งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 071
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบูรณาวาส กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงปิยาพัชร    พูลนวล
2. เด็กหญิงอรปรียา    ใหม่คามิ
3. เด็กหญิงอริสา    มีเสน
4. เด็กหญิงบิสมิลล่าห์    แซอามา
5. เด็กชายเมษา    คงชุม
6. เด็กหญิงสุพัชญา    ไกลสยาม
7. เด็กหญิงธนภรณ์    แปะเง้าสุข
8. เด็กหญิงเพชรมณี    มณีเพ็ชร
9. เด็กหญิงปัณณธร    ทองสงฆ์
10. เด็กชายเจษฏากร    สงโสม
1. นางกาญจวรรณ    หนูชัย
2. นางสาวณปภัช    คุปต์กาญจนากุล
3. นางสาวนัดดา    ทองดำ
2 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายนรวัฒน์    มุณี
2. เด็กหญิงแสงตะวัน    เอียดแก้ว
3. เด็กชายคณิศร    ราชแป้น
4. เด็กหญิงจันทิมาพร    พรหมนุ่น
5. เด็กชายภาสกร    จันตรี
6. เด็กหญิงศุภนิดา    ตำปาน
7. เด็กหญิงสุนิสา    เทียนทอง
8. เด็กชายมสฤณา    แก้วส่องศึก
9. เด็กหญิงญาณิศา    ส่งเกิด
10. เด็กชายสิทธิโชค    ทองพูน
1. นายมณี    หอยเอียด
2. นางสาวสุนารี    บัวบางกรูด
3. นายสุภาพ    ใหม่พุ่ม
3 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงนิชาภา    นุ่นเก็ต
2. เด็กหญิงจิราพร    ฝาระมี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    ครองยุทธ
4. เด็กหญิงอรอุมา    วิโรจน์รัตนา
5. เด็กหญิงณิชาภัทร    บุญส่ง
6. เด็กชายนนทพัทธ์    แก้วรัตน์
7. เด็กหญิงปวันรัตน์    ทองเกต
8. เด็กหญิงอรอุมา    จบฤทธิ์
9. เด็กหญิงอังคณา    แป้นชาติ
10. เด็กหญิงกวิสรา    วงศ์สุนทร
1. นางจรรยา    เกิดคง
2. นางจุฑารัตน์    ฤทธิรัตน์
3. นางเดือนน้อย    สมคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................