งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายฮาซิม    มัสแหละ
2. เด็กชายภูริภัค    แก้วนิล
1. นางสาวนรีรัตน์    ศิริวัฒน์
2 โรงเรียนบ้านใสถิน กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    มาสม
2. เด็กชายภูริภัทร์    ช่วยดิษ
1. นายจำเริญ    พุฒขาว
2. นางสาวธิราภรณ์    ทิพยุทธ์
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กชายสวัสดิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายภูวเนตร    ฤทธิจบ
1. นายมนัส    ชื่นสุราษฎร์
2. นายสมยศ    เอียดแก้ว
4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงปริยาภัทร    คงตุก
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ขุนอักษร
1. นายศิริศักดิ์    แตงอ่อน
2. จ.ส.ต.อมฤต    จันทรานนท์
5 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายนันทพงศ์    สมน้อย
2. เด็กชายศุภฤกษ์    โภคทรัพย์
1. นายรัฐภูมิ    ช่วยรักษ์
2. นางสาวอัจฉรา    มากสุข
6 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    เพชรเกตุ
2. เด็กชายอรรถกร    น้ำขาว
1. นางณฐกานต์    สิงหพันธ์
7 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายธนภัทร    บัวจันทร์
2. เด็กชายศรยุทธ    แก้วปาน
1. นายจันทร์ประสิทธิ์    ศรีชู
2. นางประไพพรรณ    ชาตรี
8 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงชมพูนุช    พรหมดำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญารัตน์    บุญเพ็ชร
1. นางกนกภรณ์    พรหมสุข
2. นางยศน้ำพร    ศรีวงศา
9 โรงเรียนบ้านเกาะสุด กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กชายชเนนทร    พรหมศร
2. เด็กชายอธิวัฒน์    จันทร์นวล
1. นางจุลาพร    คชฤทธิ์
2. นางสาวอัญชิสา    แก้วเอียด
10 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายนิติภูมิ    แสงวิมาน
2. เด็กชายชินวุฒิ    แซ่ภู่
1. นายพิมพ์    ฉ่ำสมบูรณ์
2. นายสวรส    จักราญจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................