งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านใสถิน กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    ทองเสน
2. เด็กหญิงปานชนก    สวนดี
3. เด็กหญิงศิรประภา    เกษมศรี
1. นางกัณหา    จินตาคม
2. นางสาวธิราภรณ์    ทิพยุทธ์
2 โรงเรียนวัดควนเคร็ง กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กชายภูริภัทร    สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต    เฟื่องฟ้า
3. เด็กชายวัฒนากร    รักษ์ทอง
1. นายมานะ    บุญลาภ
2. นางสาวเกตน์สิรี    ทองอ่อน
3 โรงเรียนวัดคลองขยัน กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงหัตถพร    คำเสือ
2. เด็กหญิงเพชรพลอย    วินิจ
3. เด็กหญิงชนกนันท์    รณการ
1. นางสาวเครือวัลย์    ทวีเมือง
2. นางสาวเรณู    แก้วดำ
4 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ดำศรี
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์    กันทะวี
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา    เกลี้ยงเกตุ
1. นางจรัญญา    ธงธวัช
2. นายยศวรรธน์    พูลพิพัฒน์
5 โรงเรียนวัดธาราวง กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงพนิตวีร์    บุญเชิด
2. เด็กหญิงพวงทิพย์    สุวรรณเสวต
3. เด็กหญิงมาริสา    บูรณพันธ์
1. นางรัตนา    คงดี
2. นางอมรทิพย์    นามเสน
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงอรษา    คันธฬิกา
2. เด็กหญิงณภัทรฐิกานต์    ภูมีคง
3. เด็กหญิงชานิตา    กอหญ้ากลาง
1. นายมนัส    ชื่นสุราษฎร์
2. นายสมยศ    เอียดแก้ว
7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงโชติกา    ทองนาค
2. เด็กหญิงหทัยชนม์    บุญรัตนัง
3. เด็กหญิงเขมจิรา    ชูสุข
1. นางพรศรี    สุขแก้ว
2. นางสาววลีรัตน์    สกุณา
8 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงพัชราภา    ดำด้วง
2. เด็กหญิงกฤษติญา    วงค์เมือง
3. เด็กหญิงนฤมล    ขวัญเมือง
1. นางสาวทัศณีย์    วาทโยธา
2. นางสิริรัตน์    มีหิ้น
9 โรงเรียนวัดวังฆ้อง กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงอริศรา    งามขำ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ศรีประดิษฐ์
3. เด็กหญิงณิชกมล    มณีกาญจน์
1. นางสาวรัตติยา    สังคานาคิน
2. นางสุพร    สามพิมพ์
10 โรงเรียนวัดไม้เสียบ กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงชนนี    เพขรแก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    จำนงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงปารวี    ขุนรักษ์
1. นางสาวนฤมล    ภิรมย์รักษ์
2. นางสมศรี    ประมุข
11 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา    คงทอง
2. เด็กหญิงภิญญดา    หาญณรงค์
3. เด็กหญิงสารุวรรณ    ดำเดช
1. นางอรสา    กุลเพชรกำธร
12 โรงเรียนวัดบางด้วน กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงสาวิกา    เกลี้ยงจันทร์
2. เด็กหญิงสรัลดา    เหมทานนท์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ฉิมปากแพรก
1. นางถาวร    แดงเอียด
2. นายไพโรจน์    คงเกิด
13 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ครองยุทธ
2. เด็กหญิงปุณยพร    ประสิทธิชัยกิจ
3. เด็กชายธนภัทร    จงดู
1. นางจรรยา    เกิดคง
2. นางจุฑารัตน์    ฤทธิรัตน์
14 โรงเรียนบำรุงวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงสิตานันท์    ปาลาวัน
2. เด็กหญิงนาตาลี    เหล๊าะเหม
3. เด็กหญิงนารีีมาลย์    รัตนคำ
1. นายสุกรี    หมีคง
2. นางสาวสุไรยา    หมะจิ
15 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงปริชาติ    คงทอง
2. เด็กหญิงปริยากร    ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายรัฐภูมิ    ทองเกลี้ยง
1. นางสาวกานต์รวี    จินพานิช
2. นางณัฐพร    ภู่พันธ์ตระกูล
16 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กชายกิตติพิชญ์    ชูทิพย์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ    มิ่งวรรณ
3. เด็กหญิงวศินี    ณ ชายะศรี
1. นางสิรินภา    นาคกรด
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงปิ่นอันดา    ทรงชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา    รอดสอน
3. เด็กหญิงกันติชา    ธรรมนิยม
1. นางจินตนา    ปรีดาศักดิ์
2. นางสาวสุดา    ทองเซ่ง
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายรชฏ    คงสุข
2. เด็กชายสันติ    เขียวบม
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์    ทองเกตุ
1. นายอุดมนันท์    นันทกาญจน์
2. นายอุทัย    เพชรอนันต์
19 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ    แพ่งโยธา
2. เด็กหญิงศตกมล    บุญถาวร
3. เด็กหญิงภัทรศยา    ศรีมาลา
1. นางสาววิมลวรรณ    อ้นทอง
2. นางศิวพร    เต็มสงสัย
20 โรงเรียนวัดคงคาวดี กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    โชติทอง
2. เด็กหญิงกุลธิดา    พุ่มหอม
3. เด็กหญิงมาลิษา    โดดำ
1. นางสาวกมลาสน์    ใจเพชร
2. นางเบ็ญจา    นาคศรี
21 โรงเรียนบ้านเกาะสุด กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงสุภลัคน์    แป้นเกิด
2. เด็กหญิงธัญพร    เอียดแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ชูเกลี้ยง
1. นางปิยนันท์    เกตุแก้ว
2. นางเสาวณีย์    สุนทรานุรักษ์
22 โรงเรียนบ้านควนมุด กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงชุมพูนุช    เนรานนท์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ศรีทองฉิน
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ราษรงค์
1. นายกิตติศักดิ์    ปานิยัง
2. นางสาววันทนา    รามัญเพ็ง
23 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กหญิงอารยา    ช่วยเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ลิ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงจารุภัทร    เกตุสุขแสง
1. นางกาญจนานาฎ    คุ้มภัย
2. นางณภัทราวี    สงพุ่ม
24 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    แสงวิมาน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงอนัญญา    แสงวิมาน
1. นางนลินทิพย์    ดีจานเหนือ
2. นางสวรส    จักรกาญจน์
25 โรงเรียนบ้านหัวลำพู กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงอธิชา    คงมี
2. เด็กหญิงปวริศา    ชะลิวัลย์
3. เด็กหญิงชลธิชา    รอดขวัญ
1. นายวานิตย์    มณีวงศ์
2. นางสุนีย์    มณีวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................