หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 1 0 0
2 004 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 34 71 47
3 005 โรงเรียนชะอวดวิทยา 6 16 12
4 006 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 13 46 25
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 8 19 13
6 008 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 30 51 42
7 012 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 17 68 31
8 013 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 6 11 8
9 014 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 0 0 0
10 015 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 25 29 26
11 009 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 8 11 10
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 23 39 28
13 010 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 4 6 5
14 018 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 6 35 13
15 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 7 20 13
16 020 โรงเรียนทัศนาวลัย 15 35 23
17 023 โรงเรียนบางฉนาก 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านกลอง 16 41 26
19 025 โรงเรียนบ้านกุมแป 25 64 45
20 032 โรงเรียนบ้านขอนหาด 19 46 26
21 034 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 18 41 28
22 036 โรงเรียนบ้านควนชิง 4 14 7
23 038 โรงเรียนบ้านควนมิตร 11 40 18
24 039 โรงเรียนบ้านควนมุด 6 10 9
25 040 โรงเรียนบ้านควนรุย 5 10 8
26 041 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 5 5 5
27 035 โรงเรียนบ้านควนเงิน 24 44 36
28 037 โรงเรียนบ้านควนโตน 5 12 9
29 042 โรงเรียนบ้านคอกวัว 0 0 0
30 043 โรงเรียนบ้านคอพรุ 4 23 9
31 045 โรงเรียนบ้านชะอวด 39 138 71
32 046 โรงเรียนบ้านชายควน 0 0 0
33 047 โรงเรียนบ้านชายทะเล 8 18 14
34 048 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านดอนทราย 5 11 7
36 049 โรงเรียนบ้านดอนโตนด 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 3 7 5
38 052 โรงเรียนบ้านด่าน 1 2 2
39 053 โรงเรียนบ้านตรอกแค 8 26 15
40 054 โรงเรียนบ้านตูล 1 3 2
41 061 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 3 12 7
42 064 โรงเรียนบ้านทุ่งบก 0 0 0
43 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 8 18 12
44 065 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 0 0 0
45 062 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 11 19 14
46 067 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 12 21 17
47 066 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 10 34 19
48 056 โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2 2 2
49 057 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 4 7 4
50 058 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 4 7 6
51 059 โรงเรียนบ้านท่าไทร 0 0 0
52 060 โรงเรียนบ้านท่าไทร 4 9 8
53 055 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 11 20 14
54 069 โรงเรียนบ้านนา 16 39 28
55 068 โรงเรียนบ้านนางหลง 16 32 21
56 070 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 2 2 2
57 071 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 6 20 12
58 073 โรงเรียนบ้านบางด้วน 2 4 3
59 074 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 7 13 7
60 075 โรงเรียนบ้านบางน้อย 26 45 28
61 077 โรงเรียนบ้านบางปรง 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านบางพระ 18 31 20
63 079 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 11 24 12
64 081 โรงเรียนบ้านบางลึก 0 0 0
65 082 โรงเรียนบ้านบางวัง 8 10 10
66 076 โรงเรียนบ้านบางเนียน 1 2 2
67 080 โรงเรียนบ้านบางแรด 5 12 9
68 083 โรงเรียนบ้านบางโหนด 16 40 29
69 084 โรงเรียนบ้านปลายราง 3 7 3
70 085 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
71 087 โรงเรียนบ้านปากบางกลม 2 9 5
72 088 โรงเรียนบ้านปากพรุ 8 14 9
73 086 โรงเรียนบ้านปากเชียร 52 131 78
74 089 โรงเรียนบ้านป่าแชง 6 10 7
75 090 โรงเรียนบ้านพรุบัว 0 0 0
76 091 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1 2 2
77 092 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 4 5 5
78 093 โรงเรียนบ้านลากชาย 1 1 1
79 094 โรงเรียนบ้านลานนา 2 2 2
80 095 โรงเรียนบ้านลำคลอง 7 25 12
81 096 โรงเรียนบ้านลำหัก 9 19 16
82 098 โรงเรียนบ้านวังหอน 2 3 2
83 097 โรงเรียนบ้านวังใส 7 11 8
84 100 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 13 27 20
85 101 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 0 0 0
86 099 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 1 2 2
87 102 โรงเรียนบ้านสระนอก 0 0 0
88 108 โรงเรียนบ้านหนองกก 2 2 2
89 109 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 1
90 110 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 10 8
91 111 โรงเรียนบ้านหนองมาก 13 18 16
92 112 โรงเรียนบ้านหนองหิน 11 31 18
93 113 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 11 19 16
94 118 โรงเรียนบ้านหอยราก 5 11 7
