รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในอำเภอทุ่งสง
ระหว่าง วันที่ 15 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงพมลพร  เปรมอารีย์
 
1. นายณรงค์  หนูเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐเนตร  รัตนกระจ่าง
 
1. นางวนิดา  แก้วสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเด็กหญิงสุกัญญา  เพชรสีเงิน
 
1. นายธรรมรัตน์  ศรีชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสูง 1. เด็กชายธันวา  ประหารภาพ
 
1. นางสาวนิรนุช  ภาราสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงแพรวา  วุฒิชัย
 
1. นางบุศกร  ทรงแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวรังสิมา  รัตนพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. เด็กหญิงชลิตา  มัฏฐาพันธ์
 
1. นางอรพินธ์  นามวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหีบ 1. เด็กชายต้นรักษ์  แก่นแก้ว
 
1. นางชรัณยภัทร  ชินโชคทรัพย์กุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายวิทวัส  สวัสดี
 
1. นางภวิศา  ศักดิ์สวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1. เด็กชายพีรภัทร  เกตุวงศ์
 
1. นางนิตยา  ฤทธิชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิกุลทอง
 
1. นางชรัณยภัทร  ชินโชคทรัพย์กุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงณัฐชนก  คำวงษ์
3. เด็กหญิงพัชรมัย  สวัสดี
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเดช
2. นางจิราภรณ์  พงศ์ทองเมือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   แมะเง๊าะ
2. เด็กชายณัฐวร   มณีฉาย
3. เด็กหญิงอัจจิมา   รัตนบุรี
 
1. นายกานต์  แม่นทอง
2. นางอัฐยาณี  สวัสดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีเหมือนทอง
2. เด็กหญิงธันชนก  แนะแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เกิดเกลี้ยง
 
1. นางปรีดา  แสงระวี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. เด็กหญิงนิตยา  จะรา
2. เด็กหญิงเพชรินทร์  อินทร์แก้ว
 
1. นางอรพินธ์  นามวงศ์
2. นางพรรณี  เนาวพันธ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คงผอม
2. เด็กหญิงปรารถนา  คงดี
 
1. นายพัฒนยศ  รักษ์พงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กชายชนกันต์  ฉุริกา
 
1. นางจุรี  บำรุงศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กชายชัยธนันท์  สุดใจ
 
1. นางกันย์ชิสา  หนูคง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด
 
1. นางละออง  ภักดีสุวรรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กชายกันตศักดิ์  มณีโชติ
2. เด็กหญิงปฏลี  ชนูดหอม
3. เด็กหญิงสรัลดา  บัวเผียน
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงนภัสสร  สวัสดิรักษา
2. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  อามาตย์
3. เด็กชายเจษฎา  เพียรทอง
 
1. นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย
2. นางคัมภีรพรรณ  ภักดีแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณราชลเขต 1. เด็กชายขวัญชัย  กิติยะ
2. เด็กหญิงชาริษา  ศรีรัตน์
3. เด็กชายศุภกร  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวพัฒชรี  แซ่เขา
2. นางสาววิภาวดี  ศรีสุขใส
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายธนกร  บัวช่วย
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุทโธ
3. เด็กหญิงสุดาวรรณ  สิทธิเดช
 
1. นายขจรศักดิ์  เขียวน้อย
2. นางคัมภีรพรรณ  ภักดีแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  เมรุลัตร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พฤษพนม
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางศิริกาญจน์  ศรีรุ่งเรือง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กหญิงชวาลา  สังข์ช่วยนา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสมบัติ
 
1. นายพีรทัต  พรหมทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กชายจิณณพัต  เจ้ยทอง
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนบุรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะโสม 1. เด็กชายณัฐวัตร   เกตุอุไร
 
1. นายประภากร  ปอยี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมปัญญา 1. เด็กหญิงอรนลิน  แก้วสาคร
2. เด็กชายอรุณรักษ์  หนูในน้ำ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สังสัพพันธ์
 
1. นางวัลภา  อินทร์นุพัฒน์
2. นางสาวสุพรรณ๊  แผ่นทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ไพจิตรจินดา
2. เด็กชายนิธิวัฒน์   ศรีวิเชียร
3. เด็กชายศักรินทร์  ทองอ่อน
 
1. นางราตรี  พลปัฐพี
2. นางชนิตา  เปรมสถิตย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวแก้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  สิงคาร
3. เด็กชายเก้า  บรแมน
 
1. นายณัฐกรณ์  ทองใหม่
2. นางสาวพรรณทิพา  จันทร์ทัง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายกฤตกร  นวลมี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สมหมาย
3. นายอนุวัฒน์  คำสีสุข
 
1. นายณัฐกรณ์  ทองใหม่
2. นางสาวพรรณทิพา  จันทร์ทัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองดี 1. เด็กหญิงพิมปภัสรา  สุดสาย
2. เด็กชายพุทธรักษ์  จิตวารินทร์
3. เด็กชายวรเมธ  พยาบาล
 
1. นางอำภา  มณีสม
2. นางพัชนีย์  ทองทิพย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยฤกษ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูชาติ
3. เด็กชายศิวพงค์  บุญมีชัย
 
1. นายศักดา  กะแหมะเตบ
2. นายมานิต  จันทรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ชุมบัวจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   คงภักดี
3. เด็กชายอารักษ์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร
2. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายพัทศล  ชนีมาส
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันจำรัส
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จิโนวงค์
 
1. นางอรุณี  สกุลคง
2. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ก๋งเม่ง
2. เด็กชายพีรณัฐ  ชูโชติ
 
1. นายภาณุรักษ์  รักษาวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  หวานทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จีนเมือง
 
1. นางรัตนา  ธรรมศิริ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายชนสิษฏ์  บุญวันท์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลรัตน์
 
1. นางสาวบังออน  เพชรเอียด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กชายจิระพัฒน์  เพชรประพันธ์
2. เด็กชายชุติเทพ  พรหมบุตร
 
1. นายชัยชนะ  พรหมเดช
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ 1. เด็กชายณฐกร  จันทร์ประอบ
2. เด็กชายปัญญาวัฑน์  แก้วประภาส
 
1. นายอภินันท์  พรหมขวัญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายพงศ์พันธ์  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทศรี
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายวีรภัทร  ทองแป้น
 
1. นางวิไลพร  จิตรเนียม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงณัชชา  วางจำนงค์
2. เด็กหญิงปาณิดา  จองบุญทิพย์
3. เด็กหญิงปาณิดา  เอียดทอง
4. เด็กหญิงรวิภา  เเซ่โฮ่
5. เด็กหญิงอมราลักษณ์  ไชยศรีรักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
2. นางสาคร  ดาววิจิตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวเพชร์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วแก้ว
3. เด็กหญิงปรมี  รัตราช
4. เด็กหญิงวริศรา  แก้วสุขสุด
5. เด็กหญิงสิตานันท์  หนูทองแก้ว
 
