หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในอำเภอทุ่งสง
ระหว่าง วันที่ 15 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผอ.รร.บ้านคลองตูก ประธานกรรมการตัดสิน  
2 นางราตรี พลูสุข ครู รร.บ้านบ่อปลา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
3 นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนพิกุล รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
4 นางอำภา ชนินทรเทพ ครู รร.วัดเขากลาย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
5 นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน รอง ผอ.รร.บ้านคอกช้าง รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
6 นางลออ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
7 นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านคลองกุย กรรมการตัดสิน  
8 นางจีรพรรณ จันทบูรณ์ ครู รร.บ้านนาพรุ กรรมการตัดสิน  
9 นางอวยพร หมวดชนะ ครู รร.วัดจันดี กรรมการตัดสิน  
10 นางณัฐวรรณ ทองมณี ครู รร.ชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการตัดสิน  
11 นางสายพิณ เพชรสีเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการกรรมการตัดสิน  
12 ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการกรรมการตัดสิน  
13 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผอ.รร.บ้านหนองหว้า(ชะมายนุกูล) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
14 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผอ.รร.บ้านวังธน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
15 นายวีระพันธ์ ระวังวงศ์ ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
16 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผอ.รร.บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
17 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
18 นายสุริยา โนนเสนา ผอ.รร.วัดุท่งควายพัฒนศึกษา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
19 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
20 นายจงศักดิ์ มาตา ผอ.รร.บ้านสามัคคีธรรม ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
21 นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
22 นายประเทือง จันทร์ชุม ครูโรงเรียนวัดลำนาว ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
23 นายจตุพล ศรีสุขใส ผอ.รร.บ้านคอกช้าง ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
24 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผอ.รร.บ้านบนควน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
25 ดร.สิรินารถ แววสง่า ผอ.รร.บ้านนิคมวังหิน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
26 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครูโรงเรียนวัดลำนาว ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
27 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไส้ส้าน ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
28 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
29 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน  
30 นางศรีอมร นราอาจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
31 นางมนชนก ยะโส ครู รร.บ้านคอกช้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
32 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
33 นางจินดารัตน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
34 นางปิยะวรรณ ชมโฉม ครู รร.ชุมชนบ้านนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
35 นางสาวโสภารัตน์ สีสว่าง ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
36 นางทิพย์รัตน์ ดำสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
37 นายศุภวิทย์ วชิรวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
38 นางสาวขวัญชนก ศิริธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน  
39 นางชะฎา รัตนพันธ์ ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
40 นางอำนวย อิ่มยุทธนากร ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
41 นางประภา หนูชุม ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
42 นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
43 นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์ ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
44 นางกัลยา อนุวัฒน์ ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
45 นางพาศณีวรรณ จันทร์แก้ว ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
46 นายปฏิเวท นะวะมวัฒน์ ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
47 นายพรชัย กันตังกุล ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการจัดการแข่งขัน  
48 นายสนธยา อาจไพรินทร์ ครู รร.บ้านหนองเจ กรรมการจัดการแข่งขัน  
49 นายวัฒนา นาเคณ ครู รร.วัดเขาโร กรรมการจัดการแข่งขัน  
50 นายตุลยรักษ์ รักษ์พงศ์ ครู รร.วัดเขาโร กรรมการจัดการแข่งขัน  
51 นางวันทนีย์ จันทร์เพชร ครู รร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 กรรมการจัดการแข่งขัน  
52 นายพีรทัต พรหมทอง ครู รร.บ้านสระนางมโนราห์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
53 นางบำเพ็ญ วัฒนสงค์ ครู รร.บ้านไสใหญ่ กรรมการจัดการแข่งขัน  
54 นางขนิษฐา วิรุณพันธ์ ครู รร.วัดลำนาว กรรมการจัดการแข่งขัน  
55 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการจัดการแข่งขัน  
56 นายจำนงค์ หนูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
57 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  
58 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการจัดการแข่งขัน  
59 นายสมบูรณ์ ชนะคช ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
60 นางประนอม บุญสิทธิ์ ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
61 นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์ ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
62 นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
