งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนทราย กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    หนูมะ
2. เด็กชายจีรวัฒน์    ทองประสิทธิ์
3. เด็กหญิงปาณิสรา    ผิวมณี
1. นายอภิวัฒน์    ธานีรัตน์
2. นางสาวเอมอร    ชุมพล
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายณัชพล    ห้วยแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ห้วยแก้ว
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา    เหลือแก้ว
1. นางสาวขวัญดาว    พันธ์ศักดิ์
2. นายสิทธา    สามพิมพ์
3 โรงเรียนวัดควนใส กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส    เมืองทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ    ธรรมอิสระ
3. เด็กหญิงญนัญธิตา    มีศรี
1. นางระเบียบ    ชูแก้ว
2. นายอวยชัย    ศรีคีรีภพ
4 โรงเรียนวัดปากตรง กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงอักษราภัค    สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายทัศภูมิ    สิงห์สกุลรัตน์
3. เด็กชายอภิวิชญ์    เมฆแก้ว
1. นางสาววิมลรัตน์    นวลล่อง
5 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    อุ้มชู
2. เด็กหญิงชนันธิดา    คงฉิม
3. เด็กหญิงปิยนุช    ประกอบบุญ
1. นางจงดี    แสงทามาตย์
2. นางปาริชาติ    รอดเพ็ชร
6 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงอัญชนา    ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงหัสราภรณ์    ทองคำ
3. เด็กหญิงศศิภา    จันทวี
1. นางวรรณา    ยีซัน
2. นางอัญชลี    สุนยานัย
7 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงรัญชิดา    ปาระมาศ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา    กันหาชาลี
3. เด็กหญิงศศิ    คะเนย์
1. นางนิตยา    หมื่นเดช
2. นางวิภาพร    หงส์ชั้น
8 โรงเรียนวัดหน้าสตน กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กหญิงอภิสรา    ดีแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญา    ชูรอด
3. เด็กหญิงนลินทิพย์    สองเมืองสุข
1. นางบุษบา    เมืองชู
2. นางสาววัลลภา    แขกพงษ์
9 โรงเรียนวัดบูรณาวาส กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    พูลนวล
2. เด็กหญิงอริสา    มีเสน
3. เด็กหญิงอรปรียา    ใหม่คามิ
1. นางสาวภัธวัน    สินฉิม
2. นางสุภาพร    หาญณรงค์
10 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงแพรรุ้ง    เรืองสังข์
2. เด็กหญิงปภาดา    ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิวิภา    พรมเสน
1. นางจิตรา    ชูช่วงโชติ
2. นางรัตนา    พันธ์โภชน์
11 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    นวลขาว
2. เด็กชายทนงศักดิ์    นวลศรีทอง
3. เด็กหญิงพัณณิตา    เอียดแก้ว
1. นางสาวเกษร    มีแสง
12 โรงเรียนวัดอู่แก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงญาณิน    ถนอมจันทร์
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร    บุญพรหม
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    แก้วยวน
1. นางสาวฐิติมา    ชูมี
2. นางตรีสุคนธ์    บุญราษฎร์
13 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายอัครชัย    กาญจนเสนา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ    พระโกฎ
1. นายมานิตย์    คงจ้อย
2. นางอารมย์    อินทร์แก้ว
14 โรงเรียนวัดบ้านด่าน กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายฐิติพงศ์    สังข์มัน
2. เด็กชายธนนนท์    ขำเกิด
3. เด็กชายณภัทร์    ปาระมาศ
1. นายสาธิต    นามเจริญ
2. นายเสงี่ยม    ทองเฉย
15 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงจิระภรณ์    เรืองอ่อน
2. เด็กหญิงอนัญญา    เมฆเรือง
3. เด็กหญิงสุนิษา    อักษรคง
1. นางกุหลาบ    ภักดีใหม่
2. นางวาสนา    ไตรรัตน์สรณกุล
16 โรงเรียนวัดรักขิตวัน กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงชลธิชา    รอดมา
2. เด็กชายภานุพงษ์    พันศักดิ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ขุนสงคราม
1. นายสุบิน    นาคปลัด
2. นางเสาวณีย์    กาญจนา
17 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงประกายแก้ว    หนูคง
2. เด็กหญิงนิษา    แสงทอง
3. เด็กหญิงรุจิรา    อู่ทอง
1. นางสาวกมลวรรณ    สุวรรณอิน
2. นางสาวพิกุล    ชำนาญกิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................