแก้ว
8. เด็กชายเจษฎา  ศิริรัตน์
9. เด็กหญิงเฌอมาศ  หมอกแก้ว
10. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. นางบุญศรี  หงษา
3. น.ส.วรลักษณ์  ยิ้มย่อง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประทุมมาศ
2. เด็กหญิงตติยา  ลุกเซ็น
3. เด็กหญิงทรรศนันท์  วรรณกาญจน์
4. เด็กหญิงปวริศา  กลับกลาย
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยวรานุรักษ์
6. เด็กหญิงภัททิยา  ภานุมาศ
7. เด็กหญิงสิริขวัญ  บุญขวัญ
8. เด็กหญิงอนัญญา  คงเมืองแท้
 
1. นางเชาวณี  ชูทอง
2. นางญาณิศา  เยี่ยมแสง
3. น.ส.ดวงแก้ว  สุทธินุ่น
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. นางสาวกุลจิรา  ไพบูลย์
2. นางสาวจีระนาถ  ชื่นบุตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลพันธ์
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  บัวแก้ว
5. นางสาวธนัชชา  จิราพันธ์
6. เด็กหญิงนภัสพรรณ  จันทร์ภักดี
7. เด็กหญิงนริษา  อักษรพาลี
8. เด็กหญิงปานไพลิน  แผ้วพาล
9. เด็กหญิงรวิกานต์  ณ นคร
10. เด็กหญิงรวีวรรณ  ถาวรแก้ว
11. เด็กหญิงศิริภัทร  ศิริคุณ
12. เด็กหญิงเปรมวดี  พุ่มพฤกษา
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. นางบุญศรี  หงษา
3. น.ส.ฐิติชญา  ก้อนปัญจก
4. นายภรศักดิ์  องอาจ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงณัชชา  คุ้มพวกมิตร
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  พัวพันธ์
3. เด็กหญิงปริชาติ  รักเมือง
4. เด็กหญิงฟานี่  ยุทธกาศ
5. เด็กหญิงภวิษย์พร  เนียมสุ้น
6. เด็กหญิงมธุรดา  สาระภี
7. เด็กหญิงศีตลา  แก้วหัวไทร
8. เด็กหญิงสมฤทัย  ดาษพร
9. เด็กหญิงสุนิสา  ดังนิโรจน์
10. เด็กหญิงอรทัย  สุขเมตตา
11. เด็กหญิงอริษา  จำนงค์ลักษณ์
12. เด็กหญิงอังคณา  สมขาว
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตลึงจิตร
14. เด็กหญิงโสภิตา  สุวรรณาคม
 
1. นางญาณิศา  ศรีอินทร์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายธนากร  คุณโย
2. เด็กหญิงนุรอาซีกีน  บือราเฮง
3. นายฤทธิชัย  ทรงนาสึก
4. นายสิทธิพงศ์  บุญช่วยส่ง
5. เด็กหญิงอภิญญา  กูลการ
 
1. นางมัยสุรี  หยีมะเหร็ม
2. นายชาตาพิชญ์  ผลความดี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายพชร  ชุมศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษา
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางสุคนธา  เหมทานนท์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กหญิงภัททิยา  พงศ์กิตติคุณ
 
1. น.ส.พิมภาวดี  เพชรศรี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณ
2. เด็กชายกันตภพ  ศักดิ์ณรงค์
3. เด็กชายณัฐภัทร  รามแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
5. เด็กชายอรรถวุฒิ  หยู่ทองคำ
6. เด็กหญิงอัมพิกา  ฤทธิ์พันธ์
 
1. นายไพริน  ภู่กองพันธ์
2. นางสุประภา  คงกำไร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิดาภา  นาคะสูนย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทองสง
3. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  หนูภูธร
4. เด็กหญิงลัทธพรรณ  บุญตั้ง
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลความดี
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เภรีพล
 
1. นายวิวัฒน์  บุญสุข
2. นายสุวัจน์  แก้วเพ็ง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายกฤษดา  วิลัยมาศ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงค์พิพันธ์
3. เด็กชายชยางกูร  รัตนบุรี
4. เด็กชายธรรมจักร  ไม้อ่อน
5. เด็กชายธรรมรินทร์  ไม้อ่อน
6. เด็กชายธเนศ  อินทิจันทร์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวจันทร์
8. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  ปรางเพ็ชร
 
1. นายคนอง  พวงแก้ว
2. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
3. นางฉลวย  มีชู
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงฑิตยาภรณ์  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์นที  สายมณี
3. เด็กหญิงมณีกานต์  ไชยานุพงศ์
 
