งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงโยษิตา    ทองขาว
1. นายจรัญ    สามแก้ว
2 โรงเรียนวัดสมควร กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กชายวุฒิพงศ์    ฉิมทับ
1. นางสาวพิมพา    สาระรักษ์
3 โรงเรียนวัดควนเถียะ กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายศุภพลัฏฐ์    ประดิษฐ์อภัย
1. นางสาวสุมาลี    ยามาเจริญ
4 โรงเรียนบ้านบางวัง กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายอรรถพล    คงเหลือ
1. นางสุรีรัตน์    บุญเพชร
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กชายธนวิทย์    สุขกรง
1. นายคันธารัตน์    แซ่ตั้น
6 โรงเรียนวัดปากตรง กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายนิธิ    จันทร์เกิด
1. นางสาวเรณู    ตรีตรง
7 โรงเรียนวัดทวยเทพ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงญาณาธิป    รัตนาสีมรกต
1. นายเอนก    โรจนฐิติกุล
8 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กชายอินทศักดิ์    ช่างเกตุ
1. นายเฉลิม    ศรีสุขใส
9 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงพรลภัส    ศรีหรัญ
1. นางสาวอวภาส์    สุขศรีนวล
10 โรงเรียนหลวงครูวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กชายศรัณย์วิชญ์    อินทร์จันทร์
1. นางสาวทิราพร    สุขศรีเมือง
11 โรงเรียนวัดควนชะลิก กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กชายณภัทร    มะสัน
1. นางสาวสุภาภรณ์    ลิ่มชา
12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กชายปรินทร    สังข์น้อย
1. นางนงเยาว์    เรืองนาค
13 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กชายนเรนทร    เพชรรักษ์คำด้วง
1. นางสาวโสภาภรณ์    คงทอง
14 โรงเรียนบ้านคอพรุ กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กชายอนุภัทร    รัชสีห์
1. นางสาวปรีชดา    จันทมุณี
15 โรงเรียนบ้านหน้าศาล กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กหญิงวรัทยา    ปะหวัง
1. นายอภิรักษ์    ธรรมเสน่ห์
16 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กชายธนพล    มีเสน
1. นางละม้าย    ปานแก้ว
17 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ชูดวง
1. นางนันทา    ทองขาว
18 โรงเรียนวัดคันธมาลี กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กหญิงชฏาพร    ศิริชุม
1. นางสุพัตรา    เอียดคง
19 โรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายกลวัชร    ไพแก้ว
1. นางสาวบุณยนุช    ชูเกลี้ยง
20 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายธนภัทร    คงจันทร์
1. นางสาวพิมพ์นิภา    ไชยานุพงศ์
21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กชายศิรเมท    บุญทองขาว
1. นางสอิ้ง    สันประภา
22 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงกชมน    ขวัญคีรี
1. นางสาววาสนา    นุ่นสุวรรณ
23 โรงเรียนวัดท่าเสริม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงฐิติภา    อ่อนเกตุพล
1. นายสมบูรณ์    ชาตรี
24 โรงเรียนวัดดอนรักษา กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายณัฐภูมิ    มีแก้ว
1. นางทิพย์อุมา    หนุนคง
25 โรงเรียนวัดแดง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปานแก้ว
1. นางมาลี    อนุกูล
26 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายกฤษฎา    ทองถวิล
1. นางราตรี    มั่นคง
27 โรงเรียนบ้านควนมุด กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายพลวัต    สนิท
1. นางพิไล    สุดเอียด
28 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงปุณณภา    แสงจันทร์
1. นางสุวดา    คำสด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................