หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางปราณี หวังดีครูโรงเรียนวัดเขาโรประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พุทธรอดครูโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
3. นางวรรณพร รุ่นแสงครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ คงแดงครูโรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายวีรชน ชูมณีครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางประธานกรรมการ
2. นายจำเริง แก้วไทยครูโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
3. นางอวยพร ธานีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นายิอนันทศักดิ์ มีกรณ์ครูโรงเรียนวิทยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางพัชรี อนุมาศครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
3. นางประภา บัวชุมครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางอธิตา เนาวพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีประภา ศรีแก้ว ณ วรรณครูโรงเรียนวัดหาดสูงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ลักษณ์ ใจกระจ่างครุโรงเรียนวัดวังหินกรรมการ
3. นางพรพิพัฒน์ มีอำนาจครูโรงเรียนบ้านบางรูปกรรมการ
4. นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุลครููโรงเรียนชุมชนวัดหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ตารมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวาประธานกรรมการ
2. นายนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
3. นางวรรณา แซ่เชื่องครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางจำเนียร หุพาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ประธานกรรมการ
2. นางสุรี รัตนบุรีครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการ
3. นางกัลยา กรุณาครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
4. นายมานิตย์ เต็งมีศรีครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย อินทชาติครูโรงเรียนวัดมณีเจริญประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พรหมเพศครูโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ วรรโณครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาววรรณิศา ศรีวิเชียรครูโรงเรียนวิทยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สุขพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางนางจินตนา ตารมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นางสาวรังสิมา รัตพันธ์ุครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเบ็ญจวรรณ ดิษฐานครูโรงเรียนวัดประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางนิรนุช ภาราสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
3. นางสงวน รอดรักษ์ครูโรงเรียนวัดเกาะสระกรรมการ
4. นางสาวบุญจิรา บูรพาครูโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดารณี สุวรรณชาตรีครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี ภักดีสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางสุจิตรา วาจาสัตย์ครูโรงเรียนวัดชายคลองกรรมการ
4. นางนิรมล โนนเสนาครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ชัยวิชิตครูโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ เพชรล้วนครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางภิรมย์ ดอกขันครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางสุนันทา คาวินวิทย์ครูโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ครูโรงเรียนชุนชนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ธานีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
3. นางยบ บุญครบครูโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ชูกลิ่นครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ตารมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุขพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางสาวสิรินดา วุฒิพงศ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทองครูโรงเรียนวัดกะเปียดประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กรุณาครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
3. นางจุรี มุสิกวงศ์ครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการ
4. นางเอกกมล จันทร์เรืองครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางเทพี อมรวัฒน์ครูโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรสุดา สมทองครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
3. นางวนิดา เพ็งสกุลครููโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
4. นางลักษมี มณีฉายครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทองครูโรงเรียนวัดกะเปียดประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจมา นุ่มนวลครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นายกานต์ แผ่นทองครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์นัฐชยาครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพยดีครู โรงเรียนวัดหาดสูงประธานกรรมการ
2. นางฤทธิยา เดชาสิทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางประภัสสร โบศรีครู โรงเรียนวัดสวนขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวันทนีย์ จันทร์เพชรครู โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร วงศ์พิพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการ
3. นางจรรยา อักษรนำครู โรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชนิดา สงจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพร จริตงามครู โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวผกากรอง ุบุญทองครู โรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ จินโรจน์ครู โรงเรียนบ้านชายคลองประธานกรรมการ
2. นางอารมย์ แก้วเซ่งครู โรงเรียนสังวาลย์วิท7กรรมการ
3. นางพัชรา บัณฑิตพิสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านจำปากรรมการ
4. นายกุหลาบ อารีวงศ์ครู โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯกรรมการ
5. นางอรอุษา สุวรรณทองครู โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ธรฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านคลองจังประธานกรรมการ
2. นางละออง ภักดีสุวรรณ์ครู โรงเรียนคลองเสาเหนือกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ หนูแก้วครู โรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
4. นายศุภชัย อาญาครู โรงเรียนแพรกกลางกรรมการ
5. นายเจษฎา อยู๋ขำครู โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ จินโรจน์ครู โรงเรียนบ้านชายคลองประธานกรรมการ
2. นางพัชรา บัณฑิตพิสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านจำปากรรมการ
3. นางอารมย์ แก้วเซ่งครู โรงเรียนสังวาลย์วิท7กรรมการ
4. นางกุหลาบ อารีวงศ์ครู โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯกรรมการ
5. นางอรอุษา สุวรรณทองครู โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางยินดี ธรฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านคลองจังประธานกรรมการ
2. นางละออง ภักดีสุวรรณ์ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ หนูแก้วครู โรงเรียนบางตะเพากรรมการ
4. นายศุภชัย อาญาครู โรงเรียนแพรกกลางกรรมการ
