สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สู่ภิภักดิ์
 
1. นางจรรยา   พงศาปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กหญิงระสินทรา  เกิดมล
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 1. เด็กหญิงญาตาวี  จันทรสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญชูวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ทองหอม
 
1. นางรัตนา   นุราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอรอุมา   โพธิยก
 
1. นายชัยวุฒิ  แสงนิล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงกฤติมา  หนูรอด
 
1. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดทายิการาม 1. เด็กหญิงกุสุมา  ห้าวสาย
 
1. นางจรวย  วงศ์ภักดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วปาน
 
1. นางวิไล  ดิษฐรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหอยราก 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สุขสังข์
 
1. นายสำเริง  วรรณทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงชลดา  ผลใหม่
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนแผ้ว
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดแหลม 1. เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรแดง
 
1. นางกัลยา  กลับวงศา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงมินตรา  อุบัวบล
 
1. นางคำนึง  เรืองศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายกันตภูมิ  แก้วสม
 
1. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุดทองคง
 
1. นางนงเยาว์  จันทร์ทองแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทรัพย์แก้ว
 
1. จ.ส.อ.สายชล  หนูคง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีรัตน์
 
1. นางสาววาสนา   นุ่นสุวรรณ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กหญิงมณัฐชนก  ปานมั่น
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ฤทธิชัย
 
1. นางจิตรา  หนูสังข์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงสุธารัตน์   สุทธิทองแท้
 
1. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  กัญจนกาญจน์
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงวรรวลี  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงเกวลี  หมานหมิด
 
1. นางประทุม  อาการักษ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 25 โรงเรียนสุนทราภิบาล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ภูวธนารักษ์
 
1. นางวิมล  ประไพ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านควนมุด 1. เด็กหญิงโสถิตา  ทองรอด
 
1. นางพิไล  สุดเอียด
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายเพชรวี  ขุนพิทักษ์
 
1. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงปาลิตา  สิงห์คำ
 
1. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  แสงงาม
 
1. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 
1. นางสะภู  แจ้งจุล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายสิทธินนท์  สู่ภิภักดิ์
 
1. นางวรรณดี  พิทักษ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงชญากานต์  ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวอภิชญากร  ชุมขุน
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กหญิงวรินทร์พร  สว่างรัตน์
 
1. นางสมใจ  ภิรมย์รักษ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดอิมอญ 1. เด็กหญิงญาณภัทร  หยูตุ้ง
 
1. นางอมรรัตน์  พูลจันทร์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณมณี
 
1. นางวรรณลออ  ลิ่มมณี
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทับทอง
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายรติพงศ์  มีใหม่
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1. เด็กหญิงชลดา  พงศาปาน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางทองคำ 1. เด็กหญิงคณาพร  สุขทอง
 
1. นางกัลยาณี  ขุนเพชร์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  สุวรรณสังข์
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วตาทิพย์
 
1. นางอรชร  บุญที่สุด
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยรัตน์
 
1. นางรุจิรา ชูเจริญวงศ์  ชูเจริญวงศ์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เขาไข่แก้ว
 
1. นางบุษบา  เมืองชู
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  เยี่ยมโกศรี
 
1. นางชูศรี  ลิ้มวงศ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สังคปาล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   บรรจงช่วย
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านลำหัก 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  รักษาพล
 
1. นางศศิธร  ฝอยทอง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงพริมา  แก้วไชเถร
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พรมสว่าง
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงนัชชา  จินดามัง
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บัวโชติ
 
1. นางรัชนี   พรหมเสนีย์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กหญิงนุศรา  แท่นแสง
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กหญิงลลิตา  สวนประพัฒน์
 
1. นางเสาวลี  มานะพงศ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ซ้ายเกลี้ยง
 
1. นางอารีรัตน์  ขาวเกื้อ
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดทายิการาม 1. เด็กชายพัจน์สิษฎ์  ณ นคร
 
1. นางสมจิต  คงขำ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านลากชาย 1. เด็กชายสุรยุทธ์  เกื้อแก้ว
 
1. นายวิชาญ   เอกกุล
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   เพชรส่งศรี
 
1. นางสุจินตนา    สุวรรณรัตน์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กหญิงกัญพัฒน์สร  ลัพกิตโร
 
1. นางไพฑูรย์  คงทน
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายอติเทพ  สุขชู
 
1. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอายเลา 1. นายณัฐกิตต์  เทพพานิช
 
1. นางวริษา  ชนะสงคราม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เอียดคง
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายพงศกร  เพ็ชรคง
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  ห้องคลิ้ง
 
1. นางปาริชาติ  หนูทับ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายบูรพา  กาญจนานนท์
 
1. นางสาวสายสมร  ศรีเจริญ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  พันศรีนวน
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายอนิรุธ  หมุดทอง
 
1. นางส่อฝิหย๊ะ  พิทักษ์คุมพล
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สมคเน
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชุมหนู
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ   บุญสำราญ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงลักษิกา  ปานจีน
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงชนิดา  กรอบแก้ว
 
1. นางกัลยาภรณ์  วงศ์สมุทร
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ช่วย
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงนิติมา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางนวอร  เมียนแก้ว
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บัวมี
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  นนท์ทอง
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูช่วย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชุมจินดา
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านควนรุย 1. นางสาวลลิตา   ไชยเภท
 
1. นางวันวิสาข์  ยอดวารี
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กหญิงฐาปณี  สงวนถ้อย
 
1. นางสาวนุชนาถ  สุขบาล
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงดวงธิดา  หนูพริบตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไทรทองคำ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. นางสาวอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปลอดกรรม
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. นางสาวอาภัสรา  ชัยโชติ
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงรวิภา  จันทร์ดำ
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินศรีทองสงค์
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงชนากานต์   ปราณสุข
 
1. นางสาวสุจิรา   ขาวเรือง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กหญิงพัชรากรณ์  กัญจนกาญจน์
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดควนยาว 1. เด็กชายชนาธิป  เดิมนุ่น
 
1. นางไมตรี   คงเกื้อ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1. เด็กหญิงโสภิตา  เรืองศิริ
 
1. นางละออ  กฤตสัมพันธ์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  ศรีแฉล้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ฉิมประดิษฐ
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์วันเพ็ชร
 
1. นางสุนิษา  เพชรัตน์กูล
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงรริญญา  ชัยวาที
 
1. นางสมศรี  หนูตะพง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายพงศกร  แทนโป
 
1. นางจรรยา   พงศาปาน
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์ชาตรี
 
1. นางอารีรัตน์  ช่วยนุ่ม
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูช่อ
 
1. นางสาวผ่องศรี  พงษ์พินิจศักดิ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อินทร์ศวร
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดอิมอญ 1. เด็กหญิงทิตยา  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางอมรรัตน์  พูลจันทร์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีอักษร
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีอักษร
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เดชศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงญาณิน  ชนะรงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เพ็งจันทร์
 
1. นางบุษราภรณ์  บุญเอียด
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1. เด็กหญิงธัญสิริ  คงเย็น
 
1. นางวนา  พานชาตรี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1. เด็กหญิงเนริสา  ชูช่วย
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  ช่างชนะ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กหญิงอัสรียา  แผ้วปาน
 
1. นายธิภากร  วั่นเส้ง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานเมือง
 
1. นางอรทัย  รามดิษฐ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแชง 1. เด็กหญิงชุตารีย์   กองม่วง
 
1. นายสุภรณ์   รอดเกลี้ยง
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงณัฎฐามาศ  จีนศรีคง
 
1. นางชูศรี  ลิ้มวงศ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายพงค์นุสรณ์  หนักเกิด
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรตะวัน  หวันหนิ
 
1. นางสุดารัตน์  ชลธาร
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กหญิงจิรชยา  วาตะ
 
1. นางณภัสกร  ญวนทอง
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงภาสิณี  พุ่มชัย
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มะเส็ง
 
1. นางอาภรณ์  เรืองนาค
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงภูริดา  เรืองวุฒิ
 
1. นางสุพิริยา  ชูเกลี้ยง
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านลำหัก 1. เด็กหญิงคริมา  หลีน้อย
 
1. นางศศิธร  ฝอยทอง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงกนกพร  แทรกสุข
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มะลิเผือก
 
1. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ไชยทอง
 
1. นางเยาวภา  สุขมงคล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กชายอัมรินทร์  ขนานขาว
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จิตธรรมรูณ
 
1. นางสมศรี  ประมุข
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองอนันต์
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่เฮง
 
1. นางสาวจันทิมา  พยัคฆ์รังสี
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านท่าขนาน 1. เด็กหญิงพินิยา  รักหอม
 
1. นางฐิตานันท์  ทองอุ่น
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงกัลญา  บุญประสิทธิ์
 
1. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูบุญคง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดดอนรักษา 1. เด็กชายศรัญญู  ชูสุข
 
1. นางกุลญดา  วรกิจภูวงษ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดปิยาราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คงนก
 
1. นายสมยศ  สุกระมณี
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พลายด้วง
 
1. นางสาวกัญจณ์ณัฏฐ์  คงเปีย
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงภัทราวดี  รอดรัตน์
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
 
1. นางจีรวรรณ์  เดชเดชะ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงกิติยา  จุติภพ
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงวริศรา  เซ่งเส้ง
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบังอร  จำแบบ
 
1. นางจรัญญา  ธงธวัช
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายรณชัช  ทิพย์แก้ว
 
1. นางเพ็ญจิตร  ชูเนตร
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงอารียา  มณีล่ำ
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงมูนา  เพอสะและ
 
1. นางสุดารัตน์  ชลธาร
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  สายหมุน
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวกัลย์สุดา  ไชยคงทอง
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงรัญชนา  นรสิทธิ์
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กหญิงฐิติยา  ร้องหาญแก้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชุมจินดา
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวศิริขวัญ   จุลเรือง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบริรักษ์
 
1. นางจารุณี  ศรีสุวรรณ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  เหลือสม
 
1. นางศิริ  วงษ์บุญ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายนคร  มณีศร
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงฌิลลิกา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางกัลยาภรณ์  วงศ์สมุทร
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ชอบทำกิจ
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มิตรเอียด
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อักษรทิพย์
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงเกริดา  นวลเกิด
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาววิไลพร  ฝอยทอง
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองโต
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพิ่มพูน
 
1. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงชนัดดา  คลังแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงธนารัตน์  เพ็งสุวรรณ
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายราเชนทร์  กันยะติ
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูแก้ว
 
1. นางณัฐกานต์  มุขมณเฑียร
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กชายอภิชาติ  คุระศรี
 
1. นางนวอร  เมียนแก้ว
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สืบคง
 
1. นางสาวไอลดา  คงพระบาท
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีนวลชาติ
 
1. นางสาวสนาน  ชูสิน
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  คงสุด
 
1. นางภานิดา  ทองนอก
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายเพชรชรัส  รัตนวรรณี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรจุฑา
 
1. นางถนอม  รัตนมณี
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงสิวารักษ์  ทางธรรม
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจีระนุช  ปันผล
 
1. นางสาวปานนุช  ศรีสมทรง
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายวุฒิพงค์  หวังปาน
 
1. นางวรรณดี  พิทักษ์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1. เด็กชายสถิตคุณ  ศรีทอง
 
1. นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองประทับ
 
1. นางสำราญวดี  นุราภักดิ์
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงอรพินท์  คล้ายจินดา
 
1. นายอุทัย  เพชรอนันต์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวพันธ์
 
1. นางอารีรัตน์  อุบล
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แคนศรี
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ละออเอี่ยม
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงเจริญตา  หาญปาน
 
1. นางสุดารัตน์  ไตรสุวรรณ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านควนชิง 1. เด็กหญิงรัตนวดี  หนูแก้ว
 
1. นางสาวปรีดา  คงแก้ว
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จีนด้วง
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ง่วนกิมเส็ง
 
1. นางสาวจักขุมา  ดวงคงทอง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงเมษิณีย์  ดุกสุกแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงนูรัยณา  นิยมเดชา
 
1. นายก่อเดช  มุสลิมีน
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางอารีรัตน์  ขาวเกื้อ
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยวัง
 
1. นางวชิราภรณ์  มุสิกวงศ์
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สังเกต
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านชายทะเล 1. เด็กหญิงวิภาดา  สำอางกาย
 
1. นางสาวเจือจันทร์  พูลสวัสดิ์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดทาบทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมทอง
 
1. นางสาวมยุรี  แก้วศรี
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงอัญชนิกานต์  ดีทองอ่อน
 
1. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รอดรัตน์
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปรนปรือ
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาพร  ขุนหมุด
 
1. นางส่อฝิหย๊ะ  พิทักษ์คุมพล
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงอรอุมา  โยมา
 
1. นางนวอร  เมียนแก้ว
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปิโย
 
1. นางสาวมณี  วงศ์จันทร์
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงนาจนรี  พิเคราะห์
 
1. นางจารุณี  ศรีสุวรรณ
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชัยรัฐ
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรจงเกื้อ
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สีมาเพชร
 
1. นายแทนไท  ขาวทอง
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำคง
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านควนรุย 1. เด็กหญิงไรหนาบ   พินิจชัน
 
1. นางวันวิสาข์  ยอดวารี
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. นางสาวยุวเรศ  จงไกรจักร
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงวรินทร  เพชรมาก
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงพีรกานต์  สังข์ทอง
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 1. เด็กชายเทวสิริ  ไชยธานี
 
1. นางพิจิตตรา  สุวรรณโณ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงฐิติภัคค์  จันทร์เกื้อ
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทา
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์ยุทธิ์
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  แก้ววิจิตร
 
1. นางอารีรัตน์  ช่วยนุ่ม
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายอธิภัทร  ข้องจิตต์
 
1. นางบุญญา  สังข์ทอง
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คงแก้ว
 
1. นางวิไล  ดิษฐรักษ์
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงพรนภา  วงศ์รอด
 
1. นางศิวพร  เต็มสงสัย
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขศรีเมือง
 
