หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนศึกษา 21 39 26
2 002 โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 24 53 31
3 003 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ 2 3 3
4 004 โรงเรียนจันดีพิทยาคม 2 6 4
5 005 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 0 0 0
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 37 74 55
7 012 โรงเรียนฉวาง 14 31 16
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 54 120 87
9 015 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 11 30 18
10 016 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 39 114 64
11 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 10 28 17
12 013 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 11 16 14
13 018 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 19 41 28
14 019 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 11 32 22
15 020 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 21 42 26
16 021 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 11 31 14
17 022 โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 130 49 35
18 023 โรงเรียนตชด.บ้านยูงงาม 0 0 0
19 024 โรงเรียนตชด.บ้านไร่ยาว 0 0 0
20 025 โรงเรียนตันติวัตร 7 12 7
21 027 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 32 83 51
22 028 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 1 1 1
23 030 โรงเรียนบ้านกันละ 2 5 3
24 031 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 17 67 31
25 029 โรงเรียนบ้านก่องาม 6 16 12
26 037 โรงเรียนบ้านคลองกุย 2 2 2
27 038 โรงเรียนบ้านคลองขุด 8 24 13
28 039 โรงเรียนบ้านคลองงา 8 13 10
29 040 โรงเรียนบ้านคลองจัง 12 27 20
30 041 โรงเรียนบ้านคลองตูก 8 10 9
31 042 โรงเรียนบ้านคลองปีก 1 3 2
32 043 โรงเรียนบ้านคลองสาย 1 2 2
33 044 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 112 42 34
34 045 โรงเรียนบ้านคลองโอม 3 6 4
35 051 โรงเรียนบ้านควน 2 5 4
36 046 โรงเรียนบ้านควนตม 1 2 2
37 048 โรงเรียนบ้านควนประ 6 18 10
38 047 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 34 78 58
39 049 โรงเรียนบ้านควนลำภู 5 6 6
40 050 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 5 7 6
41 052 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 33 56 42
42 053 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 5 8 6
43 057 โรงเรียนบ้านจันดี 3 7 4
44 058 โรงเรียนบ้านจำปา 11 17 15
45 059 โรงเรียนบ้านชายคลอง 14 33 22
46 060 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 7 13 11
47 061 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 20 37 27
48 062 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 28 73 45
49 063 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 46 228 96
50 077 โรงเรียนบ้านนา 18 29 24
51 066 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 10 30 13
52 067 โรงเรียนบ้านนาตำเสา 12 40 16
53 068 โรงเรียนบ้านนาท่อม 3 6 5
54 069 โรงเรียนบ้านนาบอน 2 3 2
55 070 โรงเรียนบ้านนาปราน 3 5 4
56 071 โรงเรียนบ้านนาพรุ 3 11 3
57 072 โรงเรียนบ้านนาพา 12 22 20
58 065 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 1 1 1
59 074 โรงเรียนบ้านนาเส 13 26 23
60 075 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 3 6 4
61 073 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 13 28 21
62 076 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 2 2 2
63 080 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 110 20 14
64 078 โรงเรียนบ้านน้ำตก 17 27 22
65 079 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 22 34 28
66 081 โรงเรียนบ้านบนควน 22 49 36
67 084 โรงเรียนบ้านบางตะเภา 28 102 56
68 085 โรงเรียนบ้านบางปรน 1 1 1
69 086 โรงเรียนบ้านบางรูป 4 16 9
70 082 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 26 82 49
71 083 โรงเรียนบ้านบ่อมอง 11 27 16
72 087 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 4 5 4
73 088 โรงเรียนบ้านปลายรา 11 19 16
74 089 โรงเรียนบ้านปลายเส 13 30 17
75 090 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 22 46 31
76 092 โรงเรียนบ้านปากระแนะ 0 0 0
77 091 โรงเรียนบ้านปากแพรก 7 11 10
78 093 โรงเรียนบ้านป่าพาด 1 1 1
79 094 โรงเรียนบ้านพรุวง 3 12 7
80 095 โรงเรียนบ้านพอโกบ 3 8 4
81 096 โรงเรียนบ้านพูน 5 10 7
82 099 โรงเรียนบ้านวังตลับ 17 30 24
83 101 โรงเรียนบ้านวังธน 2 6 4