95 120 โรงเรียนบ้านหัวปอ 2 4 2
96 121 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 7 14 11
97 119 โรงเรียนบ้านหัวไทร 9 17 14
98 114 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 4 6 5
99 117 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 22 82 46
100 116 โรงเรียนบ้านห้วยโส 6 13 10
101 115 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 4 16 9
102 123 โรงเรียนบ้านอายเลา 16 28 22
103 026 โรงเรียนบ้านเกาะทวด 1 1 1
104 027 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 6 11 9
105 029 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 6 7 6
106 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 2 2 2
107 030 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 9 45 20
108 033 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 9 7
109 072 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 8 21 14
110 122 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0 0 0
111 104 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 13 22 20
112 031 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 2 6 4
113 044 โรงเรียนบ้านโคกทราย 8 11 10
114 105 โรงเรียนบ้านใสถิน 6 12 11
115 106 โรงเรียนบ้านไสขาม 5 7 6
116 107 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 3 6 3
117 125 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 10 14 13
118 128 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 11 20 11
119 129 โรงเรียนมัธยมศักดิ์ศิลปิน 0 0 0
120 133 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 30 19
121 132 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 12 26 20
122 134 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 2 2 2
123 131 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 15 53 28
124 135 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 23 37 33
125 136 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 0 0 0
126 137 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 10 64 25
127 139 โรงเรียนวัดขนาบนาก 2 6 3
128 141 โรงเรียนวัดคงคาวดี 3 12 6
129 142 โรงเรียนวัดคลองขยัน 1 3 2
130 143 โรงเรียนวัดคลองน้อย 0 0 0
131 146 โรงเรียนวัดควนชะลิก 20 48 31
132 148 โรงเรียนวัดควนป้อม 2 6 4
133 149 โรงเรียนวัดควนยาว 3 5 4
134 150 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 12 18 13
135 144 โรงเรียนวัดควนเกย 1 2 2
136 145 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 7 21 12
137 147 โรงเรียนวัดควนเถียะ 17 37 21
138 151 โรงเรียนวัดควนใส 5 13 8
139 152 โรงเรียนวัดคันธมาลี 8 16 12
140 159 โรงเรียนวัดจิกพนม 19 40 30
141 161 โรงเรียนวัดฉิมหลา 0 0 0
142 162 โรงเรียนวัดชะอวด 2 5 4
143 163 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 3 8 6
144 164 โรงเรียนวัดดอนผาสุก 0 0 0
145 165 โรงเรียนวัดดอนมะปราง 1 6 3
146 166 โรงเรียนวัดดอนรักษา 3 3 3
147 168 โรงเรียนวัดตรงบน 0 0 0
148 169 โรงเรียนวัดถลุงทอง 0 0 0
149 170 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 0 0 0
150 172 โรงเรียนวัดทวยเทพ 8 10 10
151 173 โรงเรียนวัดทองพูน 4 13 7
152 174 โรงเรียนวัดทะเลปัง 10 23 16
153 175 โรงเรียนวัดทาบทอง 3 3 3
154 178 โรงเรียนวัดทายิการาม 3 3 3
155 183 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 25 45 38
156 182 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 3 3 3
157 179 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 0 0 0
158 180 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 3 2 2
159 181 โรงเรียนวัดท่าเสริม 3 8 5
160 176 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 1 1 1
161 177 โรงเรียนวัดท้ายโนต 11 25 17
162 187 โรงเรียนวัดธงทอง 0 0 0
163 188 โรงเรียนวัดธาราวง 5 10 8
164 189 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 20 45 33
165 193 โรงเรียนวัดบางคุระ 13 23 17
166 194 โรงเรียนวัดบางด้วน 8 24 16
167 195 โรงเรียนวัดบางตะพาน 2 4 4
168 196 โรงเรียนวัดบางทวด 4 10 7
169 197 โรงเรียนวัดบางทองคำ 2 3 3
170 199 โรงเรียนวัดบางพระ 5 12 5
171 200 โรงเรียนวัดบางมะขาม 0 0 0
172 201 โรงเรียนวัดบางยิ่ว 1 1 1
173 202 โรงเรียนวัดบางศาลา 7 39 8
174 198 โรงเรียนวัดบางไทร 16 34 24
175 208 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 9 22 14
176 192 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 6 11 9
177 191 โรงเรียนวัดบ่อโพง 10 17 14
178 203 โรงเรียนวัดบ้านงาม 0 0 0
179 204 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 7 31 14
180 206 โรงเรียนวัดบ้านราม 0 0 0
181 205 โรงเรียนวัดบ้านเนิน 2 9 5
182 207 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 1 3 1
183 210 โรงเรียนวัดปลายสระ 7 13 10
184 211 โรงเรียนวัดปากควน 11 15 13
185 212 โรงเรียนวัดปากตรง 11 24 13
186 213 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 0 0 0
187 215 โรงเรียนวัดปากระวะ 0 0 0
188 216 โรงเรียนวัดปากเหมือง 4 7 5
189 214 โรงเรียนวัดปากแพรก 10 23 12
