งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสหมิตรวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายตะวัน    อุปการแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณนิสา    ขุนวิชัย
1. นางสาวสุภาภรณ์    บุญสุวรรณ
2. นางสาวอมรรัตน์    ไทรทองคำ
2 โรงเรียนบ้านบางพระ กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน    อินทนุพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐิรา    ถาวรสัง
1. นางชินาธิป    เมฆนิติ
3 โรงเรียนวัดจิกพนม กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงสุภาวดี    บัวมี
2. เด็กหญิงนรีกานต์    สินทอง
1. นางฐนิตนันท์    โชคทองยอดแก้ว
2. นายวานิช    ใหม่อ่อน
4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. นางสาวณัฐธิต    ชูเงิน
2. เด็กหญิงแพรไพพร    ขุนทองจันทร์
1. นางประไพพรรณ    ชาตรี
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงอาลีน่า    หัสเล็ม
2. เด็กหญิงอัสมา    เจ๊ะดุหมัน
1. นางสุดารัตน์    ชลธาร
2. นางส่อฝิหย๊ะ    พิทักษ์คุมพล
6 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงญลามิญญ์    แข็งแรง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    ปัญจะสุวรรณ์
1. นางสายพิมพ์    แกล้วทนงค์
7 โรงเรียนเขาพระทอง กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงภิมนมาส    คงโอ
2. เด็กหญิงปิย์วรา    สงคราม
1. นางศิริ    วงษ์บุญ
2. นางสุภา    รัตนมณี
8 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. นางสาวขวัญฤฎี    มณีรัตน์
2. นางสาวฐิตารีย์    แก้วขาว
1. นายนรานันทน์    จันทร์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา    สุวรรณเวช
9 โรงเรียนวัดปลายสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงพิยะดา    เกตุแดง
2. เด็กหญิงสาวิตรี    วรินทรเวช
1. นางชวนพิศ    รัตนพงค์
2. นางเทียบพรัตน์    ชาติโย
10 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงตะวันฉาย    เพ็ชรคง
2. เด็กหญิงสุนิตา    แก่นแก้ว
1. นายเอกชัย    เมืองแก้ว
11 โรงเรียนบ้านกุมแป กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    สายน้อย
2. เด็กหญิงทิชานันท์    บุญวงค์
1. นางรุจี    เดชเชียร
2. นางสมร    สว่างจันทร์
12 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงโสรญา    แก้วไชเถร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุขนุช
1. นางสุภา    รักจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................