งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบางน้อย กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. นายพิชัยยุทธ    คงกระพันธ์
2. เด็กชายติณณภพ    นิพลเดช
3. เด็กชายสวภัทร    สายจันทร์
1. นายสมศักดิ์    คงไชย
2 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. นายเฉลิมพล    มณีพงศ์
2. เด็กชายพีรพัต    แก้วบ้านดอน
3. เด็กหญิงพรนภา    บุญมาติด
1. นางวรรดี    จามจุรี
2. นางสุนิภา    ศรีภาวินทร์
3 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงสุพัตรา    มุ้งเทพ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์    ชุมปุก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    พิบูลย์
1. นายนภดล    นุยงค์ภักดิ์
2. นายสุชาติ    นิ่มเรือง
4 โรงเรียนวัดหนา กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กชายอดิเทพ    วรินทรเวช
2. เด็กหญิงชลธิชา    อักษรธิบดี
3. เด็กหญิงณีรนุช    เรียบร้อย
1. นายจรุพร    ศรีละมุล
2. นายโกวิท    ศรีสุวรรณ์
5 โรงเรียนวัดควนชะลิก กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงอริสา    ช่วยแทน
2. นางสาวพิชากร    แก่นแก้ว
3. นางสาวณัฑริกา    จินตนานุกูล
1. นายบุญจิง    คงแก้ว
6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. นางสาวนภัสสร    มีนวล
2. เด็กชายณัฐพงศ์    มาเรือง
3. นางสาวสุภารัตน์    เชี่ยวเจริญ
1. นางสาวประทิว    มีเสน
2. นางสาวมาริณี    รัตนะโช
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. นายโสภณ    รอดประดิษฐ์
2. นายจิระพงศ์    เทียนทอง
3. เด็กชายทัตเทพ    แก้วประเสริฐ
1. นางนิยพร    พัฒนะจำรูญ
2. นางเฉลียว    สีคง
8 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. นางสาวณัฐกาญจน์    คงรักษ์
2. เด็กหญิงภาวนียา    พันธพงศ์
3. เด็กชายอัครชัย    หนูสงค์
1. นายธีรศักดิ์    อินทร์จันทร์
2. นางสาวนงนาฎ    หวั่นซ่วน
9 โรงเรียนวัดปลายสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงมัณฑนา    ยิ้มพัฒน์
2. เด็กหญิงสุชาวลี    เพชรเกลี้ยง
3. เด็กชายสมชาติ    ด้วงทิพย์
1. นายนุกูล    หนูทอง
2. นายสุชาติ    ชีช้าง
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายอภินัทธิ์    ใจกระจ่าง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์    พิเคราะห์
3. นายธีราพร    สิทธิรักษ์
1. นายณัฐ    ยอดแก้ว
2. นายสมชัย    รัตนบุรี
11 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. นายกิตติศัพท์    คานธ์
2. นายกฤตณรงค์    ชูเสียงแจ้ว
3. นายวิชัย    หลวงบุญฤทธิ์
1. นางนิตยา    จีนด้วง
2. นางสาวพรเพ็ญ    ไชยบุญ
12 โรงเรียนวัดบางไทร กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงประภาภรณ์    ขวัญทอง
2. เด็กชายพรชัย    วรรณา
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    มุสิเกตุ
1. นางสาวภิรม    ดวงพาพล
2. นายสมญา    เอียดไสย
13 โรงเรียนวัดบางคุระ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายวรพรต    สังข์กรด
2. เด็กชายณัฐพร    รักษาพล
3. เด็กชายสุพจน์    คุ้มรักษา
1. นางดวงพร    รักจุ้ย
2. นางผ่องศรี    พุฒิไพรีพ่าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................