หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
2 นายบุญเรือง วุมิวงค์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
3 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
4 นายสพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
5 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
6 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
7 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
8 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
9 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
10 นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
11 นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
12 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
13 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
14 นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
15 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
16 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
17 นางวิมลมาศ สังสุณี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
18 นางสาวอนงค์ หนูดำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
19 นายถาวร ศรีแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 กรรมการอำนวยการ
20 นายชนะวิน แสงทามาตย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 กรรมการอำนวยการ
21 นายมณี หลวงทิพย์รินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 กรรมการอำนวยการ
22 นายสมพงศ์ จงไกรจักร ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 กรรมการอำนวยการ
23 นายสุธีะพงศ์ เทิดธรรมปราการ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 กรรมการอำนวยการ
24 นายรัตตัญญู ศรีไชย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 กรรมการอำนวยการ
25 นายถาวร หนูสุข ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กรรมการอำนวยการ
26 นายประจวบ พูลเพ่ิม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 กรรมการอำนวยการ
27 นายสมชัย ช่วยทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 กรรมการอำนวยการ
28 นายวิน ประมุข ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 กรรมการอำนวยการ
29 นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 กรรมการอำนวยการ
30 นายประเทือง ทิพย์มาศ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 กรรมการอำนวยการ
31 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 กรรมการอำนวยการ
32 นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 กรรมการอำนวยการ
33 นายสุเทพ ชุมแสง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 กรรมการอำนวยการ
34 นายจรรยา สันประภา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 กรรมการอำนวยการ
35 นายมงคล ยินเจริญ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 กรรมการอำนวยการ
36 นายสนอง ทองมา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 กรรมการอำนวยการ
37 นายบำรุง บุญฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 กรรมการอำนวยการ
38 นายสันติ ทะเดช ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 กรรมการอำนวยการ
39 นายจริญ ปานแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 กรรมการอำนวยการ
40 นายอาคม จันทร์นวล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 กรรมการอำนวยการ
41 นายคำนึง เช้ือสกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 กรรมการอำนวยการ
42 นายโสภณ ไชยรักษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 กรรมการอำนวยการ
43 นายสุโชติ ศิริสมบัติ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 กรรมการอำนวยการ
44 นายมนัส ทองทิพย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 26 กรรมการอำนวยการ
45 นายวิจักร เกิดคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 27 กรรมการอำนวยการ
46 นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 28 กรรมการอำนวยการ
47 นายโชติ คำนวณ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 29 กรรมการอำนวยการ
48 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
49 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
50 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
51 นางวันทนา รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
52 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
53 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
54 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
55 นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
56 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
61 นายธิราช เทพบุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
62 นายถาวร ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
63 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายเลขานุการ
64 นายบุญณะ ถนนทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายเลขานุการ
65 นางกนกวรรณ หนูทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นางสุรีรัตน์ ช่วยชู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางวันทนา รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
80 นายสพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
81 นายถาวร ศรีแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
82 นายชนะวิน แสงทามาตย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
83 นายมณี หลวงทิพย์รินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
84 นายสมพงค์ จงไกรจักร ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
85 นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
86 นายรัตตัญญู ศรีไชย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
87 นายถาวร หนูสุข ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
88 นายประจวบ พูลเพิ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
89 นายสมชัย ช่วยทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
90 นายประวิน ประมุข ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
91 นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
92 นายประเทือง ทิพย์มาศ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
93 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
94 นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
95 นายสุเทพ ชุมแสง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
96 นายจรรยา สันประภา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
97 นายมงคล ยินเจริญ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
98 นายสนอง ทองมา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
99 นายบำรุง บุญฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
100 นายสันติ ทะเดช ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
101 นายเจริญ ปานแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
102 นายอาคม จันทร์นวล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
103 นายคำนึง เช้ือสกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
104 นายโสภณ ไชยรักษา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
105 นายสุโชติ ศิริสมบัติ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
106 นายมนัส ทองทิพย์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 26 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
107 นายวิจักร เกิดคำ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 27 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
108 นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 28 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
109 นายโชติ คำนวณ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 29 กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
110 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
111 นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
112 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
113 นางวิมลมาศ สังสุณี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวนการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
114 นางสาวอนงค์ หนูดำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
115 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
116 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
117 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