1. นางเยาวภา  ภัททิยากูล
2. นางพรวดี  เรือนสูง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงชนัญญา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงสุจารี  ปุผาทา
3. เด็กหญิงสุนิษา  บรรจุสุวรรณ์
 
1. นางทักษิณา  รอดศรี
2. นางสาวสุวรรณี  ศรีศักดา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปุณยภา  ดำจันทร์
2. เด็กหญิงมิ่งพร  สารักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขชุ่ม
 
1. น.ส.กาญจนา  บุญถนอม
2. นางศศิธร  จินพล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงปการัตน์  ฤทธิ์บรรเจิด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุธาโพชน์
3. เด็กหญิงอรอุมา  รัตนพันธ์
 
1. นางฉลวย  มีชู
2. นางรัชดา  ปาลรังษี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ไตรระเบียบ
2. เด็กหญิงวริศรา  ดีหนู
 
1. นางมณีพร  นพรัตน์
2. น.ส.พชรมาศ  นาท่ม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายณัทฐา  ทองกรณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คงชำนาน
 
1. นายสุนันต์  เจ๊ะเล๊าะ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายพันธกาล  ชนะกาล
2. เด็กชายเรวัตต์  สุทธิมาศ
 
1. น.ส.ไพลิน  สุทธิเดช
2. น.ส.เกษวรินทร์  เตระไชย
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธัณเทพ  ด้วงชู
2. เด็กชายอะนัส  รอมะ
 
1. นางอาพร  รัฐจักร
2. น.ส.อุมาพร  จากระโนต
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายพังพกาฬ  สีสว่าง
2. เด็กชายวสวัตติ์  นพคุณขจร
 
1. นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
2. นายภัทริศ  แพรกนกแก้ว
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อิสลาม
2. เด็กหญิงอนัญญา  ชัยโม
 
1. นางสุติมา  เณรานนท์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  พันธุ์นรา
2. เด็กหญิงสุภาพร  หนูจีน
 
1. นายไพรัตน์  เต็มนา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าแพ 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  พัสดุสาร
2. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์แก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  พรหมรัตน์
2. นางนภร  กลิ่นสัมผัส
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กชายชญานนท์  พูลชนะ
2. เด็กชายศักดิ์ระพี  คุณชล
 
1. นายไพรัตน์  เต็มนา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายคามิน  จรเสมอ
2. เด็กชายชนาธิป  เชาวพ้อง
 
1. นายณรงค์  เพ็ชรเส้ง
2. นางปรียาภรณ์  เพ็ชรสงฆ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงนฤมล  อินทรจิตร
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  เกื้อสุข
 
1. นายไพรัตน์  เต็มนา
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงชัชฌา  ยุทธไชย
2. เด็กหญิงศศิธร  อามิตร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นายนราพล  ยอดพิจิตร
2. นางสุดากาญจน์  ภูมิชาติ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมอ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูจรเพ็ชร
2. เด็กชายมีชัย  ยกย่อง
3. เด็กชายอดิศร  ชุมสวัสดิ์
 
1. นายชูตระกูล  จรตพืช
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  จรตพืช
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมอ 1. เด็กหญิงกานต์พิญชา  ศิลปกาญจน์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ถวัลย์ธรรม
3. เด็กชายวรรณชัย  วิกกำจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  จรตพืช
2. นางพัชราภรณ์  สีตุกา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กชายกรกฎ  จันทรวัฒน์
2. เด็กชายทินภัทร  พรหมดวง
3. เด็กชายพรรณกร  บรรจงแต้ม
 
1. นายทิชานนท์  หนอนวุ่น
2. นายมงคล  ทองคำ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายทรัพยากร  กุลภักดี
2. เด็กชายธนาธิป  ทองศรีจันทร์
3. เด็กชายสหรัฐ  เดชเดโช
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
2. นายเชษฐ์  เกตุเกลี้ยง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไสมะนาว 1. เด็กหญิงชุติมา  ชัยทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชรี  เอียดคำสวน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินนิมิตร
 
1. นางเฉลียว  ทองคำดี
2. น.ส.ปภัชกรณ์  ละอองแก้ว
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปอจง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แหละตี
3. เด็กหญิงเกศกนก  มานพศิลป์
 
1. นางอาภรณ์  ทองเกียว
2. นางจำรัส  อาชาชาญ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกันตพร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีฐะภูมิ
3. เด็กหญิงต่วนฮาสน๊ะ  ยือแร
4. เด็กหญิงปลิตา  จุลเลศ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชนะชัย
6. เด็กหญิงสุนิสา  อานิตย์
 
