งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสหมิตรวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงดวงธิดา    หนูพริบตา
1. นางสาวอมรรัตน์    ไทรทองคำ
2 โรงเรียนบ้านบางพระ กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. นางสาวอาภัสรา    ชัยโชติ
1. นางชินาธิป    เมฆนิติ
3 โรงเรียนบ้านนางหลง กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ชูช่วย
1. นางสาวนงลักษณ์    ชุมจินดา
4 โรงเรียนบ้านบางน้อย กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงนฤมล    ห้องคลิ้ง
1. นางปาริชาติ    หนูทับ
5 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    เอียดคง
1. นางจีรวรรณ์    เดชเดชะ
6 โรงเรียนบ้านควนรุย กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. นางสาวลลิตา    ไชยเภท
1. นางวันวิสาข์    ยอดวารี
7 โรงเรียนวัดหนา กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ    บุญสำราญ
1. นางกุลยาณี    ราชรักษ์
8 โรงเรียนวัดจิกพนม กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    บัวมี
1. นางฐนิตนันท์    โชคทองยอดแก้ว
9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงลักษิกา    ปานจีน
1. นางสาวประทิว    มีเสน
10 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงอัญชิสา    นนท์ทอง
1. นางโสพิศ    รอดจันทร์
11 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงกชวรรณ    สมคเน
1. นางพัชรี    สังคหะ
12 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงปิยธิดา    สังข์ช่วย
1. นางประไพพรรณ    ชาตรี
13 โรงเรียนบำรุงวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายอนิรุธ    หมุดทอง
1. นางส่อฝิหย๊ะ    พิทักษ์คุมพล
14 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร    นุ่นแก้ว
1. นางสายพิมพ์    แกล้วทนงค์
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายบูรพา    กาญจนานนท์
1. นางสาวสายสมร    ศรีเจริญ
16 โรงเรียนวัดแดง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กชายสิทธิชัย    ปลอดกรรม
1. นางณัฐนิชา    อินทนะ
17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงชนิดา    กรอบแก้ว
1. นางกัลยาภรณ์    วงศ์สมุทร
18 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    พันศรีนวน
1. นายนรานันทน์    จันทร์แก้ว
19 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงฐาปณี    สงวนถ้อย
1. นางสาวนุชนาถ    สุขบาล
20 โรงเรียนบ้านอายเลา กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. นายณัฐกิตต์    เทพพานิช
1. นางวริษา    ชนะสงคราม
21 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายพงศกร    เพ็ชรคง
1. นางทิพย์วิมล    ขุนแผ้ว
22 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงรวิภา    จันทร์ดำ
1. นายเอกชัย    เมืองแก้ว
23 โรงเรียนบ้านกุมแป กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    ชุมหนู
1. นางสมร    สว่างจันทร์
24 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้ววิเศษ
1. นางสุภา    รักจันทร์
25 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. นางสาวอารียา    พันธ์ทอง
1. นางเพ็ญจิตร    ชูเนตร
26 โรงเรียนวัดบางคุระ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงนิติมา    เรืองฤทธิ์
1. นางนวอร    เมียนแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................