118 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
119 นายปรุง ชูสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
120 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
121 นางกาญจนานาฏ คุ้มภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
122 นางทิพย์พวัน ชูหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
123 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
124 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
125 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
126 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ
127 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
128 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
129 นางสาวเกษร เพ็ชรหนูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนญการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
130 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนชะลิก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
131 นางสาวสุภาวดี ช่วยนาเขต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
132 นายดนัย ประจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากเชียร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
133 นายศิวโรจน์ อรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
134 นายเชาว์ศิลป์ ดำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
135 นางสาววริศรา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
136 นางสาวกนกกร สุดทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
137 นางอพัชชา หมื่นอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
138 นางสาวอมรรัตน์ สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
139 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.นศ.3 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
140 นางจิรา พรหมอินทรื ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
141 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
142 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
143 นายสันติ ทะเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
144 นายสุริศักดิ์ เมทิโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
145 นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
146 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
147 นางเฉลิมศรี เรืองรอด ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
148 นางวาสนา คงกิ่ง ครูโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
149 นางนงนุช สุภาเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านลำหก กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
150 นางวรรนิสา สุนทรชีระวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
151 นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
152 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
153 นางอาธัญญา วรพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
154 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
155 นางทิพย์พวัน ชูหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
156 นางสาวอุบลรัตน์ ยอดศรี ลูกจ้าง สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
157 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
158 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
159 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
160 นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
161 นางสาวกนกกร สุดทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
162 นางสาววริศรา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
163 นายเชาวศิลป์ ดำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
164 นายกิตติมนตร์ อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระวัดควนชะลิก กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
165 นางสาวอมรรัตน์ สุขสงวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสหินตั้ง กรรมการฝ่ายจัดแสดงความสามารถของนักเรียน Child Showl)
166 นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
167 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
168 นางสาวเกษร เพ็ชรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
169 นางสาวสุชาดา หวานแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
170 นางวันทนา รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
171 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
172 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียน
173 นางสาวสุภาวดี ช่วยนาเขต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายทะเบียน
174 นายดนัย ประจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายทะเบียน
175 นายศิวโรจน์ อรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปากตรง กรรมการฝ่ายทะเบียน
176 นางอพัชชา หม่ืนอักษร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายทะเบียน
177 นายสหรัตน์ ทองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายทะเบียน
178 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายทะเบียน
179 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายทะเบียน
180 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายทะเบียน
181 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการฝ่ายทะเบียน
182 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการฝ่ายทะเบียน
183 นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
184 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
185 นายธิราช เทพบุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
186 นายรณฤทธิ์ อริยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
187 นายถาวร ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
188 นายทวุธ ศรีสังข์ทอง ช่างไม้ ระดับ 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
189 นายจำลอง สงเสียง หัวหน้าหมวดยานยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
190 นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
191 นายวีระศักดิ์ ชุมขุน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
192 นายประเสริฐ นวลสะอาด พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
193 นายสมพร รักประทุม พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
194 นายสถิตย์ เพิ่มพูล พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
195 นายสุชาติ รัตนามาศ ช่างปูน ระดับ 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
196 นายจรินทร์ จันทร์ปล้อง ช่างปูน ระดับ 4 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
197 นายไพโรจน์ อ่อนจันทร์อม พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
198 นายสุเทพ อภิวันท์บงกช พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
199 นายจุจิตร นวลศรี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
200 นายอรรถพร บุญแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
201 นายกำพลศักดิ์ พรหมโชติชัย ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
202 นางวิมลมาศ สังสุณี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวนการ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง และเสียง
203 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
204 นายธิราช เทพบุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
205 นายสมพงค์ จงไกรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทาบทอง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
206 นายณรงค์ ช้างกลาง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
207 นายผัด พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
208 นายอรรถพร บุญแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
209 นายเดโช ด้วงคง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
210 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายงบประมาณ
211 นายเช้ือ ฉางตา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
212 นางประยงค์ ชุมทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน กรรมการฝ่ายงบประมาณ
213 นางสาวประกอบ เทพคง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
214 นางสาวปราณีต ช่อสม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
215 นางสาวอนงค์ หนูดำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
216 นางพิทยา นกแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