63 นายนิยม รัตนะ ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
64 นางสาวสุนันทา ชนาชน ครูธุรการ รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
65 นายโชคดี ไชยรัตน์ ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
66 นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ครู รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
67 นางอลิศรา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการจัดการแข่งขัน  
68 นางจิตราภรณ์ เสริมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการจัดการแข่งขัน  
69 นางอัจฉราพร จริตงาม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการจัดการแข่งขัน  
70 นางกัลยา เกื้อกิ้ม ครู รร.วัดมณีเจริญฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
71 นางสุพิชฌาย์ ไกลนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการจัดการแข่งขัน  
72 นายไสว แสงวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านควนอวดพัน กรรมการจัดการแข่งขัน  
73 นายโสภณ สินไชย ครูโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ กรรมการจัดการแข่งขัน  
74 นายมนูญ เดวาหมัด ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
75 นายธรรมรัตน์ ศรีวิชัย ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
76 นายนาคิน จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการจัดการแข่งขัน  
77 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
78 นายพงศ์ศักดิ์ ผสารพจน์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุ กรรมการจัดการแข่งขัน  
79 นางสาวอุษามาศ แก้วนิมิต ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการจัดการแข่งขัน  
80 นางสาวกนิษฐา จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
81 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ชุม ครูโรงเรียนวัดสวนขัน กรรมการจัดการแข่งขัน  
82 นางสาวดวงพร นุ้ยคง ครู รร.บ้านคอกช้าง กรรมการจัดการแข่งขัน  
83 นายวิชัยกาญจน์ สิยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านนาใหม่ กรรมการจัดการแข่งขัน  
84 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครู รร.วัดวังรีบุญเลิศ กรรมการจัดการแข่งขัน  
85 นางอาญา ปลอดทอง ครู รร.บ้านบนควน กรรมการจัดการแข่งขัน  
86 นางสาวพะยอม นราอาจ ครูโรงเรียนวัดเสม็ดจวน กรรมการจัดการแข่งขัน  
87 นางธัญญา คงแก้ว ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการจัดการแข่งขัน  
88 นางเพ็ญโสม วิเชียรฉาย ครู รร.บ้านหนองหว้า กรรมการจัดการแข่งขัน  
89 นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้ม ครู รร.บ้านบนควน กรรมการจัดการแข่งขัน  
90 นายไกรลาศ แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนบ้านทอนวังปราง กรรมการจัดการแข่งขัน  
91 นายเสน่ห์ รามรังสฤษฎิ์ ครูโรงเรียนวัดเกาะสระ กรรมการจัดการแข่งขัน  
92 นางนริศา เจ้ยทอง ครู รร.บ้านบนควน กรรมการจัดการแข่งขัน  
93 นางสาวสุมาลี ตันติธนพร ครู รร.บ้านบนควน กรรมการจัดการแข่งขัน  
94 นางรักบุญ สวัสดี ครู รร.บ้านบนควน กรรมการจัดการแข่งขัน  
95 นายสมชาย อักษรพันธ์ ครู รร.วัดควน กรรมการจัดการแข่งขัน  
96 นางธีรนันท์า แม้นทอง ครู รร.บ้านบางตะเภา กรรมการจัดการแข่งขัน  
97 นางพรทิพย์ เปียมอภัยทอง ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
98 นายศักดา ชำนาญกิจ ครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรรมการจัดการแข่งขัน  
99 นางสาวญานิศา สังข์ชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการจัดการแข่งขัน  
100 นายวิรัตน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการจัดการแข่งขัน  
101 นายประวิตร บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการจัดการแข่งขัน  
102 นางสาวปินวิไล ดุ่ยยกสุย ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ กรรมการจัดการแข่งขัน  
103 นางรัตนา ดงตุก ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการจัดการแข่งขัน  
104 นางสาวนาถยา แสงเงิน ครูโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการจัดการแข่งขัน  
105 นางสาววนิดา รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการจัดการแข่งขัน  
106 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
107 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.2 กรรมการจัดการแข่งขัน  
108 นายสมนึก ศิลปวิศาล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
109 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
110 นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
111 นางฐิติกุล สิงห์อินทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
112 นางวันดี กลิ่นหอม พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
113 นายธีรศักดิ์ ช่อมณี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
114 นายวีระชัย คารมดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
115 นางอริยา กะลาศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการจัดการแข่งขัน  
116 นายนนทกฤศ จิตต์บรรจง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขัน  
117 นางสาวสุนิสา จุลนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการจัดการแข่งขัน  
118 นางสาวธิดารัตน์ ส้มเขียวหวาน ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการจัดการแข่งขัน  
119 นางสุภาวดี แช่มบริรักษ์ ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
120 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
121 นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง ครู รร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
122 นายนิติธร ปิลวาสน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
123 นางสาวอรุณี รัตนพันธ์ุ ครูโรงเรียนบ้านคอกช้ง กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
124 นางสกีนรักษ์ บุญมี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