1. นางศรีประภา  แก้วเซ่ง
2. นางสาวจันทิมา  ฉิมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนส้าน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สังเกื้อ
2. นางสาวป.หนามทอง  บุญวรรณ
3. นางสาวรื่นฤดี  ศรีผง
4. เด็กหญิงอทิตย์ฐญา  สิทธิเชนทร์
5. เด็กหญิงเชฐสุดา  หวานสนิท
 
1. นางสุนันทา  วิมล
2. นางไมตรี  พรหมรัตน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงศ์สว่าง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมพล
3. เด็กชายณัฐวัตร  เดชภูมิ
4. เด็กชายภาณุพล  ภานุวัฒนากร
5. เด็กชายอดุลฮาลิฟ  สะแลมัน
 
1. นายสุวิทย์  ทองดี
2. นางสาวจุราภรณ์  สังข์เกื้อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงกันตา  หนูยศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนโกสม
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  คงสิทธิ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  โนวัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  ธรฤทธิ์
 
1. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
2. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บรมสุข
2. นางสาวชลธิชา  แพรกปาน
3. เด็กหญิงดาวนภา  สุขใส
4. นางสาวอนันตพร  ศรีสมุทร
5. นางสาวอรอนงค์  ชูหมวกโชติ
 
1. นางรัตนา  ธรรมศิริ
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  หนูคง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองพุฒ
2. เด็กชายติณณภพ  วิเชียรฉาย
3. เด็กหญิงปิยะดา  ชอบผล
4. เด็กหญิงรัตติญา  ลิ่มสกุล
5. เด็กหญิงวริศรา  คีรีวงศ์
 
1. นางเพ็ญโสม  วิเชียรฉาย
2. นางกัลยา  อนุวัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงวิภาวดี  กาญจโน
3. เด็กหญิงอริสรา  เลิศตระกูล
4. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  เกิดไกร
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินฤทธิ์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  วิเชียร
2. นางสาวศิรินภา  แสงสุวรรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายชินวัตร  พงศ์ประพันธ์
2. เด็กชายณิธิกร  สัตยพันธ์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วจีน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยกย่อง
5. เด็กชายธีระชัย  ชูประพันธ์
6. เด็กหญิงพัชธิดา  ใหม่แก้ว
7. เด็กชายพิตตินันท์  พุ่มแก้ว
8. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วท่าพญา
9. เด็กหญิงรุจิกร  ถนิมลักษณ์
10. เด็กชายวรรธวัตร  ผิวสูตร
11. เด็กชายศตายุ  อมประนาม
12. เด็กชายศุภกิตติ์  ขุนแก้ว
13. เด็กชายสุชาภัทร  ขาวชอุ่ม
14. นายสุรดิษ  พรหมวงศ์ษา
15. เด็กหญิงสุวภัทร  เกตุแก้ว
16. เด็กหญิงอิงอร  สังขจาย
17. เด็กหญิงเกวลิน  วุฒิวงค์
18. เด็กหญิงไปรยา  เตมะศิริ
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
2. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
3. นางสาวพุทธชาด  เนิ่นหนู
4. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
5. นางสาวอัมพิกา  สุธาโพชน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จงไกรจักร
3. เด็กหญิงชนิกานต์  รัตนยุทธ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์มณี
5. เด็กชายถิรภาพ  ประทุมวัลย์
6. เด็กชายธนกร  มั่นคง
7. เด็กชายธนบดินทร์  อินทุ่ม
8. เด็กชายธวัชชัย  แข็งสิงห์
9. เด็กหญิงนภัสกร  หลุ่ยจิ๋ว
10. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทร์มณี
11. เด็กหญิงพัฒชรีย์  สุขแพ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  คงสงค์
13. เด็กหญิงรัศมิมาน  นวลศรี
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกศรินทร์
15. เด็กหญิงวรนิษฐา  สังคำ
16. เด็กหญิงวริศรา  อุปฐาก
17. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญมา
18. เด็กชายเกตุการันย์  ยิ้มแย้ม
19. เด็กชายเจษฎา  พลศักดิ์
20. เด็กชายเตชินทร์  หิรัญรัตน์
 
1. นายณรงค์ทัย  ชุมเมืองจีน
2. นางสาวนิภาวรรณ  อั้นมี
3. นางสาวรุจิราภรณ์  คงไชย
4. นางสาววันดี  คงจุ้ย
5. นางสาวสุ สุ  ทุย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณราชลเขต 1. เด็กหญิงพิชญาภา  วิวรรณ์
 
1. นางสาวไอลดา  สิขิวัฒน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจ๊ะหล้อ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยอดมงคล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประพฤติชอบ
 
1. นางพรพิมล  เอียดทวน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1. เด็กชายชาคร  สิงห์ไชย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมรักษ์
 
1. นายมนูญ  พยัคฆา
2. นางสาวสุนิษา  ประเสริฐ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เมียนเพชร
2. เด็กชายเจษฎา  สุขศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  สูงสุด
2. นางปัญจศิริ  ศรีสุวรรณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายชลธร  คงนคร
2. เด็กหญิงอาภาวรรณ  พรหมสุข
 
1. นางสาคร  ดาววิจิตร
2. นางสาวอุมาพร  คหะวงษ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีเขียว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญเกื้อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเกื้อ
4. เด็กหญิงพรชินันท์  จันทร์ฉีด
5. เด็กหญิงพรวิวรรณ์  จันทร์ฉีด
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ชูแก้ว
7. เด็กหญิงฟ้าใส  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงวโรชา  รัตนสุภา
9. เด็กหญิงอภิษฐา  ถาวร
10. เด็กหญิงอัจฉรา  แผ้วบริวาร
 
1. นางเบญจา  สุวรรณ
2. นางอมรรัตน์  ทองรอด
3. นางทักษิณา  ไชยรัตน์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงดรุณี  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงดวงพร  หนูเนตร
3. เด็กหญิงทัศรินทร์  วิเศษโชค
4. เด็กหญิงภรนิภา  มีนา
5. เด็กหญิงรัตนสุดา   วานิช
6. เด็กหญิงสมิตา  วงษ์อาษา
7. เด็กหญิงสายฝน  วันดี
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักษายศ
9. เด็กหญิงอิสริยา  จงจิตร
10. เด็กหญิงเด็กหญิงปิยะมาศ  รุ่งเรือง
 
