งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดทายิการาม กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายพัจน์สิษฎ์    ณ นคร
1. นางสมจิต    คงขำ
2 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ    สุวรรณสังข์
1. นางสุดารัตน์    ไตรสุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านขอนหาด กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายสิทธินนท์    สู่ภิภักดิ์
1. นางวรรณดี    พิทักษ์
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงวรินทร์พร    สว่างรัตน์
1. นางสมใจ    ภิรมย์รักษ์
5 โรงเรียนวัดปากตรง กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงนันทิชา    แก้วตาทิพย์
1. นางอรชร    บุญที่สุด
6 โรงเรียนวัดบางทองคำ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงคณาพร    สุขทอง
1. นางกัลยาณี    ขุนเพชร์
7 โรงเรียนวัดสามัคยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงปรียาภัทร    เยี่ยมโกศรี
1. นางชูศรี    ลิ้มวงศ์
8 โรงเรียนวัดหน้าสตน กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    เขาไข่แก้ว
1. นางบุษบา    เมืองชู
9 โรงเรียนวัดพระอานนท์ กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงกนกพรรณ    เพชรส่งศรี
1. นางสุจินตนา    สุวรรณรัตน์
10 โรงเรียนบ้านลากชาย กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กชายสุรยุทธ์    เกื้อแก้ว
1. นายวิชาญ    เอกกุล
11 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงนัชชา    จินดามัง
1. นางสาววริษฐา    ศรีสมโภชน์
12 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงพัชราภา    พรมสว่าง
1. นางปาณิสรา    สุภาเพ็ชร
13 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงชลดา    พงศาปาน
1. นายพงษ์ศักดิ์    อินทร์อักษร
14 โรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงวริศรา    คงนุ่ม
1. นางสะภู    แจ้งจุล
15 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงชญากานต์    ขุนทองจันทร์
1. นางสาวอภิชญากร    ชุมขุน
16 โรงเรียนบ้านโคกทราย กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ซ้ายเกลี้ยง
1. นางอารีรัตน์    ขาวเกื้อ
17 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ชัยรัตน์
1. นางรุจิรา ชูเจริญวงศ์    ชูเจริญวงศ์
18 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บัวโชติ
1. นางรัชนี    พรหมเสนีย์
19 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงกัญพัฒน์สร    ลัพกิตโร
1. นางไพฑูรย์    คงทน
20 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงนุศรา    แท่นแสง
1. นางเพ็ญศรี    รักษา
21 โรงเรียนบ้านหนองมาก กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ทับทอง
1. นางสถาพร    อุตตะระนาค
22 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กชายอติเทพ    สุขชู
1. นางสาวสาธิยา    สุวรรณเวช
23 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายรติพงศ์    มีใหม่
1. นางสุวรรณา    โชติทอง
24 โรงเรียนบ้านควนเงิน กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงเกสรา    สุวรรณมณี
1. นางวรรณลออ    ลิ่มมณี
25 โรงเรียนบ้านกลอง กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สังคปาล
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    บรรจงช่วย
26 โรงเรียนบ้านลำหัก กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    รักษาพล
1. นางศศิธร    ฝอยทอง
27 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงพริมา    แก้วไชเถร
1. นางแจ่มศรี    วงศ์สัมพันธ์
28 โรงเรียนวัดอิมอญ กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงญาณภัทร    หยูตุ้ง
1. นางอมรรัตน์    พูลจันทร์
29 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงลลิตา    สวนประพัฒน์
1. นางเสาวลี    มานะพงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................