1. นางชุลีกร  เพชรทอง
2. น.ส.สุนันทา  มนิล
3. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชารัตน์
2. เด็กหญิงปานทิพย์  สมทอง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ตราสุวรรณ์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  แสนชม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  จุติกะ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชลสินธ์
 
1. นางวรรณี  จูงศิริ
2. นางชุลีกร  เพชรทอง
3. นางจันจิรา  มีช่วย
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 1. เด็กหญิงกีรติกา  แก้วสม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โอฬารกิจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูขาวศรี
 
1. นางกัณญารัตน์  แรกรุ่น
2. นางยุพดี  วัชระปันตี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. นางสาวพัชรี  พรหมรัตน์
2. นางสาวมาริสา  คุ้มกุมาร
3. นางสาวศรัณย์พร  แดงสุวรรณ
 
1. นายสุพจน์  แก้วมณี
2. นายสมโชค  ทองหยู่
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนนิมิตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เภรีวิก
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน  กรุงนอก
 
1. นายจรัญ  ปานนิยม
2. น.ส.ภาษิณี  ศรีไสยเพชร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พหลภักดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูบาล
3. เด็กหญิงอายลัดดา  ฤทธิมาศ
 
1. นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์
2. นายเชษฐ์   เกตุเกลี้ยง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  คำทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิยา  ศิลปประสม
3. เด็กหญิงอริยาภรณ์  รวมพงษ์
 
1. น.ส.กมลชนก  ภูมิชาติ
2. น.ส.อุมาภรณ์  กระออมกาญจน์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุลจงกล
2. เด็กหญิงปฐมวดี  รามพันธ์
3. เด็กชายศุภกิจ  สุทธิ
 
1. นางอัมภัย  เกื้อประจง
2. นางพเยาว์  สุขทอง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กหญิงจิรา  มัตโทเจดีย์
2. เด็กหญิงปิยะพร  ส่าหีม
3. เด็กหญิงพจมาน  หลำสุข
 
1. นางเปรมฤดี  ร่วมรักษ์
2. นางสุดจิตต์  จิตรัว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงตรีชฎา  จัตุรงค์
2. เด็กหญิงวราพร  เทพบุรี
3. เด็กหญิงสุนารี  หมวดคงทอง
 
1. นางนิตยา  วรศานต์
2. นางเจียน  สมพันธุ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ทองฐิติพันธ์
2. เด็กหญิงมณฑิกาญจน์  ทาสง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทรงวิลาศ
 
1. นางผจงลักษณ์  ชัยชุมพล
2. น.ส.กัญญาภัค  วาระเพียง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพญา 1. เด็กหญิงชลธิศา  ดีสลาม
2. เด็กหญิงณัฐมล  ดีสลาม
3. เด็กหญิงอาริตา  เจ๊ะอะสาร
 
1. นายสุรินทร์  ยีโหนด
2. นายไชยยันต์  พุทธิพงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  รักหอม
2. เด็กชายเกียรติคุณ  แซ่เจน
3. เด็กหญิงเพ็ญรพี  หนูแก้ว
 
1. นางพุมทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางกฤษณา  พลไชย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  บรมสุข
2. เด็กหญิงนรกมล  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์   เกษมูล
 
1. นางพุมทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. น.ส.จริยา  ทองหอม
 
151 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญขำ
2. เด็กชายปภังกร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงสุรางคณา  พันธ์พืช
 
1. นางอุบล  รองพินิจ
2. น.ส.รุ่งทิวา  โปนกแก้ว
 
152 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกัลยกร  ขวดทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิกา  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลจรุง
 
1. นางอักษร  รักทอง
2. น.ส.พรเพ็ญ  ศรีวิรัตน์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กชายพชร  พลกูร
 
1. นางเพ็ญศิริ  สิทธิสากล
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชุมจีน
 
1. น.ส.หทัยทิพย์  รามัญ
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยบุญ
 
1. นางณัชชา  เทพจิตร
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กาญจนะ
 
1. นางผจงลักษณ์  ชัยชุมพล
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายดโนทัย  รัตนอุบล
 
1. นายจรูญ  แก้วสำลี
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายนพดล  แสนคำนึง
 
1. น.ส.ศุภรา  หนูวิเชียร
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคันนาราม 1. เด็กชายคุณากร  คาบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุกพล
3. เด็กหญิงลลิตา  วางกลอน
 
