งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 008
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    แก้วแกมทอง
1. นางสาวจิราภรณ์    พลอยเพชร
2 โรงเรียนวัดควนเถียะ กลุ่มเครือข่ายที่ 18 1. เด็กหญิงภูริดา    เรืองวุฒิ
1. นางสุพิริยา    ชูเกลี้ยง
3 โรงเรียนบ้านบางวัง กลุ่มเครือข่ายที่ 5 1. เด็กหญิงจิรชยา    วาตะ
1. นางณภัสกร    ญวนทอง
4 โรงเรียนวัดควนเคร็ง กลุ่มเครือข่ายที่ 19 1. เด็กหญิงวรรณิษา    พลายด้วง
1. นางสาวกัญจณ์ณัฏฐ์    คงเปีย
5 โรงเรียนบ้านท่าขนาน กลุ่มเครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงพินิยา    รักหอม
1. นางฐิตานันท์    ทองอุ่น
6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 29 1. เด็กหญิงณัฎฐามาศ    จีนศรีคง
1. นางชูศรี    ลิ้มวงศ์
7 โรงเรียนวัดควนชะลิก กลุ่มเครือข่ายที่ 15 1. เด็กหญิงภาสิณี    พุ่มชัย
1. นางสุกัญญา    ละอองวรรณ
8 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ทองอนันต์
1. นางสิริวิภา    กุลฑล
9 โรงเรียนวัดปิยาราม กลุ่มเครือข่ายที่ 10 1. เด็กหญิงสุภาวดี    คงนก
1. นายสมยศ    สุกระมณี
10 โรงเรียนวัดไม้เสียบ กลุ่มเครือข่ายที่ 22 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    จิตธรรมรูณ
1. นางสมศรี    ประมุข
11 โรงเรียนวัดบ่อโพง กลุ่มเครือข่ายที่ 17 1. เด็กหญิงอรวรรณ    แซ่เฮง
1. นางสาวจันทิมา    พยัคฆ์รังสี
12 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี กลุ่มเครือข่ายที่ 26 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ปานเมือง
1. นางอรทัย    รามดิษฐ์
13 โรงเรียนบำรุงวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 16 1. เด็กหญิงฉัตรตะวัน    หวันหนิ
1. นางสุดารัตน์    ชลธาร
14 โรงเรียนวัดดอนรักษา กลุ่มเครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายศรัญญู    ชูสุข
1. นางกุลญดา    วรกิจภูวงษ์
15 โรงเรียนบ้านหนองมาก กลุ่มเครือข่ายที่ 25 1. เด็กหญิงภัทราวดี    รอดรัตน์
1. นางสถาพร    อุตตะระนาค
16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง กลุ่มเครือข่ายที่ 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    มะลิเผือก
1. นางลัดดาวัลย์    มะลิเผือก
17 โรงเรียนบ้านป่าแชง กลุ่มเครือข่ายที่ 28 1. เด็กหญิงชุตารีย์    กองม่วง
1. นายสุภรณ์    รอดเกลี้ยง
18 โรงเรียนบ้านอายเลา กลุ่มเครือข่ายที่ 23 1. เด็กหญิงกัลญา    บุญประสิทธิ์
1. นางวนาลิน    เกิดสมจิตต์
19 โรงเรียนบ้านปากเชียร กลุ่มเครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงกนกพร    แทรกสุข
1. นางสุวรรณา    โชติทอง
20 โรงเรียนบ้านกุมแป กลุ่มเครือข่ายที่ 20 1. เด็กชายพงค์นุสรณ์    หนักเกิด
1. นางรุจี    เดชเชียร
21 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต กลุ่มเครือข่ายที่ 27 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มะเส็ง
1. นางอาภรณ์    เรืองนาค
22 โรงเรียนบ้านลำหัก กลุ่มเครือข่ายที่ 24 1. เด็กหญิงคริมา    หลีน้อย
1. นางศศิธร    ฝอยทอง
23 โรงเรียนวัดสระ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายอัมรินทร์    ขนานขาว
1. นางแจ่มศรี    วงศ์สัมพันธ์
24 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา กลุ่มเครือข่ายที่ 13 1. เด็กหญิงอัสรียา    แผ้วปาน
1. นายธิภากร    วั่นเส้ง
25 โรงเรียนวัดปากแพรก กลุ่มเครือข่ายที่ 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    หนูบุญคง
1. นางรัตนาภรณ์    ชูสุข
26 โรงเรียนวัดบางคุระ กลุ่มเครือข่ายที่ 8 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์    ไชยทอง
1. นางเยาวภา    สุขมงคล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................