งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 017
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    สุกทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์    เพชรดำ
1. นางสาวรุ่งทิวา    บุญสุวรรณ์
2. นางศิราพร    สุขอินทร์
2 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายศิลปชัย    แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายวรวุุฒิ    โพธิ์ศรี
1. นายจันทร์ประสิทธิ์    ศรีชู
2. นางประไพพรรณ    ชาตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................