งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายธนดล    ทองดี
2. เด็กชายนิวัฒน์    หัยภาค
3. เด็กชายกิตติธัช    ศรีเปาระยะ
1. นายชัยพร    ช่วยคงทอง
2. นายอดิศร    สุวรรณพันธ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กชายยศกร    ด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงจำนงค์รักษ์    ธรรมศร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เขียวอ่อน
1. นางนิพา    สมัยสงค์
2. นายสุธรรม    สมัยสงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดทะเลปัง กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กชายศุภวิชญ์    จันทร์ศรี
2. เด็กชายธีรดนย์    ศรีรัตน์
3. เด็กชายพรทิชัย    มีแสง
1. นางนงเยาว์    จันทร์ทองแก้ว
2. นางเกศรา    ศรีวิจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................