1. นางอัญชลี  สุขบรรจง
2. นางรัตนาวลี  สงกรด
3. นางออมใจ  นวลใย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สินไพบูลย์
2. นางสาวกุลดา  แพงวิเสส
3. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญเมือง
4. เด็กหญิงจันทิมา  ธานีรัตน์
5. นางสาวณัฐวรรณ  ลูกอ้น
6. เด็กหญิงดุษฎี  พรหมแสง
7. เด็กหญิงธันยพร  เพชรอาวุธ
8. นางสาวนลินวรรณ  รอดอินทร์
9. นางสาวพรทิพย์  เครือจันทร์
10. นางสาวพิมลวรรณ  บุญหวาน
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมแก้ว
12. นางสาววลัยพร  บุญทองใหม่
13. เด็กหญิงวารัญญา  บัวแก้ว
14. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุขใส
15. เด็กหญิงโยสิตา  ยิ้มเส้ง
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
2. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
3. นางภุมรินทร์  บุญคล่อง
4. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไวทยธรรม
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงชนกนันท์  เที่ยวแสวง
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  สลับศรี
5. เด็กหญิงทองพชรพรรณ  นวนศรี
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญตั้ง
7. เด็กหญิงนันทชพร  เมืองไทย
8. เด็กหญิงปุณยนุช  ชูฟอง
9. เด็กหญิงผกามาศ  หมุกแก้ว
10. เด็กหญิงภาพิมล  สุขอนันต์
11. เด็กชายรัชชานนท์  เพชรศรีเงิน
12. เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณรักษ์
13. เด็กหญิงศิริกุล  รัตนบุรี
14. เด็กหญิงหัตถกานต์  พรหมทอง
15. เด็กหญิงโสภิดา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวทิพรัตน์  กังเจริญกุล
2. นางสาวเกศกนก  แร่ทอง
3. นางฉันทนา  ผิวผ่อง
4. นางศรีแพร  พูลพิพัฒน์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีระบาย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิโกมล
 
1. นางจารึก  ไตรเมศวร์
2. นางสาวอภิญญา  ฐานะกาญจน์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ฉาย
2. เด็กหญิงสุมิตรา  จริตงาม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ส้มเขียวหวาน
2. นางสาวฐิติรัตน์  คงอิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชัยพร  ไชยยะ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. นางสาวไอรดา   เกิดศิริ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสูง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พนาลี
 
1. นางสมพร  ศิริเพชร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  ไชยยะ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นางสาวเกษรา  นุวงศ์
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงสุธิตา  หีดฉิม
 
1. นางพัชนี  ประทุมสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายประกาศิต  ศรีเพิ่ม
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตก 1. เด็กหญิงพชรมล  เหมือนจิตร
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  เกตุสุริยงค์
 
1. นางสุทธิมา  ทองยอด
2. นางนุชนาถ  คงแก้ว
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงประวีณา  ล่องดำ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จารึก
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
2. นายชนะ  อนันทกาญจน์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ชาตะรักษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  สขทิพย์
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หนอนไม้
 
1. นางกาญจนา  ชะอุ่มดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตลับ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เพิ่ม
2. เด็กหญิงธัญทิพย์  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ผสม
 
1. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์
2. นางสาวสุพัตรา่  เพ็ชรประพันธ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดชู
2. เด็กหญิงพนิดา  ทวีแสง
3. เด็กชายเจษฎา  วงศ์น้อย
 
1. นายประเทือง  จันทร์ชุม
2. นางจรัญญา  จันทร์ชุม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายกรวิชญ์  พงษ์วิทูล
2. เด็กหญิงนภาศรี  ศิริมาตย์
3. เด็กชายสุนันท์ชัย  น้ำผุด
 
1. นางธัญญา  คงแก้ว
2. นางสาวพุทธชาด  เนินหนู
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงเยาวภา  รักษายศ
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงพัชนิดา  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางสุทธิพร  ศรีคง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. นางสาวปทุมทิพย์  คชไกร
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนวิเชียร
 
1. นางสุทธิพร  ศรีคง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงวรรณดี  ดวงทิพย์
 
1. นายเอกชัย  ศรีสุขใส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนต์หทัย 1. เด็กหญิงสุภนิดา  ช่วยชู
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์แก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวจันทกานต์  แจ้งเศรษฐ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กชายพิพัฒน์  ชูนาวา
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงปทิตตา  สินธุโทวงศ์
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวโสภิดาวรรณ  ขวัญใน
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1. เด็กชายรัชชานนท์  มั่นคง
 
1. นางสาคร  รักษ์ศรีทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กชายภูริทัศน์  แจ้งใจ
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยารุณ
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสนาพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เสนา
2. เด็กชายญาณภัทร  หนูเนตร
3. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีอินทร์
4. เด็กหญิงฐิติมา  รักษายศ
5. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีอักษร
6. เด็กหญิงปิยมน  นุราช
7. เด็กชายพิทวัส  ขวัญสมคิด
8. เด็กชายหริวงศ์  ทองคำ
9. เด็กหญิงอรพรรณ  จงจิตร
 
1. นายธนายุทธ์  หนูเนตร
2. นายสกานต์  ผลประมูล
3. ดร.แววตา  ชลรัตน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กชายคมพัชญ์  มงคลวีระหิรัญ
2. เด็กชายธนวินท์  สุปินบุตร
3. เด็กชายธนายุทธ  ชูขันธ์
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ช่วยรอด
5. เด็กหญิงธิดาสวรรค์  เจียงเพ็ง
6. เด็กชายภูธเนศ  อนุการ
7. เด็กชายอัฐภูมิ  รักหอม
8. เด็กชายอานนท์  หอมสูง
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นางเพ็ญศรี  แก้วกำยาน
3. นายอิสราพงศ์  กิจรุ่งวัฒนากร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณน้อย
2. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอียดแก้ว
4. เด็กหญิงพัชนิดา  จันทร์แจ่มศรี
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์แจ่มศรี
6. เด็กหญิงรัตติกาล  รัตนวิเชียร
7. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทร์แจ่มศรี
8. เด็กหญิงศศิกานต์  สุริโย
9. เด็กหญิงสรวรรณ  คชสงคราม
10. นายเกียรติศักดิ์  ไชยยศ
11. เด็กหญิงเยาวภา  รักษายศ
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
2. นางสุทธิพร  ศรีคง
3. นางสาวศรีสุดา  ศรีสุขใส
4. นางสาวเสาวนีย์  ประสาททอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  เจริญชนม์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญยารุณ
3. เด็กหญิงชุติมา  ทองรักษ์
4. เด็กชายฐนิต  รักษาแก้ว
5. เด็กหญิงฐิตวันต์  สกุลผอม
6. เด็กหญิงฑาริญา  ชีวะ
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  จินา
8. เด็กชายธนวิชญ์  ทวีทรัพย์
9. เด็กชายธัญญธร  มณีมาส
10. เด็กหญิงนันทิตา  สุดใจ
11. เด็กหญิงปิยาพัชร  ชนะผอม
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มเต็ม
13. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จะรา
14. เด็กหญิงรมิดา  อยู่พิทักษ์
15. เด็กหญิงรัฐดาภรณ์  รักชิตร
16. เด็กหญิงวรัชพร  นรินทร์
17. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ช่วยพิทักษ์
18. เด็กหญิงสมคิด  สีทา
19. เด็กหญิงสุกฤตา  รักษายศ
20. เด็กชายอติวิชญ์  บุญเทพ
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสนาพันธ์
2. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
3. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
4. นางสุภาพร  จะรา
5. นายวิศรุต  นพรัตน์
6. นางสาวพรรณวลัย  ศรีพิเชียร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. นางสาวกาญจนา  ช่วยราม
2. เด็กหญิงจันทิมา  พันธ์แก้ว
3. เด็กชายฐิตาวัตร  เรือนจันทร์
4. นางสาวฐิตินันท์  สุนันทเสวก
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองรักษ์
6. นางสาวดุสิตา  บุญญาธิการ
7. เด็กหญิงทิพกัญญา  หมวดศรี
8. นางสาวธิดารัตน์  เจริญรูป
9. เด็กหญิงนิภาธร  เจริญรูป
10. นางสาวพรรวษา  ไกรนรา
11. นางสาวรัตติกานต์  ชะเดช
12. เด็กหญิงลินดา  แสงระวี
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมวดทอง
14. นายสุทธิราช  พรหมหมอเฒ่า
15. เด็กหญิงสุนิษา  สร้อยรักษ์
16. นางสาวสุภาวรรณ  เกื้อกูลบุตร
17. เด็กชายอนุกูล  เกตุแก้ว
18. นางสาวอาทิตญา  สุรรณฤทธิ์
19. นายอินทร  วรธงไชย
20. นางสาวเพ็ญนภา  ยังช่วย
 
