งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงวันวิสา    คงเมือง
2. เด็กหญิงฉัตรฑริกา    ฐานะวัฒนา
1. นางสาวนรีรัตน์    ศิริวัฒน์
2 โรงเรียนบ้านใสถิน กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายธนกร    เทพมี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    พ่วงแสง
1. นางสาวธิราภรณ์    ทิพยุทธ์
2. นางสาวสุนิศา    คงดำ
3 โรงเรียนบ้านบางน้อย กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กชายศุภเดช    ปากดีหวาน
2. เด็กหญิงวันวิสา    ชูแก้ว
1. นายพนัส    ภิรมย์รักษ์
4 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายประวิทย์    ชูจันทร์
2. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์    สุขถนอม
1. นางทิพย์สุรีย์    คงแก้ว
2. นางวิภาพร    หงส์ชั้น
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงอารยา    กิจการ
2. เด็กหญิงมาริษา    คงช่วย
1. นายมนัส    ชื่นสุราษฎร์
2. นายสมยศ    เอียดแก้ว
6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กชายอนุภาพ    แสงวิริยภาพ
2. เด็กชายณัฐชนน    คตน่วม
1. นายกษิดิ์พัฒน์    สุมนัสพงศ์
2. จ.ส.ต.อมฤต    จันทรานนท์
7 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายนครินทร์    ดาดจันทึก
2. เด็กหญิงฉันชนก    ด้วงเล็ก
1. นางวชิราภรณ์    มุสิกวงศ์
2. นางสาวศิยานันท์    อินทร์แก้ว
8 โรงเรียนวัดแหลม กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กชายปิติพงษ์    ทองเทียบ
2. เด็กชายวีระวุฒิ    ขวดทอง
1. นายกิตติมนต์    อัมพุกานน
2. นางสาววรรณวนัช    ราชรักษ์
9 โรงเรียนชะอวดวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายธวัชชัย    เรืองวุฒิ
2. เด็กชายณัฐดนัย    สุวรรณโกสัย
1. นายวัชรินทร์    จงกล
2. นายวิศรุต    คงเทพ
10 โรงเรียนวัดหอยกัน กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายอัครเดช    แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงบุญยรัตน์    ศักดิ์เกิด
1. นางสาวจงดี    เมียนเพ็ชร
2. นางสาวจิราพร    แสงจันทร์
11 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายเจษฎากร    เขียวเข็ม
2. เด็กชายฐิติวัตน์    ทองส่งโสม
1. นายจันทร์ประสิทธิ์    ศรีชู
2. นางประไพพรรณ    ชาตรี
12 โรงเรียนเขาพระทอง กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายอัครพล    ฤทธิเดช
2. เด็กชายมรรษกร    ด้วงสีนวล
1. นางสาวจิราพร    สังข์เขี้ยว
2. นายนัฐพล    ชูเรือง
13 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ขาวเรือง
2. เด็กหญิงรมิดา    จันทร์นวล
1. นางกนกภรณ์    พรหมสุข
2. นางสาวพรพิมล    ทองลิขิต
14 โรงเรียนบ้านอายเลา กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กชายเด่นชัย    ชุมแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร    โกศัยพัฒ
1. นางสาวจารุณี    จัตตุพงศ์
2. นางสุรีย์รัตน์    กาญจนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................