1. นางสมศรี  หนูตะพง
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจงาม
 
1. นางรัตนา  กลับดี
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านควนชิง 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญคงดำ
 
1. นางสาวปิยาอร  ืทองนุ่น
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กหญิงศิริโฉม  นาคทอง
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดโคกคราม 1. เด็กหญิงวาสิดา   แซ่ลิ่ม
 
1. นางสะไบทิพย์   คงเมือง
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ดัชกรณ์
 
1. นางสุมาลี  ใจซื่อดี
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางอาภรณ์  คงผอม
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤกษ์อุไร
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงรัชดา  มีดอกดวง
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทัศนลีลพร
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ช่วยวัง
 
1. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 21 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงปนิสา  เครือมา
 
1. นางบุญเสริม  แคล้วคลาด
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 21 โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  บุญอินทร์
 
1. นายไซหนาบ  หัตถประดิษฐ์
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 23 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงนันท์นภัท  โรมรัญ
 
1. นางสุขนิษ  อนุพัฒน์
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงรอสมี  สุขเกษม
 
1. นางเสาวภา  โสภณรัตน์
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์ทอง
 
1. นายเอกวัส  มากสุข
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กหญิงพัดชา  รอดเนียว
 
1. นางบุญพา  รักดี
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดรามแก้ว 1. เด็กหญิงปาริชาติ   โพชนุกูล
 
1. นางกมลวรรณ   ภาระกิจ
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเพชร
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายธนทรรศน์  ทศกฎไพรี
 
1. นางนันทา  ทองศรี
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  เนาวคุณ
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทองพูน
 
1. นางวนิดา  ยังช่วย
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงอัชรา  คงมณี
 
1. นางสาวนัดดา  สมัยสงค์
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณคีรี
 
1. นางสุพรรณี  จันทร์พุ่ม
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงอธิติญา  นุ่นนุ้ย
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงเยาวนาฎ  จันนะ
 
1. นางสุภาวินี  ชุมแสง
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ถนอมนวล
 
1. นางเพ็ญศรี  รักษา
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เครือคง
 
1. นางวันฤดี  ลำโป
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดรามแก้ว 1. เด็กหญิงสุภิชญา   คงเขียว
 
1. นางละเอียด  หนูช่วย
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพรฤดี  เก้ารัตน์
 
1. นางวรรณนิสา  สุนทรชีระวิทย์
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  มากนวล
 
1. นางยุวดี  คงจร
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 1. เด็กหญิงกิรณา    พันธ์มุสิก
 
1. นางสุจินตนา   สุวรรณรัตน์
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีพา
 
1. นางนงเยาว์  คงเชียร
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1. เด็กหญิงเอกระวี  ทองปานดี
 
1. นางขวัญตา  อนุรักษ์
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิขาบ
 
1. นางสุนีย์  มณีวงศ์
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีเจริญ
 
1. นางสิริวิภา  กุลฑล
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กชายลัทธพล  ศุภวรรณวิมล
 
1. นางสำราญ  มีเสน
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงลักษิกา  พรหมเพรา
 
1. นางวรรณดี  พิทักษ์
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ยียมเจริญ
 
1. นางกาญจนา  หนูยิ้มซ้าย
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  หนูมา
 
1. นางนันทวรรณ  ทองมล
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกมัยธร   แม่นวิวัฒนกุล
 
1. นางอารีรัตน์  อุบล
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงชนิสรณ์  เฮียงหล้า
 
1. นางแจ่มศรี  วงศ์สัมพันธ์
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  หนูรุ่น
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงภัทรดา  นุ่นบุญคง
 
1. นางณัฐกานต์  มุขมณเฑียร
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายศรายุทธ  พัฒนา
 
1. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 4 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวกัลยารัตน์  หนูชู
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เลขาพันธ์
 
1. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงวิภาวี  จันทบุรี
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำประไพ
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กหญิงนริศรา  เซ่งเข็ม
 
1. นางสาวปนิดา  สุวรรณโณ
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มาลีเลิศ
 
1. นายแทนไท  ขาวทอง
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวมุกดา   แป้นดวง
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงเกริดา  นวลเกิด
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สายหมุน
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงจิตตานัน  บัวทอง
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงทักษอร  พานะหิงษ์
2. เด็กหญิงพัสตรภรณ์  ย้อยยางทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ศักดิเศรษฐ์
 
1. นางอำนวย  มณี
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
269 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงจิตรปะวี   ทศพร้อม
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปราณสุข
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นางสาวสุจิรา  ขาวเรือง
2. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวพันธ์
2. เด็กชายบุณยกร  ภารเพ็ง
3. เด็กหญิงอัจจนา  นาคงาม
 
1. นางเสาวภา  โสภณรัตน์
2. นางสาวประไพจิตต์  รัตนบุรี
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  กอบโกย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เร่งรัด
3. เด็กหญิงสิริมา  มีสุข
 
1. นางมาลี  ขาวอ่อน
2. นางอุส่าห์  เมืองด้วง
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ดัชกรณ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชูฤทธิ์
 
1. นางสุมาลี  ใจซื่อดี
2. นางกรุณา  สวนนุช
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กชายณัฐกรณ์  พุ่มจีน
2. เด็กหญิงนันทิยา  บัวโต
3. เด็กหญิงภัทรศยา  บุญเขียว
 
1. นายไพโรจน์  คงเกิด
2. นางปราณี  วิริยพงศ์
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เรืองชรักษ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางทิพวรรณ  ชนะสงคราม
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดควนยาว 1. เด็กหญิงกชกร  ชูชื่น
2. เด็กชายชนาธิป  เดิมนุ่น
3. เด็กชายภานุเดช  จันซิว
 
1. นางณียมาศ  คงเทพ
2. นางสาวภาวดี  สุขสวัสดิ์
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยเดช
2. เด็กหญิงรัติกาญจน์  หมาดหง๊ะ
3. เด็กหญิงวรรณิการ์  รักหอม
 
1. นางสุนิษา  เพชรัตน์กูล
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงนภัทสร  สังข์จันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จักรัส
3. เด็กหญิงแรมจันทร์  เรืองศรี
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหอยราก 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  พันธ์ชู
2. เด็กชายทิวัตถ์  ไมตรีจิตต์
3. เด็กหญิงพรธิรา  เขียวย้อย
 
1. นางพรรณธินี   ตันศิริพัฒนกุล
2. นางศิวรี  ชายสุทธิ์
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่วยปรางค์
2. เด็กหญิงพอพัฒน์  รัตนพันธ์
3. เด็กชายอชิระ  บุญศิริ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พลอยเพชร
2. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์เวด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เลาหะสราญ
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  ซื่อพูลทรัพย์
 
1. นางบำเพ็ญ  เกตุชาติ
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงนัสริน  หมาดหวันเสน
2. เด็กหญิงอัญญานี  ล๊ะอาหลี
3. เด็กชายเอกรินทร์  บัวสมัด
 
1. นางอุษณี  ลิ่มกุล
2. นางเอมอร  พืชมงคล
 
282 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงกชพร  อุตตะระนาค
2. เด็กหญิงจิระญา  ป้องกัน
3. เด็กชายวัศพล  สิงโหพล
 
1. นางบุษราภรณ์  บุญเอียด
2. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
283 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงซันวานี  สุระพง
2. เด็กหญิงธัญชนก  รักหนู
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมูมาท
 
1. นางสุดารัตน์  เพชรสีหมื่น
2. นางสุภาพร  ภู่โชติ
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงจีระไน  ทองนอก
2. เด็กชายภูวนาถ  ไหมเสน
3. เด็กหญิงสโรชา  กองแก้ว
 
1. นางสุนันท์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนวัดโคกสูง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงนรวรา  พลายด้วง
3. เด็กชายปวริศ  สุวรรณมณี
 
1. นายโสภณ  มาศเมฆ
2. นางสาวเกศิณี  เก้าซ้วน
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดขวัญ
2. เด็กหญิงปวริศา  ชะลิวัลย์
3. เด็กหญิงอธิชา  คงมี
 
1. นายวานิตย์  มณีวงศ์
2. นางสุนีย์  มณีวงศ์
 
287 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงนภัชรนันทน์  นำโรจนนันทน์
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดุกสุกแก้ว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูแก้ว
 
1. นางพรศรี  สุขแก้ว
2. นางสาววลีรัตน์  สกุณา
 
288 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐศิวณี  หงษ์มณี
2. เด็กชายภูมิทัศน์  ทองบุญชู
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางปานจันท์  คงแก้ว
2. นางอำนวย  มณี
 
289 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดควนป้อม 1. เด็กชายธนกร   อุปสัย
2. เด็กหญิงนัทกาล  นพรัตน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วนก
 
1. นางณียมาศ  คงเทพ
2. นางจินตนา  เศรษฐกุล
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กชายราเชนทร์  พฤกษารัตน์
2. เด็กชายอนิรุจ  มุสลิมีน
3. เด็กหญิงเมลดา  นิยมเดชา
 
1. นายก่อเดช  มุสลิมีน
2. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ชัยพลบาล
2. เด็กหญิงตุลยา  มูสิกะ
3. เด็กหญิงภิญญาวดี  ชูเมคา
 
1. นางอำภา  กลสามัญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สังขานุ
 
292 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสังขจร
2. เด็กหญิงธิดานัฐ  จันทรวงศ์
3. เด็กหญิงนาเดียร์  ดาขรี
 
1. นายไพโรจน์  คงเกิด
2. นางถาวร   แดงเอียด
 
293 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  พงศาปาน
2. เด็กหญิงนันทิชา  จันทรชิต
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองรอด
 
1. นางวรรณดี  พิทักษ์
2. นางจรรยา   พงศาปาน
 
294 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 9 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญส่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  เวชพิทักษ์
3. เด็กชายพงค์เพชร  อักษรพิบูลย์
 
1. นางจรรยา  เกิดคง
2. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงประกายดาว  ช่วยแท่น
2. เด็กหญิงพรรณิภา  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา  เพ็งหนู
 
1. นางสาววริษฐา  เมฆตรง
2. นายพิเชษฐ์  แสงกระจ่าง
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทิพย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จุลเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสิริพร  อ่อนทอง
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
297 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แรกรุ่น
2. เด็กหญิงสุตราภัทร  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสมใจ  เพ็ชรพลพันธ์
2. นางจิรา  รัตนวงศ์
 
298 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงรสวารินทร์  ทองขาว
 
1. นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว
2. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ชูแสงศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยชนะ
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
2. นายสมเพียร  ศิลปวาที
 
300 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเพชร
2. เด็กหญิงวริศรา  เถื่อนเหมือน
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  คุณวงศ์
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงกฤติมุข  ใจหนัก
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คงใส
3. เด็กหญิงธนิสร  พรหมทอง
 
1. นางวาสนา  ด้วงยาง
 
302 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 1. เด็กชายจักตุพล  คงเขียว
2. เด็กหญิงจิระประภา  มาเพ็ง
3. เด็กชายสันติ  ขุนทอง
 
1. นางวาสนา  ไตรรัตน์สรณกุล
2. นางกุหลาบ  ภักดีใหม่
 
303 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 38.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงธุมวดี  เรืองโรจน์
2. เด็กชายรชฏ  ชูสุข
3. เด็กหญิงสุชาดา  คงสุข
 
1. นายอุทัย  เพชรอนันต์
2. นางยินดี  ณ นคร
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกสูง    
305 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  รอดเกิด
2. นายพศุตม์  เผ่าพันธ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิสุวรรณ
 
1. นางพัชรี  สังคหะ
2. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
 
306 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายณัฐกร  เดชเปีย
2. เด็กหญิงพิลาสินี  ดำแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์มาก
 
1. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงผกามาส  อักษรถึง
2. เด็กชายราเชนทร์  กันยะติ
3. เด็กชายศักด์สิทธิ์  หนูจันทร์
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
2. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริพิชญ์ตระกูล
2. นางสาวสายสุดา  มะลิชู
3. นางสาวอัสมา  ชูกลิ่น
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
309 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ทองน้ำแก้ว
2. เด็กหญิงวรินทร  เพชรมาก
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ลุนชิตร
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
310 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ไสยเกตุ
2. เด็กชายศุภชัย  ทวีชัย
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ศักดิ์พรหม
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
2. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
311 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรมาก
2. เด็กชายศรายุทธ  พัฒนา
3. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางทิพย์วิมล  ขุนแผ้ว
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงดารุณี  จำรัสฉาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชี่ยวเจริญ
3. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
313 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเขาพระทอง 1. นางสาวพิณญาณี  ไชยชำนาญ
2. นางสาวสุริวรรณี  วชิรจันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงอลิสดา  ไข่ขาว
 
1. นางศิริ  วงษ์บุญ
2. นางสุภา  รัตนมณี
 
314 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิบูลย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกอง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคา
 
1. นางโสพิศ  รอดจันทร์
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. นางสาวฉันติกานต์  บุญจันทร์
2. เด็กชายวรวิทย์  ทองมาก
3. นางสาวโสวรี  เพ็ชรล้าน
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเสน
2. เด็กหญิงประภาพร  ชูฮวด
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
2. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
317 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงสุวภัทร  อุ่นสุข
 
1. นางพรศรี   สุขแก้ว
2. นางสาววลีรัตน์  สกุณา
 
318 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงจุฑมาศ  สงพัฒน์แก้ว
2. เด็กชายศุภกิณห์  รอดหยู่
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กชายเจษฎากร  สงโสม
2. เด็กชายเมษา  คงชุม
 
1. นางจันทิรา   หนูทอง
2. นางสาวสุพรรณี  แสงพันธ์
 
320 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านควนรุย 1. เด็กหญิงนุรมาลา   ดาราไก่
2. เด็กหญิงวาริษา   มัทมูมาท
 
1. นางวรุณรัตน์   โมกขจันทร์
2. นางวันวิสาข์  ยอดวารี
 
321 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  รอดรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ชูแสงศรี
 
