งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 025
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายพิพัฒน์    เยื้อนหนูวงศ์
2. เด็กหญิงอธิชา    แก้วหนู
1. นางทิพย์สุรีย์    คงแก้ว
2. นางธนินี    สิทธิรักษ์
2 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชูเงิน
1. นายจันทร์ประสิทธิ์    ศรีชู
2. นางประไพพรรณ    ชาตรี
3 โรงเรียนบ้านอายเลา กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงพรกนก    พลพิชัย
2. เด็กชายรุ่งวิกรัย    วิเศษโวหาร
1. นางสาวจารุณี    จัตตุพงศ์
2. นางสุรีย์รัตน์    กาญจนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................