1. นางกิ่งแก้ว  สมทรง
2. นางวิไลลักษณ์  เจริญรูป
3. นางสุมาลี  โยธาภักดิ์
4. นางสาววีณากร  พุ่มนุ้ย
5. นายศักดา  ชำนาญกิจ
6. นายชัยรัตพงค์  สวน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. นายจิรวัฒน์  พยุหะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงระวี
3. นางสาวรัชนีกร  สมทรง
4. เด็กชายฤทธิวงศ์   สิทธิฤทธิ์
5. นายสุรัตน์  นันทบุตร
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
2. นางวิภาวรรณ  พัศดุ
3. นายธีรศักดิ์  ตุลพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นนทเสน
2. เด็กชายชัยณรงค์  สุพรรณ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุ่นยวง
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  กะมันทา
5. เด็กชายณัฐภูมิ  รักษ์ไสทอง
6. เด็กหญิงณัฐวดี  นวลศรี
7. เด็กชายณัฐวรรต  กุลสติ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญเมือง
10. เด็กชายดำรงเดช  คงแกว
11. เด็กหญิงธนพร  จันดี
12. เด็กชายธนภัทร์  คงสิน
13. เด็กชายธวัชชัย  เกื้อกูล
14. เด็กหญิงธันยพร  ทองคำยาน
15. เด็กชายธีรวัฒน์  รักษ์ไสทอง
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ต่างสี
17. เด็กหญิงประภากร  ชัยรักษา
18. เด็กหญิงปรินดา  ขาวสนิท
19. เด็กหญิงพัณณิตา  กรดมาก
20. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทุ่ม
21. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
22. เด็กหญิงพิมพกานต์  หอมสูง
23. เด็กหญิงภัทราพร  ข่างคิด
24. เด็กชายมนัญชัย  บำรุงภักดิ์
25. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
26. เด็กชายวัชระชัยศักดิ์  วรรณสม
27. เด็กหญิงวันทิตย์  ไกรนรา
28. เด็กหญิงศจิ  ศรีบุญเพ็ง
29. เด็กชายสถาพร  สุขยิ่ง
30. เด็กชายสรวิศ  ศรีวิหค
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คงดี
32. เด็กหญิงอณิตรา  วรรณสม
33. เด็กหญิงอนัชชา  ชูนาค
34. เด็กหญิงอภิญญา  พุ่มด้วง
35. เด็กหญิงอริสรา  ขวัญเมือง
36. เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนวิเชียร
37. เด็กชายเมธี  ใจสว่าง
38. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วกูล
39. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีพันธ์
40. เด็กหญิงเสาวภา  นวลศรี
 
1. นางสาวภัทรสุดา  กำเหนิดสม
2. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
3. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
4. นายวินิส  ชะอุ่มดี
5. นางสาวสุกานดา  เภอรักษ์
6. นางธีรวรรณ  กาญจนดี
7. นายสมหมาย  รักษ์วงศ์
8. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เต่งภู่
2. นางสาวกนกวรรณ   นาคแก้ว
3. เด็กหญิงกันยากร  รัตนบุรี
4. นายกิตติศักดิ์  ชูดำ
5. นางสาวขวัญจิรา  รัตนี
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มาลัย
7. เด็กหญิงชนกานต์  แก้วสนั่น
8. นายณรงค์ศักดิ์  นาคแก้ว
9. นางสาวณัฐธิญา  พัฒน์สมุทร
10. เด็กหญิงทักษิณา  เพชรในหิน
11. นายธนธรณ์  แก้วสนั่น
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวิจิตร
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองเอียด
14. เด็กชายธีรัตน์  สันติวรกุล
15. เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์จีน
16. เด็กหญิงนภัสสร  ไทยทะบะ
17. เด็กหญิงนันทวัล  สมสุข
18. เด็กหญิงนิชานาถ  สังข์งาม
19. เด็กหญิงนิธิวดี  ยืนยัน
20. นายนิรุต  นวลละออง
21. เด็กหญิงพัชรีย์  เพ็งดำ
22. เด็กหญิงภัทรวรรณ์  รัตนี
23. เด็กหญิงมลยา  ไทยราช
24. เด็กชายมินธดา  ถ่องแท้
25. นายวรายุทธ  ขาวผ่อง
26. นายสิทธิกร  จันทร์แจ่มศรี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเขียว
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  จ้อนลี่
29. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขอนันต์
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  สังข์อินทร์
31. นางสาวสุวิมล  หมื่นห่อ
32. นางสาวอรวรรณ  อินทร์จันทร์
33. เด็กหญิงอริสา  สายทอง
34. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญช่วย
 
1. นายจงศักดิ์  มาตา
2. นายสรายุทธ  ถนอมกาย
3. นายกิตติ  ลิมวนาทิพงษ์
4. นายอำนวย  ทองศรีนุช
5. นางสุภาวดี  รัตนพันธ์
6. นางสาวลัดดา  บุญทรง
7. นางลัดดาวัลย์  ธนาวุฒิ
8. นายภักดี  ชูกรณ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 1. เด็กชายศุภณัฐ   แก้วหนูนา
 
1. นายกานต์  แม่นทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. เด็กชายธัญเทพ  สมรูป
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนศึกษา 1. เด็กหญิงนารีนาท  เชื้อแหลม
 
1. นายมนัสชัย  บุญทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นางสาวศิราณี  ศรีบุรัม
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายสิทธินนท์  บุญชู
 
1. นายสุฤทธิ์  มหรรณพ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นายพิทักษ์สี  บุตรสีผา
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงดารณีนุช  ชู
 
1. นางสุจิรา  น้ำผุด
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีปลอด
 
1. นางวิลันดา  คง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กชายวังนที  เพ็ชร์ประพันธ์
 
1. นางสาวกิตติยา  จันทร์อุดม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายภาสกร  ปรีติวรฐากร
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้างปลา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เพชรโชติ
 
1. นายสนธญา  ทรงทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. นางสาวกีรติกานต์  สุภะ
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  คงศักดิ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชธานี
 
1. นางภารดี  เบญจกุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นายสุทธิชัย  เม่งช่วย
 
1. นายนนทวัฒน์  สุขจันทร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมืองเสน
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. เด็กหญิงสุริยาพร  เอี่ยมแสง
 