1. นายสุทัศน์  ดำศรี
2. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
322 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงจิราพร  มิตรปล้อง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเกตุ
 
1. นางอมรรัตน์  ศรีอักษร
 
323 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  รักช้าง
2. เด็กหญิงอังคณา  คงสง
 
1. นางสุวรรณา  โชติทอง
2. นางสาวอุทุมพร  ทองเทพ
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หนูโสด
2. เด็กชายธนกร  พูลเอียด
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
325 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชนกภรณ์  สมแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  ภิรมแก้ว
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
326 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงชลลดา  ประยูรเสริฐ
2. เด็กหญิงไอยรัณ  โนนตาเถร
 
1. นางสุพิริยา  ชูเกลี้ยง
 
327 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กชายรัฐภูมิ  นราพงศ์
2. เด็กหญิงอัมพิกา  เจริญผล
 
1. นางกัลยา  ศรีรอด
2. นางขวัญเรือน  หนูเรือง
 
328 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงปภาศิริ   นวมเจริญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณา   หนูปุ้ย
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางปนัดดา  อินทรรักษ์
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคอพรุ 1. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
2. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางเจนจิรา  เอียดทองใส
 
330 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงนัชชา  จินดามัง
2. เด็กชายสรศักดิ์  วันทะไชย
 
1. นางวรรณีพร  ซ้ายคล้าย
 
331 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงนริศา  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงวรัญญา   มูณีย์
 
1. นางรุจิรา   ชูเจริญวงศ์
2. นายเกษม  โกศัยพัฒน์
 
332 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  แสงวิมาน
 
1. นางเสาวลี  มานะพงศ์
2. นายสมศักดิ์  มัสแหละ
 
333 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์คง
2. เด็กหญิงอริสรา  แสงดี
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
2. นางสมร  สว่างจันทร์
 
334 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สวัสดีรักษา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปานโบว์
 
1. นางวรรณนิสา  สุนทรชีระวิทย์
2. นางปรีดา  โรจนอธิกุล
 
335 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีอภัย
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  มิ่งวรรณ
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีไสยเพชร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พัฒนภักดี
 
1. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
2. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดธาราวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วใส
2. เด็กหญิงสุธิดา  ชอบธรรม
 
1. นางรัตนา  คงดี
2. นางอมรทิพย์  นามเสน
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แปะก๋งเส้ง
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
2. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คงนวล
2. เด็กหญิงเขมรินทร์  เงินแก้ว
 
1. นางอำภา  กลสามัญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  สังขานุ
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. นางสาวขวัญฤฎี  มณีรัตน์
2. นางสาวฐิตารีย์  แก้วขาว
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  สุวรรณเวช
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะดุหมัน
2. เด็กหญิงอาลีน่า  หัสเล็ม
 
1. นางส่อฝิหย๊ะ  พิทักษ์คุมพล
2. นางสุดารัตน์  ชลธาร
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  อุปการแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณนิสา  ขุนวิชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ไทรทองคำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสุวรรณ
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงพิยะดา  เกตุแดง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วรินทรเวช
 
1. นางชวนพิศ  รัตนพงค์
2. นางเทียบพรัตน์  ชาติโย
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  เพ็ชรคง
2. เด็กหญิงสุนิตา  แก่นแก้ว
 
1. นายเอกชัย  เมืองแก้ว
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สินทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวมี
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวณัฐธิต  ชูเงิน
2. เด็กหญิงแพรไพพร  ขุนทองจันทร์
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขนุช
2. เด็กหญิงโสรญา  แก้วไชเถร
 
1. นางสุภา  รักจันทร์
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   สายน้อย
2. เด็กหญิงทิชานันท์  บุญวงค์
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
2. นางรุจี  เดชเชียร
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงณัฏฐิรา  ถาวรสัง
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทนุพัฒน์
 
1. นางชินาธิป  เมฆนิติ
 
350 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กหญิงปิย์วรา  สงคราม
2. เด็กหญิงภิมนมาส  คงโอ
 
1. นางศิริ  วงษ์บุญ
2. นางสุภา  รัตนมณี
 
351 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงญลามิญญ์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปัญจะสุวรรณ์
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์วิชญ์  อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวทิราพร  สุขศรีเมือง
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กชายศุภพลัฏฐ์  ประดิษฐ์อภัย
 
1. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายกลวัชร  ไพแก้ว
 
1. นางสาวบุณยนุช  ชูเกลี้ยง
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงวรัทยา  ปะหวัง
 
1. นายอภิรักษ์  ธรรมเสน่ห์
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัตนาสีมรกต
 
1. นายเอนก  โรจนฐิติกุล
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดท่าเสริม 1. เด็กหญิงฐิติภา  อ่อนเกตุพล
 
1. นายสมบูรณ์  ชาตรี
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายณภัทร  มะสัน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ่มชา
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพล  มีเสน
 
1. นางละม้าย  ปานแก้ว
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายปรินทร  สังข์น้อย
 
1. นางนงเยาว์  เรืองนาค
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคอพรุ 1. เด็กชายอนุภัทร  รัชสีห์
 
1. นางสาวปรีชดา  จันทมุณี
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองถวิล
 
1. นางราตรี  มั่นคง
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงชฏาพร  ศิริชุม
 
1. นางสุพัตรา  เอียดคง
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีหรัญ
 
1. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านควนมุด 1. เด็กชายพลวัต  สนิท
 
1. นางพิไล  สุดเอียด
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 13 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองขาว
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
 
1. นางสาวพิมพา  สาระรักษ์
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1. เด็กชายธนภัทร  คงจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  ไชยานุพงศ์
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กชายธนวิทย์  สุขกรง
 
1. นายคันธารัตน์  แซ่ตั้น
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 1. เด็กหญิงกชมน  ขวัญคีรี
 
1. นางสาววาสนา  นุ่นสุวรรณ
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายนิธิ  จันทร์เกิด
 
1. นางสาวเรณู  ตรีตรง
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กชายอรรถพล  คงเหลือ
 
1. นางสุรีรัตน์  บุญเพชร
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายอินทศักดิ์  ช่างเกตุ
 
1. นายเฉลิม  ศรีสุขใส
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 1. เด็กชายศิรเมท  บุญทองขาว
 
1. นางสอิ้ง  สันประภา
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ชูดวง
 
1. นางนันทา  ทองขาว
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานแก้ว
 
1. นางมาลี  อนุกูล
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายนเรนทร  เพชรรักษ์คำด้วง
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดดอนรักษา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  มีแก้ว
 
1. นางทิพย์อุมา  หนุนคง
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงปุณณภา  แสงจันทร์
 
1. นางสุวดา  คำสด
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 1. เด็กหญิงยวิษฐา  เมฆสุข
 
1. นางอรอนงค์   นุ่มคง
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1. เด็กหญิงณัฏธ์นารี  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายวณิช  กฤตสัมพันธ์
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 1. เด็กชายภาคิไนย  ช่อผูก
 
1. นางสาวภัทรสร  รัตนบันดาล
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงกรรณ์นิกา  คงกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงณิชกานต์   กรุณกิจ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   คงนุ่น
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กชายวัชรินทร์  คงเซ็น
 
1. นางสาวปุณญาพร  เพชร์น่วม
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 1. เด็กหญิงเกวลี  ขวัญคีรี
 
1. นายมานิตย์  คงจ้อย
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 1. เด็กชายจักรภัทร  แก้วกับเพชร
 
1. นายสมชาย  ผลจรุง
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บุญเพชร
 
1. นางอารี  เกตุแก้ว
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านวังใส 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทนา
 
1. นางสมพร  ชุมพงศ์
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พังทอง
 
1. นางณัฐพร  ศิริธรรม
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็งเพ็ชร์
 
1. นางสาวศรัณยา  เพ็งจันทร์
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงสุรีวรรณ  เพ็งหนู
 
1. นางอนุกูล  จันทร์ปาน
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงอุมาพร  นาคแก้ว
 
1. นางสาคร  เกษโร
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ประดิษฐ์อภัย
 
1. นายวิชาญ  ศรีเพชร
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา   เทพแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงอภัสรา  พงษ์เกื้อ
 
1. นางสาวอภิรดี  อ่อนเกตุพล
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พูนทองคำ
 
1. นางขวัญเรือน  หนูเรือง
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาขล
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านท่าขนาน 1. เด็กหญิงพินิยา  รักหอม
 
1. นางฐิตานันท์  ทองอุ่น
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบางยิ่ว 1. เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ทอง
 
1. นายพิเชษฐ  บรรจงช่วย
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ชูแสง
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ็งจันทร์
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงกฤษฎารัตน์  สุขถนอม
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายภัทรดนัย  ศิริสมบัติ
 
1. นางสาวเรณู  ตรีตรง
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงสุภัสรา  คงแก้ว
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสุนทราภิบาล 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  เพชรสาคร
 
1. นายจำนงค์  ทองพรหม
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กหญิงจิรชยา  วาตะ
 
1. นางอรอุมา  บุญศรี
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงสรารัตน์   บุญทับ
 
1. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายอิทธิชัย  กระจายศรี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์เจริญ
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานถนอม
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวปนัดดา  เจริญสุข
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. นางสาวกัลยวรรธน์  พรมกลั้ง
 
1. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายศิริมงคล  เพชรคง
 
1. นายวิกิจ   ปักษี
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ใหม่คงแก้ว
 
1. นางสาวเดือนดารา  ศรีอนุรักษ์
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. นายวีระยุทธิ์  ทองพูน
 
1. นางสาวสุนิสา  จิตติศักดิ์
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  บินล่าเต๊ะ
 
1. นางกีหยัส  สายวารี
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองปานดี
 
1. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดำ
 
1. นายสุชาติ  นิ่มเรือง
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนางหลง 1. นายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นายปัญญา  อนุวัฒน์
 
422 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
2. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
3. เด็กชายอภินันท์  พัดทวี
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจิราพร  แสงจันทร์
 
423 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ปาตังคะโร
2. เด็กชายภูนริช  เดชแก้ว
3. เด็กชายภูสิทธิ  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวคณิตศา  ศรีสุขใส
 
424 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายกวินภพ  หนูนันท์
2. เด็กชายขุมทรัพย์  แขวงบุรี
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายสุภาพ   ใหม่พุ่ม
2. นายมณี  หอยเอียด
 
425 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 1. เด็กชายอามีน  ชลธาร
2. เด็กชายเกริกพงศ์   ชุมทอง
3. เด็กชายเดชพล  ยอดโรจน์
 
1. นายสมชาย  ผลจรุง
2. นางสำราญ  คงบุญแก้ว
 
426 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงชนจันทร์  หวังดำ
2. เด็กหญิงพลอยไพร  มูสิกะ
3. เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  พรหมนุ้ย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นายบดินทร์  เกตุกัณหา
 
427 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กชายชุติวัติ  หนูรุ่น
2. เด็กหญิงณัฐฐิตา  ชีช้าง
3. เด็กชายเมษา  ทองเกียรติ
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสาวภิญญดา  จันทร์สุด
 
428 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากเหมือง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์เทพ
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขุนชุม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  มาลีทอง
 
1. นางสาวอัฐกรณ์  เจริญลาภ
2. นางหทัยกาญจน์  จิตรมุ่ง
 
429 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โวหาร
2. เด็กชายณัฐธี  แกล้ววาที
3. เด็กหญิงฟารีด๊ะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวภัคภร  สังข์สิงห์
2. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
430 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กหญิงขวัญพร  สังสง
2. เด็กหญิงธัญญาดา  เพ็ชรไฝ
3. เด็กชายเอกรินทร์  เจ้ยเปี้ยว
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
2. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
 
431 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงปทิตตา  อุดมดี
2. เด็กหญิงปวีณา  ชูช่วย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนพงค์
 
1. นางจิราพร  ทองยอด
2. นางกัลญา  สุขทับ
 
432 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  ตำปาน
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  นาครอด
3. เด็กหญิงวิรากานต์  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสราลี  แก้วพิจิตร
2. นางอมรรัตน์  ณรงค์รักค์
 
433 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สุมงคล
2. เด็กชายสิรภพ  สงณรงค์
3. เด็กหญิงอรัญญา   ย่องนุ่น
 
1. นางเสาวณี  ไกรแก้ว
2. นางสาวโสภารัตน์  แทนสุข
 
434 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กชายชลชาติ  สิงหาด
2. เด็กชายณัฐวีร์  รักธรรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ละออ
 
1. นางสาววัลลภา  แขกพงษ์
2. นางบุษบา  เมืองชู
 
435 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งสังข์
2. เด็กหญิงศศินาฎ  ขรัวทองเขียว
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จันทร์มา
 
1. นางอรวรรณ  กรดแก้ว
2. นางสาวดุษฎี  ไตรสุวรรณ
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนวัต  ช่วยคง
2. เด็กหญิงอาคิรา  ล่องลอย
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นางดุษฎี  ถาวร
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายนนทนพงศ์  กู้เมือง
2. เด็กชายเข็มชัย  รัญเพ็ชร
 
1. นางอรวรรณ  กรดแก้ว
2. นางสาวดุษฎี  ไตรสุวรรณ
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายศุภเสกข์  แก้วคงจันทร์
2. เด็กชายสิทธิโชค  ทองขาว
 
1. นายสุนทร  โปณะทอง
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กหญิงปัณณธร  ทองสงฆ์
2. เด็กหญิงเพชรมณี  มณีเพ็ชร
 
1. นางสาวนัดดา  ทองดำ
2. นางสาวภัธวัน  สินฉิม
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุวรรณภักดี
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูคูขุด
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
2. นางสาวพัชรี  รอดเรืองฤทธิ์
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กชายกิตติกร  ดำสิงห์
2. เด็กชายอัครโยธิน  พลเกษตร
 
1. นางสาวประภัสสร  กุศลสุข
2. นางสาวอัญชิสา  จันทร
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จินโน
2. เด็กหญิงสุจิรา  ทองรักจันทร์
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
2. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนทองจันทร์
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญสิน
 
