งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 734
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดควนเถียะ กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงชิดชนก    เหมือนอ่อน
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ทองบัวแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชาพร    เดชราช
1. นางสุภาพร    พันธ์คง
2 โรงเรียนวัดหน้าสตน กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    หนูสุภาษิต
2. เด็กหญิงเดียรดา    เหล็มแดง
3. เด็กหญิงวริศรา    รามจันทร์
1. นางบุษบา    เมืองชู
2. นางสาววัลลภา    แขกพงษ์
3 โรงเรียนวัดท้ายโนต กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงพัชรศรี    แนมไสย
2. เด็กหญิงอนัฐดา    ช่วยมณี
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    พรหมสุทธิ์
1. นางจารีย์    พรหมแก้ว
2. นางนวลน้อย    สำอางค์ศรี
4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงสุวนันท์    สุขช่วย
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์    สุขเสริม
3. เด็กหญิงวรินทร    เพ็ญบูรณ์
1. นางจารุวรรณ    ดวงคงทอง
2. นางสาวภัทร์สุดา    มณีเพ็ชร
5 โรงเรียนวัดคันธมาลี กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กหญิงรจเรจน์    ชุมทอง
2. เด็กหญิงศศิมา    หนูจันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงญาณิศา    จิ้วโว
1. นางสาวกนกวรรณ    ชูศรี
2. นางอาภรณ์    ดำเด่น
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงชลิตา    กิจบัญชา
2. เด็กหญิงนริศรา    รักดี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    ปัตตานี
1. นางจงจิตร    คงเทพ
2. นางเอมอร    คงแก้ว
7 โรงเรียนวัดบ่อโพง กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงกุลนิดา    บัวจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ศรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    กันอุน
1. นางนันทวรรณ    ทองมล
2. นางวิภารัตน์    หนูสีคง
8 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดิษฐปาน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    จงไกรจักร
1. นางนิตยา    จันทร์เสน
2. นายอุทัย    เพชรอนันต์
9 โรงเรียนวัดสระแก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงจันทิมา    นาคเพ็ง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพุธฌา    แก่นอินทร์
1. นางนิตยา    แสงนิล
2. นายวิชัย    อักษรวงค์
10 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงรัตนมล    สุวรรณ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    จันทร์เทพ
3. เด็กหญิงสุลิสา    แก้วกับเพชร
1. นางสำรวย    ญาณสูตร
2. นางเจษฎาพร    วังปรีชา
11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงอาริญา    มีสุข
2. เด็กหญิงชนิสรา    ชูจันทร์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    นุ่นจุ้ย
1. นางคัมภีร์    เพชรเรือง
2. นางสุวดา    คำสด
12 โรงเรียนวัดบางไทร กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงณัฐมล    คุ้มรักษา
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์    ทิตนุ่น
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    คุ้มรักษา
1. นางชลธิชา    รัตนะรัต
2. นางสาวภิรม    ดวงพาพล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................