5. นายเจษฎา อยู๋ขำครู โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพีรทัต พรหมทองครู โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ทรงทองครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
3. นางสาววิริณทร ลำดับพังค์ครู โรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางสุภาพร ภาครัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
5. นางสมจิตร มลิวัลย์ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายพีรทัต พรหมทองครู โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ทรงทองครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
3. นางสาววิริณทร ลำดับพังค์ครู โรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางสุภาพร ภาครัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
5. นางสมจิตร มลิวัลย์ครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณประเสริฐครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ยมใหม่ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นายประการ ปอยีครู โรงเรียนวัดกะโสมกรรมการ
4. นางณัฐวดี ขอบขำครู โรงเรียนบ้านาเกิดผลกรรมการ
5. นางเรณู แก้วกำยานครู โรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการ
6. นางสาวจามร มีภพครู โรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
7. นางผ่องศรี เพียรดีครู โรงเรียนวัดเขาโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ วันนุบลครู โรงเรียนวัดเสม็ดจวนประธานกรรมการ
2. นางวรรณี อินทร์ชัยครู โรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
3. นายเด่นชัย บำรุงศรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ อุบลกาญจน์ครู โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่กรรมการ
5. นางสาวรัญชลี รักนุ้ยครู โรงเรียนวิทยานุเคราะห์กรรมการ
6. นางอนุ จิตรัตน์ครู โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
7. นางบุดาวรรณ ศรีสุธรรมครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ไกรนราครู โรงเรียนวัดวังขรีประธานกรรมการ
2. นางสุบรรณ์ ชูบัวทองครู โรงเรียนบ้านสมสรรกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ยาณี แจ้งขาวครู โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางปภาดา เทพจิตรครู โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางปิยธิดา กาลาสีครู โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
6. นางสาววาสนา ชบาพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
7. นางนพวรรณ มาสทองครู โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไสว แสงวิเชียรครูโรงเรียนบ้านควนอวดพันประธานกรรมการ
2. นางสาวพิศวาท ทิบทิมเมืองครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล บุญสนองครูโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
4. นางศุภวรรณ นาควงศ์ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สินไชยครูโรงเรียนบ้านเกาะขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ชนะวารีครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางอลิษา รัตนคชครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นายพรชัย กันตังกุลครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวอุษา เพชรราชโรงเรียนบ้านกันละประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีระษาโรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
3. นางสาวพันธ์ุทิพย์ สังวังเลาว์ครูโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวอภิชญา โลกภิบาลครูโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจำรัส สุขเล็กศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ทองแท้ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
3. นางจารุณี จันทร์มงคลครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณัฎฐพีรพล มีบุญมากครูโรงเรียนราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ เสริมแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นายมนูญ เดวาหมัดครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ศรีมุกข์ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเป็นสิริ อุบลครูโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทนา เกลาครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 3กรรมการ
3. นางแพรวพรรณ เบญจกุลครูโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
4. นายศักดา กะแหมะเตบครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายมีศักดิ์ จงจิตรครูโรงเรียนบ้านสวนอายประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ชูอนันท์ครูโรงเรียนวิทยานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤทัย เทพใต้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการ
4. นายมนูญ เดวาหมัดครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
5. นายณัฎฐพีระพล มีบุญมากครูราชเวชพิศาลกรรมการ
6. นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทองครูโรงเรียนบ้านวังธนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราณี ทองตาภรณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวาประธานกรรมการ
2. นางมานิตา เชาว์ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ เพชราครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
4. นางรัตนา ธรรมศิริครูโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพฤษมาศ บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา รักษาวงศ์ครูโรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
3. นายโกวิท เอียดเนตรครูโรงเรียนวัดเกาะสระกรรมการ
4. นางเยาวเรศ นนทสรครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เดวาหมัดครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา ธนาวุฒิครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นางอรุณี สกุลคงครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ คำพุทธครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ พานทองครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 2กรรมการ
3. นางกาญจนา คงกำไรครูโรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
4. นางสาวบังออน เพชรเอียดครูโรงเรียนวัดลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางปรีดา นวลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านพูนประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จิตแจ่มครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญน์ ชาญณรงค์ครูโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวปริชดา เพียรดีครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางทัศนี มาตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องประธานกรรมการ
2. นางนภัทศรณ์ ฤทธิชัยครูโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุวิวัฒน์ นวลพลับครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการ
4. นางวิไลพร จิตรเนียมครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเข็บ บุญวรรณครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ไชยศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านกะทูนเหนือกรรมการ
3. นายมงคล ชุมภักดีครูโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นายวิมล จิ้วฮวดครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเข็บ บุญวรรณครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ คำแหงครูโรงเรียนวัดกะโสมกรรมการ