1. นางสุพัฒนา  จันทร์เสน
2. น.ส.ตติยา  ทานาม
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. นายกิตติภณ  งังฆะรี
2. นายยุทธชัย  ตลึงจิตร
3. เด็กชายอนุศักดิ์  ตลึงจิตร
 
1. นางณัชชา  เทพจิตร
2. น.ส.วันทนา  วงศ์ชู
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงนลินี  ตลึงเพชร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เกรียงเดช
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
2. น.ส.วันทนา  วงศ์ชู
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กหญิงวรัทยา  สงค์ขภาพ
 
1. น.ส.ภาวิณี   เพ็ชรแก้ว
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พลไชย
 
1. น.ส.ศุภลักษณ์  หนูเกื้อ
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กชายกฤตพร  นุ่นสองเมือง
 
1. นายสุนันท์  แอบพล
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กชายภูริพัฒ  น้ำดอกไม้
 
1. น.ส.ภาวิณี  เพ็ชรแก้ว
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงธิญาดา  คงคาวาส
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1. เด็กหญิงอติกานต์   แสงสุธา
 
1. นางนิภาพร  เพชรรุ่ง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีวิโสตร
 
1. นายสมพร  สืบพงค์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายรังสิมันต์  สุธงษา
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุวรรณมณี
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยพระ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ขุมนาค
 
1. น.ส.รัชดา  รัตนสมบูรณ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  เลขพล
 
1. นางสุปิยา  สุกนุ่น
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. นายเกรียงศักดิ์  จินดานิล
 
1. น.ส.สกุลเกตุ  บุญโรจน์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตาล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรงไกรจักร
 
1. นางวิจิตร์ตรา  มุกรินละไมมาด
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กชายปกรณ์  อาการส
 
1. นายจรูญ  แก้วสำลี
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กชายชานนท์  ช่อผกา
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่โล่
2. เด็กหญิงณัฏฐิชา  สิงโหพล
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แจ่ม
4. เด็กหญิงสุภาพร  เลขพงศ์
5. เด็กหญิงหิรัญญา  ชูราษฎร์
 
1. นางบุญยืน  กิ่งถาวร
2. นางเตือนใจ  แสงกิตติกุล
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยุชยะทัตน์
2. เด็กหญิงรัชตะวัน  เชื้อชมสุข
3. เด็กหญิงสัจจพร  จันทสุวรรณ
 
1. น.ส.ณัฏฐมณฑ์  ปั้นวงศ์
2. นางสุชฎา  แสนเสนาะ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ุบุญมา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  นภาพันธ์
3. เด็กหญิงวิพา  ธานี
 
1. นางนรมน  แก้ววิเชียร
2. น.ส.ลักขณา  อาชาชาญ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงจามจุรี  เอียดแก้ว
2. เด็กชายศดายุ  พุฒิทอง
3. เด็กหญิงสลิษา  เภรีฤกษ์
 
1. น.ส.ศุภลักษณ์  หนูเกื้อ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กชายธนวัฒน์  สาไกรโรจน์
2. เด็กชายอนรรถพล  สงวนถ้อย
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เสนาทอง
 
1. นายชัยรัตน์  แช่มศรี
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พินิจชัน
2. เด็กชายศรัทธา  มณีพฤกษ์
3. เด็กชายศิวัฒน์  ถนอมศาสตร์
 
1. น.ส.หทัยทิพย์  รามัญ
2. นายเจษฎา  อังครา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมีศรี
2. เด็กชายจักรกฤษ  พรหมเดช
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาญตะมะ
 
1. น.ส.เอื้องฟ้า  ทองตรีพันธ์
2. นายนิธิศ  พันธ์อุดม
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญสำลี
2. เด็กชายอภิชาติ  ดีหนู
 
1. นางมณีพร  นพรัตน์
2. น.ส.พชรมาศ  นาท่ม
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กชายคุณนิธิ  วันคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จอมประชา
 
1. นางจิราภรณ์  สกุณา
2. นางอัจจิตา  หิรัญรัศมี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะเอียน 1. เด็กหญิงกาญกมล  เพรี
2. เด็กชายดุลกาหรีม  อะหลีแอ
3. เด็กชายประเสริฐ  สารสุข
 
1. นางเสาวนีย์  นาควารี
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคเทวัญ
2. เด็กชายนุติเทพย์  รำพึงนิตย์
3. เด็กชายสินอนันต์  ช่วยสถิตย์
 
1. น.ส.ภาษิณี  ศรีไสยเพชร
2. นายจรัญ  ปานนิยม