1. นางสาวรัศมี  วงษ์ศรีทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายกันตวัฒน์  บัญชา
2. เด็กชายคฑาวุธ  ไชยคชบาล
3. เด็กชายชานนท์   วงศ์สวัสดิ์
4. เด็กชายชินกฤต  ชูประดิษฐ์
5. เด็กชายธีร์กวิน  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงพัชรภร  จะรา
7. เด็กหญิงพิริสา  ราชรักษ์
8. เด็กหญิงภูวิศ  สังข์ศรีอินทร์
9. เด็กชายอรรถวุฒิ  เพชรชนะ
10. เด็กชายโกสิยะ  พุฒิแก้ว
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสนาพันธ์
2. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขกรี
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญถาวร
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ตะเภาพงษ์
4. เด็กหญิงจักรียา  ภิรมย์
5. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ภูมา
6. เด็กหญิงญาณิศา  สุงกุล
7. เด็กหญิงญาดา  สารมาศ
8. เด็กชายณภังกร  พรมเจือ
9. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  สามสี
10. เด็กหญิงณัฐชานันท์  เสนีย์ชัย
11. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร์วิเศษ
12. เด็กชายณัฐวัตร  คงแก้ว
13. เด็กชายทยากร  ทองกิ้ม
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  กรายแก้ว
15. เด็กชายนนทชัย  ศิริพงศ์
16. เด็กชายนฤสรณ์  สุขทองแก้ว
17. เด็กชายนฤเบศ  ศิริพงศ์
18. เด็กชายนันทกร  หีบแก้ว
19. เด็กชายนิตินัย  ศิริพงศ์
20. เด็กหญิงปิยมาศ  ศรีสดสุข
21. เด็กหญิงพรรณพัชร  ขุนนัดเชียร
22. เด็กชายพลวัต  ส่งกล
23. เด็กชายพัชรพล  แก่นจันทร์
24. เด็กชายพัสกร  สุทธิกาญจน์
25. เด็กหญิงพิชณ์สินี  ฟังชลจิตร
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฝั่งชลจิตร
27. เด็กหญิงภูษณิศา  จันทร์เมือง
28. เด็กหญิงวรรวิษา  แก้วสีทอง
29. เด็กชายวัชรินทร์  ศิริพงศ์
30. เด็กชายศุภกฤต  ชูแก้ว
31. เด็กหญิงสิริมา  สงกล
32. เด็กชายสุชานันท์  จันทร์ปาน
33. เด็กหญิงสุภัชชา  จงจิตร
34. เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์แจ้ง
35. เด็กหญิงอธิติญา  เลิศตระกูล
36. เด็กหญิงอรวรรณ  แหวนเพชร
37. เด็กหญิงอรวรรณ  ใหม่วงศ์
38. เด็กหญิงอริสา  ทองเกิด
39. เด็กหญิงเสาวรส  ชูแก้ว
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูแดง
 
1. นางสาวเกษร  เพชรเอียด
2. นางสาวปิ่นวิไล  คุ่ยยกสุย
3. นายพิทักษ์สิน  ภักดี
4. นายนพดล  นวลดำ
5. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
6. นางณัฐวดี  ภักดีสุวรรณ
7. นางศิริรินทร์  กุญชรินทร์
8. นายรัตนพงศ์  สารพงศ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกัญธิดา  สำรีร่วง
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ช่วยบำรุง
3. เด็กชายคำรณ  กะมันทา
4. เด็กหญิงจณิสตา  ทองจิตร
5. เด็กหญิงจิตติมา  กะมันทา
6. เด็กหญิงจิราพร  ธานีรัตน์
7. เด็กชายชัยณรงค์  สุพรรณ
8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อุ่นยวง
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  กะมันทา
10. เด็กชายณัฐภูมิ  รักษ์ไสทอง
11. เด็กชายณัฐวรรต  กุุลสติ
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  กะมันทา
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญเมือง
14. เด็กหญิงณัฐสุดา  กะมันทา
15. เด็กหญิงธนพร  จันดี
16. เด็กชายธนภัทร์  คงสิน
17. เด็กหญิงธนาพร  จินดานิล
18. เด็กหญิงธิดารัตน์  พังคณีย์
19. เด็กชายธีรวัฒน์  รักษ์ไสทอง
20. เด็กหญิงนวรัตน์  ใจสว่าง
21. เด็กหญิงปภัสสร  สังคำ
22. เด็กชายพรชัย  นวนทอง
23. เด็กชายพิชญุตม์  เพชรอาวุธ
24. เด็กชายพิพัฒน์  เชื้อกูลชาติ
25. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกูล
26. เด็กชายมนัญชัย  บำรุงภักดิ์
27. เด็กชายรณฤทธิ์  ขวัญเมือง
28. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
29. เด็กชายวรัญญู  ทองคำยาน
30. เด็กหญิงสุริยาพร  ชื่นใจ
31. เด็กหญิงหัสรา  สุขจิตต์
32. เด็กหญิงอณิตรา   วรรณสม
33. เด็กหญิงอรนุช  ชูเรือง
34. เด็กชายอรรถกฤษณ์  ขวัญเมือง
35. เด็กชายอัษฎายุธ  หวังกลิ่น
36. เด็กหญิงอาภาพร  สำรีร่วง
37. เด็กชายเทพบุตร  ธานีรัตน์
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์สุวรรณ
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีพันธ์
40. เด็กหญิงเสาวภา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวภัทรสุดา  กำเหนิดสม
2. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
3. นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
4. นางวิลาวรรณ์   เกื้อหนุน
5. นางกาญจนา  ชะอุ่มดี
6. นางวนิดา  แก้วมณี
7. นายวินิส  ชะอุ่มดี
8. นางสาวนริศรา  ศรีสุขใส
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กชายธรรมรัต  พริกเล็ก
2. เด็กชายนพณัฐ  เทพี
3. เด็กหญิงนฤภร  สวนกูล
4. เด็กหญิงพรรณผกา  เรืองฉาย
5. เด็กชายพัชรพล  ลายเสือ
6. เด็กชายรุ่งเรือง  อินธิราช
7. เด็กหญิงวริศรา  มากเกลี้ยง
8. เด็กหญิงสุนิษา  รักเมือง
 
1. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางเกษร  นาควรรณ
3. นางสุวณีย์  เทพี
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. นางสาวจันจิรา  ขวัญเมือง
2. นางสาวณัฐวรรณ  ลูกอ้น
3. นายต้นตระกานต์  เขียวบุญจันทร์
4. นายธัชพล  เครือจันทร์
5. นางสาวนลินวรรณ  รอดอินทร์
6. นางสาวนาถลดา  สังฆอินทร์
7. นายวีระศักดิ์  นิระโส
8. เด็กชายศรัณยู  ดำบ้านใหม่
9. เด็กหญิงศิริพักตร์  ช่างคิด
10. นายหัสนัย  อินขอ
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
2. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
3. นางภุมรินทร์  บุญคล่อง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกาญจนา   ลิบน้อย
2. เด็กหญิงทายรัตน์   ชูแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  อรชร
4. เด็กหญิงภัทรวดี   แก้วท่าพญา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   หงส์ทอง
6. เด็กหญิงอรวรรณ   ฤทธิราช
 