84 102 โรงเรียนบ้านวังยวน 12 27 21
85 103 โรงเรียนบ้านวังยาว 5 10 9
86 104 โรงเรียนบ้านวังวัว 0 0 0
87 105 โรงเรียนบ้านวังหิน 16 25 20
88 100 โรงเรียนบ้านวังเต่า 2 6 4
89 107 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 25 54 34
90 109 โรงเรียนบ้านสวน 2 2 2
91 108 โรงเรียนบ้านสวนอาย 3 19 7
92 110 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 22 81 41
93 117 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 11 6
94 120 โรงเรียนบ้านหนองท่อม 1 1 1
95 121 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 10 5
96 122 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 1 1
97 123 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 15 33 24
98 118 โรงเรียนบ้านหนองเจ 13 92 34
99 119 โรงเรียนบ้านหนองเตย 0 0 0
100 124 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 25 50 39
101 125 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 15 41 28
102 126 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน 0 0 0
103 131 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 10 23 16
104 127 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 15 27 20
105 128 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 13 17 17
106 129 โรงเรียนบ้านห้วยปริก 21 46 34
107 130 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 4 13 7
108 032 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 29 74 46
109 033 โรงเรียนบ้านเกาะปราง 11 22 17
110 034 โรงเรียนบ้านเกาะยวน 6 12 10
111 035 โรงเรียนบ้านเขาตาว 4 6 6
112 036 โรงเรียนบ้านเขาวง 1 3 2
113 106 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ 0 0 0
114 132 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 4 5 5
115 097 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 13 35 22
116 054 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 15 29 22
117 055 โรงเรียนบ้านโคกยาง 2 4 2
118 056 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 3 2
119 064 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 5 5
120 098 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 13 37 23
121 113 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 5 12 8
122 114 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 6 11 7
123 115 โรงเรียนบ้านไสส้าน 27 45 35
124 111 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 17 39 26
125 112 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 4 12 6
126 116 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 28 53 42
127 133 โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 2 4 2
128 134 โรงเรียนพรรณราชลเขต 16 37 20
129 135 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0
130 136 โรงเรียนพึ่งตนเอง 4 10 8
131 138 โรงเรียนมนต์หทัย 17 26 22
132 139 โรงเรียนมหาราช ๓ 9 12 9
133 140 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ 1 1 1
134 141 โรงเรียนรัตนชนปรีดา 0 0 0
135 142 โรงเรียนรัตนศึกษา 0 0 0
136 143 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 62 148 105
137 145 โรงเรียนราชเวชพิศาล 0 0 0
138 146 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 2 6 4
139 148 โรงเรียนวัดกะเปียด 32 70 48
140 149 โรงเรียนวัดกะโสม 18 34 22
141 150 โรงเรียนวัดก้างปลา 6 24 12
142 152 โรงเรียนวัดขนาน 10 13 12
143 155 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 4 7 5
144 156 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 0 0 0
145 157 โรงเรียนวัดควน 2 2 2
146 158 โรงเรียนวัดควนกอ 10 13 13
147 159 โรงเรียนวัดควนชม 9 14 12
148 160 โรงเรียนวัดควนยูง 6 17 12
149 161 โรงเรียนวัดควนยูง ฉวาง 7 13 9
150 162 โรงเรียนวัดควนสระบัว 1 1 1
151 163 โรงเรียนวัดควนสะตอ 0 0 0
152 165 โรงเรียนวัดควนสูง 14 43 25
153 164 โรงเรียนวัดควนส้าน 25 56 39
154 168 โรงเรียนวัดจันดี 106 260 176
155 169 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 1 2 2
156 170 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 3 7 5
157 172 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 17 50 29
158 173 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 3 9 4
159 174 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 4 4 4
160 171 โรงเรียนวัดท่ายาง 43 84 64
161 176 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 5 11 7
162 178 โรงเรียนวัดนางเอื้อย 2 3 2