1. นางประไพพรรณ   ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายวรายุทธ  ทองคณารักษ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  แก้วมี
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายณัฐวัตร  เอียงกลับ
2. เด็กชายพงศกร  กลับศรี
 
1. นางประทีป  มีเอียด
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสี
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตระกูลวณิชชากร
 
1. นางสาวกันตพร  ปานมา
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงพรนิตา  ศรีทวี
 
1. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุขแก้ว
 
1. นางอรนุช  พรหมรัตน์
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ฉิมทับ
 
1. นายประสิทธิ์  ทองเพิ่ม
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ศิริสมบัติ
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  วังเคียน
 
1. นางพรรณี  จันทร์แดง
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กชายศิวกร  ลือชัย
 
1. นายอุษา  นาคกรด
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กหญิงนันทิยา  บัวโต
 
1. นางปราณี  วิริยพงศ์
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจุ้ย
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กชายนนท์  ณ นุวงค์
 
1. นางสุพัตรา  เอียดคง
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายวิชัยยุทธ  จันทร์บุญแก้ว
 
1. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 1. เด็กหญิงภัทรลภา  กุมภิโร
 
1. นางยุภาพร  จันทรานนท์
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กชายธิติพงษ์  หนูเกตุ
 
1. นางดาราพร  ย้อยยางทอง
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงพรธิดา  ส่งแสง
 
1. นางสาวสุจิรา  ขาวเรือง
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์มุณี
 
1. นางนิตยา  สุนทรเต็ม
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กชายราเชนทร์   สะหรี่
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   สังข์สิงห์
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กชายรวิพล  ยีแก้ว
 
1. นายอภิรักษ์  ธรรมเสน่ห์
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงปวีณา  สังสีเพชร
 
1. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กชายนราวุฒิ  พูลเสน
 
1. นายสุรชัย  คะนึง
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดดอนรักษา 1. เด็กชายปิยภัทร์  ภมรานนท์
 
1. นางทิพย์อุมา  หนุนคง
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จันทรวิโรจน์
 
1. นางจุรี  ทองศิริ
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พริมด้วง
 
1. นายอรุณ  มีนุ่น
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ดวงเพ็ชร
 
1. นายชัยวุฒิ  แสงนิล
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กหญิงภูริชญา  ภะตะมัน
 
1. นางรักชนก  สุกระมณี
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญรอด
 
1. นายนิรุส  สุวรรณจันทร์
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  เสือแสง
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรคงแก้ว
 
1. นางสาวอภิรดี  อ่อนเกตุพล
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงสหพรพิชญ์  ยังช่วย
 
1. นางชะอ้อน  หิ้นจิ้ว
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงคนธวัลย์  จันแก้ว
 
1. นางสิริวรรณ  ทัศโร
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงค์  แก้วเมือง
 
1. นายจรัญ  สามแก้ว
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาววิลาสินี  มาลยเวช
 
479 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วุฒิกรณ์
 
1. นายกรีฑา  สามพิมพ์
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กชายสรศักดิ์  คงสง
 
1. นางดาราพร  ย้อยยางทอง
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ซุ่นเซ่ง
 
1. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายสรยุทธ  ขอนแก้ว
 
1. นางสาคร  เกษโร
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายอติชาติ  แก้วทอนช้าง
 
1. นายพลศักดิ์  คลิ้งบัวทอง
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กชายสิทธินนท์   สุขนิตย์
 
1. นายคันธารัตน์  แซ่ตั้น
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดปากเหมือง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เสือฉ้วน
 
1. นางสาวอัฐกรณ์  เจริญลาภ
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 1. เด็กชายธรรมณัฐ  คงศรี
 
1. นายสมชาย  ผลจรุง
 
487 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูคูขุด
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนสุวรรณ
 
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยี่มี
 
1. นางพันธ์รัตน์  มีแสง
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ทองรักจันทร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  อุบล
 
490 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสวัสดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  สุวรรณรัตน์
 
491 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 1. เด็กหญิงสิปาง   หงษ์แก้ว
 
1. นางณัฐพร  ศิริธรรม
 
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวผกามาศ  ปลอดเขียว
 
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นาทอง
 
1. นางอารี  เกตุแก้ว
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กชายณฐกร  เพ็งตุก
 
1. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
495 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 24 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  ศรีอินทร์
 
1. นางสาวปภาวี  เต็มเปี่ยม
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายอัฐจริยะ  เลิศไพบูลย์
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดคันธมาลี 1. เด็กหญิงเมย์ลดา  เส่งย่อง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูศรี
 
498 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 1. เด็กหญิงวชิราพรรณ  ชูเสือหึง
 
1. นางศุภกัญญา  ปักษี
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงอลิษา  ขนานขาว
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางอินทิรา  มณีรัตน์
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลักษณะแมน
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
502 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงอรอุมา  ปลอดภัย
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
 
503 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
 
1. นางนัทธมน  จินดารักษ์
 
504 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. นางสาวเพชรฟ้า  บ่อแก้ว
 
1. นางสาวนันทธิญา   สรรเสริญ
 
505 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จันทรัตน์
 
1. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
506 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
507 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายยุโสบ  นิยมเดชา
 
1. นางกีหยัส  สายวารี
 
508 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กหญิงสุภาพร  หนูร่ม
 
1. นางสาวดาราวรรณ  วังขุนพรหม
 
509 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นายสรศักดิ์  เมืองราย
 
1. นางกาญจณา  ชูศรี
 
510 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงไหมแพร  สุขแดง
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
511 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขรัตน์
 
1. นางสุภาภรณ์  นิลวานิช
 
512 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายภัทรพล   ขลิกหิรัญ
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
513 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายกรณิศ  ตุ๊กสุวรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  แสงขำ
 
514 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิบูลย์
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
516 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายคฑาวุธ  สังข์มัน
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไชยเดช
 
517 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายกฤตณรงค์  ชูเสียงแจ้ว
 
1. นายวิกิจ   ปักษี
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดแก้ว
2. เด็กชายสิทธิรัฐ  ผดุงรัตน์
3. เด็กหญิงเพ็ญตระการ  ทองเสน
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จิตตรี
2. เด็กหญิงสิวารักษ์  ทางธรรม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ยาวิชัยพรรณ
 
1. นายทิพย์  สีตะพงษ์
2. นางสาวณัฐฐา  หนักเกิด
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขนาบนาก 1. เด็กหญิงพิมพ์ลรัตน์  ธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงอาณัชญา  กาญจนสง
3. เด็กชายเนติวุฒิ  ยืนยัน
 
1. นางสาวสมพร  ทองขาว
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุยหะชู
2. เด็กหญิงภัทวรรธน์  ตรีแก้ว
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองนุ่น
 
1. นางวรรณี  ทองน้ำแก้ว
2. นายคล่อง  กุศลสุข
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงทอฝัน  สุนทรากร
2. เด็กชายพงศกร  วิเศษ
3. เด็กชายพุฒินาท  ชูเรือง
 
1. นายประเสริฐ   ลิ่มณี
2. นางสาวดวงธิดา  รักษ์จุล
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กชายกฤติภูมิ  จันทร์สุขศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์   กาพย์เกิด
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คำทอง
 
1. นายสง่่า  สุคันธเมศ
2. นางพะเยาว์  สุคันธเมศ
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจิระนุช  ปันผล
2. เด็กชายวิชยุตม์  มีคำ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  มีเชื้อวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  ชุ่มนวล
2. นางวรรณี  เหมทานนท์
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช่วยวัง
2. เด็กหญิงลภัสวรรณ  คงไข่
3. เด็กชายอดิศร  ยังโยมร
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยเสนะ
2. นางสิริวรรณ  ทัศโร
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 1. เด็กหญิงกรชนก  จินดานุ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิพย์อักษร
3. เด็กชายราชันย์  มณีโชติ
 
1. นางจินตนา  รัตนะ
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านควนรุย 1. เด็กชายกิตติพงค์    เพชรพยาบาล
2. เด็กชายคฑาวุธ    วิรุณรัตน์
3. เด็กชายนาซาอีย์   เยี่ยงกุลเชาว์
 
1. นางธนัญญา   พลสังข์
2. นางสุกัญญา   มีบางไทร
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายศุภณัฐ  อินทองปาน
2. เด็กหญิงอัญฑิกา  พรมด้วง
3. เด็กหญิงโยสิตา  เนียมสุ้น
 
1. นางสุพรรณี  สนธิเมือง
2. นายสมหมาย  ทิพย์กองลาศ
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านชายทะเล 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  หมกทอง
2. เด็กหญิงรุจิษยา  นัยสว่าง
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทรัพย์นวล
 
1. นางสาววรรณนิศา  ทิพย์โยธา
2. นางมยุรี  ชูเสือหึง
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดแหลม 1. เด็กหญิงกมลเนตร  นุ่นรอด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสมณวัตร์
3. เด็กหญิงศิริญญา  รอดเมือง
 
1. นางอุไรภรณ์  ชนะผล
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  เพ็ชร์พลอย
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  กุลรัศมิ์ชลากร
2. เด็กชายสุชาครีย์  สวัสดิพันธ์
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  แซมโพธิ์
 
1. นางวรรณา  วงศ์สุริยามาศ
2. นางจุฑารัตน์  ฤทธิรัตน์
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงจิตต์พิสุทธิ์  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงธนพร  จิตติศักดิ์
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองรอด
 
1. นางสาวอาภรณ์  พรหมแก้ว
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบางด้วน 1. เด็กชายนนท์  พ่วงนาค
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  ปราณเกิด
3. เด็กชายศักรินทร์  โปรักษ์
 
1. นางไพเราะ  ส่งบุญแก้ว
2. นางเครือวัลย์  ดำดี
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 19.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดิษฐปาน
2. เด็กหญิงนภาพร  บุญชัย
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางพรทิพย์  นุ่นสังข์
2. นางยินดี  ณ นคร
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 18.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองเอียด
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส   ชูแก้ว
3. เด็กชายสุทธิภัทร  เหลือสม
 
1. นางมลิผล  ชูแก้ว
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เพชรมณี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   รักขะนาม
 
1. นายประโชติ   ธานีรัตน์
2. นางจรัสศรี   ธานีรัตน์
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ชูเอียด
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คงรอด
3. เด็กหญิงมณสิชา  เพ็ญบูรณ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
2. นางสาวอุไร  บุญศรี
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสนมณี
2. เด็กชายธเนศ  แทนหนู
3. เด็กหญิงอรพิมล  คงไสย
 
1. นางสาวจันทิมา  เจะแหละหมัน
2. นางสุดา  สังหาด
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ทองอนันต์
2. เด็กชายสุขสวัสดิ์  กรุงแก้ว
3. เด็กชายเมธพนธ์  สนใจ
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นายธีระภร  คงเดช
2. นางสาวปภาวดี  เรืองปราง
3. เด็กหญิงปิยะนันท์  คล้ายวิเศษ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
2. นางกาญจนา  ชูศรี
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางหลง 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ศร
2. นายพีรภาส  ขำช่วย
3. นายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
2. นางสาวจรีย์  หวานทอง
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงวรรณสิริ  สมสุข
2. เด็กชายสุพัฒน์  นาคนุกูล
3. เด็กชายอภิชัย  รักขพันธื
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงนวินดา  ทองสุข
2. เด็กชายยศนันท์  คลอดเพ็ง
3. เด็กชายสมเจต  พุ่มจีน
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ชูสุวรรณ
2. นางวิพา  รุ่งเรือง
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ปรีชา
3. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วเชิด
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงธีรดา  แก่นทอง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชนะสงคราม
3. เด็กชายเนตรกมลอมตะ  มณีนิล
 
1. นางพัชรินทร์  ฤกษ์วรรณ
 
546 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กชายศักดิ์ชาย  จันทร์ลิหมัด
2. เด็กชายสิทธิพร  เดชหุน
3. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ใต้
 
1. นางเสาวภา  ลอยลิบ
2. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
547 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงจตุภรณ์  แก้วบัวลี
2. เด็กหญิงธันยาพร  หมื่นรักษ์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวสิรานีย์  สุขด้วง
2. นางสาวเอมอร  ชุมพล
 
548 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีสังขจร
2. เด็กหญิงรวิสรา  กลิ่นประสิทธิ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวรัติกาล  เกลี้ยงทอง
2. นายบุญฤทธิ์  เรืองศรี
 
549 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงธวัลยา  สิงไกร
2. เด็กชายธีรพงศ์  คงแก้ว
3. เด็กชายอรรถกร  ขุนจันทร์
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
 
550 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงนารากร  แก้วแกมทอง
2. เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ฉิมรัตน์
3. เด็กชายสุทธิมนต์  บัวทอง
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
2. นางแน่งน้อย  ภิรมย์รักษ์
 
551 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ถาวรนุรักษ์
3. เด็กหญิงศศิมา  เอียดแก้ว
 
1. นางมาลี  แนมไสย
2. นางสาวปาริชาติ  สอนจิต
 
552 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุญราษฎร์
2. เด็กหญิงรูปนันทา  สิงคะบูลย์
3. เด็กชายสมพร  สังข์ขาว
 
1. นายประกอบ  ศรีจันทร์
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
553 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดปิยาราม 1. เด็กหญิงอรัชพร  หนูเสือ
2. เด็กหญิงอริสา  วันทอง
3. เด็กหญิงโสพิศ  ตุดเกื้อ
 
1. นางสาคร  อินทร์สังข์
2. นายสมยศ  สุกระมณี
 
554 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 1. เด็กหญิงณัฐพัสสร  แดงด้วง
2. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
 
1. นางอำนวยพร  หมื่นวรดี
2. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
 
555 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   คงคุด
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   คำนิล
3. เด็กหญิงหัททิญา   ศิลาพรหม
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
2. นางละออ   จันทร์จุไร
 