3. นางสาวปรีดา ชนะพลครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายชฏาธาร โทนเดี่ยวครูโรงเรียนบ้านคุ้งวังวัวกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณะ ศรีเปารยะครู รร.ชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองดีครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางวนิดา ดีทองแก้วครู รร.ฉวางกรรมการ
4. นางลำดวน จันทรัตน์ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๙กรรมการ
5. นางจุติมา พรหมศรครู รร.วัดท่ายางกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ปราณีตพลกรังครู รร.บ้านทอนวังปรางกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ชนะดีครู รร.วัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณะ ศรีเปารยะครู รร.ชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองดีครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางวนิดา ดีทองแก้วครู รร.ฉวางกรรมการ
4. นางลำดวน จันทรัตน์ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๙กรรมการ
5. นางจุติมา พรหมศรครู รร.วัดท่ายางกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ปราณีตพลกรังครู รร.บ้านทอนวังปรางกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ชนะดีครู รร.วัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณะ ศรีเปารยะครู รร.ชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองดีครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางวนิดา ดีทองแก้วครู รร.ฉวางกรรมการ
4. นางลำดวน จันทรัตน์ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๙กรรมการ
5. นางจุติมา พรหมศรครู รร.วัดท่ายางกรรมการ
6. นางเนาวรรัตน์ ปราณีตพลกรังครู รร.บ้านทอนวังปรางกรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์ ชนะดีครู รร.วัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจำนัญ จันทร์สว่างครู รร.วัดไม้เรียงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อัยราคมครู รร.บ้านนาตำเสากรรมการ
3. นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์ครู รร.วัดคงคาเลียบกรรมการ
4. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท 7กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ทองดีครู รร.ชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจำนัญ จันทร์สว่างครู รร.วัดไม้เรียงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อัยราคมครู รร.บ้านนาตำเสากรรมการ
3. นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์ครู รร.วัดคงคาเลียบกรรมการ
4. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท 7กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ทองดีครู รร.ชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจำนัญ จันทร์สว่างครู รร.วัดไม้เรียงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อัยราคมครู รร.บ้านนาตำเสากรรมการ
3. นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์ครู รร.วัดคงคาเลียบกรรมการ
4. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท 7กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ทองดีครู รร.ชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์ครู รร.บ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางชนิตา เปรมสถิตย์ครู รร.บ้านไสส้านกรรมการ
3. นางภัทรภรณ์ สุธาครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางจิรภา อัยราคมครู รร.บ้านนาตำเสากรรมการ
5. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางศุภภิญญารัตน์ บุญรัตน์ครู รร.บ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางชนิดา เปรมสถิตครู รร.บ้านไสส้านกรรมการ
3. นางภัทรภรณ์ สุธาครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางจิรภา อัยราคมครู รร.บ้านนาตำเสากรรมการ
5. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเบญจรัตน์ เจริญรูปครู รร.บ้านนาท่อมประธานกรรมการ
2. นางนิตยาพร จุติกุลครู รร.บ้านห้วยกลางกรรมการ
3. นางปัจศิริ ศรีสุวรรณครู รร.บ้านวังยวนกรรมการ
4. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์ครู รร.วัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
5. นางปิยนารถ ชนาชนครู รร.ชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางนิตยา ฤทธิชัยครู รร.บ้านบ่อมองประธานกรรมการ
2. นางอริศรา พรหมเพศครู รร.บ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ หนูแก้วครู รร.บ้านทะเลสองห้องกรรมการ
4. นางสาวโสภา แสงระวีครู รร.เจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ชุมศรีครู รร.ชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจำรัส รัตนบุรีครู รร.ราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา ณ นครครู รร.วัดจันดีกรรมการ
3. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
4. นายสราวุธ ทองเกลี้ยงครู รร.วัดควนยูงกรรมการ
5. นางประภา ศรีสงครามครู รร.บ้านนาพรุกรรมการ
6. นายวัฒนา ทองเนื้อห้าครู รร.บ้านหนองปลิงกรรมการ
7. นางสาคร สวัสดิพันธ์ครู รร.บ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำรัส รัตนบุรีครู รร.ราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา ณ นครครู รร.วัดจันดีกรรมการ
3. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
4. นายสารวุธ ทองเกลี้ยงครู รร.วัดควนยูงกรรมการ
5. นางประภา ศรีสงครามครู รร.บ้านนาพรุกรรมการ
6. นายวัฒนา ทองเนื้อห้าครู รร.บ้านหนองปลิงกรรมการ
7. นางสาคร สวัสดิพันธ์ครู รร.วัดราษฎร์ประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส รัตนบุรีครู รร.ราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา ณ นครครู รร.วัดจันดีกรรมการ
3. นายพรเทพ พงษ์จีนครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
4. นายสราวุธ ทองเกลี้ยงครู รร.วัดควนยูงกรรมการ
5. นางประภา ศรีสงครามครู รร.บ้านนาพรุกรรมการ
6. นายวัฒนา ทองเนื้อห้าครู รร.บ้านหนองปลิงกรรมการ
7. นางสาคร สวัสดิพันธ์ครู รร.บ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธันวา ณ นครครู รร.วัดควนส้านประธานกรรมการ
2. นางศุทธิณี จิตสำรวยครู รร.บ้านน้ำตกกรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา โปฎกะรัตน์ครู รร.บ้านเกาะยวนกรรมการ
4. นางบุญวิช มีแก้วครู รร.หมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
5. นางสมพร ศิริเพชรครู รร.วัดหาดสูงกรรมการ
6. นางสุภรี เขียวบรรจงวัฒนธรรมอำเภอบางขันกรรมการ
7. นางกาญจนา แสงศรีวัฒนธรรมอำเภอฉวางกรรมการ
8. สิบโทอรรถพร จินดารัตน์ครู รร.วัดมังคลารามกรรมการ
9. นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณครู รร.วัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธันวา ณ นครครู รร.ควนส้านประธานกรรมการ
2. นางสุทธินี จิตสำรวยครู รร.บ้านน้ำตกกรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา โปฎกะรัตน์ครู รร.บ้านเกาะยวนกรรมการ
4. นางบุญวิช มีแก้วครู รร.หมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
5. นางสมพร ศิริเพชรครู รร.วัดหาดสูงกรรมการ
6. สิบโทอรรถพร จินดารัตน์ครู รร.วัดมังคลารามกรรมการ
7. นางสุภรี เขียวบรรจงวัฒนธรรมอำเภอบางขันกรรมการ
8. นางกาญจนา แสงศรีวัฒนธรรมอำเภอฉวางกรรมการ
9. นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณครู รร.วัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธันวา ณ นครครู รร.วัดควนส้านประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี จิตสำรวยครู รร.บ้านน้ำตกกรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา โปฎกะรัตน์ครู รร.บ้านเกาะยวนกรรมการ
4. นางบุญวิช มีแก้วครู รร.หมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
5. นางสมพร ศิริเพชรครู รร.วัดหาดสูงกรรมการ
6. สิบโทอรรถพร จินดารัตน์ครู รร.วัดมังคลารามกรรมการ
7. นางสุภรี เขียวบรรจงวัฒนธรรมอำเภอบางขันกรรมการ
8. นางกาญจนา แสงศรีวัฒนธรรมอำเภอฉวางกรรมการ
9. นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณครู รร.วัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวชัชนีญา ชูส่งแสงครู รร.วัดควนสระบัวประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พุทธยอดครู รร.วัดหาดสูงกรรมการ
3. นางสมศรี ปรีชาครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นางอัมพร แสงจันทร์ครู รร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗กรรมการ
5. นางพรรทิพย์ พรหมดนตรีครู รร.บ้านบนควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวชัชนีญา ชูส่งแสงครู รร.วัดควนสระบัวประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พุทธยอดครู รร.วัดหาดสูงกรรมการ
3. นางสมศรี ปรีชาครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นางอัมพร แสงจันทร์ครู รร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗กรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ พรหมดนตรีครู รร.บ้านบนควนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธรรมราช วงศ์ผะดายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควนประธานกรรมการ
2. นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตรครู รร.วัดประดิษฐารามกรรมการ
3. นายภูริยศ เพ็ชรแก้วครู รร.บ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธรรมราช วงศ์ผะดายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควนประธานกรรมการ
2. นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตรครู รร.วัดประดิษฐารามกรรมการ
3. นายภูริยศ เพ็ชรแก้วครู รร.บ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวธิดารัตน์ ส้มเขียวหวานครู รร.บ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ คำสั่งครู รร.บ้านบางรูปกรรมการ
3. นางจินตนา ชนะพงศ์ครู รร.วัดสวนพิกุลกรรมการ
4. นายศุภชัย เครือจันทร์ครู รร.วัดประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ ส้มเขียวหวานครู รร.บ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ คำสั่งครู รร.บ้านบางรูปกรรมการ
3. นางจินตนา ชนะพงศ์ครู รร.วัดสวนพิกุลกรรมการ
4. นายศุภชัย เครือจันทร์ครู รร.วัดประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวอุษามาศ แก้วนิมิตครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา จินดาวงศ์ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวุจุฑามาศ จันทร์ชุมครูโรงเรียนวัดสวนขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ จงจิตครูโรงเรียนองค์การสวนยาง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางดารุณี สุวรรณชาตรีครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์รองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวภาสวรรณ ภาสกนธ์ครูโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กุลีช่วยครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
2. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางวรรณี บุญสุขกาญจน์ครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางวิภา เดชนุ่นครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางอลิศรา รัศมีพงศ์ครูโรงเรียนบ้านคลองจังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นางอาภรณ์ นักว่อนครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางปิยนัย กวยะปาณิกครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
5. นางสาคร แซ่เฮ่าครูโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ ทองอุปการครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายชำนาญ นาคินทร์ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายพิชัย จันทมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวพุทธชาติ เนินหนูครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการ
10. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการ
10. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการ
10. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ศรีคงผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.นาฏศิลป์ นศ.รองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เสนาพันธ์ผอ.รร.วัดสามัคคีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครู รร.ทุ่งสงประธานกรรมการ
3. นายประหยัด ศรีคงครู รร.บ้านไร่มุสลิมรองประธานกรรมการ
4. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครู รร.สตรีทุ่งสงรองประธานกรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครู รร.บ้านปลายเสกรรมการ
6. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
7. นายปิยเทพ ไชยวารีครู รร.บ้านไสโคกเกาะกรรมการ
8. นางกัณฐมณี คุณชนครู รร.บ้านคอกช้างกรรมการ
9. นายจักรพล จบสัญจรครู รร.นาฏศิลป์ นศ.กรรมการ
10. นายสกานต์ ผลประมูลครู รร.ธนรัตน์อุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพิมพิไล กัญญาครู รร.ตันติวัตรกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวบุรารัตน์ มณีฉายครู รร.วัดโคกสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศีลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศีลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศีลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิงครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศีลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ ศิลรัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช จอมชิตกล่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้านประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายอัทธ์ อาภรณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
5. นายจำลอง ศิลรัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
6. นายดำรงค์ จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. ผศ.กัณหา ไฝ่ขาวมทร.ศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วผอ.โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุภานี บวรศุภศรีครู โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางศิรินุช สุทธวาทินครู โรงเรียนราชประขานุเคราะห์ ๑๙กรรมการ
4. นางสุปรียา ทองแสงแก้วครู โรงเรียนวัดกะโสมกรรมการ
5. นางโสภา บุญทองครู โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วผอ.โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุภานี บวรศุภศรีครู โรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางศิรินุช สุทธวาทินครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙กรรมการ
4. นางสุปรียา ทองแสงแก้วครู โรงเรียนวัดกระโสมกรรมการ