217 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายงบประมาณ
218 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
219 นายสพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
220 นายมงคล ยินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
221 นายรณฤทธิ์ อริยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
222 นายสุริศักดิ์ เมทิโก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
223 นายสมมาศ ใจซื่อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
224 นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
225 นายสันติ ทะเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
226 นางสมร ภูริภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางศาลา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
227 นายประจวบ พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์แก้ว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
228 นายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
229 นายอาคม จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
230 นายจรรยา สันประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
231 นายสุธีระพงศ์ เทิดธรรมปราการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางวัง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
232 นายสุทัศน์ บุญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลำภู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
233 นายลาศ ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
234 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
235 นายประพนธ์ อัฒจักร์ ครูโรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
236 นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
237 นางอภิสรา มีนิ่ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
238 นางปราณี ประจง นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
239 นางประไพพิศ ไชยเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
240 นางวาสนา ถาวรนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
241 นางสาวเกษร เพ็ชรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
242 นายสหรัตน์ ทองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
243 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
244 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายปฎิคม
245 นางทิพย์พวัน ชูหนู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
246 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
247 นางกมลวรรณ์ กังวานเกียรติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
248 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายปฎิคม
249 นางจินตนา ตั้งเส้ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
250 นางสาวเยาวรัตน์ ฉายประชีพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
251 นางสาวเกษร เพ็ชรหนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
252 นางกัณณ์ณิชฐา ธนัชโอฬารบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
253 นางปราณี ประจง นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ กรรมการฝ่ายปฎิคม
254 นางสาวสุวิมล ศรีเจริญ พนักงานธุรการ ระดับ 4 กรรมการฝ่ายปฎิคม
255 นางสาวอุบลรัตน์ ยอดศรี ลูกจ้าง สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
256 นายโชคดี พรหมรัตนพงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 กรรมการฝ่ายปฎิคม
257 นายวีระศักดิ์ ชุมขุน ช่างสี ระดับ 4 กรรมการฝ่ายปฎิคม
258 นายธีรภัทร จันทวี ยาม สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายปฎิคม
259 นางปรีญา อ่อนสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฎิคม
260 นายสมจิตร ไทรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนรักษา กรรมการฝ่ายปฎิคม
261 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
262 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
263 นายสมพงค์ จงไกรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทาบทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
264 นายถาวร ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
265 นายเดโช ด้วงคง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
266 นายอรรถพร บุญแก้ว ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
267 นายไพโรจน์ อ่อนจันทร์อม พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
268 นายทวุธ ศรีสังข์ทอง ช่างไม้ ระดับ 4 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
269 นางวิมลมาศ สังสุณี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวนการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
270 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
271 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
272 นายวิรัตน์ อโณทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหมก กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
273 นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
274 นางฐานิตา แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
275 นายจิติพร จิตตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระบาท กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
276 นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนป้อม กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
277 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
278 นางวรรดี พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดแดง กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
279 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
280 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
281 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
282 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
283 นางสาวสุภาวดี ช่วยนาเขต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
284 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
285 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
286 นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ
287 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
288 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
289 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
290 นายถาวร ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกาญจน์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
291 นายชนะวิน แสงทามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระโพธิ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
292 นางกนกวรรณ หนูทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
293 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
294 นายสวาท สุขถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ 232 กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
295 นายวิชัย ขนาบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
296 นายไพโรจน์ คงเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
297 นางธรรมาภรณ์ ชุมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยราก กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
298 นายธีระ หมวดจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
299 นางพิมพ์ยุพา พรหมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อย กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
300 นางสาวมะลิษา พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมูลนาก กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
301 นางกาญจน์นานาฎ คุ้มภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
302 นางศรีประไพ เมทิโก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้วศาลาแก้ว กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
303 นายก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
304 นายสุเทพ ชุมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
305 นายจรรยา สันประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโหนด กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
306 นายมงคล ยินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
307 นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
308 นายจรัล บำรุงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