556 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บำรุงชาติ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทองชู
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงศิลป์
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
557 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วย้วน
2. เด็กชายอภิกร  แป้นแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา  เพชรคงทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
2. นายสัญญา  คงแก้ว
 
558 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวกัลยารัตน์  หนูชู
2. นางสาวกัลย์สุดา  ไชยคงทอง
3. นางสาวชนิกานต์  ภู่ยงกิ่น
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
 
559 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายดรัณภพ  สอนจีน
2. นางสาวปิยะวรรณ  ช่วยสงเคราะห์
3. นายศุภกิจ  มัสแหละ
 
1. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
2. นางนิตยา  จีนด้วง
 
560 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายพชร  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปานโบว์
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  มิตรณรงค์
 
1. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
2. นางสาววิมล  จิระโร
 
561 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  มาเพ็ง
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ขุนทอง
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว
 
562 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงจันทิมาพร   พรหมนุ่น
2. เด็กหญิงปุญยนุช  จรดำ
3. เด็กหญิงแสงตะวัน  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
2. นางกรีธา  สุนทรชัยนุกุล
 
563 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 1. เด็กชายพีระพล  เขียวบุญจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มากดำ
 
1. นายประกอบ  ศรีจันทร์
2. นางตรีสุคนธ์  บุญราษฎร์
 
564 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   พรหมทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ศรีสุกแก้ว
3. เด็กหญิงปาลีรัฐ  ศรีพนัง
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
 
565 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตูล 1. เด็กหญิงดาณิมา  ทองเสน
2. เด็กหญิงปภาดา  แสงจันดา
3. เด็กหญิงประไพพร  แสงจันดา
 
1. นางสาวจีรนุช  เมืองหมิ้น
2. นางสาวสุชานันท์  นาคประนิล
 
566 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 1. เด็กหญิงขวัญกมล   อุณบัวแก้ว
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก   โปศรี
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี   อัศวโกสินชัย
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
2. นางละออ   จันทร์จุไร
 
567 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  ด้วงหวัง
3. เด็กชายอานัส  หัดหล๊ะ
 
1. นางสาวสำรวย  หนูทิพย์
2. นางสาวแพรวพรรณ  พุดขาว
 
568 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกลี้ยงเกิด
2. เด็กหญิงถิรณิชา  เรณุมาศ
3. เด็กชายภูริชญา  ิจิระเสถียร
 
1. นางอำนวยพร  หมื่นวรดี
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
 
569 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงชลภัทร  รอดประดิษฐ์
2. เด็กชายธราเทพ  สุขพิทักษ์
3. เด็กหญิงนพมาศ   แดงเอียด
 
1. นายสมพร  นาคแก้ว
2. นางสาวผกามาศ  อยู่ทอง
 
570 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กชายธีร์ทวัช  ขุนบุญจันทร์
2. เด็กหญิงพรนภัส  ประแจ
3. เด็กชายวิทวัส  คงตุก
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
 
571 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วอนันต์
2. เด็กชายธนทัต  เสนปาน
3. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  เที่ยงมนต์
2. เด็กหญิงศิรภัทร  ทองแก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉิมพลี
 
1. นางจงดี  แสงทามาตย์
2. นางปาริชาติ  รอดเพ็ชร
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ช่อผูก
2. เด็กหญิงศุภสุตา  แก้วใหญ่
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์สมมิตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
2. นางอุไร  บุญศรี
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงญาดา  หวานคง
2. เด็กหญิงธีรดา   สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศุภโชควารี
 
1. นางสุพัตรา  ชุ่มนวล
2. นายโสภณ  ทรัพย์มี
 
575 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายณัฐธินนท์  แสงปาน
2. เด็กหญิงปริชญา  มีนุ่น
3. เด็กหญิงวลี  เซ่งเส้ง
 
1. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
2. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
 
576 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กชายพีรพล  หิรัญสุข
2. เด็กหญิงรักษิณา  จันหุณี
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ปั้นเยือก
 
1. นางสาวอาภรณ์  พรหมแก้ว
2. นางชินานาฎ  อุ่ยตระกูล
 
577 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่ซี่
2. เด็กชายธีรณัฐ  มุ่งชนะ
3. เด็กหญิงสรวีร์  แซ่อุ้ย
 
1. นางเกศรา  ศรีวิจิตร
2. นางสาวธัญชนก  ฤทธิ์มาส
 
578 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภัทรสร  เกื้อกูล
3. เด็กหญิงสุภัชชา  เอียดทองใส
 
1. นางสาวอำไพ  สังข์ศิริ
2. นางสาวอารยา  รัตนะ
 
579 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พิบูลย์
2. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีขวัญช่วย
3. เด็กหญิงอารีญา  แสงขำ
 
1. นายนิกรณ์  ผุดวัฒน์
2. นายนายสมโชค  ศักดิ์เศรษฐ์
 
580 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านชายทะเล 1. เด็กหญิงการญาณี  ส่งแสงรัตน์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พัดทอง
3. เด็กหญิงสราพร  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาววรรณนิศา  ทิพย์โยธา
2. นางสาวเจือจันทร์  พูลสวัสดิ์
 
581 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกันจนพร  ชัยเคร็ง
2. เด็กหญิงทิพย์ศิริ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงนภัสกร  เหมือนแก้ว
 
1. นายชัยยา  ช่วยคล้าย
2. ว่าที่ร้อยตรีชัย  แก้วหนัน
 
582 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. นางสาวชนิดาพร  ขุนหมุด
2. เด็กหญิงปณาลี  หมิแหม
3. เด็กหญิงวรรฤดี  บิลเต๊ะ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  จรเมือง
2. นางกีหยัส  สายวารี
 
583 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายธนทัต  เสนปาน
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุขช่วย
3. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
 
584 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทศรี
2. เด็กหญิงปริมประภา  บุญเกิด
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
 
585 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วย
2. เด็กชายวีรพล  นิยมเดชา
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
 
586 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กชายกิติวัตร์  รัตนะ
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ถวิลวรรณ์
 
1. นายวิชิต  ภูสุมาศ
 
587 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายพิชิตพล  ศรีหะบุตร
2. เด็กชายสิรภพ  สงณรงค์
 
1. นางสาวอัญชิสา  บุญรัตน์
 
588 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์   รัสโนชา
 
589 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
 
590 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายธนธรณ์  สุขช่วย
2. เด็กชายสมเกียรติ  หาบหา
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
 
591 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กชายอนวัช  ทองนอก
2. เด็กชายอานนท์   พรหมศรี
 
1. นายวชิรวิชญ์  พิชญพีรพล
 
592 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นายพรชัย  จำรัสฉาย
2. นายอมรเทพ  สังข์มัน
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
593 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายพงศภัค  ทองน้ำแก้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  ทองวิเชียร
 
1. นางสาวศิริพร  คงจ้อย
 
594 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนภัทร  ทองมี
2. เด็กชายสรายุทธ  ขุนอินทร์
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
 
595 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายสิทธิชัย  เกื้อนุ้ย
2. เด็กชายเนติธร  มะเส็ง
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายศิรวิทย์  เพชรมาก
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรามณี
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
597 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1. เด็กชายสุทธิพจน์  ศิริชุม
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ศิริชุม
 
1. นางสำรวย  ญาณสูตร
 
598 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายดรัณภพ  ฆ้องนอก
2. เด็กชายสุรธัช  จันทร์ทองเดช
 
1. นายจันทร์ประสิทธิ์  ศรีชู
 
599 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายณัฐกิต  คงกัณฑ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เขาทอง
 
1. นางสาวประไพจิตต์  รัตนบุรี
 
600 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1. เด็กชายพิพัฒน์  รักธรรม
2. เด็กชายภูรีทัศน์  กาญจน์วิจิตร
 
1. นางสาวปาริชาติ  สอนจิต
 
601 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเกาะทัง 1. เด็กชายกิตติพศ    ดีแก้ว
2. เด็กชายธีรฉัตร  ตุดเอียด
 
1. นายโกเมศ  นุ่นบุญคง
 
602 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านวังหอน 1. เด็กชายธนวัต  เดชเกิด
2. เด็กชายวรากร  สายดำ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  แซ่ตัน
 
603 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูพิฤทธิ์
2. เด็กหญิงณฐกร  คงมณี
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กาญจนา
 
604 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดรามแก้ว 1. เด็กชายกฤษกร   หนูทรัพย์
2. เด็กชายธีรเดช   เดชสโร
 
1. นางละเอียด  หนูช่วย
 
605 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  คงประดิษฐ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  บิลเต๊ะ
 
1. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
606 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชรชูช่วย
2. เด็กชายอภิธาร  โพธิ์ปลอด
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
607 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กชายพีรพล   คงกุล
2. เด็กชายภรภัทร  ณะรัตน์โช
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง
 
608 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายชัยภัทร์  ษรเดช
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมแก้ว
 
1. นางสมจิตร  ระพีกุล
 
609 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายชนาธิป  สุทธิมาศ
2. เด็กชายชาติกล้า  เพียงงาม
 
1. นางสาวอภิญญา  มากดำ
 
610 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายธนกร  ชูวิเชียร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ชาตรี
 
1. นายประสิทธิ์  สุทธิประจักษ์
 
611 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชุมทอง
2. เด็กชายภูริณัฐ  สงหนู
 
1. นายเตชินท์  โชคถนอมจิตต์
 
612 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายบดินทร์กร  คงรอด
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศุภกิจ
 
1. นางสาวศศิธร  เต่าทอง
 
613 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเหมก 1. เด็กชายศุภลักษณ์  นาคแก้ว
2. เด็กชายสรายุทธ   ขุนท่าเรือ
 
1. นายวิรัติ  สุทธิรักษ์
 
614 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กชายทยากร  ทองพวา
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญยืน
 
1. นางสุภาพร  พันธ์คง
 
615 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายปิรัญช์   มะหมีน
2. เด็กชายลุตฟี  ประศรี
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
616 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายอรรถกร  เพชรเกลี้ยง
2. เด็กชายอรรถพณ  ทองปรุง
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
 
617 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายสราญศักดิ์  โสดา
2. เด็กชายโกเมนทร์  ราชแป้น
 
1. นายสิทธิโชค  ทองศรีเกตุ
 
618 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายพงศ์ภัทร  เชยการ
2. เด็กชายภราดร  ทองเกิด
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
619 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายพีรเดช  ปานขาว
2. เด็กชายภีรภัทร  ภิรมย์รักษ์
 
1. นางสมจิตร  ระพีกุล
 
620 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายปานทิพย์  ปานแก้ว
2. เด็กชายเอกภพ  ขอสวัสดิ์
 
1. นางสลักจิต  เจริญพร
 
621 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กชายธวัชชัย  กรดเสือ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  นิยมจิตร
 
1. นายณัฐชัย  ปานเภรี
 
622 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูมิสุธา  เสนเอี่ยม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงดำ
 
1. นางจตุพร  สงหนู
 
623 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กชายซากีรีน  หมุดทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  สอนเกิด
 
1. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
624 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แป้นแก้ว
2. เด็กชายอดิศร   ขวัญเกลี้ยง
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
625 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายทรงพล  ด้วงสงค์
2. เด็กชายปกรณ์  ชูพระบาท
 
1. นางชนิกานต์  ฉิมล่องดำ
 
626 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายนันทภพ  เงินสองสี
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
627 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดปากเหมือง 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายต่อตระกูล  นวลขาว
 
1. นายชาติชาย  ถนอมพงค์
 
628 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายนครินทร์  ทองช่วย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รักขาว
 
1. นายชัยยะ  เกลี้ยงทอง
 
629 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.11 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายนนท์ธนา  นิยมเดชา
2. เด็กชายวรากร  กำจัด
 
1. นายทิพย์  สีตะพงษ์
 
630 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.84 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายภูมิเดช   สุขแก้ว
2. เด็กชายไพโรจน์   กระจาดเงิน
 
1. นางสาวสุมิตรตรา   จันทร์ปาน
 
631 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 1. เด็กชายจิรสิน  พราห์มนาค
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เวชพิทักษ์
 
1. นายสรายุทธ  นาคปลัด
 
632 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กชายธนภัทร  วงศ์จุ้ย
2. เด็กชายวรัญญู  ชูมณี
 
1. นางสาวอำไพ  สังข์ศิริ
 
633 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 31.58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านป่าแชง 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย   ยังอุ่น
2. เด็กชายสิทธิชัย   พรหมชาติ
 
1. นางชุบ    เชื้อสกุล
 
634 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.32 เข้าร่วม 20 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กชายณัฐพล  นิยมรส
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ทองแท้
 
1. นายสมชาย  กัญจนกาญจน์
 
635 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 26.32 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายธนศร  จินดวง
2. เด็กชายสมบัติ  เอ็มอยู่เด็น
 
1. นางสาวอรวรรณ  ทองเรือง
 
636 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 21.05 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายสถิรภัทร  ปักกัตตัง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  กาญจนามัย
 
1. นางกาญจนา  ดวงแก้ว
 
637 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 15.79 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กชายกันต์ธีร์  วงศ์เลี้ยง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุจเสน
 
1. นายจรัส   รัตนพันธ์
 
638 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 15.79 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายพสิษฐ์  วาทีตรง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไกรสิทธิ์
 
1. นายจตุรงค์   ยอดระบำ
 
639 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 10.53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กชายวรายุส  แก่นแก้ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  บัวจันทร์
 
1. นายวชิรวิชญ์  พิชญพีรพล
 
640 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแจ่ม
2. เด็กชายสิทธิพร  สุขแจ่ม
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
641 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธนาวุฒิ
2. เด็กชายปัณณวัฑฒ์  คงดี
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
642 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายกอพล  ยังอุ่น
2. เด็กชายนรินธรณ์  อินทรณรงค์
 
1. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
 
643 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 33.78 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายภานุพงศ์  จำปา
2. เด็กชายรพีภัทร  อินนุพัฒน์
 