163 177 โรงเรียนวัดนาเขลียง 0 0 0
164 179 โรงเรียนวัดนิคมคีรี 5 15 10
165 181 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 20 75 39
166 184 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก 2 4 2
167 185 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 5 11 6
168 186 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 14 22 18
169 187 โรงเรียนวัดมะปรางงาม 1 3 2
170 188 โรงเรียนวัดมะเฟือง 0 0 0
171 189 โรงเรียนวัดมังคลาราม 23 38 26
172 190 โรงเรียนวัดมุขธาราม 0 0 0
173 192 โรงเรียนวัดยางค้อม 3 5 3
174 193 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 3 12 5
175 194 โรงเรียนวัดลำนาว 44 97 67
176 195 โรงเรียนวัดวังขรี 11 21 16
177 196 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 54 146 92
178 197 โรงเรียนวัดวังหิน 1 2 1
179 198 โรงเรียนวัดวังหีบ 23 42 28
180 199 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 1 5 2
181 200 โรงเรียนวัดศิลาราย 5 10 8
182 201 โรงเรียนวัดสวนขัน 2 5 3
183 202 โรงเรียนวัดสวนพิกุล 3 3 3
184 203 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 25 81 38
185 204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 7 14 12
186 206 โรงเรียนวัดหนองดี 19 38 24
187 207 โรงเรียนวัดหน้าเขา 36 106 62
188 208 โรงเรียนวัดหลักช้าง 2 2 2
189 209 โรงเรียนวัดหาดสูง 12 26 17
190 151 โรงเรียนวัดเกาะสระ 5 15 7
191 153 โรงเรียนวัดเขากลาย 4 17 8
192 154 โรงเรียนวัดเขาโร 23 54 37
193 175 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 11 23 16
194 182 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 2 11 7
195 183 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 1 1 1
196 205 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 9 14 12
197 167 โรงเรียนวัดโคกหาด 9 14 13
198 166 โรงเรียนวัดโคกเมรุ 0 0 0
199 180 โรงเรียนวัดโบราณาราม 6 9 8
200 210 โรงเรียนวัดใหม่ 4 4 4
201 191 โรงเรียนวัดไม้เรียง 14 47 25
202 211 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 6 23 8
203 212 โรงเรียนสมสรร 108 11 9
204 213 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 16 25 21
205 214 โรงเรียนสหมิตรบำรุง 4 4 3
206 215 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 139 250 133
207 216 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา 3 3 3
208 217 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 26 94 39
209 222 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 30 60 47
210 223 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 1 2 2
211 224 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 10 19 16
212 225 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 22 43 33
213 227 โรงเรียนอนุบาลคำแหง 0 0 0
214 228 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ 0 0 0
215 229 โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ 0 0 0
216 230 โรงเรียนอนุบาลประสานศิลป์ศึกษา 0 0 0
217 231 โรงเรียนอนุบาลปาลิกา 0 0 0
218 232 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา 0 0 0
219 235 โรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมี 8 23 14
220 236 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา 3 5 4
221 237 โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์ 1 3 1
222 238 โรงเรียนอนุบาลศิริเพชร 0 0 0
223 234 โรงเรียนอนุบาลเพียรสอนศึกษา 2 3 2
224 233 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา 0 0 0
225 226 โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว 2 6 2
226 239 โรงเรียนอักษรวิทย์ 0 0 0
227 007 โรงเรียนเจริญมิตร 8 17 13
228 008 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 7 17 10
229 009 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา 2 4 2
230 011 โรงเรียนเจริญวิทยา 18 36 22
231 010 โรงเรียนเจริญวิทย์ 20 43 32
232 218 โรงเรียนเสริมปัญญา 18 42 28
233 219 โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0
234 220 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 114 44 33
235 026 โรงเรียนไทยรัฐ ๓๘ 104 9 7
236 137 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 0 0 0
237 221 โรงเรียนไสเตาอ้อย 4 5 4
238 147 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 0 0 0
239 144 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 22 51 35
รวม 3246 6166 3988
10154

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]