งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 051
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดสามแพรก กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญมี
2. เด็กหญิงนิตยา    มามี
3. เด็กหญิงปาลิตา    แก้วชะฎา
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บัวเทพ
5. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์    เกื้อนุ่น
6. เด็กหญิงสิรินาถ    พรหมเล่ง
1. นางกัลยา    ศรีรอด
2. นางทัศนีย์    สุขสวัสดิ์
3. นายสุเทพ    ชุมศรี
2 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ชูทอง
2. เด็กชายอธิภัทร    ทองชู
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ชูทอง
4. เด็กชายชวัลวิทย์    ทองทรง
5. เด็กชายรัฐภูมิ    บัวบรรจง
6. เด็กชายธัญญ    ประชามอญ
1. นายครรชิต    สารภีพิทยานนท์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    ดังนิโรจน์
3. นางอำภา    กลสามัญ
3 โรงเรียนบ้านขอนหาด กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กชายฉัตรศิริ    หนูหีด
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    คงนุ่ม
3. เด็กชายอภิชาติ    ช่างคิด
4. เด็กชายอดิศักดิ์    รักมณี
5. เด็กชายศิรชัช    เรื่องพุทธ
6. เด็กชายจักรภัทร    โทราช
1. นางมณีรัตน์    ธัญญเจริญ
2. นายอภิชาติ    บัวทอง
4 โรงเรียนวัดรามแก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กชายพลกฤต    หนูทรัพย์
2. เด็กชายอภิรักษ์    หมื่นมหาวงศ์
3. เด็กชายอดิเทพ    เต็มวัน
4. เด็กหญิงพรพรหม    พรหมฤทธิ์
5. เด็กหญิงชาลิสา    อาจไพรินทร์
6. เด็กชายชุติกาญจน์    ดำมี
1. นายถาวร    พรหมทองแก้ว
2. นางละเอียด    หนูช่วย
3. นางเสาวนี    พรหมทองแก้ว
5 โรงเรียนหลวงครูวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 12 1. เด็กชายธีรยุทธ    เสนจันทร์
2. เด็กชายวรวิริยะ    นวลนก
3. เด็กชายปฏิภาณ    ปลอดชูแก้ว
4. เด็กชายอรรถพันธ์    จันทร์แก้ว
5. เด็กชายปฐมพงค์    จันทรภักดี
6. เด็กชายกฤษกร    สุทธิรักษ์
1. นางณัฐนันพร    บุญโชติ
2. นางสาวมลิวัลย์    ควบคุม
3. นางเมธาวี    แขกเทพ
6 โรงเรียนวัดหนา กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงศศิธร    รอดคง
2. เด็กหญิงรจนา    ช่วยสงค์
3. เด็กชายภควัตร    วงศ์เดช
4. เด็กชายธีระพัฒน์    อุ่มพิมาย
5. เด็กชายณัฐพงศ์    ขุนพิบูลย์
6. เด็กชายณัฐวัตร    เส้งสง
1. นายจรุพร    ศรีละมุล
2. นางสาวฝันชนก    บุญเติม
3. นางวรรณี    รัตนบุรี
7 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงเนตรชนก    พันธ์รังษี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ    มีจิตต์
3. เด็กหญิงกรกนก    พงษ์เตรียง
4. เด็กหญิงชลธิพร    ยอดสุรางค์
5. เด็กหญิงอภัสรา    เอกวิหก
6. เด็กหญิงวิมลสิริ    คงปาน
1. นางสาววนิดา    ศรีเจริญ
2. นายเฉลิมพล    เทียนทอง
8 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กชายจิรภัทร    พิทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา    บิณมาต
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ไชยคำ
4. เด็กหญิงพิชญาพร    พรมสว่าง
5. เด็กหญิงกฤติยา    เพชรดี
6. เด็กชายพีรพัฒน์    นวลน้ำจิตร
1. นายธีรศักดิ์    พลเธียร
2. นายภุชงค์    ธานีรัตน์
9 โรงเรียนบ้านควนมิตร กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กชายอรรถพล    มนตรี
2. เด็กชายธนวัฒน์    รองชูเพ็ง
3. เด็กชายธีรภัทร    บัวทอง
4. เด็กชายฮานาฟี่    ดาราไกร
5. เด็กชายวาริศ    ปัญจสุวรรณ
6. เด็กชายภูรินทร์    ปิ่นทอง
1. นายอนันต์    หนูด้วง
10 โรงเรียนวัดไม้เสียบ กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงซันมา    สารฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณราย    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงนุสรีต้า    ชูนิล
4. เด็กหญิงชลดา    วงศ์มณี
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา    พรหมเทพ
6. เด็กหญิงจันทรา    สุวรรณรัตน์
1. นางสาวกนกวรรณ    คงนุ่น
2. นายกำพล    จงไกรจักร
3. นางสาวนฤมล    ภิรมย์รักษ์
11 โรงเรียนบ้านบางโหนด กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    บุญทองใหม่
2. เด็กชายธีรภัทร    พริบด้วง
3. เด็กชายวรากร    คงเหล่
4. เด็กชายธีรเดช    แซ่อุ้ย
5. เด็กชายบัญญพนต์    แซ่กัง
6. เด็กชายยศกร    ทองรัตน์