1. นายศรีอนันต์  นวลรอด
 
644 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.63 เข้าร่วม 4 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขุนนุ้ย
2. เด็กชายปุลวัชร  เรืองขนาบ
 
1. นางสาวอภิญญา  มากดำ
 
645 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 27.64 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายชานนท์  แก้วเหมือน
2. เด็กชายณัฐติพล  หนูมี
 
1. นางแก้วกมล  ยิ้มมุก
 
646 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 24.58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ไชยฤกษ์
2. เด็กชายธรรณธรณ์  คังคะมะโน
 
1. นายสิรพงศ์ภพ  วุฒิยิ่งยง
 
647 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23.1 เข้าร่วม 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพนดล  ดำนุ้ย
2. เด็กชายพิษณุ  ฐานะวัฒนา
 
1. นางนิยพร  พัฒนะจำรูญ
 
648 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 19.34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายกิตติกวิน  คงเซ็น
2. เด็กชายวุฒิพงค์  ณ รัชการ
 
1. นายประสิทธิ์  สุทธิประจักษ์
 
649 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 18.15 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายกฤษดา  หนูขจร
2. เด็กชายภราดร  ทองเสน
 
1. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
650 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 17.62 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายชินดนัย  มาทโทเจดีย์
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เหล็มปาน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
651 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 16.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 1. เด็กชายพงศทัศ   บุญช่วย
2. เด็กชายภีมพล   มาตตุการักษ์
 
1. นายอุดร  เรียงวงศ์
 
652 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.88 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กชายพงศกร  โอฬากิจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วทองศร
 
1. นายวชิรวิชญ์  พิชญพีรพล
 
653 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดธาราวง 1. เด็กชายธนากร  มุสิกพันธ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทร์ส่งแก้ว
 
1. นายสุวรรณ  เกิดสมจิตต์
 
654 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายทรงวุฒิ  พุมฤทธิ์
2. เด็กชายภูวมินทร์  ทองดำ
 
1. นางสาวสำรวย  หนูทิพย์
 
655 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.89 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กชายปฏิณาณ  ขาวมณี
2. เด็กชายภราดร  สอนเกิด
 
1. นางสาวปาลีญา  กรดแก้ว
 
656 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.77 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วุฒิวงศ์
2. เด็กชายวีระพงศ์  พูลมี
 
1. นายไชยันต์  คงเมือง
 
657 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 13.32 เข้าร่วม 17 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  เนาวโคอักษร
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขสุด
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  สุขศรีวรรณ
 
658 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 11.81 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กชายชนัสนันท์  เรืองดิษฐ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญศรีโรจน์
 
1. นางชนกพร  อารยะทรงศักดิ์
 
659 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 10.23 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  หนูรอด
2. เด็กชายอดิเทพ  บัวเพชร
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
660 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 10.15 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายภานุกร  เต้านุกูล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ชินวงศ์
 
1. นางกาญจนา  ดวงแก้ว
 
661 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 9.37 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กชายชุติบัณฑิต  ชูเมฆา
2. เด็กชายภูตะวัน  จิตติศักดิ์
 
1. นางสาวอำไพ  สังข์ศิริ
 
662 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 7.26 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายจารุวิทย์  เฮงอินรักษา
2. เด็กชายอภิชาติ  เดชขนาน
 
1. นายเอกรัตน์  กลับดี
 
663 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 7.08 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หนูแดง
2. เด็กชายสายชล  ทุ่มเกิด
 
1. นางจตุพร  สงหนู
 
664 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 3.62 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  รักพงศ์
2. เด็กชายวรัท  ฉิมหนู
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
 
665 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายคิมหัน  สะพะพันธ์
2. เด็กชายมยุรฉัตร  จันทร์ด้วง
 
1. นางสมบูรณ์  สุทธาโภชน์
 
666 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบางแรด 1. เด็กชายธีระเดช  พัฒน์คง
2. เด็กชายอธิชา  สินชู
 
1. นายยงยุทธ์  เลขจิตร
 
667 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายธวัชชัย  กุศลสุข
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  มณีนิล
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
668 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายธุรกิจ  คงเนียม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ขวัญเทพ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
 
669 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นายกฤษณพงศ์  พลศร
2. นายธนวัฒน์  เกราะแก้ว
 
1. นางอำนวย  ประจง
 
670 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายธนพัฒน์  อินทร์ชัย
2. เด็กชายธนาธร  ขุนยกเฉี้ยง
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
 
671 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.62 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กชายธนากร  แสงสุริยันต์
2. เด็กชายสหชัย  โยธารักษ์
 
1. นางจีรวรรณ์  กลั่นสุวรรณ
 
672 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 45.08 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสระ 1. นายณัฐพงศ์  เรืองศรี
2. นายศรายุทธ  สุวรรณ
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
 
673 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37.44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายธีระพรรณ  แก้วนิล
2. เด็กชายสิทธิชัย  หนูอักษร
 
1. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
674 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27.56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายพิทยุตน์  บำรุงชู
2. เด็กชายอภิเดช  ดำศรี
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
675 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายจักรพงศ์  ช่วยสม
2. เด็กชายตันติกร  สุขแก้ว
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
676 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 18.94 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเขาพระทอง 1. นายยสินธร  ขำตรี
2. นายวสันต์  คงดี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวดแก้ว
 
677 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กชายวสันต์  วรกิจ
2. เด็กชายสัมมนา  ส่อนาก
 
1. นางใหมนวล  ไชยทอง
 
678 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กชายธราเทพ  แพ่งโยธา
2. เด็กชายภานุพงศ์  ษรเดช
 
1. นางกาญจนา  ชูแก้ว
 
679 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. นายธนกร  ศรเดช
2. นายอนันทวัฒน์  ชัยโย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ณรงค์ฤทธิ์
 
680 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายวโรดม  ลุกเซน
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
 
681 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.16 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงค์แก้ว
2. เด็กชายภูวเนศ  สุวรรณสังข์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
682 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 37.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายศิวกร  เชื้อจีน
2. เด็กชายอัครชัย  คุระสุข
 
1. นางจำเนียร  จันทร์วิเชียร
 
683 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.18 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ขุนอินทร์
2. เด็กชายสรสิช  แก้วเนียม
 
1. นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว
 
684 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 23.94 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายภัทรภณ  อินทร์อักษร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  คล้ายแก้ว
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวดแก้ว
 
685 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 16.35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กชายสุริโย  ขวัญทอง
2. เด็กชายอิทธิกร  ขาวเสน
 
1. นางจีรวรรณ์  กลั่นสุวรรณ
 
686 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 15.36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายวัชรินทร์  รัตนพงษ์ปรีชา
2. เด็กชายศิวายุ  ซุ่นยะโม
 
1. นายสมศักดิ์   คงไชย
 
687 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.8 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสระ 1. นายกิตติชัย  คลิ้งคล้าย
2. เด็กชายธันวา  พูลช่วย
 
1. นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว
 
688 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.64 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นายณัฐพงค์  ช่วยเมือง
2. นายวันเฉลิม  ทองคำ
 
1. นางอำนวย  ประจง
 
689 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 10.55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายพลธการณ์  สุระกำแหง
2. เด็กหญิงอริสา   ช่วยแท่น
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
 
690 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายคีตวัฒน์  ถาวรสัง
2. เด็กชายธิติภูมิ   ขาวสุด
 
1. นายสมหมาย  ทิพย์กองลาศ
 
691 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กชายคฑาวุธ  ชนสงคราม
2. เด็กชายปิยะ  นวลศรี
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  วงศ์สุนทร
 
692 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายธีระพงศ์  สุขเอก
2. เด็กชายวีระยุทธิ์  จันทร์ตราชู
 
1. นางธนินี  สิทธิรักษ์
 
693 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีจุ้ย
2. เด็กชายมาโนช  โยมา
 
1. นางใหมนวล  ไชยทอง
 
694 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรี
2. เด็กชายภูธเนศ  ชูวิชัย
 
1. นางกาญจนา  ชูแก้ว
 
695 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจิกพนม 1. นายธนพล  พลฤทธิ์
2. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  อมรกล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉิมวงศ์
3. เด็กหญิงมาริสา  คงประดิษฐ์
4. เด็กหญิงวริศรา  แพรกเมือง
5. เด็กหญิงอนันตดา  คุระวรรณ์
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางทัศวลี  ทิพย์มาศ
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงนิติยา  สีส่อง
2. เด็กหญิงบัวรินทร์  บุญเปลี่ยน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ษารักษ์
4. เด็กหญิงอวรรณ  เจริญศรี
5. เด็กชายเพชรดา  อินทชาติ
 
1. นางวันณี  ชูมณี
2. นายเฉลิมพงษ์  เกิดสมจิต
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองพูน 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงบางปอ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ธานีรัตน์
3. เด็กหญิงพิมรภัทร  ชูช่วย
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  เต็มสงสัย
5. เด็กหญิงศุภนุช  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์
2. นางสาวเมลิณี  ชุมทอง
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระบาท 1. เด็กหญิงปภิณทิพย์  รอดดำ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พรหมทิพย์
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สุดศรีแก้ว
4. เด็กหญิงสุพิชญา   รอดมณี
5. เด็กหญิงใจจริง  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวอรรวรรณ  แก้วพรหม
2. นางสาวลดาวัลย์  ขุนศรี
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงกนกกร  ฉิมลี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยฤกษ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงชื่นเกล้า  เกิดศิริ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นุราภักดิ์
 
1. นางสาวโสรญา  พลแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรด้วง
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกรกมล  หนูแจ่ม
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อนุนนท์
3. เด็กชายธนธรณ์  ทองสังข์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์รอด
5. เด็กหญิงเขมจิรา  หนูสังข์
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงฐญาดา  คูหา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรม่วง
3. เด็กหญิงปทาริดา  รอดเกิด
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมี
5. เด็กหญิงโชติกา  เรืองศรี
 
1. นางสาวสุพิศ  ชูแก้ว
2. นางสาวไอลดา  คงพระบาท
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ชูช่อ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ดำจันทร์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คงขลิก
4. เด็กหญิงวินัณตา  ขุนบุญจันทร์
5. เด็กหญิงเสาวภา  พูลจันทร์
 
1. นางจิตรา  คะเนย์
2. นางสุทธิรา  สมเนียม
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงกิตติมา  บุญศิริ
2. เด็กหญิงธัญชนก  คงปาน
3. เด็กหญิงปัญญดา  สุขสม
4. เด็กหญิงพิชชาภา  อักษรนิตย์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชุมทอง
 
1. นายชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์
2. นางอมรรัตน์  บุญคง
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกันติชา   สิทธิ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์   ทองทะวัย
3. เด็กหญิงปรารถนา  พริกสุข
4. เด็กหญิงสุวรรณภา   รักษาพล
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรจงช่วย
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหอยราก 1. เด็กหญิงชลดา  บัวนวล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์ชู
3. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วพิทักษ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา   ทองมี
5. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์สังสา
 
1. นางพรรณธินี   ตันศิริพัฒนกุล
2. นางศิวรี  ชายสุทธิ์
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กชายคฤณน์  รัตนรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  สังข์อุ่น
3. เด็กชายณัฐภัทร  หนูทอง
4. เด็กชายทนิตสร  รัตนรัตน์
5. เด็กหญิงยศวดี  สังข์สิงห์
 
1. นางเกศรา  ศรีวิจิตร
2. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงธัญชนก  สิงหพันธ์
2. เด็กหญิงปาลินี  สินกำเนิด
3. เด็กหญิงรัชดา  มีดอกดวง
4. เด็กชายศุภกร  วรรณทอง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์จร
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทนี  เกื้อสุข
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เรณุมาศ
3. เด็กชายสิทธิชัย  คำม่วง
4. เด็กหญิงสิริกร  หนูนวล
5. เด็กชายอภิชาติ  ห้องแก้ว
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงญาดา  รักษายศ
2. เด็กหญิงบุญสิตา  นาคเกลี้ยง
3. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ชูสังข์
4. เด็กหญิงภาวิตรา  สีหมูด
5. เด็กหญิงอาทิตญา  นาคเกลี้ยง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางเพ็ญศรี  เพชรสุวรรณ
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงนัททิชา  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูเมือง
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  ดาราภัย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มงกุฎแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วย้วน
 
1. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
2. นายเอกวัส  มากสุข
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 17 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติช่วง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณกรณ์  รังศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองนาค
 
1. นางกัลญา  สุขทับ
2. นางจิราพร  ทองยอด
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 18 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   เดชบำรุง
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เดชสถิตย์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  สิ่งประสงค์
4. เด็กหญิงลฎาภา  ธราธรรัตนกุล
5. เด็กหญิงอภัสรา  เพชรศรี
 
1. นายไสว   ภักดีบุญ
2. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กชายก้องกล้า  ลอยลม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สุ้นเต้ง
3. เด็กหญิงรัชดา  บุญฤทธิ์
4. เด็กชายสรศักดิ์  เทพราช
5. เด็กชายเสฎวุฒิ  บุญรอด
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  โยสะกา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสม
4. เด็กหญิงสุธิดา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอรวีร์  กันยะติ
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงชนัดดา  คงเซียงซา
2. เด็กหญิงชาลิสา  กิยาหัตถ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แคนสา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  อรชร
5. เด็กหญิงมาวิตา  คงเซียงซา
 
1. นางสุจินดา  จันทร์ธิบดี
2. นางสาวจีรภรณ์  ชูสุวรรณ
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เพชรเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชิสาพัชร์  เครือคง
3. เด็กหญิงญาดารัตน์  เพชรรัตน์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  สมัยสง
5. เด็กหญิงศิริภรณ์  ปางคำ
 