1. นายตะวัน  สิทธิฤทธิ์
2. นางฉรรยา   จันทร์เมือง
3. นางพุทธชาด   เนินหนู
4. นางสาวกัญจรีย์  บ้างวรกุล
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชนะพล
2. เด็กชายธีระพงศ์  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ทิพย์
5. เด็กชายมนุเชษฐ์  ไชยฤกษ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ขำ
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นายตะวัน  สิทธิฤทธิ์
3. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนูมณี
2. เด็กหญิงณุชิตา  ชัยประวัติ
3. เด็กหญิงดวงกมล  รักขนาม
4. เด็กหญิงนิตยา  กองเพชร
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองเทพ
6. เด็กหญิงอรนันท์  หนูแก้ว
7. เด็กหญิงอันดา  ทิศงาม
8. เด็กหญิงอุมากร  ชำนาญดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่
2. นางสาวสุชานันท์  โลหะ
3. นางสาวจรรยาพร  งามพร้อม
4. นางสาววรรณภา  บุญทอง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชนะพล
2. เด็กหญิงกุลวดี  ทองจิตร
3. เด็กหญิงจิราเจต   พิมพ์วัน
4. เด็กหญิงชนากานต์  เติม
5. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ทิพย์
6. เด็กหญิงพิมพิมล  ฮกทา
7. เด็กหญิงวรัญญา  ขำ
8. เด็กหญิงสายธาร  บุญช่วย
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นายตะวัน  สิทธิฤทธิ์
3. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  ปานทอง
2. เด็กหญิงกัณฑิกา  กาญจนรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็ชรสวัสดิ์
5. เด็กชายพีระ  เกื้อกาญจน์
6. เด็กหญิงภัทรพรรณ  พลพิชัย
7. เด็กหญิงสาวิกา  ธรรมดา
8. เด็กชายอรรถพล  ทำนา
9. เด็กหญิงเกศินี  กาญจนรักษ์
 
1. นางพิมพ์ชนก  ฤทธิโสม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สาริกขา
3. นางสาวเสาร์วภา  สาริกขา
4. นางวัลษา  แปรคันธ์
5. นางสาวิตรี  หนูสอน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบทำกิจ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  นิลละออ
3. เด็กหญิงปริศนา  วีระสุข
4. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พิทักษ์
5. เด็กหญิงภควดี  กระบัตร
6. เด็กหญิงวนิดา  หมื่นแก้ว
7. เด็กหญิงสุธารัตน์  ลุ้งบ้าน
8. เด็กหญิงอมราวดี  เพชรอาวุธ
9. เด็กหญิงอำมรา  ทองบริบูรณ์
10. เด็กหญิงเพชราภรณ์  พิทักษ์
 
1. นายพงศ์พรรณ  เพชรสุวรรณ
2. นางพรทิพย์  เปี่ยมอภัยทอง
3. นางสุชาดา  นิธิสกุลกาญจน์
4. นางสาวจุฑารัตน์  หนูทอง
5. นางเสาวนีย์  ปอยี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. นางสาวกุลดา  แพงวิเสส
2. นายวีระศักดิ์  นิระโส
3. เด็กชายศิวกร  จิตแจ่ม
4. เด็กหญิงสิริพร  ศรีสุขใส
5. นายหัสนัย  อินขอ
 
1. นายภูสิทธิ์  สุขสม
2. นายอิสราพงศ์  กิจรุ่งวัฒนากร
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มโนสงฆ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่างพูด
 
1. นางสาวอรฤทัย  เพ็ชร์ประพันธ์
2. นางสาวสาลินี  เพ็ชหอม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงรักษิกา  ไกรนรา
 
1. Mrs.ZIQI  YI
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงณวดี  บ้างวรกุล
 
1. นางสาวสุภารัตน์   ทิพย์สุขขุม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายธีระภัทร  บุญเทศ
 
1. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงอธิการณ์   ราชรักษ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์   ทิพย์สุขขุม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงพรชิตา   จรพงศ์
 
1. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ผู้ล้ำเลิศ
2. เด็กชายณัฐพล  คงเส้ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทือแดง
4. เด็กหญิงปิยนุช  ละออ
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ตันวรางค์กูล
6. เด็กหญิงวรัญญา  ธรฤทธิ์
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
3. นางสุดารัตน์  สารักษ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายกิตติพศ  หงษ์ทอง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ทิพย์สว่าง
3. เด็กชายธีระยุุทธ  พรายแก้ว
4. เด็กชายนนทพัทธิ์  ใจห้าว
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ชูภาระกิจ
6. เด็กชายสมประสงค์  ทองจันทร์
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางอวยพร  สุขาทิพย์
3. นางสุดารัตน์  สารักษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายณัฐตินนท์  รักษานาค
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สืบพงศ์พันธ์
3. เด็กชายปริวรรษ์  วงศ์ทอง
4. เด็กชายสรวิชญ์  มณีศรี
5. เด็กชายสุริยันต์  ปทุมรัตน์
6. เด็กชายอฤทธิ์  พรหมศรี
7. เด็กชายอัษฎากรณ์  นาครอด
8. เด็กชายเสกข์  สังขโชติ
 
1. นายบุญสด  บุญเกิด
2. นางสุดา  บุญเกิด
3. นางสนิท  รักษ์พงศ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประ 1. เด็กหญิงกรรวี  รักงาม
2. เด็กหญิงณิชยาภรณ์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงประภาศรี  ทองรอด
4. เด็กชายพรรคภาพ  ทองตรีพันธ์
5. เด็กชายพีระภัทร  รามจันทร์
6. เด็กชายศรัณย์  สุวรรณสน
7. เด็กหญิงสมฤทัย  พิณทอง
8. เด็กหญิงสุภะเนตร  ช่วยสุข
9. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรชนะ
10. เด็กชายอภินันท์  แสงทับ
 
1. นางวรรณดี  ปานสีนุ่น
2. นางสาวกรรณิกา  อังคารา
3. นางสาวจิตศิริ  วิเชียร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพรสนฑ์
2. เด็กหญิงณิชชากร  จันสีนาก
3. เด็กหญิงทอแสง  พยาบาล
4. เด็กหญิงนุชวรา  ปานทอง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กรดเสือ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพิ่มทอง
7. เด็กชายสุธีรัฐ  ศิริ
8. เด็กหญิงอรนุช  แก้วพ่วง
 
1. นางอวยพร  หมวดชนะ
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
3. นางสุภานิตย์  วรรณเริก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายจักรพงศ์  อุปลา
2. เด็กหญิงรุ้งผกามาศ  แก้วสุกใส
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสุขใส
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รุ่งคลัง
5. เด็กหญิงใกล้ตะวัน  ยิ้มละมัย
 
1. นางยวนจิตร์  อินทร์จงจิตร
2. นางพิมลรัตน์   ยมใหม่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงมณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกลี้ยงทอง
 
1. นางธิวรา  ยุวเชียร
2. นางอารียา  จะรา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนาสิน  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ดีสิงห์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญส่ง
 