1. นางราตรี    สังข์ช่วย
2. นายสายันต์    คงจันทร์
3. นางสาวสุมิตรตรา    จันทร์ปาน
12 โรงเรียนวัดบางด้วน กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ฉิมปากแพรก
2. เด็กหญิงสรัลดา    เหมทานนท์
3. เด็กชายสิทธิพล    ชูสุข
4. เด็กชายโกสินทร์    ช่อผูก
5. เด็กหญิงธมนวรรณ    รักษาราษฎร์
6. เด็กหญิงหทัยยุทธิ์    ทองขนาน
1. นางถาวร    แดงเอียด
2. นางธารินี    เซ่งจิ้น
3. นายบุญฤทธิ์    เรืองศรี
13 โรงเรียนวัดโคกพิกุล กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กชายสุรินทร์    จำรัสฉาย
2. เด็กชายธีระพงษ์    หนูยิ้มซ้าย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหล่หมุด
4. เด็กชายธีรวุฒิ    อุปการ
5. เด็กชายวุฒิชัย    เพชรเจ้ย
6. เด็กชายณัฐพล    หนูแก้ว
1. นางจิตรา    คะเนย์
2. นางสาวพรวิภา    สุขศรีเมือง
3. นางสุทธิรา    สมเนีบม
14 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายครรชิต    เพ็งชุม
2. เด็กชายชัยสิทธิ์    ถาวรสาร
3. เด็กชายภูผา    คงขลิก
4. เด็กหญิงกฤติยา    ถาวรสาร
5. เด็กหญิงกนกอร    สุวรรณพันธ์
6. เด็กหญิงวิภาวี    ศรีสุวรรณ
1. นายทนง    ไชยทองคำ
2. นางทัศนีย์    ทองบุตร
3. นางธิดารัตน์    จันสังสา
15 โรงเรียนบ้านหนองหิน กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    เนตรวงศ์
2. เด็กชายคฑาวุธ    ทองสง
3. เด็กชายสุริยา    ไชยเดช
4. เด็กชายธีรภัทร    ชุมทอง
5. เด็กชายสิทธิ์นันท์    เพ็รชปาน
6. เด็กชายทวีศักดิ์    เจนชล
1. นายจรัล    บำรุงชู
2. นายวิสุทธิ์    นิ่มเรือง
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กชายอาณัติ    หลุมเจริญ
2. เด็กชายวิริยะ    จิตนาธรรม
3. เด็กชายไกรนรา    ถาวระ
4. เด็กชายธรรมรักษ์    ขุนชี
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์    สธรรมบุตร
6. เด็กชายภาณุวัฒน์    แซ่เข่า
1. นางสาวจินตนา    ปรีดาศักดิ์
2. นางดารา    ลิ่มพานิช
3. นางนิยพร    พัฒนะจำรูญ
17 โรงเรียนบ้านนา กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงอาริยา    เกตุพล
2. เด็กชายจักรี    ปราณจันทร์
3. เด็กชายณัฐนนท์    จิตรสมบรูณ์
4. เด็กชายกฤษฎา    กั้วภิรมย์
5. เด็กชายธนวัต    บุญจริง
6. เด็กชายรัฐภูมิ    จงไกรจักร
1. นางสาวจุฑาทิพย์    แก้วช่วย
2. นางผุสดี    หลวงทิพย์รินทร์
3. นายยงยุทธ    ลิจ้วน
18 โรงเรียนบ้านห้วยหาร กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กชายกิตตินันท์    สมภูเวช
2. เด็กหญิงอัสมา    พินิจทรัพย์
3. เด็กหญิงดัชนีย์    ทรงอนงค์
4. เด็กหญิงสุรีย์พร    พิศแลงาม
5. เด็กหญิงแอนจิรา    ศรีนิจอิสลาม
6. เด็กชายปริญญ์    สมบูรณ์
1. นางสาวพิมพ์ศรี    ผลแรก
2. นางมัชฌิม    ไชยพร
3. นายวิโชติ    เพชรสี่หมื่น
19 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายธัญพิสิฐ    กัปปา
2. เด็กชายพงศ์ดนัย    สุขแก้ว
3. เด็กชายปพนธีร์    ศรีสุข
4. เด็กชายดนุภัทร    พั่วเนี่ยว
5. เด็กชายวรณัฐ    เถื่อนเหมือน
6. เด็กชายสานิต    สังขกาฬ
1. นางปริยากร    จันทร์คง
2. นางสาคร    เกษโร
3. นายอิศรศักดิ์    ขุนแผ้ว
20 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กชายศุวชิรวิทย์    สมัยสงค์
2. เด็กชายกิตติทัต    ณ รัชกาล
3. เด็กชายสิรวิชญ์    คลังแก้ว
4. เด็กหญิงสุวิมล    นวลสะอาด
5. เด็กหญิงปาริษา    คุ้มสังข์
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขุนเสนาะ
1. นางจรัสศรี    ธานีรัตน์
2. นายประโชติ    ธานีรัตน์
3. นางอุส่าห์    เมืองด้วง
21 โรงเรียนวัดอิมอญ กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กชายเทวหนึ่ง    หนูทอง
2. เด็กชายธีรพงค์    เจียมคลัง
3. เด็กชายเกษฎา    หัสดินทร์
4. เด็กหญิงสุพัตรา    มีเลี่ยม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ประกวดแก้ว
6. เด็กชายวรเมธ    ยอดละเอียด
1. นายถวิล    โสมจันทร์
2. นายวิชาญ    ดิษฐ์นวล
3. นางสาวเกวลี    ทัสนีย์สุวรรณ
22 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กชายเจษฏา    โฉมทอง
2. เด็กชายอภิรักษ์    หนูปลอด
3. เด็กชายนนทพันธ์    สุขประเสริฐ
4. เด็กชายนันทเดช    ยคขุน
5. เด็กชายจักะกฤษ    แก้วสง
6. เด็กชายพีระศักดิ์    พรหมจิตร
1. นายประสม    ทองขวิด
2. นายสุชาติ    สกุลวงศ์
3. นายเฉลิม    เลขาพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................