งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดควนใส กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงการะเกด    หนูทอง
2. เด็กหญิงวิลาษิณี    ทองเกลี้ยง
3. เด็กหญิงญนัญธิตา    มีศรี
1. นายชะนะ    กลิ่นหอม
2. นางสาวมาลี    จันทร์คง
2 โรงเรียนบ้านบางน้อย กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงสุภัสรา    คงแก้ว
2. เด็กชายนิธิกร    สังข์ทรัพย์
3. เด็กชายปฐมพร    นวลแก้ว
1. นายสมศักดิ์    คงไชย
3 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายภูเบธ    จินุกูล
2. เด็กชายณัฐวุติ    คำอ่อน
3. เด็กชายศราวุฒิ    คงจ้าย
1. นางทรงศรี    ประยูรรัตน์
2. นางสุนิภา    ศรีภาวินทร์
4 โรงเรียนบ้านปลายราง กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงสุฐิตา    จันทร์แก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    มนนุมาตย์
3. เด็กชายทวีศักดิ์    ธุระวงศ์
1. นายถาพร    พันธุรัตน์
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงโสภิตาพร    เข็มเพชร
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    มรรคมนตรี
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    ทองแกมแก้ว
1. นายจิรศักดิ์    สุรภาพ
2. นายอรุณ    สงมี
6 โรงเรียนบ้านหัวไทร กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวทอง
2. เด็กชายณัฐพล    ยิ้มหยู
3. เด็กชายชิตษณุพงษ์    เขียวน้อย
1. นายจีรศักดิ์    ปะหวัึง
2. นายฮัสสัน    จิตรบรรทัด
7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงพิรริสา    โต๊ะรามัน
2. เด็กชายจิรกร    พงศ์ธไนศวรรย์
3. เด็กหญิงอรชา    มีเชื้อวงศ์
1. นางจิดาภา    ขาลธนวัฒน์
2. นางจิตรา    ชูช่วงโชติ
8 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กชายวีรวุฒิ    มะลิวรรณ
2. เด็กหญิงนัชชา    จินดามัง
3. เด็กหญิงขวัญเนตร    คงปาน
1. นายนิรุส    สุวรรณจันทร์
2. นางสมพิศ    ฉิมแก้ว
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กชายชานนท์    วังนิคม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    ทองน้ำแก้ว
3. เด็กหญิงจันทิมา    ศรีวารินทร์
1. นายภัทรพล    หนูแป้น
2. นางรัตนา    รัตนพันธ์
10 โรงเรียนวัดปิยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายฉัตรชัย    รอดแก้ว
2. เด็กชายปรเมศร์    รัตนาจารย์
3. เด็กหญิงอริสา    วันทอง
1. นายสมยศ    สุกระมณี
2. นางสาคร    อินทร์สังข์
11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    อังครา
2. เด็กชายชัยภัทร    แนมใส
3. เด็กชายกฤษฎา    นภากูล
1. นางจงจิตร    คงเทพ
2. นายอานนท์    พลดี
12 โรงเรียนวัดบางพระ กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    แก้วตาทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐพร    พิศดุพรหมราช
3. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ    ผลเกลี้ยง
1. นางปฐม    พรหมทอง
13 โรงเรียนวัดอู่แก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กชายณัฐภัทร    บุญราษฎร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ถนนทิพย์
3. เด็กหญิงนันทิชา    ไข่แก้ว
1. นางสาวฐิติมา    ชูมี
2. นางตรีสุคนธ์    บุญราษฎร์
14 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายรัฐภัณฑ์    สิงห์รัตน์
2. เด็กชายคุนากร    ทองเพิ่ม
3. เด็กหญิงมัณฑิตา    ทวีรัตน์
1. นายธวัฒชัย    รณศิริ
2. นายอดิศร    สุวรรณพันธ์
15 โรงเรียนวัดบ่อล้อ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายธัชพล    สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ทองประดิษฐ์
3. เด็กชายสรรเพชร    พรหมจันทร์
1. นายบัณฑูรย์    จุติยนต์
2. นายภัทรธีนันท์    กาญจนาประดิษฐ
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายธนพัฒน์    ปานประยูร
2. เด็กชายยุทธวีย์    สุวรรณเปี่ยม
3. เด็กชายเมธัส    เดชบำรุง
1. นางราตรี    ไชยวรรณ์
2. นางเฉลียว    สีคง
17 โรงเรียนวัดวัวหลุง กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กชายโชติวัฒน์    ไชยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์    กัญจนกาญจน์
3. เด็กชายภูริทัศน์    โอขาว
1. นายจตุรงค์    ยอดระบำ
2. นายสุรไชย    รัตนพันธ์
18 โรงเรียนบ้านนา กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงกุสุมา    ปิ่นสัมพันธ์
2. เด็กชายนิติภูมิ    บุญเฉลียว
3. เด็กชายนิพล    โพธิพันธ์
1. นางผุสดี    หลวงทิพย์รินทร์
2. นายสุพร    สุวรรณพงค์
19 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กหญิงนุศรา    สุขศรีนวล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ไชยมุติ
3. เด็กหญิงณัฐวดี    อินนุ่น
1. นายธีรศักดิ์    อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนาฎ    หวั่นซ่วน
20 โรงเรียนบ้านอายเลา กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กชายไชยวัฒน์    มหาสุข
2. เด็กชายรามินทร์    หอมเกตุ
3. เด็กชายนิธิภัทร    ฤทธิชัย
1. นางสุกัลยา    เรืองรักษ์
2. นางสาวสุพรรษา    ชัยรัตน์
21 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายอรุชา    พิเคราะห์
2. เด็กชายศักดา    ศรีพุมระ
3. เด็กหญิงสุวนันท์    วิสุทธิโรจน์
1. นายสมชัย    รัตนบุรี
2. นางอมรรัตน์    นรงรักค์
22 โรงเรียนวัดสระแก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงสิริยากร    ตำเสก
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    หนูเสน
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    กรุงเทพ
1. นางกฤชภานุช    ทองเกลี้ยง
2. นางพะเยาว์    บุญเพชร์
23 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กชายกฤษฎากร    สมัยสงค์
2. เด็กชายชินดนัย    สุดสะอาด
3. เด็กชายปุณมนัส    เพ็ชรแก้ว
1. นางนิพา    สมัยสงค์
2. นายสุธรรม    สมัยสงค์
24 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายณัฐดนัย    ทองจูด
2. เด็กชายธนกฤต    พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงลลิสรา    ตรีตรง
1. นางสาวภัทรพีร์    ศรีเกตุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................