งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 788
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กชายเพชรชรัส    รัตนวรรณี
1. นางสาวจิราภรณ์    พลอยเพชร
2 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    สืบคง
1. นางสาวไอลดา    คงพระบาท
3 โรงเรียนบ้านนา กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงฐิติชญา    คงสุด
1. นางภานิดา    ทองนอก
4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กชายชนาธิป    ศรีนวลชาติ
1. นางสาวสนาน    ชูสิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................