หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายมนัส ทองทิพย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
4. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
6. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
7. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
8. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
9. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
10. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
11. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
12. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
13. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
14. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
15. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
16. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
17. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
18. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
19. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
20. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
21. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
22. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
23. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
24. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
25. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
26. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
27. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
28. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
29. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
30. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
31. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
32. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
33. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
34. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
35. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
36. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
37. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
38. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
39. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
40. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
41. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
42. นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายมนัส ทองทิพย์โรงเรียนร่อนพิบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้วโรงเรียนวัดโคกทรางรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
4. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
5. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
6. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
7. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
8. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
9. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
10. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
11. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
12. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
13. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
14. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
15. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
16. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
17. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
18. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
19. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
20. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
21. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
22. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
23. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
24. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
25. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
26. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
27. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
28. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
29. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
30. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
31. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
32. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
33. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
34. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
35. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
36. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
37. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
38. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
39. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
40. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
41. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
42. นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นายเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
38. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
38. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
38. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
38. นางนิยพร พัฒนะจำรูญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมณเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมเปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ์ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
2. นางอารี เกตุแก้วโรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการ
3. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
4. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนท่าขนานกรรมการ
5. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
6. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
7. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
8. นางเสาวภา ลอยลิบโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการ
9. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
10. นางสาวทัศนีย์ วาทโยทาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
11. นางพรศรี สุขแก้วโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
12. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาสโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
13. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
14. นางสาริกา ศรีเพ็ชรใสโรงเรียนวัดบ้านด่านกรรมการ
15. นางสุวรรณา โชติทองโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
16. นางชินาธิป เมฆนิติโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
17. นางเพ็ญศรี รักษาโรงเรียนวัดพบูลยารามมิตรภาพที่ 232กรรมการ
18. นางแจ่มศรี วงศ์สัมพันธ์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
19. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
20. นางละออ กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
21. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
22. นางอมรรัตน์ ศรีอักษรโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
23. นางจรัญญา ธงธวัชโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
24. นางมลเทียณ วรรณทองโรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
25. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
26. นางสมใจ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
27. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
28. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
29. นางพะเยาว์ สุคันธเมศโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
30. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
31. นางศศิธร ฝอยทองโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
32. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิติยารามกรรมการ
33. นางจรรยา คงเกิดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
34. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
35. นางณัฐกานต์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
36. นายประสิทธิ รัตนพงศ์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการ
37. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าแซงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คงนุ่นโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
3. นางลัดดา ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสิริวรรณ ทัศโรโรงเรียนวัดสระโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ ปลอดเขึยวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์ คงจ้อยโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางชญาภา จงหมายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางชุุบ เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
4. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสุคณฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
7. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
9. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชุุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
4. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสุคณฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
7. นางสาวอัฐกรณ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
10. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางชุุบ เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
4. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสุคณฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
7. นางสาวอัฐกรณ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
9. นางสาวสุุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
10. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางชุุบ เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
4. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสุคณฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
7. นางสาวอัฐกรณ์ เจริญลาภโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
8. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
10. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการ
5. นางสาวโสภาภรณ์ คงทองโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสลินกาญจน์ ภูผาโรงเรียนวัดควนเกยกรรมการ
7. นางอัญชลี สุนยานัยโรงเรียนวัดทุ่งหล่อกรรมการ
8. นางสาวนัดดา ทองดำโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ นิลวานิชโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
10. นางสาวแพรวพรรณ พุดขาวโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางชะอ้อน หิ้นจิ้นโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการ
5. นางสาวโสภาภรณ์ คงทองโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสลินกาญจน์ ภูผาโรงเรียนวัดควนเกยกรรมการ
7. นางอัญชลี สุนยานัยโรงเรียนวัดทุ่งหล่อกรรมการ
8. นางสาวนัดดา ทองคำโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ นิลวานิชโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
10. นางสาวแพรวพรรณ พุดขาวโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางละม้าย ปานแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น ทองแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
4. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
7. นางลัดดา ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
8. นางสาวบุณยนุข ชูเกลี่ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
9. นางธันยาภรร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
10. นางชญาภา จงหมายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
11. นางสาวทิพย์ คงจ้อยโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ คงนุ่นโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
13. นางสาวผกามาศ ปลอดเขึยวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
14. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
15. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
16. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
17. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางละม้าย ปานแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น ทองแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
4. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
7. นางลัดดา ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
8. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
9. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
10. นางชญาภา จงหมายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
11. นางสาวทิพย์ คงจ้อยโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ คงนุ่นโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
13. นางสาวผกามาศ ปลอดเขึยวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
14. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
15. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
16. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
17. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายละม้าย ปานแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลรองประธานกรรมการ
3. นายสนั่น ทองแผ่นโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
4. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
5. นางมล สมภูเวชโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
6. นางสาวเพ็ชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
7. นางลัดดา ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
8. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
9. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
10. นางชญาภา จงหมายโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
11. นางสาวทิพย์ คงจ้อยโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ คงนุ่นโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
13. นางสาวผกามาศ ปลอดเขึยวโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
14. นางฐิติรัตน์ พูลเทพโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
15. นายสุนทร เพชรแก้วโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
16. นางสาวกันตพร ปานมาโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
17. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ เรืองรักษ์โรงเรียนวัดแดงประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะโรงเรียนวัดสระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญลักษณ์ พลเกษตรโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ แสงวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางพิมพ์พักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
7. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนวัดสระกรรมการ
8. นางสาวบุศรา ยกล้วนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
9. นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฏร์ภูเก็ตอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เรืองรักษ์โรงเรียนวัดแดงประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะโรงเรียนวัดสระโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญลักษณ์ พลเกษตรโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ แสงวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางพิมพ์พักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลกรรมการ
7. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนวัดสระกรรมการ
8. นางสาวบุศรา ยกล้วนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
9. นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฏร์ภูเก็ตอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวประทิว มีเสนโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จีนด้วงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัธวัน สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสรองประธานกรรมการ
4. นางสายพิม คงพระบาทโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
5. นางสาวนาตยา บุณยเกียรติโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นางอาภรณ์ คงผอมโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
7. นางสาวเมตตา ขนิฐรัตน์โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
8. นางสามารถ ปานสุทธิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
9. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวประทิว มีเสนโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นางนิตยา จีนด้วงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัธวัน สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสรองประธานกรรมการ
4. นางสายพิม คงพระบาทโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
5. นางสาวนาตยา บุณยเกียรติโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าข้ามกรรมการ
6. นางอาภรณ์ คงผอมโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
7. นางสาวเมตตา ขนิฐรัตน์โรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
8. นางสามารถ ปานสุทธิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
9. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามประธานกรรมการ
2. นางสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ่้านควนเงินประธานกรรมการ
3. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ แตงอ่อนโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
5. นางนงเยาว์ ชูทองโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการ
6. นางสาวเยาวเรศ บัวขาวโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
7. นางตรีสุคนธ์ บุญราษฏร์โรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามประธานกรรมการ
2. นางสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนารองประธานกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ แตงอ่อนโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
5. นางนงเยาว์ ชูทองโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการ
6. นางสาวเยาวเรศ บัวขาวโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
7. นางตรีสุคนธ์ บุญราษฏร์โรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอำนวย ประจงโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้วโรงเรียนวัดกาโห่ใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
4. นายมลิผล ชูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
5. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
6. นางพัชรี มุขโรจน์โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าข้ามกรรมการ
7. นางอรทัย ยมสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะเพชรกรรมการ
8. นางสาวภัททิยา บุญมีโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
9. นางกัลญา สุขทับโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ประจงโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้วโรงเรียนวัดกาโห่ใต้รองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
4. นางมลิผล ชูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
5. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
6. นางพัชรี มุขโรจน์โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัยกรรมการ
7. นางอรทัย ยมสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะเพชรกรรมการ
8. นางสาวภัททิยา บุญมีโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
9. นางกัลญา สุขทับโรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจตุพร สงหนูโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนุศรา หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร คงจ้อยโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสาวประไพจิตต์ รัตนบุรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
6. นายสุรินทร์ วุฒิมานพโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
7. นางทิพย์พวรรณ แสงวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
8. นางสาวปาลีญา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจตุพร สงหนูโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนุศรา หลวงชัยสินธุ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร คงจ้อยโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสาวประไพจิตต์ รัตนบุรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
6. นายสุรินทร์ วุฒิมานพโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
7. นางทิพย์พวรรณ แสงวิเชียรโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
8. นางสาวปาลีญา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสมสักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายคำนึง เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ พงศ์สุธรรมโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นายธิติพงศฺ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
8. นายปัณณฑัต เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
9. นายปราโมทย์ พัฒทองโรงเรียนสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
11. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
12. นายปรีชา ส่งกลโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
13. นายศรีอนันต์ นวลรอดโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
14. นางสาวเบญจมาศ อักษรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
15. นายสมหมาย ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
16. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมสักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายคำนึง เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ พงศ์สุธรรมโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นายธิติพงศฺ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
8. นายปัณณฑัต เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
9. นายปราโมทย์ พัฒทองโรงเรียนสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
11. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
12. นายปรีชา ส่งกลโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
13. นายศรีอนันต์ นวลรอดโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
14. นางสาวเบญจมาศ ทิพย์อักษรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
15. นายสมหมาย ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
16. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมสักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายคำนึง เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ พงศ์สุธรรมโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นายธิติพงศฺ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
8. นายปัณณฑัต เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
9. นายปราโมทย์ พัฒทองโรงเรียนสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
11. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
12. นายปรีชา ส่งกลโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
13. นายศรีอนันต์ นวลรอดโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
14. นางสาวเบญจมาศ ทิพย์อักษรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
15. นายสมหมาย ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
16. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมสักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายคำนึง เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ พงศ์สุธรรมโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
8. นายปัณณฑัต เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
9. นายปราโมทย์ พัฒทองโรงเรียนสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
11. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
12. นายปรีชา ส่งกลโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
13. นายศรีอนันต์ นวลรอดโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
14. นางสาวเบญจมาศ ทิพย์อักษรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
15. นายสมหมาย ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
16. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมสักดิ์ ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายคำนึง เช้ิอสกุลโรงเรียนบ้านอายเลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ พงศ์สุธรรมโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นายธิติพงศ์ เหมทานนท์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางกาญจนา ดวงแก้วโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำกรรมการ
8. นายปัณณฑัต เพ็งแก้วโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
9. นายปราโมทย์ พัฒทองโรงเรียนสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
11. นายปรีชา ช่วยทองโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
12. นายปรีชา ส่งกลโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
13. นายศรีอนันต์ นวลรอดโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
14. นางสาวเบญจมาศ ทิพย์อักษรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
15. นายสมหมาย ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
16. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แก้วพรหมโรงเรียนวัดพระบาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
4. นางศันสนีย์ แสงมณีโรงเรียนกรรมการ
5. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
7. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แก้วพรหมโรงเรียนวัดพระบาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
4. นางศันสนีย์ แสงมณีโรงเรียนกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
6. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
7. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แก้วพรหมโรงเรียนวัดพระบาทรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
4. นางศันสนีย์ แสงมณีโรงเรียนกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
6. นายจรัญ หมื่นใจโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
7. นางเรณู คงมณีโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
4. นายพิเชษฐ บรรจงช่วยโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
4. นายพิเชษฐ บรรจงช่วยโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
4. นายพิเชษฐ บรรจงช่วยโรงเรียนวัดบางยิ่วกรรมการ
5. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ หนูทับโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราวรรณ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นางนิภาพร เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
5. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นางสาคร จันทพันธ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นางนิตยา หมื่นจรโรงเรียนท่าเสม็ดกรรมการ
4. นางวัชรี ถนอมนวลโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสมญา เอียดไสยโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นางสาคร จันทพันธ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นางนิตยา หมื่นจรโรงเรียนวัดท่าเสม็ดกรรมการ
4. นางวัชรี ถนอมนวลโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสมญา เอียดไสยโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นางสาคร จันทพันธ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นางนิตยา หมื่นจรโรงเรียนวัดท่าเสม็ดกรรมการ
4. นางวัชรี ถนอมนวลโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
5. นางสมญา เอียดไสยโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี พันธรักษ์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางจุรีย์ ช้างกลางโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางรัชนี ไทยราชโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
5. นางสมจิตร์ ทองเขียวโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
6. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี พันธรักษ์โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางรัชนี ไทยราชโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
4. นางสุนันฐนี ถนิมพาสน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
5. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
6. นายมานิตย์ ชูสวัสดิ์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวัลลา ชูมั่นโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่ายโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
3. นางสุนันฐนี ถนิมพาสน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางจุรีย์ ช้างกลางโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายวินัย ฤทธิพาจารย์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
3. นายพิระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กรรชนะกาณจน์โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
5. นางปิยมาศ คงเทพโรงเรียนวัดคอนป้อมกรรมการ
6. นายโสภณ มาศเมฆโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดประธานกรรมการ
2. นายวินัย ฤทธิพาจารย์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
3. นายพิระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กรรชนะกาณจน์โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
5. นายปิยมาศ คงเทพโรงเรียนวัดคอนป้อมกรรมการ
6. นายโสภณ มาศเมฆโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประโชติ ธานีรัตน์โรงเรียนสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางวนิดา บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศิลปะวาทีโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
4. นายโชติ ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
5. นางสาวสุฑาทิพย์ ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการ
6. นางจารึก ทองแก้วโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร พิมพ์พันธ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นายโสภณ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวเกศิณี เก้าซ้วนโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการ
6. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ ขุนเพชร์โรงเรียนวัดบางทองคำรองประธานกรรมการ
3. นางอุไร พิมพ์พันธ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นายโสภณ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวเกศินี เก้าซ้วนโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการ
6. นายศิริพร แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอมฤต สวัสดิสารโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนรองประธานกรรมการ
3. นายถาวร คงกิ่งโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
4. นายยศน้ำพร ศรีวงศาโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุดใจ สืบสายโรงเรียนบ้านควนเงินประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดท่าสะท้อนกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บรรจงลิขิตโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอุไร จันทร์พันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุุดใจ สืบสายโรงเรียนบ้านควนเงินประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บรรจงลิขิตโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอุไร จันทร์พันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ สืบสายโรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดท่าสะท้อนกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บรรจงลิขิตโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอุไร จันทร์พันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดพระบาทประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดเขาพระทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกรองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา ขาลธนวัฒน์โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกรองประธานกรรมการ
3. นางธิดาภา ขาลธนวัฒน์โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บรรจงลิขิตโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกรองประธานกรรมการ
3. นางธิดาภา ขาลธนวัฒน์โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
4. นางวีรวรรณ บรรจงลิขิตโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดพระบาทประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายสุดใจ สืบสายโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตรองประธานกรรมการ
3. นายสุดใจ สืบสายโรงเรียนบ้านควนเงินรองประธานกรรมการ
4. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเชษฐ์ ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านบางแรดประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
4. นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นายสุดใจ สืบสายโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอมฤต สวัสดิสารโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนรองประธานกรรมการ
3. นางยศน้ำพร ศรีวงศาโรงเรียนบ้นศาลาตะเคียนกรรมการ
4. นายถาวร คงกิ่งโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
5. นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอมฤต สวัสดิสารโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนรองประธานกรรมการ
3. นายถาวร คงกิ่งโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
4. นางยศน้ำพร ศรีวงศาโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายธวัชชัย อ่อนศรีแก้วโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายปรพสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม คงกิ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่กรรมการ
4. นายประสม ทองขวิดโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอัสนีย์ หอมหวนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางวรรณนิศา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายเริงบพิธ เพชรคงสพป.นศ.3กรรมการ
5. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ตรงสกุลโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
3. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ตรงสกุลโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
3. นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนันทยา สุวรรณมณีโรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ตรงสกุลโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
3. นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางวรรณนิศา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนแพทยกิจพิทยากรรมการ
5. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนแพทยกิจพิทยากรรมการ
5. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนแพทยกิจพิทยากรรมการ
5. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนแพทยกิจพิทยากรรมการ
5. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ตรงสกุลโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
3. นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวรรณนิสา สุนทรชีระวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมงคล เลาหวิวัฒน์โรงเรียนเชียรใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ มีนุ่นโรงเรียนวัดบ่อโพงกรรมการ
3. นางอภิญญา ยุทธชัยโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองรองประธานกรรมการ
3. นางเกสร ศิริโรจน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองรองประธานกรรมการ
3. นางเกสร ศิริโรจน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
4. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
5. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
4. นางขนิษฐา กิ้มถ่องโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
5. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
4. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางชุติยารัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านกลองรองประธานกรรมการ
3. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหาญกรรมการ
4. นางสุมาลี มุกดาวิจิตรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางชุติยารัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านกลองรองประธานกรรมการ
3. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหาญกรรมการ
4. นางสุมาลี มุกดาวิจิตรโรงเรียนวัดรักขิตวันกรรมการ
5. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พีฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลรองประธานกรรมการ
3. นางสุริษา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
4. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นางเนตรนภา ศรีนิลโรงเรียนบ้านนำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒน์เชียรโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลรองประธานกรรมการ
3. นางสุริษา ทองเพชรโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
4. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นางเนตรนภา ศรีนิลโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนบ้านควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญา ชูผอมโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นกรรมการ
4. นายทรงวุฒิ ทองป้องโรงเรียนชุมชนวัดพุดหงกรรมการ
5. นางวรรดี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ ด้วงมากโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายอำพล ทองเน้ืองามโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
8. สิบตรีวีรชาติ ศรีสองสมโรงเรียนบ้านวังหอนกรรมการ
9. นางวันทนา รังสิมันตุชาติสพป.นศ.3กรรมการ
10. นายชำนาญ มณีพันธ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกำพล จงไกรจักรโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนวัดหัวปอกรรมการ
3. นายวิโชติ เพชรสี่หม่ืนโรงเรียนบ้านห้วยหาญกรรมการ
4. นายวิชาญ ดิษฐ์นวลโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนบ้นบางพระกรรมการ
6. นายยงยุทธ ลิจ้วนโรงเรียนบ้านนากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ คงวรรณ์โรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
9. นายสายันต์ มีปาลโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ พันนายังโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เทียนทองโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นายเชาวโน ขุนใหม่โรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
5. นายอุทัย เพชรอนันต์โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
7. นายจตุพร ศรีละมุลโรงเรียนวัดหนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมชัย ประจงโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นางณิชกมล สัมฤทธิ์ผลโรงเรียนปิยารามรองประธานกรรมการ
3. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนากรรมการ
4. นายถาวร ปลอดกรรมโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
5. นางรัตนา เหล่าทองโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
6. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะเพชรกรรมการ
7. นายอาดูล ภักดีใหม่โรงเรียนวัดทาบทองกรรมการ
8. นางสุทธิรา สมเนียมโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
9. นางสาวอุสาห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเสาวณี ทิพย์วารีโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุโรงเรียนบ้านปากบางกลมรองประธานกรรมการ
3. นางชลลดา โอพั่งโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
4. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนวัดหัวลำภูกรรมการ
5. นางเบญญาภา ไชยมุดโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
6. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสุนารี บัวบางกรูดโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
8. นางสุทธิรา สมเนียมโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
