งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายจักรกฤษ    รอดเนียม
2. เด็กชายวุฒิพัฒน์    ใต้การ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อุ้งเภา
1. นายชัยพร    ช่วยคงทอง
2. นายวินัย    ฤทธิพาจารย์
4
2 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายทินภัทร    นวลชู
2. เด็กชายปฎิภาณ    ชนะ
3. เด็กชายจารุวัฒน์    เดชสุข
1. นางสาวกัณหา    ม้าแก้ว
2. นายวิชิต    ภูสุมาศ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กชายเพชรมณี    รอดเรืองฤทธิ์
2. เด็กชายศิริเมขล์    อ่อนแก้ว
3. เด็กชายกฤตยชญ์    จันทะโชติ
1. นางสาวจิราภรณ์    พ่วงแสง
2. นางสาววิมลวรรณ    อ้นทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กชายยศกร    ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงจำนงค์รักษ์    ธรรมศร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เขียวอ่อน
1. นางนิพา    สมัยสงค์
2. นายสุธรรม    สมัยสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................