1. นางสุนันฐนี  ถนิมพาสน์
2. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประจัน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ตรีชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ริยะสุ
4. เด็กหญิงสวรรยา  มากแก้ว
5. เด็กหญิงอุมาพร  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรด้วง
2. นางสาวโสรญา  พลแก้ว
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทียนสว่าง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูคง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเอียด
4. เด็กหญิงนุชวรา  แป้นประดิษฐ
5. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  อนุวัฒน์
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองมีชู
2. เด็กชายธนภัทร  สงค์แก้ว
3. เด็กชายธนิก  โพธิ์ศิริ
4. เด็กชายศิวกร  พลายด้วง
5. เด็กชายสรนันท์  ช่วยสม
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางสุทธิรา  สมเนียม
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดพระบาท 1. เด็กชายชยพล  ศักดิ์พรหม
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  แก้วขลิบ
3. เด็กหญิงพรธวัล  จันทร์ทอง
4. เด็กหญิงภัทรกร  ภูแข็ง
5. เด็กหญิงภิญญดา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวอรรวรรณ  แก้วพรหม
2. นางสาวลดาวัลย์  ขุนศรี
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 1. เด็กหญิงกฤษณี    ไหวพริบ
2. เด็กหญิงจิราวดี   เบ็งบวร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ช่วยรักษา
4. เด็กหญิงวริษา   ตรีสุข
5. เด็กหญิงโชติลักขณา   รัชทูล
 
1. นางสาวประสาทพร   ชนะศักดิ์
2. นางจารี    กาญจนไชย
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงภัทราพร  ทองเทพ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  อั้นมี
3. เด็กหญิงอัยรินทร์  พูลตะโหนด
4. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุวรรณรัตน์
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสุนิดา  ภิรมย์รักษ์
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ช้างงาม
3. เด็กหญิงปิ่นณภา  บุญโก
4. เด็กหญิงพิศนาฏ  หนูดำ
5. เด็กหญิงวนิดา  ศรีแป้น
 
1. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
2. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กหญิงปาลินี  บุญยัง
2. เด็กชายพรธิวา  นุ้ยเจริญ
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรนรินทร์
4. เด็กชายอนุวัติ  บุญยรัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  รัตนพร
 
1. นางไพฑูรย์  คงทน
2. นางสุวนิต  โสมจันทร์
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
2. เด็กหญิงมุกมณี  ยุทธพงศ์
3. เด็กหญิงวารุณี  นกทวี
4. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน
5. เด็กหญิงอติกาณต์  ไทรทองคำ
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง
2. นายสุนทร  ดาบเงิน
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดทองพูน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูคง
2. เด็กหญิงดรุณพรรณ  นาคะนนท์
3. เด็กหญิงธันยชนก  อินทรสุวรรณ
4. เด็กหญิงรวิชา  อินทวงศ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ดำด้วงโรม
2. นางสาวณัฐริญา  ภิญโญ
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เนมียววงค์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงจันทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  บัวทอง
4. เด็กชายสรรเพชร  คงช่วย
5. เด็กหญิงอนันดา   ขุนศรี
 
1. นายจุฑากิจ  นวลมังสอ
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงญานิศา  สงขวัญ
2. เด็กหญิงปภาวดี  สมใส
3. เด็กหญิงวริษา  เงินจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้นทอง
5. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ปานมา
 
1. นายชลธิศักดิ์  อภัยรัตน์
2. นางประภาศรี  ละอองภักดิ์
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงกฤษณา  พาณิชย์พงศ์
2. เด็กหญิงนัชชา  จินดามัง
3. เด็กหญิงรจนา  หวามา
4. เด็กชายสรศักดิ์  วันทะไชย
5. เด็กหญิงอธิษฐาน  แก่นสาร
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคอพรุ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำพัฒน์
2. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
3. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีมาลา
4. เด็กหญิงลักษณพร  จินนุพงศ์
5. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางเจนจิรา  เอียดทองใส
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดสุขุม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จาวหอม
2. เด็กหญิงณภัทร  แสงเสน
3. เด็กชายธนาทิป   กรรญสุทธิ์
4. เด็กหญิงสราสินี  เพิงรัตน์
5. เด็กชายสุขนที  เด็นดี
 
1. นายนิวัฒน์  เกื้อกูลสง
2. นางสุดใจ  ศิริสมบัติ
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงกัญจรารัตน์  ฉิมอินทร์
2. เด็กหญิงวรนันท์  เอียดสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรปรียา  หนูคูขุด
4. เด็กหญิงเหมวรรณ  โยธา
5. เด็กหญิงโฉมศิริ  เจริญศรี
 
1. นางสุกัญญา  ละอองวรรณ
2. นางสาวสายใจ  กำลังเพ็ชร
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
4. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
5. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกันญานัณฐ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงกุลนิดา  อินทร์พรหม
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจนชล
4. เด็กหญิงยศวิมล  เจริญสุข
5. เด็กหญิงสุพิชชา  สาทเวช
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางชญาภา  จงหมาย
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงชญานี  สังข์วุ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ศรทอง
4. เด็กหญิงเมษญา  โจมทยาน
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ซุยหลง
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงกิตติยา  รัตนพงศ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  ยอดเอียด
3. เด็กหญิงมาลิสา  อินทร์ทอง
4. เด็กหญิงสลินทิพย์  แก้วสังวาส
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชุมทองโด
 
1. นางยลพักตร์  ศรีเอี่ยม
2. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดควนเคร็ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงนริกานต์  บัวแก้วสถิตย์
3. เด็กชายภาณุพันธ์  สุขทอง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยพลบาล
5. เด็กหญิงโชติกา  รักซัง
 
1. นางสาวกัญจณ์ณัฏฐ์  คงเปีย
2. นางสาวนิตยา  ไชยยุตร์
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวกัลยารัตน์  หนูชู
2. นางสาวชนิกานต์  ภู่ยงกิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำคง
4. เด็กหญิงวรารัตน์  สิงห์ดำ
5. เด็กหญิงเบญจพร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางอัจฉรา  ศรีคงแก้ว
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์รัตน์
2. นางสาวณัฐทกานต์  คงรักษ์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระบิล
4. นางสาวสารี่ญา  หัดชา
5. เด็กหญิงอริศรา  เอมเอก
 
1. นางสาวชุลีกร  ครุฑทอง
2. นางสาวนงนาฎ  หวั่นซ่วน
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. นางสาวขวัญธิดา  จงไกรจักร
2. เด็กหญิงฌิลลิกา  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  หนูวุ่น
5. นางสาวอภิญญา  ชุมทอง
 
1. นางสาวโสภาพร  ณ สุวรรณ
2. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี
2. เด็กชายปิติภัทร  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญกาญจน์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ลายสาย
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ลายสาย
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุนิษา  ชูถนอม
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงนิภุทธา  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทะวงศ์ษา
3. เด็กชายปิยะชัย  แดงงาม
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แป้นแก้ว
5. เด็กชายศุภสัณห์  นิลทน
 
1. นางสาคร  จันทพันธ์
2. นางอาภรณ์  สงศรีอิน
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กชายกฤษกร  กำจร
2. เด็กชายธัษนัน  ณ แก้ว
3. เด็กชายนวภัทร  เขียวแก้ว
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  คงหวัง
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองเกียรติ
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์  มีเสน
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กหญิงจันทรา  หมื่นแก้วทอง
2. เด็กชายณัฐนันท์  เศรษฐสุข
3. เด็กชายธนากร  เกียรติโส
4. เด็กหญิงพัชรี  สวัสดิ์โสภณ
5. เด็กชายวิรัช  พรมสมบัติ
 
1. นางปภาวรินทร์  นาควานิช
2. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกชกร  ชนิดนอก
2. เด็กหญิงกนกพร  คาวิญทร
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  จิตต์สุคนธ์
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้ววิเชียร
5. เด็กหญิงนภัสสร  สายรัตน์
 
1. นางสาวสุนารี   บัวบางกรูด
2. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงชลดา  ผลใหม่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุโรจน์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  นุ่นช่วย
5. เด็กหญิงรัญชดา  เมียนเพ็ชร
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงนัททิชา  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูเมือง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ดาราภัย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มงกุฎแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วย้วน
 
1. นายเอกวัส  มากสุข
2. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงปณิตา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  เรืองคง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองเอียด
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  เดชเกิด
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์  มีเสน
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  คชฤทธิ์
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แป้นเกิด
3. เด็กชายภานุ  กำเหนิด
4. เด็กหญิงเจนนิสา  เซ่งลี้
5. เด็กชายไกรวุฒิ  เพ็ชรหอม
 
1. นางจุลาพร  คชฤทธิ์
2. นางมาลี   แนมไสย
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กชายชินวรณ์  ชุมทองโด
2. เด็กชายณัฐชนน  พรหมศรี
3. เด็กชายธนภัทร  จันทองนิ่ม
4. เด็กชายพีรพล  โอฬากิจ
5. เด็กชายภานุวัตน์  แก้วบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์  สิริรัตนาภรณ์
2. นายปรัชญา  เนินพรหม
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายจิรภัทร  หยู่ตุ้ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่เหย็น
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เศรษฐสุข
4. เด็กหญิงพัตรพิมล  อ่อนเกตุพล
5. เด็กชายภูสิทธิ  เรืองช่วย
 
1. นางอมรรัตน์  ทองสุข
2. นางสาววัชราภรณ์   บัวคง
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธนภัทร  หมุนคง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  มณีนิล
3. เด็กหญิงวาริศา  เสนแก้ว
4. เด็กชายวิชัยโชค  หนูนารถ
5. เด็กหญิงโสภิดา  แสนวิเศษ
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์เสถียร
2. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ไพพูล
4. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์เสถียร
5. เด็กชายอาชว  ศิริธรรม
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
2. นางเอื้อนศรี  รอดบัวทอง
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สนทมิโน
2. เด็กชายธนภัทร  มีบางไทร
3. เด็กหญิงธันยธร  สุขคำ
4. เด็กชายวรายุทธ  หนูใหม่
5. เด็กชายอนุชา  แซ่บ่าง
 
1. นายสมพงษ์  ยกเส้ง
2. นายสมศักดิ์  แก้วทอนช้าง
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 1. เด็กชายธนภูมิ  มาเพ็ง
2. เด็กชายสมเกียรติ  กายเพชร
3. เด็กชายสันติชัย  ขนาน
4. เด็กชายอนุสรณ์  นนทอง
5. เด็กหญิงอริสา  พลายด้วง
 
1. นายณัชธพงศ์  ทองคำเสก
2. นางอนัญญาพร  ทองคำเสก
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกื้อแก้ว
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  โรจน์รัตน์
3. เด็กหญิงปภาวดี  แนมใส
4. เด็กหญิงอภินันทวรรณ  โนลาส
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองมา
 
1. นางยลพักตร์  ศรีเอี่ยม
2. นางกันยารัตน์  ชูแก้ว
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ปลอดเถาว์
2. เด็กหญิงศุภัสรา  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา   นุ่นคำ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นคง
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  คงเส้ง
 
1. นางกัลยาณี  สุขเกื้อ
2. นางสาวณัฐกุล  แดงขาว
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสีทอง
2. เด็กหญิงดารุณี  จำรัสฉาย
3. เด็กหญิงนพาภรณ์  ปลอดภัย
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุขช่วย
5. เด็กหญิงเกศไพลิน  เรืองรมย์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมะรักษ์
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงธินัญญา  เรืองประดิษฐ์
4. เด็กชายสหรัฐ  แจ้งจุล
5. เด็กหญิงสุนิษา  ชุมแก้ว
 
1. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
2. นางสาวจงกลณี  ปลอดใจดี
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กชายจักริน  คงช่วย
2. เด็กหญิงนริศรา  กำลังเกื้อ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จรดำ
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  เกตุรักษ์
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แก้วมณี
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
2. นางดาราพร  ย้อยยางทอง
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงธนัดดา  เรืองกุลศรีเกษม
2. เด็กชายภูวดล  เกตุแก้ว
3. เด็กชายสรวิชญ์  สุขแสวง
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แป้นสีนวล
5. เด็กหญิงเณศรา  แสงปาน
 
1. จ.ส.ต.อมฤต  จันทรานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  บุญชู
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไหมจุ้ย
2. เด็กชายปวริศ  สุวรรณภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  หวานสุข
4. เด็กหญิงสมิตา  ยอดเอียด
5. เด็กหญิงสุภัสสร  หมาดโส๊ะ
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชุมฉิม
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พูนจันทร์นา
2. เด็กชายณัฐพัทร  ทองสวนแก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองศรี
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำคง
5. เด็กหญิงอรอุมา  ปลอดภัย
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายคีรินทร   จิตมาตร
2. เด็กหญิงจิราภา  เพชรสุทธิ์
3. เด็กหญิงชนนี  เพชรแก้ว
4. เด็กหญิงชินชนา    พันธ์ศักดิ์
5. เด็กหญิงซันมา  สารฤทธิ์
6. เด็กชายฐาปกรณ์  วีระกุล
7. เด็กหญิงณัฐกมล  ชุมพูนุช
8. เด็กชายณัฐภัทร   รักรงค์
9. เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณธนู
10. เด็กหญิงณิชกุล  หนูบุญคง
11. เด็กชายธนาวุฒิ   คงศรีเจริญ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์   ฉิมเกื้อ
13. เด็กหญิงปารวี  ขุนรักษ์
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดำชุม
15. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จิตธรรมรูณ
16. เด็กหญิงมัทนาวดี   จรดำ
17. เด็กชายวีรภัทร   สายจันทร์
18. เด็กหญิงศรุตตา  บัวทอง
19. เด็กชายศุภณัฐ   นุ่นแก้ว
20. เด็กชายออมสิน  ชุมเดช
 
