งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านบางพระ กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ทองโต
1. นางชินาธิป    เมฆนิติ
2 โรงเรียนทัศนาวลัย กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศรีบริรักษ์
1. นางจารุณี    ศรีสุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านนางหลง กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงฐิติยา    ร้องหาญแก้ว
1. นางสาวนงลักษณ์    ชุมจินดา
4 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงบังอร    จำแบบ
1. นางจรัญญา    ธงธวัช
5 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กชายราเชนทร์    กันยะติ
1. นางสุดจิตร    ศรีสุขใส
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงอารียา    มณีล่ำ
1. นางอัสนีย์    หอมหวล
7 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงรัตติกาล    จินโน
1. นางจีรวรรณ์    เดชเดชะ
8 โรงเรียนวัดหนา กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. นางสาวศิริขวัญ    จุลเรือง
1. นางกุลยาณี    ราชรักษ์
9 โรงเรียนวัดควนชะลิก กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงวริศรา    เซ่งเส้ง
1. นางสาวสายใจ    กำลังเพ็ชร
10 โรงเรียนวัดจิกพนม กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงรัญชนา    นรสิทธิ์
1. นางฐนิตนันท์    โชคทองยอดแก้ว
11 โรงเรียนวัดโคกพิกุล กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. นางสาวกัลย์สุดา    ไชยคงทอง
1. นางสาวประทิว    มีเสน
12 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ชูแก้ว
1. นางณัฐกานต์    มุขมณเฑียร
13 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงธนารัตน์    เพ็งสุวรรณ
1. นางโสพิศ    รอดจันทร์
14 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงกิติยา    จุติภพ
1. นางพัชรี    สังคหะ
15 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. นางสาววิไลพร    ฝอยทอง
1. นางประไพพรรณ    ชาตรี
16 โรงเรียนบำรุงวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงมูนา    เพอสะและ
1. นางสุดารัตน์    ชลธาร
17 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มิตรเอียด
1. นางสายพิมพ์    แกล้วทนงค์
18 โรงเรียนเขาพระทอง กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    เหลือสม
1. นางศิริ    วงษ์บุญ
19 โรงเรียนวัดแดง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    อักษรทิพย์
1. นางณัฐนิชา    อินทนะ
20 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงฌิลลิกา    สุขสวัสดิ์
1. นางกัลยาภรณ์    วงศ์สมุทร
21 โรงเรียนบ้านอายเลา กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพิ่มพูน
1. นางวนาลิน    เกิดสมจิตต์
22 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายนคร    มณีศร
1. นางทิพย์วิมล    ขุนแผ้ว
23 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงน้ำค้าง    สายหมุน
1. นายเอกชัย    เมืองแก้ว
24 โรงเรียนบ้านควนเงิน กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงชนัดดา    คลังแก้ว
1. นางพัชรินทร์    มากสุข
25 โรงเรียนบ้านกุมแป กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    ชอบทำกิจ
1. นางสมร    สว่างจันทร์
26 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงเกริดา    นวลเกิด
1. นางสุภา    รักจันทร์
27 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายรณชัช    ทิพย์แก้ว
1. นางเพ็ญจิตร    ชูเนตร
28 โรงเรียนวัดบางคุระ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กชายอภิชาติ    คุระศรี
1. นางนวอร    เมียนแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................