125 นางทัศนีย์ แก้วศรีสด ธุรการลูกสือ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
126 นางชรัณยภัทร์ ชินโชคทรัพย์กุล ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
127 นางอรอนงค์ พรกมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
128 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
129 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
130 ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
131 นางอรอุมา รัตญา ครู รร.บ้านบนควน กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
132 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
133 นางจารุณี เพ็งหนู ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ ๑๕๑ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
134 นางสาวรานันท์ สุวรรณน้อย ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
135 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่่งขัน  
136 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
137 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน  
138 นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน  
139 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน  
140 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน  
141 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
142 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรียะพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชนุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
143 นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
144 นางสาวสาลินี บุญทรง ครู โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
145 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่,วัดวังหีบ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
146 นายสำเริง เหล่ากอ ธุรการโรงเรียนบ้านหน้าเหมน,บ้านจันดี,บ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
147 นางสาวศศิธร ชนะภัย ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
148 นางสาววิรินณา พลศร ธุรการโรงเรียนบ้านพูน,บ้านวังเต่า,วัดเขาโร กรรมการฝ่ายทะเบียน  
149 นายรชานนท์ พูลนวล ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
150 นางสาวศิรวีร์ รัตนคช ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง,วัดถ้ำใหญ่,วัดศิลาราย กรรมการฝ่ายทะเบียน  
151 นายโสธยา เพชรนาคิน ธุรการโรงเรียนบ้านไสใหญ่,บ้านควนอวดพัน กรรมการฝ่ายทะเบียน  
152 นางสาวชลิดา เพชรส่งศรี ธุรการโรงเรียนวัดควนสูง,บ้านปากน้ำ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
153 นางสาววิมลรัตน์ สาระกูล ธุรการโรงเรียนบ้านนาบอน,บ้านคลองจัง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
154 นางสาวสุนันทา ชนาชน ธุรการโรงเรียนบ้านนาพรุ,วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
155 นายชลธี ทับทอง ธุรการโรงเรียนวัดวังหิน,สมสรร,บ้านสวน กรรมการฝ่ายทะเบียน  
156 นางเอสรา รัตนกระจ่าง ธุรการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม,บ้านหนองท่อม กรรมการฝ่ายทะเบียน  
157 นางสาวฟ้าปทุม หิรัญรัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก,วัดสุวรรรคีรี,บ้านไสโปะ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
158 นางสาวกรกชกร คงแก้ว ธุรการโรงเรียนวัดกะโสม,บ้านคลองตูก กรรมการฝ่ายทะเบียน  
159 นางสาวอภิวรรณ ด้วงสีทอง ธุรการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
160 นางสาวมัลลิกา รามทัศน์ ธุรการโรงเรียนบ้านนา,บ้านคลองกุย กรรมการฝ่ายทะเบียน  
161 นางสาวจุไรรัตน์ ชุมวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านคลองงา,องค์การสวนยาง ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
162 นางสาววัลลภา อรุณรัตน์ ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
163 นางสาวพนิตนาฏ อ้นทอง ธุรการโรงเรียนบ้านควนตม,บ้านหนองเตย, วัดหลักช้าง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
164 นางสาวสุชาดา เสนาสุข ธุรการโรงเรียนวัดสวนขัน,บ้านคลองปีก,บ้านไทรงาม กรรมการฝ่ายทะเบียน  
165 นางสาวรัชดาวรรณ เชื้อบ้านเกาะ ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยรื่น,บ้านนาใหญ่ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
166 นางสาวศุภลักษณ์ ชูกรณ์ ธุรการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม,วัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
167 นางสาววัชรา แก้วสีนวล ธุรการโรงเรียนวัดเกาะสระ,บ้านหนองยาง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
168 นายสรยุทธ์ เขมะดุษฎี ธุรการโรงเรียนบ้านเขาตาว,สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายทะเบียน  
169 นางสาวสิริพร สนสารี ธุรการโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
170 นางสาวภัทรา รัตนาพร ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน,วัดเทวสิทธิ์ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
171 นางกานดา บุญจันทร์ ธุรการโรงเรียนวัดหนองดี,ชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการฝ่ายทะเบียน  
172 นางปฐมาวดี ใจกระจ่าง ธุรการโรงเรียนบ้านวังธน,บ้านน้ำตก,บ้านถ้ำตลอด กรรมการฝ่ายทะเบียน  
173 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุด, วัดคงคาเจริญ, บ้านนาเกิดผล กรรมการฝ่ายทะเบียน  
174 นางสาวสายสุณี ทองแท้ ธุรการโรงเรียนบ้านหน้าเขา,บ้านวังยาว,วัดทะเลฯ กรรมการฝ่ายทะเบียน  
175 นายสนธญา ทรงทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
176 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ธุรการโรงเรียนบ้านชายคลอง,บ้านหนองปลิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
177 นายโอษฐ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศ สพป.นศ.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสิน  
178 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน Tel. 081-3679709 / 089-7316170
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]