งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    บุญชูดำ
2. เด็กหญิงปราณปรียา    เจือบุญ
3. เด็กหญิงสุทธิพร    ทองพูน
1. นางวนิดา    ยังช่วย
2. นางสาวอัจฉรา    มากสุข
2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงณัฐศรา    โสวภาค
2. เด็กหญิงวาสนา    สังข์เมียน
3. เด็กหญิงวริศรา    รณศิริ
1. นางจรรยา    เกิดคง
2. นางสบาย    ปุรินทราภิบาล
3 โรงเรียนวัดทะเลปัง กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงปิยดา    นนท์ลาย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    เพชรคงทอง
3. เด็กหญิงศัสยมน    สังข์สิงห์
1. นางสาวธัญชนก    ฤทธิมาส
2. นางเกศรา    ศรีวิจิตร
4 โรงเรียนบ้านหัวลำพู กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงสุตาภัทร    กุนรัมภ์
2. เด็กหญิงวิรัลยุภา    บุญเกิด
3. เด็กหญิงภัทรวดี    ฤทธิขาบ
1. นายวานิตย์    มณีวงศ์
2. นางสุนีย์    มณีวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................