งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ขวัญศรีรุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐยา    ขวัญศรีรุ่ง
3. เด็กหญิงทิพรัตน์    ทองเสน
1. นางสาวขวัญดาว    พันธ์ศักดิ์
2. นายสิทธา    สามพิมพ์
2 โรงเรียนบ้านควนรุย กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กชายธีร์ธวัช    มาลาสัน
2. เด็กหญิงสุรินดา    หนูสอาด
3. เด็กหญิงอัศณีวรรณ    พิศแลงาม
1. นางปราณี    กูสมาน
2. นางปวีณา    มีบุญลาภ
3 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คงวัดใหม่
2. เด็กหญิงนาริซ่า    ปะผล
3. เด็กหญิงวรรณษา    เหมหมัน
1. นางสาวศิริวรรณ    วีระนันทสิน
2. นางอรทัย    ยมสวัสดิ์
4 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายตะวัน    แก้วกล้า
2. เด็กชายศรัทธนิตย์    ห้าหยัง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    ภักดีชนะ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    ไชยเดช
2. นางสาววารดี    อักษรภักดิ์
5 โรงเรียนวัดบางไทร กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    คงเซียงซา
2. เด็กหญิงสุจิตรา    มิตรปล้อง
3. เด็กหญิงณัฐธิญามณ    ผ่องแก้ว
1. นางชลธิชา    รัตนะรัต
2. นางสาวภิรม    ดวงพาพล
6 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงปริมประภา    บุญเกิด
2. เด็กหญิงชลิตา    จันทศรี
3. เด็กหญิงผกาวรรณ    พลทอง
1. นางสาวทิพวัลย์    ณ นคร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................