309 นายพัฒนพากย์ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านควนเงิน กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
310 นางอาภรณ์ หนูแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
311 นายอาคม จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
312 นางเยาวมาลย์ มะเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
313 นายผุด ขำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
314 นายจตุรงค์ ยอดระบำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัวหลุง กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
315 นายธีะพล กิจเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
316 นายนิคม ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
317 นายวีระสิทธิ์ แดงวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
318 นายโชติ คำนวณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
319 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
320 ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
321 นายเริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
322 นายปรุง ชูสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
323 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
324 นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
325 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
326 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
327 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
328 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
329 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
330 นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
331 นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
332 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
333 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
334 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
335 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ตามกรอบกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
336 นายเจริญ อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
337 นายอุทัย เพชรอนันต์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
338 นางนิตยา จันทร์เสน ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
339 นางยินดี ณ นคร ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
340 นางสุยีย์ ราชสีห์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
341 นางพรทิพย์ นุ่นสังขฺ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
342 นายสุนทร ไกรเกตุ ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะ-เนตรนารี
343 นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
344 นายเดโช ด้วงคง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
345 นายสุเทพ รัตนรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
346 นายชัยวัฒน์ กลับดี ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
347 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
348 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
349 นางอำนวย ประจง ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
350 นายจรัล บำรุงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี
351 นายวิโชติ เพชรสี่หม่ืน ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาญ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี
352 นายสนิท เอียดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี
353 นายจตุพร ศรีละมุล ครูโรงเรียนวัดหนา กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี
354 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี
355 นางนภัสวรรณ ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ทักษะลูกเสือ-เนตรนารี
356 นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
357 นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
358 นางวิมลมาศ สังสุณี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวนการ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
359 นางสาวอนงค์ หนูดำ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
360 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
361 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
362 นายมณี หลวงทิพย์รินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทายิการาม กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
363 นายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
364 นายจักริน จักขุมณี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
365 นางอาธัญญา วรพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
366 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
367 นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แขนง คอมพิวเตอร์
368 นายธีรพล กิจเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการฝ่ายเทคนิค
369 นายพนัส ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการฝ่ายเทคนิค
370 นายนัฐพล ชูเรือง ครูโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการฝ่ายเทคนิค
371 นายสุชาติ ทองมี พนักงานราชการวัดควนชะลิก กรรมการฝ่ายเทคนิค
372 ว่าที่ ร.ต.วัชระ บุญชู พนักงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กรรมการฝ่ายเทคนิค
373 นายชัยยัญ ยอดใย เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านท่าเตียน กรรมการฝ่ายเทคนิค
374 นายสหรัตน์ ทองขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเทคนิค
375 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
376 นายสพล ชูทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
377 นายสนอง ทองมา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
378 นายบำรุง บุญฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
379 นายสันติ ทะเดช ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
380 นายอาคม จันทร์นวล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
381 นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
382 นายพงศ์ศิริ ศรีอินทร์เกื้อ รักษาการผู้อำนวยการโรงบ้านดอนตาสังข์ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
383 นายจำเริญ พุฒขาว รักษาการผู้อำนวยการโรงบ้านใสถิน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
384 นายประหยัด บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนใส กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
385 นางจำนง ชูเรือง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุบัว กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
386 นายอำพร เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
387 นางศุภลักษณ์ แท่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโครกทราง กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
388 นายทวีศิลป์ ชูเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจิก กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
389 นายประถม บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
390 นายวิเชียร คงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
391 นายจรัล บำรุงชู ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
392 นายสมมาส ใจซื่อดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใคร กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
393 นายศักดิ์ชาย พรหมพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเคร็ง กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
394 นายนิกร ด้วงนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากควน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
395 ว่าที่ร้อยตรี ชาคริต คีรีเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนชิง กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
396 นายสุทร วังขุนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยาว กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
397 นายพัฒนพากย์ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
398 นางวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุมแป กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
399 นายธงชัย นิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูล กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
400 นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกลม กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