190 219 โรงเรียนวัดปิยาราม 6 18 12
191 217 โรงเรียนวัดป่าระกำ 9 22 15
192 218 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ 0 0 0
193 220 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 12 27 21
194 221 โรงเรียนวัดพระบาท 4 14 7
195 222 โรงเรียนวัดพระหอม 0 0 0
196 223 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 5 11 8
197 224 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 14 28 21
198 225 โรงเรียนวัดมหิสสราราม 1 2 1
199 226 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 5 7 6
200 229 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 2 5 4
201 230 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 2 1
202 231 โรงเรียนวัดรามแก้ว 6 18 11
203 228 โรงเรียนวัดร่อนนา 0 0 0
204 233 โรงเรียนวัดวังกลม 12 14 15
205 234 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 8 19 12
206 235 โรงเรียนวัดวัวหลุง 17 44 31
207 236 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 30 73 49
208 237 โรงเรียนวัดสมควร 10 12 11
209 238 โรงเรียนวัดสระ 38 58 48
210 239 โรงเรียนวัดสระเกษ 0 0 0
211 240 โรงเรียนวัดสระแก้ว 6 14 10
212 241 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 18 35 29
213 242 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
214 243 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 13 29 18
215 245 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 22 43 31
216 244 โรงเรียนวัดสามแพรก 9 20 14
217 247 โรงเรียนวัดสุขุม 3 10 5
218 248 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 41 78 59
219 249 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 4 12 6
220 250 โรงเรียนวัดหนองจิก 6 21 14
221 251 โรงเรียนวัดหนา 22 59 40
222 252 โรงเรียนวัดหน้าสตน 15 26 21
223 254 โรงเรียนวัดหอยกัน 17 36 26
224 255 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 11 17 11
225 253 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 18 36 21
226 259 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 5 12 10
227 260 โรงเรียนวัดอิมอญ 5 17 10
228 261 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 6 18 12
229 138 โรงเรียนวัดเกาะจาก 8 11 11
230 140 โรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0
231 171 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 19 38 29
232 184 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 1 1 1
233 185 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 0 0 0
234 186 โรงเรียนวัดเทพมงคล 16 39 25
235 190 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 16 26 25
236 256 โรงเรียนวัดเหมก 1 2 1
237 160 โรงเรียนวัดแจ้ง 2 8 5
238 167 โรงเรียนวัดแดง 23 33 31
239 232 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 15 35 19
240 257 โรงเรียนวัดแหลม 3 6 5
241 258 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 2 2 2
242 153 โรงเรียนวัดโคกคราม 4 4 4
243 154 โรงเรียนวัดโคกทราง 2 12 5
244 155 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 30 79 48
245 156 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 6 19 8
246 157 โรงเรียนวัดโคกยาง 12 31 21
247 158 โรงเรียนวัดโคกสูง 2 3 2
248 209 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
249 227 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 10 64 23
250 262 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0
251 264 โรงเรียนสุนทราภิบาล 10 15 14
252 265 โรงเรียนหนองนนทรี 4 8 5
253 266 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 13 33 24
254 267 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 46 89 70
255 268 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา 2 6 4
256 269 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม 0 0 0
257 270 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 4 8 7
258 273 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 0 0 0
259 271 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 7 29 9
260 272 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา 0 0 0
261 002 โรงเรียนเขาพระทอง 16 33 26
262 126 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 17 36 23
263 003 โรงเรียนโคกครามพิชากร 0 0 0
264 016 โรงเรียนดรุณศึกษา 0 0 0
265 017 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 17 63 32
266 021 โรงเรียนทิพย์กองลาสวิทยา 0 0 0
267 124 โรงเรียนบำรุงวิทยา 12 21 17
268 127 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 27 50 38
269 130 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 0 0 0
270 263 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 8 11 10
271 103 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ 0 0 0
272 246 โรงเรียนวัดสำนักขัน 0 0 0
273 022 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 0 0 0
รวม 2117 4818 3206
8024

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]