9. นางรัตนา พันธ์โภชน์โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
10. นางสาวอุสาห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวณี ทิพย์วารีโรงเรียนวัดปากแพรกประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุโรงเรียนบ้านปากบางกลมรองประธานกรรมการ
3. นางชลลดา โอพั่งโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
4. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนวัดหัวลำภูกรรมการ
5. นางเบญญาภา ไชยมุดโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
6. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวสุนารี บัวบางกรูดโรงเรียนชุุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173กรรมการ
8. นางสุทธิรา สมเนียมโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
9. นางรัตนา พันธ์โภชน์โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาลกรรมการ
10. นางสาวอุสาห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยงโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ทองสุขโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ มะลิเผือกโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
7. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางสาวจุไรพร แสงทองโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นายโกวิทย์ กรรชนะกาจน์โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
10. นางฝาติหม๊ะ ดัชนีโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เพชรเกลี้ยงโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ทองสุขโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ มะลิเผือกโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
6. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
7. นางสาวอนงค์ศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางสาวจุไรพร แสงทองโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
9. นายโกวิทย์ กรรชนะกาจน์โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
10. นางอัญชลี สุนยานัยโรงเรียนวัดทุ่งหล่อกรรมการ
11. นางฝาติหม๊ะ ดัชนีโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉำ่สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
13. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
14. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
15. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
13. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
14. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
15. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
13. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
14. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
15. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
13. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
14. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
15. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นายพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางกนกภรณ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายสิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
8. นางนันทรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
9. นางสาวจริญญา อร่ามเรืองโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
12. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
13. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
14. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
15. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อัฒจันทร์โรงเรียนวัดควนชะลิกรองประธานกรรมการ
3. นายพนัส ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
7. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
8. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการ
9. นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์โรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
10. นายวิศรุต คงเทพโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
11. นางวรางคนาง ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
12. นายวัชรินทร์ จงกลโรงเรียนชะอวดวิทยากรรมการ
13. นางสาวพัชรดา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
14. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงรองประธานกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธีระพล กิจเกิดโรงเรียนวัดเขาน้อยประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ยอดระบำโรงเรียนวัดวัวหลุงรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่วยรักษ์โรงเรียนชุมชนควนดินแดงกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะสุดรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมี โรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
6. นางสมใจ เชี่ยววิทย์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
3. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
4. นางสาวขวัญตา จินดาลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมี โรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
6. นางสมใจ เชี่ยววิทย์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
4. นายณรงค์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา พ่วงทองโรงเรียนท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณฤดี ลำโปโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
4. นายณรงค์ ช้างกลางโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา เมืองชูโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางสาวณปภัส คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดบุรณาวาสกรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา เมืองชูโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางสาวณปภัส คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดบุรณาวาสกรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนควนเงินประธานกรรมการ
2. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
4. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
6. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิยวรรณ จันทร์แก้วโรงเรียนควนเงินประธานกรรมการ
2. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระรองประธานกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เต็มรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
4. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
6. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายภัค อินนาคโรงเรียนตชด.บ้านควนชัยกรรมการ
4. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
5. นางสุวนิต โสมจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายภัค อินนาคโรงเรียนตชด.บ้านควนชัยกรรมการ
4. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
5. นางสุวนิต โสมจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์โรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงค์โรงเรียนบ้านลำคลองรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา กลับดีโรงเรียนวัดคงคาล้อม กรรมการ
4. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
5. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการ
6. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุธาพร รัตนสว่างวงศ์โรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงค์โรงเรียนบ้านลำคลองรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร ภู่พันธ์ตระกูลโรงเรียนวัดคงคาล้อม กรรมการ
4. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
5. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตน กรรมการ
6. นางแก้วกมล ยิ้มมุกโรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางจินดา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสุุภาพร หาญณรงค์โรงเรียนวัดท้ายโนตรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
4. นางเพ็ญแข สงหนูโรงเรียนพิศาลนฤมิตกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หาญณรงค์โรงเรียนวัดท้ายโนตรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
