หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

001 ภาษาไทย

1.  030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2.  031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
5.  008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 6.  036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
7. 788 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 8.  037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
9.  038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 10.  759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
11.  760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 12.  761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
13.  762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 14.  763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
15.  764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 16.  046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
17.  047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]