1. นางออนอุมา  คชสิทธิ์
2. นางสิดารัศมิ์  เพชรเรือนทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แดงเพ็ชร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  กลุ่อมสุข
3. เด็กชายณัฐพล  ทองเหลือ
 
1. นางบุญวิช  มีแก้ว
2. นางสาวเรวดี  ร่มเย็น
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์วิเศษ
3. นางสาวอธิการณ์  ราชรักษ์
 
1. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  บุญชู
2. เด็กหญิงสุมินตรา  สมใจนึก
 
1. นางสุนิสา  ทองประดับ
2. นางสาวอุษามาศ  แก้วนิมิตร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. นายวิษณุ  ชัยวิชิต
2. นายศุภกร  ขาวล้วน
 
1. นางสาวกชมล  เดิมคลัง
2. นายวิทยา  สุขสวัสดิ์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายจักรกฤษฎ์  ริยาพันธ์
2. นายอรรถพล  คำสีสุข
 
1. นางมลฤดี  บุญสถิตย์
2. นางกัญหา  เพชรสถิตย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทย์ 1. เด็กชายธนาวิธ  รามแก้ว
2. เด็กชายนัฏฐ์ชยธร  นวลเจริญ
 
1. นายธีระพงศ์  เพ็งสกุล
2. นางสาวอัญรินทร์  นพอมรเศรษฐ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์น้อยงาม
2. เด็กหญิงพนิตอนงค์  ไชยธรรม
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงอังคณา  สุขกรี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หนูทอง
2. นางสุชาดา  นิธิสกุลกาญจน์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่มนวล
2. เด็กหญิงศิริณทิพย์  จ้องโก้
 
1. นายศักดิ์ชัย  ดวงน้ำแก้ว
2. นางสาวกนิษฐา  จินดาวงศ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กชายธนภัทร  วูวงค์
2. เด็กชายภูรีณัฐ  มิตรสุพรรณ
 
1. นางสาวปิยธิดา  เรืองฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตรา  พัฒจันทร์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ชาติวิชิต
2. เด็กหญิงอภิญญา  ถนอมสุข
 
1. นางสาวขวัญฤดี  เกิดทรัพย์
2. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ใยสีงาม
2. เด็กชายปฐมพร  จันทร์เจือแก้ว
 
1. นางสาวกชมล  เดิมคลัง
2. นายวิทยา  สุขสวัสดิ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. นางสาวกรรณิการ์  ด่านเสือเรือง
2. นางสาวจันทิรา  พงศ์ประพันธ์
3. นางสาวอัยดา  ศรีทอง
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นายเข็บ  บุญวรรณ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายฐิติศักด์  ยะโส
2. เด็กชายวันจักรี  งามประดิษฐ์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชูช่วย
2. เด็กชายทศพล  แพรกปาน
3. เด็กชายศราวุฒิ  บำเพ็ญ
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ   ชูช่วย
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายพีรพงศ์  หอมแก้ว
2. เด็กชายศิริพล  ไชยรัตน์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ชีวะ
2. นายเรืองศักดิ์  นวลงาม
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
163 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หอมแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราพร  รักษาวงค์
3. เด็กหญิงอริสรา  สืบ
 
1. นางณัฐกฤตา  เกตุเพชร
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นางสาวพรนภา  ชัยเพชร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันจำรัส
3. เด็กหญิงอาภาพร  นนทฤทธิ์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางอรุณี  สกุลคง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  บุญรัตน์
2. เด็กชายปรเมศวร์  จิตนิยม
3. เด็กชายอดิเทพ  หนูสาย
 
1. นางบุญฤกษ์  ส่งแสง
2. นายประมุข  นิลพัฒน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญวัฒน์  นุ่มนวล
2. เด็กชายธีระศักดิ์  สาระพันธ์
3. เด็กชายวัชรา  ไกรนรา
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นางธิตยา  สุทธิมาศ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กชายกฤตินัน  เชยกาญจน์
2. เด็กชายขวัญพิชัย  ชูจิตร
3. เด็กชายสมานันท์  ศรีกาญจน์
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายณัฐพล  จิตรา
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สมนึก
3. เด็กชายวัชรา  สุขปาน
 
1. นางนภัสสร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวจันทิมา  ฉิมา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงบวรภัค  ทองอยู่
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  คชเดช
3. เด็กหญิงพิศมาศ  สวัสดิวงศ์
4. เด็กหญิงมัสยา  หนูแป้น
5. เด็กหญิงสุขุมาลย์  ปานแก้ว
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำสง
 
1. นางราตรี  พูลสุข
2. นางปัทมา  ทองสุข
3. นางมาลี  พรหมศร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. นายกฤษฎา   นาคะรมย์
2. นางสาวกิตติยา  พรหมศร
3. นางสาวปนัดดา  พรหมทอง
4. นางสาวสุขุุมาลิน  ยิ้มหยู
5. นางสาวสุพัตรา  ปรางค์เพชร
6. นายอนุวัตร  สัสดี
 
1. นางกัลยา  กรุณา
2. นางทัศนัย  ชูเชิด
3. นายธีระพงษ์  คงทองคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 1. เด็กหญิงนารีกาญจน์  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงอรญา  สิทธิประการ
3. เด็กหญิงโสภินันท์  เพ็งสกุล
 
1. นายเกียรติมงคล  คชสง่า
2. นางสาวพิกุล  ไพวงศ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงกัญชพร  หนูนุช
2. นางสาวพรสุดา  ชูคง
3. นางสาววัชรีพร  หมื่นราช
 
1. นางแพรวพรรณ  เบญจกุล
2. นางสาวนัยนา  สว่างวงศ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชอบทำกิจ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ทองแท้
3. เด็กชายนนทศักดิ์  ปลูกไม้ดี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นายตุลยรักต์  รักษ์พงศ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองสุข
2. เด็กชายชินวัตร  ทองงามดี
3. เด็กชายไตรเทพ  สารัตน์
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นายตุลยรักต์  รักษ์พงศ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายจักรภัทร  กระนิระพันธ์
2. เด็กชายวรภฤศ  พรานชู
3. เด็กชายเจริยะ  จำนงจิต
 
1. นางสุปานี  นุราช
2. นายพีรพงค์  ทองจีน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วศรีทอง
2. เด็กหญิงประภากร  รักษามั่น
3. เด็กหญิงพจนีย์  มูลี
 
1. นางสาวดาราวรรณ  หนูแก้ว
2. นายอิสราพงศ์  กิจรุ่งวัฒนากร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แหวนเพ็ชร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เย็นใจ
3. เด็กหญิงวรางคณา  ฉิมเงิน
 
1. นางเกษร  ทองชัย
2. นายธนวัฒน์  สวนจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สารัตน์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  จินดาวงศ์
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  ระวังสุข
 
1. นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ
2. นางสุดา  บุญเกิด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กหญิงคณิตา  เสมอภพ
2. เด็กหญิงอติกาล  ราชบุรุษ
3. เด็กหญิงอุสน้า  โต๊ะหมาด
 