4. นางเพ็ญแข สงหนูโรงเรียนพิศาลนฤมิตกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนวัดควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนวัดควนเงินรองประธานกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมบูรณ์ สารมาศโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดหัวค่ายพิศาลอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนาภรณ์ บุญชูวงศ์โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฏร์ภูเก็ตอุทิศกรรมการ
4. นางภานุพร พงศ์สุธรรมโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญทิวา ธรรมปริยัติโรงเรียนวัดสระกรรมการ
6. นางสมศรี ไชยพลบสลโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสาวกุศล สังข์จันทร์โรงเรียนวัดควนเคร็งกรรมการ
8. นางนงลักษณ์ เอียดแก้วโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอัญชนี มูณีวรรณโรงเรียนร่อนพิบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารี อุตรนาคโรงเรียนบ้านบางพระรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร จันทร์แก้วโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
4. นางวัฒนา ถิ่นนครโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ รักประทุมโรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการ
6. นางนฤมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ทองปานดีโรงเรียนวัดทองพูนกรรมการ
8. นางเพ็ญประภา ชัยรัตน์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
5. นางอังคนา สังขานุโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
5. นางอังคนา สังขานุโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
5. นางอังคนา สังขานุโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
5. นางอังคนา สังขานุโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางอนุตรา หนูนุ้ยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นางสุปัญญู สุขคตะโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
5. นางอังคนา สังขานุโรงเรียนวัดจิกพนมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ จันทร์ทองแก้วโรงเรียนวัดทะเลปังประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
3. นางจำเนียร ไกรแก้วโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
4. นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้วโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจิรพันธ์ โตยธรทรัพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ทองเรืองโรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจาริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลาประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ อ่อนสูงโรงเรียนบ้านบางปรงกรรมการ
3. นางสาวปราณี เพ่งพินิจโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
4. นางภัทรวดี นาคปลัดโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
5. นางอรสา กุลเพชรกำธรโรงเรียนวัดหัวค่ายฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
4. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ พิบูลย์โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
6. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นางสาวกัณหา ม้าแก้วโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไหร(เรือนฯ)กรรมการ
9. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโชติ คำนวณโรงเรียนบ้านห้วยหารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ พิศพรรณ์โรงเรียนบ้านควนมิตรรองประธานกรรมการ
3. นางณียมาศ คงเทพโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
4. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ พิบูลย์โรงเรียนวัดร่อนนากรรมการ
6. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
7. นางสาวกัณหา ม้าแก้วโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
8. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไหร(เรือนฯ)กรรมการ
9. นางสาวอุทุมพร ทองเทพโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปฐมพร สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมพร สังสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางชนันสิริ ศรศิลน์โรงเรียนกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมพร สังสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นายชนันสิริ ศรศิลน์โรงเรียนกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมพร สังสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
6. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมพร สังสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางชนันสิริ ศรศิลน์โรงเรียนกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปฐมพร สังสุขโรงเรียนทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปฐมพร สังสุขโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมพร สังสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางชนันสิริ ศรศิลน์โรงเรียนกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนบ้านชะอวดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
4. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวปฐมพร สังสุขโรงเรียนบบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางสาวชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียร รองประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร พุทธขาวโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางปฐมพร สังสุขโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนกรรมการ
5. นายมนตรี ชุมตะวันโรงเรียนกรรมการ
6. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนกรรมการ
7. นายสมเพียร ศิลปะวาทีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสมร สว่างจันทร์ โรงเรียนกรรมการ
9. นางชนันสิริ ศรศิลน์โรงเรียนกรรมการ
10. นางเพ็ญนภา นิมิตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางผุสดี อ่อนจันทรโรงเรียนกรรมการ
6. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
7. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนกรรมการ
6. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
7. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ ศิริสมบัติโรงเรียนวัดสุขุมประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี ส่งศรีอินทรโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนกรรมการ
5. นางจำเนียร แซ่เล่าโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนปากเชียรประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอมอร พุทธขาวกรรมการ
4. นางปฐมพร สังสุขกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
4. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
4. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปริศรา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปริศนา ปลัดสงครามโรงเรียนบ้านลานนาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการ
3. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางบุบผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
4. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางบุปผา พูลพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
4. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา หนูคงโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา หนูคงโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา หนูคงโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา หนูคงโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา หนูคงโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชา นาคาพงศ์โรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญทิชา หนูคงโรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางชนันสิริ ศรศิลป์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ เพชรสงครามโรงเรียนบ้านทุุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นางสาวกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นางสาวกมลา วิปุลากรโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]