งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 755
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายธารากร    ชูเสือหึง
2. เด็กชายธราเทพ    เทพบรรทม
3. เด็กชายคฑาวุธ    สวนแก้ว
1. นางสาวศิยานันท์    อินทร์แก้ว
2. นางอมรรัตน์    ชัยเสนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................