1. นางสาวอุสณี  กายแก้ว
2. นางวรรณี  อินทร์ชัย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ศรีนาค
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองแท่งเหล็ก
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  เล่าส้ม
 
1. นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ
2. นางสนิท  รักษ์พงศ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อักษรนำ
2. เด็กหญิงศศิประภา  ธารเนตร
3. เด็กหญิงอฬิษา  บัวบาน
 
1. นางสุนีย์  แก้วหล้า
2. นางดุษณีพร  เมฆบาล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เมืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  กะมันทา
3. เด็กหญิงอนัญญา  มณีฉาย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไกรนรา
2. นางอภิญวรรณ  เชาวลิต
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายนพรุจ  สายสัมพันธมาศ
2. เด็กหญิงปภาวี  พลายด้วง
3. เด็กหญิงเสาวภา  ทองทิพย์
 
1. นางมณฑา  รอดภาษา
2. นางสุภาพร  กาญจนเพชร
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดวงบุตร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายเสฏวุฒิ  สังเกื้อ
 
1. นางสาวโสภา  สงวนอาสน์
2. นางสุวิมล  ทองนุกูล
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายพชรพล  แก้วศรีสุข
 
1. นางสาววิภาดา  ทองเกลี้ยง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีเปารยะ
 
1. นางกฤษณา  ศรีมหันโต
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงสุริษา  ไกรนรา
 
1. นางกัญญารัตน์  จันทร์นวล
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  รุ่งเรือง
 
1. นางพรพิมล  เอียดทวน
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายสุปรีชา  ภักดิ์วาปี
 
1. นางสาวยุวธิดา  แก้วประดิษฐ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กหญิงวาสนา  รัตนะ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ว่องย่อง
 
1. นางสุภาวดี  เพ่งพินิจ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายสุปรีชา  ภักดิ์วาปี
 
1. นางสาวยุวธิดา  แก้วประดิษฐ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาท่อม 1. เด็กชายบอลลูน  แสนกล้า
2. เด็กชายวีระยุทธ  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงสุภาพร  อุมา
 
1. นางเบญจวรรณ  ศรีชาย
2. นางเบญจรัตน์  เจริญรูป
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ์  ประพันธ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีน้อย
3. เด็กชายศิริวัฒน์  อัคคี
 
1. นางธิวรา  ยุวเชียร
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สามารถ
2. เด็กชายทวี  รักษายศ
 
1. นางสุชาวดี  พรหมเสน
2. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงกุลิสรา  หอมรส
2. เด็กชายอนิวัฒน์  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางจุติมา  พรหมศร
2. นางผกาพร  ช่วยคุ้ม
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายทินกร  สองสี
 
1. นางปรียา  อนุโต
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงปริชาติ  ชัยทิพย์
 
1. นางประชุมพร  กำจรฤทธิ์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เมืองไทย
 
1. นางบุญเจือ  สายทอง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. นายอชิตพล  เกิดความสุข
 
1. นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หิ้นจิ้ว
 
1. นางจิระวรรณ์  ชูศรี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมคีรี 1. เด็กหญิงพนมมาศ  พรหมวิหาร
 
1. นางสาวดุษฎี  บัวจันทร์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. นายกิตติมาส  บำเพ็ญ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. นายสันติ  เพียรดี
 
1. นางวันดี  กลิ่นหอม
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนทุ่ง
 
1. นางภาวิณี  ต่างมงคล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กชายธีรเดช  สุขบางนบ
 
1. นางสุชาวดี  พรหมเสน
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธัญญาภัทร  ฟองงาม
 
1. นางสาวผ่องศรี  ประสารทอง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายธีรไนย  แก่นจันทร์
 
1. นางปรีชญา  เศียรสมาน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายเส 1. เด็กหญิงเณศรา  ประพันธ์
 
1. นางสาวจิดานันท์  สุวรรณศรี
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เกสรบัว
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฐานันท์  เนินทอง
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายกันต์ธร  สิขิวัฒน์
2. เด็กชายนราวิชญ์  ริยาพันธ์
3. เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส
4. เด็กชายพัทธระพงศ์  บุญทอง
5. เด็กชายศักดินนท์  สิงหาบุตร
6. เด็กชายศุภชัย  ศรีสละ
7. เด็กชายแมน  อับดุล
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
2. นางสาวชลทิชา  ขุนพิฤกษ์
3. นางอภาวดี  ตันพงษ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจสว่าง
2. เด็กชายปรารถนา  ขวัญเมือง
3. เด็กชายอรรถพล  มีชัย
 
1. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
2. นางอัญชลี  จันแดง
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  รักการ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงศรินญา  นาควิเศษ
 
1. นางเกษณี  คำสงฆ์
2. นางสุนีย์  จิตสมพงศ์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกฤษฏา  แกล้ว
2. เด็กชายธนากร  เสริมบุญ
3. เด็กชายวงศกร  ถวาย
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เมืองไทย
2. เด็กหญิงสุทธิตา  แกล้ว
3. เด็กชายเอกภาพ  เปล้า
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชาญวุฒิ
2. เด็กชายธีรภัทธ  บัวทิพย์
3. เด็กชายสรายุทธ  รักประทุม
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางสาวบุษยา  พันธ์ทอง
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแก้ว
2. เด็กชายปฐมพร  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงปัจฉิมา  ทองร่วง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปานอ่อน
2. นางสาวณัฐนรี  รัตนโชติ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทธ  เพียรดี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมมาตร
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นางอริยา  กะลาศรี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จริตงาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์มณี
3. เด็กชายรชต  มากเพ็ง
 
1. นายวีระชัย  คารมดี
2. นายวิชัย  แร่ทอง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  หีดแก้ว
2. เด็กชายปฏิพัทธ   สืบ
3. เด็กหญิงลลิตวดี   ศรีสุขใส
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กชายจัตตาฬีส์  นาควิเศษ
2. เด็กชายจีระศักดิ์   คลองรั้ว
3. เด็กหญิงสุรทิน  เดชพิชัย
 
1. นางราตรี  พูลสุข
2. นางเจนจิรา  เพ็งจันทร์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กชายคฑากฤษฏิ์  ชุมแก้ว
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ลิกขชัย
 
1. นายพีระพงศ์  ศรีเทพ
2. นายภิญโญ  ศรีวงศ์ษา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายฉัตรวี  เจริญทอง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทรงศรี
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๙ 1. เด็กหญิงชนน์กมล  เทพรักษา
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุเมธา
 
1. นางพรทิพย์  รัตนกระจ่าง
2. นางบุญศิริ  นกเพชร
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  ไทยเกื้อ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ส้มเขียวหวาน
2. นางดวงพร  นุ้ยคง
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกฤษณา  รัตนพรหม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  บัวบาล
3. เด็กชายธีรโชตฺิ  ขาวผ่อง
 
1. นายทรงศักดิ์  ช่วยเกิด
2. นางลัดดาวัลย์  ธนาวุฒิ
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงมาริษา  ไชยคชเดช
2. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ชุมวงศ์
3. เด็กหญิงเมรวี  เพียรดี
 
1. นายวิชัย  แร่ทอง
2. นางสาวขวัญชนก   ศิริธรรม