401 นางชุติกร เนาว์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมุด กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
402 นายสุธรรม ชูบุญศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
403 นายอารักษ์ ทองฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
404 นายอารักษ์ ทองฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
405 นายสุทิน ขุนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโปํะ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
406 นายพิษณุ มากคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
407 นายบุธรรม เอียดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
408 นายบุญธรรม เอียดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเขาลำปะ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
409 นายสงวนรัตน์ คงนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
410 นายสุชาติ อนุดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
411 นายสนิม เอียดแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
412 นายสมพร เหมือนพะวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
413 นายเจนวิทย์ บุญวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโส กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
414 นายสุภาพ ประดิษฐ์อภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
415 นายอนันต์ หนูด้วง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมิตร กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
416 นางจำเนียร ภู่ภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรี กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
417 นางอาภรณ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
418 นายสมบัติ ศรีอินทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหอน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
419 ด.ต.ธรานุชิต ไชยเดช รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
420 นายลาศ ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
421 นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
422 นางสมใจ เรืองดำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานนา กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
423 นายประพันธ์ คงช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
424 นายอาคม จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
425 นายสุนทรีย์ มูสิเกิด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
426 นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
427 นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
428 นางสมร พิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
429 นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
430 นายเจริญ ปานแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
431 นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนป้อม กรรมการอำนวยการฝ่ายดำเนินงานนิทรรศการ
432 นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
433 นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอดหาด กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
434 นายอำพร เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
435 นางวิไลพร นาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุมแป กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
436 นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนตระเวรชายแดนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
437 นายสาคร ศรีจันทร์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
438 นายปรีชา ทองรักษ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
439 นายเสนอ ขาวพิชัย นักการภารโรงโรงเรียนบ้านกุมแป กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
440 นายสงวน มณี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
441 นายวัชรินทร์ ทองสงค์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านห้วยโส กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
442 นายประมูล พิทักษ์ นักการภารโรงโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
443 นายจำรูญ นกทวี นักการภารโรงโรงเรียนวัดโคกทราง กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
444 นายนิกร พิจิตร นักการภารโรงโรงเรียนวัดควนใส กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
445 นายอานนท์ พลดี นักการภารโรงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
446 นายสมพร พิศวง นักการภารโรงโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
447 นายประเสริฐ จุลภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
448 นายบดินทร์ เกตุกัณหา ครูโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
449 นายไพโรจน์ จิตพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดวังกลม กรรมการฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดนิทรรศการ
450 นายสันติ ทะเดช ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
451 นายสนอง ทองมา ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
452 นายอาคม จันทร์นวล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
453 นายประพันธ์ ยังช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
454 นายชอบ ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
455 นายสุเมศร์ ชูเรือง ครูโรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
456 นางสุคนธ์ คีรีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
457 นางนิตยานาถ พูนเอียด ครูโรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
458 นางสาวจรีย์ หวานทอง ครูโรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
459 นางสาวจรีย์ หวานทอง ครูโรงเรียนบ้านนางหลง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
460 นายโอภาส ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
461 นายโอภาส ชูช่วย ครูโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
462 นางสาวกุลวดี ขุนทอง ครูโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
463 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรภัทราภรณ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยโส กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
464 นางสาวลำไย โอเครา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโล กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
465 นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
466 นางจำปี คงทอง ครูโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
467 นางสาวสวพรรณ หนูแป้น ครูโรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
468 นางสาวนฤมล ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
469 นางสาวกนกวรรณ คงนุ่ม ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
470 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา บำรุงชาติ ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
471 นางสาวฐิตากร สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
472 นายวานิช ใหม่อ่อน ครูโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
473 นางจุฑารัตน์ ตรงสกุล ครูโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
474 นายไชยดิษฐ์ ตรงสกุล ครูโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
475 ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย ใหม่เมือง ครูโรงเรียนวัดจิกพนม กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
476 นายธรรมนูญ เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
477 นางคำนึง มุสิกะ ครูโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
478 นางสิริกานต์ พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดควนเคร็ง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
479 นางสาวกัณจณัฏฐ์ คงเปีย ครูโรงเรียนวัดควนเคร็ง กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
480 นายบำรุง บุญฤทธิ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
481 นายเจริญ ปานแก้ว ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 กรรมการฝ่ายวิชการดำเนินงานจัดนิทรรศการ
482 นายอาคม จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
483 นายพัฒนพากย์ ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
484 นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก ครูโรงเรียนวัดควนป้อม กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