5. นางโสภา บุญทองครู โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ นาเคณครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๘ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช พัฒศรีเมืองครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางพรทิพย์ จงจิตรครู โรงเรียนวัดโบราณรามกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ นาเคณครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๘ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช พัฒศรีเมืองครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางพรทิพย์ จงจิตรครู โรงเรียนวัดโบราณรามกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่ครู โรงเรียนองค์การสวนยาง ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ นาคคงครู โรงเรียนฉวางประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
4. นางสาวปิยธเนตร์ ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
5. นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทองครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ นาคคงครู โรงเรียนฉวางประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครู โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีครู โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
4. นางสาวปิยธเนตร์ ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
5. นางพรทิพย์ เปี่ยมอภัยทองครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย อักษรพันธ์ผอ.รร.ชุมชนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางอัธยานี สวัสดีครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาครู โรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางวิยะดา สุทธังครู โรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
5. นางเยาวนิช ฮั่งวิวัตม์ครู โรงเรียนวัดควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย อักษรพันธ์ผอ.รร.ชุมชนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางอัธยานี สวัสดีครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาครู โรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางวิยะดา สุทธังครู โรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
5. นางเยาวนิช ฮั่งวิวัตม์ครู โรงเรียนวัดควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางฉรรยา จันทร์เมืองครู โรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ตรีโชติครู โรงเรียนบ้านควนอวดพันกรรมการ
3. นางทัศนัย ชูเชิตครู โรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
4. นายนนทรัตน์ พัฒศรีเรืองครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาครู โรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางฉรรยา จันทร์เมืองครู โรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ตรีโชติครู โรงเรียนบ้านควนอวดพันกรรมการ
3. นางทัศนัย ชูเชิตครู โรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
4. นายนนทรัตน์ พัฒศรีเรืองครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ หมานมาครู โรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพัทนีย์ พลสวัสดิ์ครู รร.เสริมปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์ครู รร.สหมิตรบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัศม์ เตชินนิธิพงศ์ครู รร.เจริญวิทย์กรรมการ
4. Mrs.Zi QiYi (นางยี่ จือ ฉี)ครู รร.วิทยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุลครู รร.วัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัทนีย์ พลสวัสดิ์ครู รร.เสริมปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์ครู รร.สหมิตรบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัศม์ เตชินนิธิพงศ์ครู รร.เจริญวิทย์กรรมการ
4. Mrs.Zi QiYi (นางยี่ จือ ฉี)ครู รร.วิทยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุลครู รร.วัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวญาติกา จงจิตรครู รร.วัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชนินทรเทพครู รร.วัดเขากลายกรรมการ
3. นางกัลยา เกื้อกิ้มครู รร.วัดมณีเจริญฯกรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ชูโชติผอ.รร.บ้านกันละกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัทนีย์ พลสวัสดิ์ครู รร.เสริมปัญญาประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์ครู รร.สหมิตรบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัศม์ เตชินนิธิพงศ์ครู รร.เจริญวิทย์กรรมการ
4. Mrs.Zi QiYi (นางยี่ จือ ฉี)ครู รร.วิทยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวกัญจรีย์ บ้างวรกุลครู รร.วัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวญาติกา จงจิตรครู รร.วัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชนินทรเทพครู รร.วัดเขากลายกรรมการ
3. นางกัลยา เกื้อกิ้มครู รร.วัดมณีเจริญฯกรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ชูโชติผอ.รร.บ้านกันละกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมงคล ช่องลมกรดผอ.รร.วัดทุ่งส้านประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ สุมลผอ.รร.พรรณาราชลเขตรองประธานกรรมการ
3. นางอรกฤช ทองกระจ่างครู รร.ชุมชนวัดสำโรงกรรมการ
4. นายจำรูญ นินทรกิจครู รร.บ้านบางรูปกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ อักษรพันธ์พนักงานราชการ รร.บ้านวังหินกรรมการ
6. นายเดชา ชายสวัสดิ์ครู รร.บ้านแพรกกลางกรรมการ
7. นายชัยพร หนูเพชรครู รร.บ้านทุ่งนาใหม่กรรมการ
8. นายณรงค์ทัย ชุมเมืองจีนครู รร.สุมณฑากรรมการ
9. นางสุจิตรา จินดานิลครู รร.วัดจันดีกรรมการ
10. นางเรณู มีเถื่อนผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
11. นางกัลยา มัคสิงห์ครู รร.วัดควนชมกรรมการ
12. นายสุวิทย์ จันทร์ชาตรีครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
13. นางนภัทศรณ์ ฤทธิชัยครู รร.บ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสุภาพ ชนะภัยครู รร.วัดก้างปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายก้องเกียรติ บุญยารุณผอ.รร.วัดควนสูงประธานกรรมการ
2. นายสุวัจน์ มณ๊มาสครู รร.วัดไม้เรียงรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมา โนนไธสงครู รร.บ้านนิคมวังหินกรรมการ
4. นายสุเทพ ชนะภัยรอง ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
5. นายขันชัย นุภักดิ์ครู รร.วัดใหม่ สพป.นศ.๔กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายอดิศักดิ์ รักษ์ศรีทองครู รร.ราชเวชพิศาลกรรมการ
8. นางสุมณทิพย์ ทุนสันเทียะครู รร.บ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
9. นายวิรุจ คงทองครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
10. นายกิจจา ธารเนตรพนักงานราชการ รร.บ้านบ่อมองกรรมการ
11. นางสาวยุภาพร เจริญรูปผอ.รร.บ้านวังหินกรรมการ
12. นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชรครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
13. นางสกีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชูช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชนาชนผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือรองประธานกรรมการ
3. นายบุญสด บุญเกิดข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ชนะคชครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายธาระพงศ์ สองทองครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
6. นายนภดล นวลคำครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
7. นายสนธญา ทรงทองครู รร.วัดก้างปลากรรมการ
8. นายสมหมาย บุญรอดครู รร.บ้านหน้าเขากรรมการ
