งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดสมควร กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กชายณัฐนนท์    บุญกอง
2. เด็กชายธนพล    รุ่นแสง
3. เด็กชายกสิวัฒน์    ศรีมาลา
1. นางพิชญาภา    เนินพรหม
2. นางสาวภัททิยา    บุญมี
2 โรงเรียนบ้านตรอกแค กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายศุภชัย    โยธา
2. เด็กหญิงสุภณิดา    บุญรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    จันทร์แก้ว
1. นางฉวีวรรณ    หวังดำ
2. นายสัญญา    หวังดำ
3 โรงเรียนวัดควนเคร็ง กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงสโรชา    ส้มอุ้ย
2. เด็กหญิงวันดี    ชูแก้ว
3. เด็กหญิงสิรินาฏ    แสงมณี
1. นางสาวกัญจณ์ณัฏฐ์    คงเปีย
2. นางสิริกานต์    พรหมพิทักษ์
4 โรงเรียนบ้านหัวปอ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    คงคล้าย
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงอรอุมา    อ่อนพฤกษ์ภูมิ
1. นางสาวอรอนงค์    ยกย่อง
5 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายบุญสิทธิ์    ช่วยทอง
2. เด็กหญิงเนตรณภเัทร    ขุนนุ้ย
3. เด็กหญิงนรวิชญ์    คำสระ
1. นายยศวรรธน์    พูลพิพัฒน์
2. นางวรรดี    จามจุรี
6 โรงเรียนบ้านปลายราง กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงวิจักรขณาวดี    สิริวัฒนานุสรณ์
2. เด็กหญิงบุษริน    อาจเส็ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    หนูคง
1. นางวาสนา    ดังนิโรจน์
7 โรงเรียนหลวงครูวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กหญิงพฤกษ์ศิริ    ช่วยแก้ว
2. เด็กหญิงนิชชาวัลย์    ภู่ร้อย
3. เด็กหญิงกุลญาดา    นวลละออง
1. นางสาวจินตนา    ดวงไสย
2. นางพัฒชรี    เกริกเกียรตืยศ
8 โรงเรียนวัดหนา กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงนิศาชล    สืบสาย
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์    สืบสายทอง
3. เด็กหญิงวรรณิกา    แป้นดวง
1. นางวรรณี    รัตนบุรี
2. นางวัลภา    วิมลทรง
9 โรงเรียนบ้านท่าเตียน กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กชายจีรศักดิ์    หยู่เดช
2. เด็กหญิงญาดา    คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงธนพร    พรหมดวง
1. นางกาญจนา    หนูยิ้มซ้าย
2. นางภานุมาศ    คงช่วย
10 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์    คชรัตน์
3. เด็กหญิงพรชิตา    ใสฉิม
1. นางสิริรัตน์    มีหิ้น
2. นางสิริวิภา    กุลฑล
11 โรงเรียนบ้านควนโตน กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กชายตติย    รอดภัย
2. เด็กชายธีรวัฒน์    นาครอด
3. เด็กชายเฉลิมพันธ์    จัตตุพงศ์
1. นางสาวดรุณี    คำจันทร์
2. นางภูริชญา    สุขขำ
12 โรงเรียนบ้านห้วยโส กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กชายธนาดล    อักษรสวัสดิ์
2. เด็กชายวีรยุทธ    สุทธิรักษ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์    ขำเกิด
1. นายเจนวิทย์    บุญชูวงศ์
2. นายโชติ    เพ็ชรเสรี
13 โรงเรียนวัดคันธมาลี กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กชายทศพร    เพ็งประพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงศ์    นาคอ่อน
3. เด็กชายธนาทิพย์    ทับทอง
1. นางสาวกนกวรรณ    ชูศรี
2. นางสุพัตรา    เอียดคง
14 โรงเรียนบ้านปากบางกลม กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายกิตติพงศ์    บุญศรี
2. เด็กชายสุทธิชัย    แท่นเงิน
3. เด็กชายนันทชัย    แท่นเงิน
1. นางอุษา    ดรุณเดช
2. นายโชคดี    เต็มนา
15 โรงเรียนวัดบางพระ กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายพีรนัฐ    ชูบัวทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา    ผลเกลี้ยง
3. เด็กหญิงโชติกา    สุวรรณรัตน์
1. นางศรีสุดา    อินทานนท์
16 โรงเรียนวัดอู่แก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กชายอภินันท์    จันทร์สุด
2. เด็กชายพิทักษ์    สีโทน
3. เด็กชายอรรถพล    ดำชุม
1. นางตรีสุคนธ์    บุญราษฎร์
2. นางสาวสุภาวดี    บุญทองขาว
17 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายวรัญญู    คงทอง
2. เด็กชายธนพนธ์    กองสุข
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    บุญมี
1. นายจารึก    แป้นเหลือ
2. นางสาวสุดารัตน์    หัสจำนงค์
18 โรงเรียนบ้านปากพรุ กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายวิทยา    เทพทอง
2. เด็กชายจตุพงศ์    สงดำ
3. เด็กชายภูริภูมิ    จันทร์ประทุม
1. นางชนกพร    อารยะทรงศักดิ์
19 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงวัชรี    แพรเพชร
2. เด็กหญิงสาริณี    สิงห์สุวรรณ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา    บัวแก้ว
1. นางกุหลาบ    ภักดีใหม่
2. นางวาสนา    ไตรรัตน์สรณกุล
20 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายอติชาติ    มีแย้ม
2. เด็กชายธนวัฒน์    มีคำ
3. เด็กชายณัฐภัทร    รักษาพล
1. นางสาวธัญติญา    ชอบประกอบกิจ
2. นางเนตรชนก    กลั้งเนียม
21 โรงเรียนบ้านนา กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายภาณุพงศ์    จันทร์เพชร
2. เด็กชายบุญชัย    จิตพิศาล
3. เด็กชายภูมิศักดิ์    ชูแก้ว
1. นางบัญญัติ    นาคปลัด
2. นางภานิดา    ทองนอก
22 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายพีระพัฒน์    คงจันทร์
2. เด็กชายอุดมพร    มณีกาญจน์
3. เด็กชายอมรเทพ    ไหมสุวรรณ์
1. นายประยูร    พรหมทอง
2. นายโอภาส    ชูช่วย
23 โรงเรียนวัดอิมอญ กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงสุภาวดี    สุวรรณะ
2. เด็กหญิงสุภัชชา    อ่อนเกตุพล
3. เด็กหญิงณัฏฐริกา    มูสิกะ
1. นางพัสตร์พิมล    แก้วมี
2. นายวิชาญ    ดิษฐ์นวล
24 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงสุทธิตา    แก้วคลองน้อย
2. เด็กหญิงปาลีดา    ธรรมสูน
3. เด็กหญิงธัญญา    แก้วช่วย
1. นางนิตยา    จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ    ไชยบุญ
25 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายโชคอนันต์    เรืองช่วย
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ปานกำเนิด
3. เด็กชายรัชชานนท์    แสงแก้ว
1. นางชลกาญจน์    ประทุมสุวรรณ
2. นางศิลป์ศุภา    ก้าวสมบูรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................