งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงเจริญตา    หาญปาน
1. นางสุดารัตน์    ไตรสุวรรณ
2 โรงเรียนทัศนาวลัย กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงอัญชิสา    เมืองประทับ
1. นางสำราญวดี    นุราภักดิ์
3 โรงเรียนบ้านขอนหาด กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายวุฒิพงค์    หวังปาน
1. นางวรรณดี    พิทักษ์
4 โรงเรียนบ้านควนชิง กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงรัตนวดี    หนูแก้ว
1. นางสาวปรีดา    คงแก้ว
5 โรงเรียนวัดควนชะลิก กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงเมษิณีย์    ดุกสุกแก้ว
1. นางสุกัญญา    ละอองวรรณ
6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงสิวารักษ์    ทางธรรม
1. นางพรศรี    สุขแก้ว
7 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงจิราพัชร    สังเกต
1. นางณิชา    เพชรใหญ่
8 โรงเรียนบ้านหน้าศาล กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กหญิงนูรัยณา    นิยมเดชา
1. นายก่อเดช    มุสลิมีน
9 โรงเรียนหนองนนทรี กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงสุภาวดี    จีนด้วง
1. นายศราวุธ    ก้งเส้ง
10 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ช่วยวัง
1. นางวชิราภรณ์    มุสิกวงศ์
11 โรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงพิชญาพร    เพชรจุฑา
1. นางถนอม    รัตนมณี
12 โรงเรียนบ้านโคกทราย กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงภัคจิรา    สุวรรณรัตน์
1. นางอารีรัตน์    ขาวเกื้อ
13 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    ละออเอี่ยม
1. นางจรรยา    เกิดคง
14 โรงเรียนบ้านปากพรุ กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    แคนศรี
1. นางวรางคนาง    ชูแก้ว
15 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงอัญชนิกานต์    ดีทองอ่อน
1. นางเพ็ญศรี    นิ่มนวล
16 โรงเรียนบ้านชายทะเล กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงวิภาดา    สำอางกาย
1. นางสาวเจือจันทร์    พูลสวัสดิ์
17 โรงเรียนบ้านหนองมาก กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    รอดรัตน์
1. นางสถาพร    อุตตะระนาค
18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงอรพินท์    คล้ายจินดา
1. นายอุทัย    เพชรอนันต์
19 โรงเรียนวัดทาบทอง กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ประทุมทอง
1. นางสาวมยุรี    แก้วศรี
20 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายสถิตคุณ    ศรีทอง
1. นางวรรณี    ทองน้ำแก้ว
21 โรงเรียนบ้านกลอง กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ง่วนกิมเส็ง
1. นางสาวจักขุมา    ดวงคงทอง
22 โรงเรียนบ้านเขาน้อย กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงชลธิชา    บัวพันธ์
1. นางอารีรัตน์    อุบล
23 โรงเรียนวัดปากแพรก กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงพรชนก    แพรกปาน
1. นางรัตนาภรณ์    ชูสุข
24 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงจีระนุช    ปันผล
1. นางสาวปานนุช    ศรีสมทรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................