งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดสามัคยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. นายอดิศร    พาชีรัก
2. นายกิตติทัช    ธรรมิกากุล
3. นายธนวัฒน์    สุขโข
4. นายตรีวิทย์    มีมา
5. นายธนวัฒน์    คงดำ
6. นายเพชรพงค์    ชมเชย
7. นายอนุวรรต    นาคงาม
8. นายจักรภัทร    แก้วศรีจันทร์
1. นางสาวนภาพร    แกล้วณรงค์
2. นางนฤมล    ชายทอง
3. นายพิมล    ชายทอง
2 โรงเรียนวัดจิกพนม กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. นายธนพล    พลฤทธิ์
2. นายสุรวุฒิ    ธานนท์
3. นายยุทธการ    เปาะซู
4. เด็กชายสรวิศ    ศศิวิมล
5. เด็กชายมนตรี    หมวดทอง
6. เด็กชายนิรุต    ขวัญแก้ว
7. เด็กชายธารทิตย์    ชูแก้ว
8. เด็กชายภัทรพงศ์    ยอดเสน
1. นายวานิช    ใหม่อ่อน
2. นางสาลินี    ทองทรง
3. นายิวิชัย    พงศ์พฤกษธาตุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................