9. นายกิตติภพ ชุมคงผอ.รร.บ้านไร่มุสลิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเสาวพจน์ รัตนบุรีผอ.รร.บ้านควนควนประประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ไชยรัตน์ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งนภา บูรณษธานินทร์นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการ
4. นายประสงค์ จริตงามครู รร.เจริญรัชต์ภาคย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายเสาวพจน์ รัตนบุรีผอ.รร.บ้านควนควนประประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ไชยรัตน์ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งนภา บูรณษธานินทร์นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการ
4. นายประสงค์ จริตงามครู รร.เจริญรัชต์ภาคย์กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สุดถนอมผอ.รร.สังวาลย์วิท ๗ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพรพรรณ กลุมาตรย์นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสายสมร ชนะคชครู รร.มหาราช ๓ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล โนนเสนาครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางธิวรา ยุวเชียรครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
4. นางสาวรังสิมา รัตนพันธ์ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
5. นางสุปราณี อู่สารณะครู รร.บ้านทะเลสองห้องกรรมการ
6. นางสุมณทิพย์ ทุนสันเทียะครู รร.บ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเกษมศรี ปุณประวัติครู รร. ตชด.ปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ จริตงามครู รร.วัดเสม็ดจวนกรรมการ
3. นางออนอุมา คชสิทธิ์ครู รร.บ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพัฒนยศ รักษ์พงค์ครู รร.สังวาลย์วิท ๗กรรมการ
5. นางสุวารี สุดชาฎาครู รร.โสสตทัศนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวัชระ นามสนธ์ผอ.รร.บ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นายกฤษปการ เพียรดีผอ.รร.บ้านวังเต่ากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นามสนธ์ผอ.รร.บ้านกุยเหนือกรรมการ
4. นางนันทรัตน์ สุมลผอ.รร.พรรณาราชลเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวัชระ นามสนธ์ผอ.รร.บ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นายนายกฤษปการ เพียรดีผอ.รร.บ้านวังเต่ากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นามสนธ์ผอ.รร.บ้านกุยเหนือกรรมการ
4. นางนันทรัตน์ สุมลผอ.รร.พรรณาราชลเขตกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวจารุวรรณ หนูคงคาครู รร.บ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ปราบปัญจะครู รร.ชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางสาววิชชุดา ไทยราชครู รร.วัดประดิษฐารามกรรมการ
4. นางสาวชฎาภรณ์ ปั้นวงศ์ครู รร.บ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม สุดจิตรครู รร.วัดมังคลารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอารดา จัตติกุลครู รร.บ้านไสเตาอ้อยกรรมการ
3. นายกรกมล ช่วยเต้าครู รร.เจริญรัชต์ภาคย์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ดำวิจิตรครู รร.บ้านหาดทรายแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมนชนก ยะโสครู รร.บ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ จงจิตรครู รร.บ้านสวนอายกรรมการ
3. นางศิริญญา ยอดทองครู รร.บ้านทุ่งกรวดกรรมการ
4. นางสาวกิ่งนภา เมืองจันทร์ครู รร.วัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกชมน เดิมคลังครู รร.บ้านควนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา สงวนวงศ์ครู รร.สังวาลย์วิท 7กรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์ครู รร.บ้านนาพากรรมการ
4. นางสาวอุษามาส แก้วนิมีตรครู รร.วัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ เพชรวรพันธ์ครู รร.บ้านสวนอายประธานกรรมการ
2. นายปิยพันธ์ อุปฐากครู รร.วัดควนสระบัวกรรมการ
3. นายชัยรัตนพงษ์ สวนครู รร.วัดประดิษฐารามกรรมการ
4. นางสาววิชุดา สงวนวงศ์ครู รร.สังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางฐิติมน ชนะศักดิ์ครู รร.สังวาลย์วิท 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุติมา พิบูลย์ครู รร.วัดโคกหาดกรรมการ
3. นางจิรา เท็กเชยครู รร.วัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวปิยะฉัตร เจริญสุขครู รร.บ้านเกาะขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางมนลฤดี บุญสถิตย์ครู รร.บ้านคลองเสาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร เต็มรัตน์ครู รร.ตชด.ช่างกลปทุมวันกรรมการ
3. นางสาวกัลญา ชนะสุขครู รร.วัดหน้าเขากรรมการ
4. นางสาวหฤทัย กลัดทองครู รร.บ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุนิสา ทองประดับครู รร.วัดลำนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี คชเชนครู รร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นางกฤษณา บุญเศษครู รร.บ้านปลายรากรรมการ
4. นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปานครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ครู รร.วัดหลักช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาวดี คชเชนครู รร.บ้านวังหินกรรมการ
3. นางสาวสวณีย์ คำแหงครู รร.บ้านปากแพรกกรรมการ
4. นางพรรณี ปราบปัญจะครู รร.ชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ทิพย์ดีครู รร.วัดหาดสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร สมชูครู รร.วัดลำนาวกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ดวงน้ำแก้วครู รร.โสตทัศนศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิริขวัญ สัมมาสุขครู รร.ราชเวศพิศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ครู รร.บ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ จันทรมณีครู รร.บ้านบางตะเภากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ สุทินครู รร.บ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
4. นางสาววรปรัชญ์ ยาวงษ์ครู รร.วัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกมลศักดิ์ ทองปัสโนผอ.รร.บ้านเขาตาวประธานกรรมการ
2. นายภูริวัจน์ โสตทิพย์ครู รร.วัดควนกอกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ หนูทองครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ใสสดครู รร.วัดมะเฟืองกรรมการ
5. นางปิยะวรรณ ชมโฉมครู รร.ชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภัดกีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุแก้วครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย ้เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ไกรสิทธิ์ผอ.รร.บ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ปรีชาครู รร.วัดยางค้อมกรรมการ
3. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ครู รร.วัดจันดีกรรมการ
4. นายสมชาย เกตุพงศ์ครู รร.จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นายรัตนภูมิ เดชปัญญาครู รร.วัดควนกอกรรมการ
6. นายมงคล ชุมภักดีครู รร.บ้านทองวังปรางกรรมการ
7. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครู รร.วัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ รัตนชูโรงเรียนบ้านวังยวนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญภัสสร์ ชุมจิตรโรงเรียนบ้านนาตำเสากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ออดสุวรรณโรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางจิตตนา ทิพย์ดีโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ รัตนชูโรงเรียนบ้านวังยวนประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญภัสร์ ชุมจิตรโรงเรียนบ้านนาตำเสากรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ออดสุวรรณโรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางจิตตนา ทิพย์ดีโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายโกวิท หนูแก้วโรงเรียนก่องามประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
3. นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
4. นายเพชรรัตน์ เพชรเชนทร์โรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท หนูแก้วโรงเรียนก่องามประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
3. นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เพชรเชนทร์โรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางถนอมศรี รักษ์ศรีทองโรงเรียนวัดธรรมเผด็จประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ แก้วนิมิตรโรงเรียนวัดควนชมกรรมการ
3. นางสาวจันทมณี แก้วมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
4. นางสาวพวงเพ็ญ บุญชูโรงเรียนวัดก้างปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางถนอมศรี รักษ์ศรีทองโรงเรียนวัดธรรมเผด็จประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ แก้วนิมิตรโรงเรียนวัดควนชมกรรมการ
3. นางสาวจันทมณี แก้วมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
4. นางสาวพวงเพ็ญ บุญชูโรงเรียนวัดก้างปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ภัทร สังขาชาติโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางพิมพิมล ร่างเล็กโรงเรียนบ้านนาเกิดผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ภัทร สังขาชาติโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล ร่างเล็กโรงเรียนบ้านนาเกิดผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชุมพล บุญญานุกูลกิจโรงเรียนบ้านนาท่อมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
3. นายจริน นวลจันทร์โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้กรรมการ
4. นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชุมพล บุญญานุกูลกิจโรงเรียนบ้านนาท่อมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
3. นายจริน นวลจันทร์โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้กรรมการ
4. นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวณีย์ สวัสดีโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางทัศนัย ชูเชิดโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
4. นางณัฐชุดา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านควนประกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ สวัสดีโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ชัยฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางทัศนัย ชูเชิดโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
4. นางณัฐชุดา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านควนประกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี นกแก้วโรงเรียนบ้านวังยวนประธานกรรมการ
2. นางกานดา สวนจันทร์โรงเรียนวัดมณีเจริญฯกรรมการ
3. นางเลขา แสงเงินโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางวัลยา ปิลวาศโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี นกแก้วโรงเรียนบ้านวังยวนประธานกรรมการ
2. นางกานดา สวนจันทร์โรงเรียนวัดมณีเจริญฯกรรมการ
3. นางเลขา แสงเงินโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. นางวัลยา ปิลวาศโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางโสพิส แก้วนิมิตรโรงเรียนวัดควนชมประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา วิคะบำเพิงโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการ
4. นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางโสพิส แก้วนิมิตรโรงเรียนวัดควนชมประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา รัตนบุรีโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการ
3. นางสาวนิตยา วิคะบำเพิงโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยกรรมการ
4. นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมณฑา อิ้ววังโสโรงเรียนวัดลำนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ อั้นมีโรงเรียนสุมณฑาศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล รัตนะโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางสาวบุณนภา บุญมูสิกโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา อิ้ววังโสโรงเรียนวัดลำนาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาวรรณ อั้นมีโรงเรียนสุมณฑาศึกษากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล รัตนะโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางสาวบุณนภา บุญมูสิกโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสรียา นามสนธิ์ครู รร.วัดศิลารายประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี ศรีสุขใสครู รร.วัดวังหีบกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ เพชรร่วงครู รร.วิทยานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกรุณา โชติวันครู รร.บ้านควนประกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอาภรณ์ ศรีสุกใสครู รร.บ้าน่คลองขุดประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา รุ่งเจริญครู รร.มหาราช 3 กรรมการ
3. นางโสภิศ ลิมป์เศวตกุลครู รร.วัดท่ายางกรรมการ
4. นางบำเพ็ญ วัฒนสงค์ครู รร.บ้านไสใหญ่กรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ เที่ยวแสวงครู รร.บ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
6. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6รองประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
6. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
6. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
6. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสสยาสน์กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางณีรนุช ร้อยภัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
3. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
4. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนปรางกรรมการ
6. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ทองเกลื้องโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการ
3. นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวราณี มณีเนตรโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
6. นางนัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการ
3. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการ
3. นางสาวจันทราภรณ์ คงศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวราณี มณีเนตรโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
6. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการ
3. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการ
3. นางสาวราณี มณีเนตรโรงเรียนวัดเทวสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายธีระพงศ์ รอดอุปการโรงเรียนบ้านวัดใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นางกาญจนา จิตรสำรวยศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดีนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพงศ์ รอดอุปการโรงเรียนบ้านวัดใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นางกาญจนา จิตรสำรวยศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดีนักวิชาการศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางผกาพร ช่วยคุ้มโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. นางอนงลักษณ์ เลื่อนแก้วโรงเรียนโคกวัดกรรมการ
6. นางพัชชา ชููช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางผกาพร ช่วยคุ้มวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสมจิต มลิวัลย์จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางผกาพร ช่วยคุ้มวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสมจิต มลิวัลย์จุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางอนงลักษณ์ เลื่อนแก้วโคกวัดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณราราชเขตกรรมการ
3. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนทอนวังปรางกรรมการ
5. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณราราชเขตกรรมการ
3. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนทอนวังปรางกรรมการ
5. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณราราชเขตกรรมการ
3. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนทอนวังปรางกรรมการ
5. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
7. นายวิชัย แร่ทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ เรืองเดชโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณราราชเขตกรรมการ
3. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนทอนวังปรางกรรมการ
5. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นนมาศ ขำหวานโรงเรียนพรรณราราชเขตกรรมการ
3. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปรีชาโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนทอนวังปรางกรรมการ
5. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ เพชรประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนปากเสียวกรรมการ
3. นางพันธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ อินทร์สุขโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนทอนวังปรางกรรมการ
6. นางอริยา กะลาศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6กรรมการ
7. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนปากเสียวกรรมการ
3. นางพันธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
3. นางพันธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ อินทร์สุขโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
6. นางอริยา กะลาศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
7. นางพัชชา ชููช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนปากเสียวกรรมการ
3. นางพันธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาลี่ ลิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวกรรมการ
3. นางพันธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจินดา ละม้ายโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ อินทร์สุขโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
6. นางอริยา กะลาศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
7. นางพัชชา ชููช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
3. นายสาธร เพชรอาวุธโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางบุญธรรม เวชสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อมองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางบุญธรรม เวชสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อมองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กฤษ ชนะรบชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กฤษ ชนะรบชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร มณีดุลย์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขาประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร มณีดุลย์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางสาวดรุณี บุญมากโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฬาวรรณ เจ๊ะห้าโรงเรียนวัดธรรมเผด็จประธานกรรมการ
2. นางสาววิเลขา ตุกพริกโรงเรียนบ้านวังธนกรรมการ
3. นางปราณี หวังดีโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฬาวรรณ เจ๊ะห้าโรงเรียนวัดธรรมเผด็จประธานกรรมการ
2. นางสาววิเลขา ตุกพริกโรงเรียนบ้านวังธนกรรมการ
3. นางปราณี หวังดีโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนช่างกลปทุมวันประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ก้านกิ่งโรงเรียนบ้านเกาะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวธิดา แก้วประดิษฐ์ช่างกลปทุมวันฯประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ก้านกิ่งบ้านเกาะปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์วัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นายสาธร เพชรอาวุธวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลองค์การสวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์วัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นายสาคร เพชรอาวุธวัดท่ายางกรรมการ
3. นางพรทิพย์ วิไลบ้านแพรกกลางกรรมการ
4. นายประทีป อำลอยสมสรรกรรมการ
5. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลองค์การสวนยางกรรมการ
6. นางสุนันทา วิมลควนส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์วัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นายสาคร เพชรอาวุธวัดท่ายางกรรมการ
3. นางพรทิพย์ วิไลบ้านแพรกกลางกรรมการ
4. นายประทีป อำลอยสมสรรกรรมการ
5. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลองค์การสวนยางกรรมการ
6. นางสุนันทา วิมลควนส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์วัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นายสาธร เพชรอาวุธวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลองค์การสวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์วัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นายสาธร เพชรอาวุธวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลองค์การสวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์วัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นายสาธร เพชรอาวุธวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลองค์การสวนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำนง สันตจิตวัดมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เพชรอาวุธบ้านปลายรากรรมการ
3. นางมยุรา พุทธรอดวัดหาดสูงกรรมการ
4. นางจิรวรรณ ชูศรีบ้านหนองเจกรรมการ
5. นางสาวจิรกานต์ ล่องทองบ้านไสใหญ่กรรมการ
6. นางสาวสิริรัตน์ ชูทองราชเวชพิศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจำนง สันตจิตวัดมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เพชรอาวุธบ้านปลายรากรรมการ
3. นางมยุรา พุทธรอดวัดหาดสูงกรรมการ
4. นางจิรวรรณ ชูศรีบ้านหนองเจกรรมการ
5. นางสาวจิรกานต์ ล่องทองบ้านไสใหญ่กรรมการ
6. นางสาวสิริรัตน์ ชูทองราชเวชพิศาลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]