งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 759
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดสามแพรก กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงศิริโฉม    นาคทอง
1. นางทัศนีย์    สุขสวัสดิ์
2 โรงเรียนวัดควนเถียะ กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทัศนลีลพร
1. นางจิราพร    นวลแสง
3 โรงเรียนบ้านควนชิง กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงสุชาดา    บุญคงดำ
1. นางสาวปิยาอร    ืทองนุ่น
4 โรงเรียนวัดสามัคยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงนันท์นภัท    โรมรัญ
1. นางสุขนิษ    อนุพัฒน์
5 โรงเรียนวัดรามแก้ว กลุ่มเครือข่ายที่ 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ    โพชนุกูล
1. นางกมลวรรณ    ภาระกิจ
6 โรงเรียนวัดโคกคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงวาสิดา    แซ่ลิ่ม
1. นางสะไบทิพย์    คงเมือง
7 โรงเรียนวัดท้ายโนต กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงณัฐญาดา    บุญอินทร์
1. นายไซหนาบ    หัตถประดิษฐ์
8 โรงเรียนวัดเกาะจาก กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงพัดชา    รอดเนียว
1. นางบุญพา    รักดี
9 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงกชพรรณ    ดัชกรณ์
1. นางสุมาลี    ใจซื่อดี
10 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร    แก้ววิจิตร
1. นางอารีรัตน์    ช่วยนุ่ม
11 โรงเรียนบ้านควนมิตร กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    อินทร์ทอง
1. นายเอกวัส    มากสุข
12 โรงเรียนบ้านชะอวด กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กชายอธิภัทร    ข้องจิตต์
1. นางบุญญา    สังข์ทอง
13 โรงเรียนวัดหอยกัน กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กหญิงรัชดา    มีดอกดวง
1. นางอารี    ศรีอ่อน
14 โรงเรียนวัดบ่อโพง กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ชัยฤทธิ์
1. นางจารุณี    สุวรรณโณ
15 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กชายเทวสิริ    ไชยธานี
1. นางพิจิตตรา    สุวรรณโณ
16 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงเพชรลดา    คงแก้ว
1. นางวิไล    ดิษฐรักษ์
17 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ใจงาม
1. นางรัตนา    กลับดี
18 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฤกษ์อุไร
1. นางเพ็ญศรี    รักษา
19 โรงเรียนวัดวัวหลุง กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กหญิงชนากานต์    จันทร์ฤทธิ์
1. นางอาภรณ์    คงผอม
20 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ศรีเนาวรัตน์
1. นางลัดดาวัลย์    มะลิเผือก
21 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงพรนภา    วงศ์รอด
1. นางศิวพร    เต็มสงสัย
22 โรงเรียนวัดปลายสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงฐิติภัคค์    จันทร์เกื้อ
1. นางฉวีวรรณ    จันทา
23 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงวริศรา    สุขศรีเมือง
1. นางสมศรี    หนูตะพง
24 โรงเรียนบ้านกุมแป กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ช่วยวัง
1. นางอาภรณ์    นวลจุ้ย
25 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กหญิงปนิสา    เครือมา
1. นางบุญเสริม    แคล้วคลาด
26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงรอสมี    สุขเกษม
1. นางเสาวภา    โสภณรัตน์
27 โรงเรียนวัดบางศาลา กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงสุนิษา    ทิพย์ยุทธิ์
1. นางอภิญญา    ยุทธชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................