485 นายอำพร เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
486 นายวิเชียร คงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
487 นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง ครูโรงเรียนวัดควนป้อม กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
488 นางสาวสุมาลี ยามาเจริญ ครูโรงเรียนวัดควนเถียะ กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
489 นางสาวจุไรพร แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
490 นางสาวสิริพร พรหมประสาท ครูโรงเรียนบ้านควนเงิน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมครูดี ฝ่ายดำเนินงานจัดนิทรรศการ
491 นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
492 นายธรรศ พงศาปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
493 นางรัชฎาวรรณ ศรีคงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
494 นางวรรณดี พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
495 นางจำเนียร แซ่เล่า ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
496 นางสาวสุภาภรณ์ โกสีย์รัตนภิบาล ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
497 นางสาวแพรวพรรณ พุฒขาว ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
498 นางสาวสำรวย ขุนทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
499 นางสาวทิพย์สุดา อนงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขอนหาด กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
500 นายชอบ ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
501 นางนิตยา สุนทรเต็ม ครูโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
502 นางสาวกัณณิกา อินทองแก้ว ครูโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
503 นางสาวอรอุมา เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
504 นางสุพรรณื จันทร์พุ่ม ครูโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
505 นางกรีธา สุนทรชัยนุกูล ครูโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
506 นางวนิดา ยังช่วย ครูโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
507 นางสาวสุนารี บัวบางกรูด ครูโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
508 นางฐานียา ช่วยคล้าย ครูโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
509 นายนิกร ด้วงนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากควน กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
510 นางอาภรณ์ เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กรรมการฝ่ายสรรหาและนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนมีประสิทธิผลดำเนินงานจัดกิจกรรม
511 นางสมร พิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน กรรมการฝ่ายการเงินดำเนินงานจัดนิทรรศการ
512 นายวิเชียร คงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้อย กรรมการฝ่ายการเงินดำเนินงานจัดนิทรรศการ
513 นายพิษณุ มากคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระทอง กรรมการฝ่ายการเงินดำเนินงานจัดนิทรรศการ
514 นางอาภรณ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายการเงินดำเนินงานจัดนิทรรศการ
515 นางศุภลักษณ์ แท่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโครกทราง กรรมการฝ่ายการเงินดำเนินงานจัดนิทรรศการ
516 นายประหยัด บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนใส กรรมการฝ่ายประเมินผลดำเนินงานจัดนิทรรศการ
517 นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนป้อม กรรมการฝ่ายประเมินผลดำเนินงานจัดนิทรรศการ
518 นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม กรรมการฝ่ายประเมินผลดำเนินงานจัดนิทรรศการ
519 นายสันติ ทะเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
520 นางอาภรณ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
521 นางวิไลพร นาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุมแป กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
522 นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกลม กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
523 นางขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
524 นางศุภลักษณ์ แท่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโครกทราง กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
525 นางสมร พิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
526 นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
527 นางสงวนรัตน์ คงนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมดำเนินงานจัดนิทรรศการ
528 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
529 นางฉวีวรรณ นิยมชาติ ครูโรงเรียนวัดธงทอง กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
530 นางนิตยา ทองเสมอ ครูโรงเรียนวัดโคกพิกุล กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
531 นางกาญจนา ใจเพชร ครูโรงเรียนวัดทวยเทพ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
532 นางเจษฎาพร วังปรีชา ครูโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
533 นางสาวพิมพ์ชนก พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มปฐมวัย
534 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
535 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
536 นางสาคร เกษโร ครูโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
537 นางชุบ เช้ือสกุล ครูโรงเรียนบ้านป่าแชง กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
538 นางสาวเรณู ตรีตรง ครูโรงเรียนวัดปากตรง กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
539 นางเสารวณี ไกรแก้ว ครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
540 นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านชะอวด กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
541 นางชะอ้อน หิ้นจิ้ว ครูโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
542 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
543 นางจิราณี แทรกสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
544 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
545 นางละม้าย ปานแก้ว ครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
546 นายสุนทร เพชรแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
547 นายสุเทพ ชุมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนชะลิก กรรกมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
548 นายเจนวิทย์ บุญชูวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยหาญ กรรกมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
549 นายกรีฑา สามพิมพ์ ครูโรงเรียนวัดวังฆ้อง กรรกมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
550 นางจารี กาญจนไชย ครูโรงเรียนวัดพระอานนท์ กรรกมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
551 นายรณฤทธิ์ อริยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
552 นายทวีศักดิ์ จุลบุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
553 นายภัทรธีรนันท์ กาญจนาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
554 นางกมลวรรณ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
555 นางกชพร ประดงจงเนตร ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
556 นางวิพาวัน ศิริกาญจนชาด ครูโรงเรียนวัดบ่อล้อ กรรมการประจำศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
557 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
558 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
559 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รอง ผอ.สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
560 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
561 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
562 นายมนัส ทองทิพย์ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
563 นางสาวยุพา จินาเจือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
564 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
565 นางสาวชฏาณิศ รัตน์เพชร ศึกษานิเทศก์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
566 นางชุติมา สุขไกรไทย ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
567 นางสร้อยนภา ชูโฉม ครูโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
568 นายภุชงค์ ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ กรรมการลงทะเบียนและรายงานตัวการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวยุพา จินาเจือ โทร. 0862727465
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]