งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงนภัสสร    เขียวยศกิจ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    สงด้วง
3. เด็กหญิงภัสราวรรณ    คงแก้ว
1. นางปราณี    บริโท
2. นางสาววารินทร์    แก้วมณี
2 โรงเรียนบ้านควนโตน กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงออมเพชร    นพรัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย    ทิพย์อักษร
3. เด็กหญิงวยุดา    จินดานุ
1. นางภูริชญา    สุขขำ
2. นางอภิรมย์    บุญชาติ
3 โรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์    เพชรเศรษฐี
2. เด็กหญิงวีรภัทรา    มณีโชติ
3. เด็กหญิงทัศวรรณ    ทองเคร็ง
1. นางศิริพร    นิ่มเรือง
2. นางสงบ    แสงแก้ว
4 โรงเรียนวัดหอยกัน กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงวริษา    เมศใหม่
2. เด็กหญิงศศิมา    แซ่ตั้น
3. เด็กหญิงวริศรา    โปนะทอง
1. นางสาวจันทนี    เกื้อสุข
2. นางสาวจิราพร    แสงจันทร์
5 โรงเรียนวัดโคกยาง กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา    เทพแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา    แซ่เหย็น
3. เด็กหญิงปริชญา    มีนุ่น
1. นางปภาวรินทร์    นาควานิช
2. นางสมพร    จันทร์แก้ว
6 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงกัลยาณี    พรหมทอง
2. เด็กหญิงศิราภรณ์    สงหราหมณ์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    เพชรฤทธิ์
1. นางพัชรวรรณ    ศรีเปารยะ
2. นางศิริพร    บริสุทธิ์
7 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงปัทมาวดี    แสงส่ง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ไตรพัฒน์
3. เด็กชายธีรภัทร    พรหมศรี
1. นางอรุณี    สดศรี
2. นางอัจนา    ศรีเพิ่ม
8 โรงเรียนบ้านห้วยหาร กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงอรวรรณ    หนูเอียด
2. เด็กหญิงอัญชลี    มีลาย
3. เด็กหญิงซัลวา    ไก่แก้ว
1. นางสาวขวัญตา    จินดาลักษณ์
2. นางสาวสนาน    ชูสิน
9 โรงเรียนวัดสระแก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงอริษา    มรรคโช
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    พรมปาน
3. เด็กชายณฐกร    โรจน์มี
1. นางนิตยา    แสงนิล
2. นางพะเยาว์    บุญเพชร์
10 โรงเรียนบ้านเกาะสุด กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ทองสงค์
2. เด็กหญิงปัทมาพร    คงเขียว
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    หนูทอง
1. นายสิทธิชัย    ต้นส้ม
2. นางสาวอัญชิสา    แก้วเอียด
11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    ด้วงจันทร์
2. เด็กหญิงนันท์นลิน    ติ่งต่ำ
3. เด็กหญิงจีรนันท์    สุดสอาด
1. นางคัมภีร์    เพชรเรือง
2. นางสุวดา    คำสด
12 โรงเรียนบ้านลำคลอง กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงภาวิณี    เชื้อฉลาด
2. เด็กหญิงดาวรัชฎา    ใจยา
3. เด็กชายภานุพงศ์    คงแก้ว
1. นางณษรา    ยินเจริญ
2. นางสาวภิญญดา    จันทร์สุด
13 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงชบาไพร    มีนุ่น
2. เด็กหญิงวรัญญา    มณีโสตร
3. เด็กหญิงอนัญญา    ช่วยสงเคราะห์
1. นางกันหา    สุขช่วย
2. นางเพ็ญจิตร    ชูเนตร
14 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    จันทราทิพย์
2. เด็กหญิงวนิดา    พริกบางเข็ม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชั้นแก้ว
1. นางจารี    บัวสกุล
2. นางประจิ้น    ปรีชาชาญ
15 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงสุนันทา    ขุนหมุด
2. เด็กหญิงเมยาวี    บิลเต๊ะ
3. เด็กหญิงวรินทร    หมุดทอง
1. นางจิตรา    พ่วงทอง
2. นางเสาวภา    ลอยลิบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................