งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดชะอวด กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กชายฐิติภัทร    บรรลือ
2. เด็กชายสมพร    วงค์โคทอง
3. เด็กชายพงศกร    อ่อนวิเศษ
1. นางสาวรัชนีกร    ทองสุข
2. นางสุภารัตน์    จันทร์แป้น
2 โรงเรียนบ้านขอนหาด กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงสุวพัชร    อนุไพร
2. เด็กหญิงสุวพิชชา    อนุไพร
3. เด็กหญิงศรีชฎา    หนูปาน
1. นางจำเนียร    แซ่เล่า
2. นายธวัชชัย    อ่อนศรีแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดปลายสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กชายอภิวิชญ์    คงคาสวัสดิ์
2. เด็กชายวรพล    จันทร์บุญ
3. เด็กชายธนากร    จรทะผา
1. นายนุกูล    หนูทอง
2. นายไสว    พุ่มหอม
4 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กชายยศกร    ด้วงแก้ว
2. เด็กชายวีรชัย    รอดหยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เขียวอ่อน
1. นางนิพา    สมัยสงค์
2. นายสุธรรม    สมัยสงค์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................