งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 764
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กชายศักด์สิทธิ์    หนูจันทร์
2. เด็กชายราเชนทร์    กันยะติ
3. เด็กหญิงผกามาส    อักษรถึง
1. นางกัญญปาณิส    ปราบทมูล
2. นางสุดจิตร    ศรีสุขใส
2 โรงเรียนวัดควนชะลิก กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงสุนิสา    สมบูรณ์มาก
2. เด็กหญิงพิลาสินี    ดำแก้ว
3. เด็กชายณัฐกร    เดชเปีย
1. นางวงศ์วิลัย    อินทร์ชัย
2. นางสาวสายใจ    กำลังเพ็ชร
3 โรงเรียนวัดโคกพิกุล กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เชี่ยวเจริญ
2. เด็กหญิงเกศไพลิน    เรืองรมย์
3. เด็กหญิงดารุณี    จำรัสฉาย
1. นางสาวประทิว    มีเสน
2. นางมาริณี    รัตนะโช
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงนภัสสร    บุญกอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    นาคา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    พิบูลย์
1. นางโสพิศ    รอดจันทร์
5 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. นายพศุตม์    เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงนรีรัตน์    รอดเกิด
3. เด็กหญิงเบญญาภา    สิทธิสุวรรณ
1. นางพัชรี    สังคหะ
2. นางสาวเดือนดารา    ศรีอนุรักษ์
6 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. นางสาวสายสุดา    มะลิชู
2. นางสาวจุฑามาศ    ศิริพิชญ์ตระกูล
3. นางสาวอัสมา    ชูกลิ่น
1. นางประไพพรรณ    ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์    นวลช่วย
7 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) กลุ่มเครือข่ายที่ 21 1. เด็กหญิงวรินทร    เพชรมาก
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ลุนชิตร
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร    ทองน้ำแก้ว
1. นางสายพิมพ์    แกล้วทนงค์
8 โรงเรียนเขาพระทอง กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. นางสาวพิณญาณี    ไชยชำนาญ
2. นางสาวสุริวรรณี    วชิรจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงอลิสดา    ไข่ขาว
1. นางศิริ    วงษ์บุญ
2. นางสุภา    รัตนมณี
9 โรงเรียนวัดแดง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. นางสาวโสวรี    เพ็ชรล้าน
2. นางสาวฉันติกานต์    บุญจันทร์
3. เด็กชายวรวิทย์    ทองมาก
1. นางณัฐนิชา    อินทนะ
2. นางสาวศรัญญา    ใส่แว่น
10 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กชายศรายุทธ    พัฒนา
2. เด็กหญิงวิชุดา    เพชรมาก
3. เด็กหญิงโชติกา    จงวัฒนะประสิทธิ์
1. นางทิพย์วิมล    ขุนแผ้ว
2. นางสุวรรณา    โชติทอง
11 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายอภิศักดิ์    ศักดิ์พรหม
2. เด็กชายทวีศักดิ์    ไสยเกตุ
3. เด็กชายศุภชัย    ทวีชัย
1. นางบุษบา    ทองมั่นคง
2. นางสุภา    รักจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................