งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านบางพระ กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ชูเสือหึง
1. นางกฤติพร    วังบุญคง
2 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายตาล    คงทอง
1. นางนุศรา    หลวงชัยสินธุ์
3 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายวิริยะ    ถนนแก้ว
1. นางสาวอุทุมพร    ทองเทพ
4 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายอดิเทพ    พรหมทอง
1. นางบุษบา    ทองมั่นคง
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายนาวา    พุทธถนอม
1. นางบุราณี    แสงวิมาน
6 โรงเรียนวัดป่าระกำ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอนุพงศ์    ช่วยมั่นคง
1. นางสาวณัฐกุล    แดงขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................