1. นายชำนาญ  มณีพันธ์
2. นางพรรณี  นาคปลัด
3. นางวรางคณางค์  ขุนหนู
4. นางสมศรี  ประมุข
5. นางสาวกุหลาบ  ทองศรีนุ่น
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1. เด็กชายจิรเดช  ลายพยัคฆ์
2. เด็กชายณัฐวัชร  ทองบ้านนา
3. เด็กชายดนุโรจน์  หนูคง
4. เด็กหญิงทิพรดา  ภิรมย์
5. เด็กหญิงนภัทร  เวียงคำ
6. เด็กหญิงนภัสสร  ดำชู
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขวัญเมือง
8. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทร์หุณี
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หนูคง
10. เด็กหญิงภัทราวดี  บุรีภักดี
11. เด็กชายภูมิภัทร  บุญเศษ
12. เด็กชายรังสิมันต์  ไกรพุฒ
13. เด็กชายวรกันต์  สูนาหู
14. เด็กหญิงศศิธร  หนูชาย
15. เด็กชายศักรินทร์  หนูคง
16. เด็กหญิงสุพรรษา  เมืองแสน
17. เด็กชายอดิเทพ  เกื้อผุด
18. เด็กชายอนันต์ดา  แก้วรักษ์
19. เด็กชายอภินัทธ์  พฤษาเหตุ
20. เด็กหญิงอินทิรา  รักษาพล
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เพชรชำนาญ
2. นายพงษ์ศักดิ์  อินทร์อักษร
3. นางสาวกชกร  ฤทธิชัย
4. จ.ส.อ.สายชล  หนูคง
5. นายถัด  อินทร์นาค
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายฉัตรชัย   หนูร่ม
2. เด็กชายชนกานต์   รัตนวิลัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แนมใส
4. เด็กหญิงณิชกานต์  กรุณกิจ
5. เด็กหญิงดวงกมล    ไข่ทองแก้ว
6. เด็กชายทนงศักดิ์   ขุนรักษ์
7. เด็กชายนนทพัทธ์   ชุมขำ
8. เด็กชายนรงค์ศักดิ์   รักดี
9. เด็กหญิงนันทิชา   เขียวทองจันทร์
10. เด็กหญิงบุริมมาถ   ศรีสุขใส
11. เด็กหญิงภัศรา   นาคปลัด
12. เด็กชายยศภัทร    ขุนรักษ์
13. เด็กหญิงรัตติยากร  จิตตะโสภา
14. เด็กหญิงวรรณพร   ปลีกหนู
15. เด็กชายศรพิทักษ์   ชูถนอม
16. เด็กหญิงศิลาพร   สุทะปัญญา
17. เด็กหญิงสิริรัตน์   ไกรณรงค์
18. เด็กหญิงสุชาวดี   พูลสวัสดิ์
19. เด็กชายอัฐพล    เมฆขำ
20. เด็กชายโกสินธ์  ศรีสังค์
 
1. นายรสธศักดิ์  นภากุล
2. นายกำพล  จงไกรจักร
3. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
4. นางสาวกนกวรรณ  คงนุ่น
5. นางเสาวลักษณ์  สิงค์คุ้ม
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกตุวิจิตต์
 
1. นางสาวลัญจกร  ทองศรีนุ่น
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี
 
1. นางสาวมาลี  จันทร์คง
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยิ้มเส้ง
 
1. นางสาวพรพิมล  ทองลิขิต
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์คล้าย
 
1. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.1 ทอง 5 โรงเรียนวัดปากตรง 1. เด็กชายกฤตพล  สุวรรณพันธ์
 
1. นางเสาวนีย์  ไชยวรรณ
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงปพิชชา  คงฤทธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิลาบุตร
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.9 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงสุพรรษา   จันทะ
 
1. นางสาวฝันชนก   บุญเติม
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงอัญมณี  ทองดี
 
1. นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.1 ทอง 9 โรงเรียนสุนทราภิบาล 1. เด็กหญิงอธิชา  ไชยเสนา
 
1. นางเขมิกา  รอดบัวทอง
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.5 ทอง 10 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  บรรจงดัด
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.9 ทอง 11 โรงเรียนวัดควนยาว 1. เด็กชายภานุเดช  จันซิว
 
1. นางณียมาศ  คงเทพ
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตสำรวย
 
1. นางสายพิน  คงพระบาท
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชมภูนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  บำรุงชาติ
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.3 เงิน 14 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชนิศากาญจน์  จุลบุญญาสิทธิ์
 
1. นางดวงพร  คงสีปาน
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.1 เงิน 15 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สุขประเสริฐ
 
1. นายสุชาติ  ทองมี
 
783 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 1. เด็กชายธนภัทร  มาตช่วย
 
1. นางสาวศิราวรรณ  ชูสุวรรณ
 
784 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.7 เงิน 17 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงอนันดา  วรรณกิจ
 
1. นางรำไพ  มณีรักษ์
 
785 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.3 เงิน 18 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงศุภัสสร  เกตุประทุม
 
1. นางสาวสุจีรา  จุลสัตย์
 
786 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงรัชดา  บุญฤทธิ์
 
1. นางวรรณีพร  ซ้ายคล้าย
 
787 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   แซ่เฮง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   สังข์สิงห์
 
788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
 
789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนใส 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง
 
1. นายชะนะ  กลิ่นหอม
 
790 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กชายศักรินทร์  เซ่งทอง
 
1. นายสมญา  เอียดไสย
 
791 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันแก้ว
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านควนมุด 1. เด็กหญิงกรกนก  แสงจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานิยัง
 
793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.37 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงอธิษฐาน  แก่นสาร
 
1. นางวรรณีพร  ซ้ายคล้าย
 
794 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีพนัง
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
 
795 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นิ่มเรือง
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
 
796 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.1 ทอง 9 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ทองบ่อ
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.04 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  ไชยโมห์
 
1. นางสาวศิรินทรา  เจ๊ะแหละหมัน
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงแพรวา  ภาโสม
 
1. นางคัมภีร์  เพชรเรือง
 
799 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงสิริยานันท์  บัวทอง
 
1. นางสาวคัทลียา  หนูทองมาก
 
800 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   สิงบุดดี
 
1. นางนันทา  ทองขาว
 
801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.7 เงิน 14 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงสุภพิชฌาย์  ศรีกลับ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เรืองทอง
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงสังข์
 
1. นางณัฐพร  ภู่พันธ์ตระกูล
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71.5 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ชูสุข
 
804 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 17 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1. เด็กชายสันติภาพ  ขำจีน
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณนุกูล
 
805 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใหม่คามิ
 
1. นางสาวภัธวัน  สินฉิม
 
806 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 1. เด็กชายภูริช  ขวัญแก้ว
 
1. นางอุบลรัตน์  สุขบำเพ็ญ
 
807 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กหญิงธารฤทัย  เปียศรี
 
1. นางสุนีย์  ทิพย์กองลาศ
 
808 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เพิ่งรัตน์
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
809 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เงินคีรี
 
1. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรหมแก้ว
 
1. นางวนิดา  อักษรวงศ์
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.14 ทอง 4 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กหญิงดมิสา  โพธิ์ทอง
 
1. นางธิดารัตน์  ชูแก้ว
 
812 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.13 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงณัฐติยา   สุขเพ็ญ
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
 
813 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
 
814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.64 เงิน 7 โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงนริสา  เรืองศรี
 
1. นายสัญญา  คงแก้ว
 
815 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงวิลากุล  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาววารดี  อักษรภักดิ์
 
816 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายอนุวัติ  นอสูงเนิน
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
817 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงพชรพร  พันธุ์สนิท
2. เด็กชายวุฒิไกร  ไชยพลบาล
 
1. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง
2. นางเสาวณี  ไกรแก้ว
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงวีรดา  ช่วยสังข์
2. เด็กชายสุภทัต  สุขมงคล
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
 
819 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายนพปฎล  กำนอก
2. เด็กหญิงเขมวันต์  ตู้โกเมน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
2. นางสาวอรธีรา  คงทอง
 
820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.86 ทอง 4 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กชายวันมงคล  นิลอุบล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กะลาสี
 
1. นางพเยาว์  โทวรรณจะ
2. นางดวงใจ  หนูโสด
 
821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายธิปไตย  สุวรรณสังข์
2. เด็กหญิงปลื้มกมล  สุขแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
2. นางสาวพัชรี  แซ่ลิ่ม
 
822 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 โรงเรียนสุนทราภิบาล 1. เด็กชายชนะรัตน์  ห่อทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  แดงบรรจง
 
1. นางวิมล  ประไพ
2. นางสาวชะเอม  ดวงมาศ
 
823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.79 ทอง 5 โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กชายธนภัทร  ขุนแผ้ว
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  โรจนฐิติกุล
2. นายเอนก  โรจนฐิติกุล
 
824 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณฐกร  เทอดเกียรติชาติ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  มณีโชติ
 
1. นางวินัย  แก้วเนิน
 
825 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.32 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 1. เด็กหญิงนราพร  แก้วมณี
2. เด็กชายพรรษณดล  บุญแสวง
 
1. นางโศจิรัตน์  ชูสุวรรณ
2. นางดาราพร  พรหมณะ
 
826 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.26 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ปัญจสุวรรณ์
2. เด็กชายณภัทร  สังข์ชุม
 
1. นางนิธินาถ  ยังชู
2. นางสมบูรณ์  ชนะศักดิ์
 
827 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.59 ทอง 11 โรงเรียนวัดธาราวง 1. เด็กหญิงณัฎฐา  จันทร์ปรางค์
2. เด็กชายพัชรพล  ดวงงาม
 
1. นางสาววรวิทย์  แก้วประสพ
2. นางจินดา  สะมาตา
 
828 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.93 ทอง 12 โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียร
2. เด็กหญิงภัทรทินันท์  สุวรรณเลิศ
 
1. นางกรรณิการ์  เพชรชูช่วย
2. นายพิเชษฐ์  เพ็งจันทร์
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.86 ทอง 13 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายกนกพล  สุขถนอม
2. เด็กหญิงอทิตยา  เสือทอง
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางเพ็ญพิชชา  คณะแมน
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงสุวรรณษา  นุ่นบุญคง
2. เด็กชายเพชร   ตะเพียนทอง
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.53 ทอง 15 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  บุญยะรงค์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางมาลี  อนุกุล
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.32 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เพิงแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมา
 
1. นางมรรษมน  อินทร์ช่วย
2. นางนันภัส  ดำพิน
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.19 ทอง 17 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายณัฐชนน  เกินเหลือ
2. เด็กหญิงภาวินี  กลิ่นบุญ
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางสาวกนกกร  คาบุตร
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.06 ทอง 18 โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายกีรเกียรติ  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรพิณ  ทองตรา
 
1. นางสาวลำเลิศ  สุขศักดิ์
2. นางสาวอรุโณทัย  ใจซื่อดี
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.06 ทอง 18 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เรืองขนาบ
2. เด็กชายอานนท์  อ่อนเกตุพล
 
1. นางสุคนธา  เมืองแดง
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กชายพุทธวัจน์  เต็มสงสัย
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วีระธรรมโม
 
1. นางสาววัลลภา  แขกพงษ์
2. นางบุษบา  เมืองชู
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงปาลิตา  สิงห์คำ
2. เด็กชายเกศนรินทร์  คงทอง
 
1. นางฤทัย  สุขล้ำเกิน
2. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.19 ทอง 22 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กชายพรชพล  ส่งแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาวี  ทิศนุ่น
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วนก
2. นางสาววราพร  แซ่ลิ่ม
 
839 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.12 ทอง 23 โรงเรียนบ้านควนมุด 1. เด็กชายธราธิป  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  มุกดา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  อ้นทอง
2. นายกิตติศักดิ์  ปานิยัง
 
840 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.86 ทอง 24 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กชายชญานนท์  พันธ์ุศิโรรัตน์
2. เด็กหญิงพิมมาดา  เนรจุล
 
1. นางสาวรัตติยา  สังคานาคิน
2. นางเอื้อนศรี  รอดบัวทอง
 
841 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.59 ทอง 25 โรงเรียนบ้านป่าแชง 1. เด็กหญิงญาณี    เถาว์เป็น
2. เด็กชายณัฐพล   มาฆะโว
 
1. นางพรทิพย์   ศรีจินดา
 
842 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.12 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่พิทักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  สุขสอาด
 
1. นางสาวสุจิรา  ภักดีพันธ์
 
843 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.39 ทอง 27 โรงเรียนวัดบางตะพาน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   จันทร์สุวรรณ์
2. เด็กชายวัฒนชัย   อินทร์แก้ว
 
1. นายมานิตย์   ชูสวัสดิ์
2. นางโสภา   โกศัลวิตร
 
844 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.26 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  ฉิมทับ
2. เด็กหญิงรุจาภา  ศึกขะชาติ
 
1. นายสุชาติ   ด้วงใหญ่
2. นางสุนีย์  จันแก้ว
 
845 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง 29 โรงเรียนบ้านห้วยโส 1. เด็กหญิงนัทนลิน  นวลประจักษ์
2. เด็กชายศุภชัย  สีเต้ง
 
1. นายเจนวิทย์   บุญชูวงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทภัทราภรณ์
 
846 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายชนาธิป  หนูอยู่
2. เด็กหญิงวริษฐา  เอียดช่วย
 
1. นางสมศรี  ไชยพลบาล
2. นางวันฤดี  ลำโป
 
847 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายภูริพัฒน์  สุวรรณพงค์
2. เด็กหญิงเปรมกมล  บุตรสามบ่อ
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ศรีคงแก้ว
 
848 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงปาลิตา  วิมลรัตน์
2. เด็กชายสิทธินนท์  สองศรี
 
1. นางสาวอรอุมา  เรืองศรี
2. นางสุพรรณี  จันทร์พุ่ม
 
849 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.73 ทอง 4 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายภัทรเดช  เพชรรักษ์คำด้วง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ทองหมื่น
 
1. นางจริยา  บุญละเอียด
2. นางสาวเบญญาทิพย์  บุญสุข
 
850 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.47 ทอง 5 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงพรชนก  แพรกปาน
2. เด็กชายหัสดี  รอดช่วย
 
1. นางพรทิพย์  คงทอง
 
851 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.19 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 1. เด็กหญิงกุลวรรณ  พงค์วิฑูรย์
2. เด็กชายศุภกร  มุสิเกตุ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  นวลนุช
2. นางสุภาวดี  แก้วบุบโผ
 
852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.13 ทอง 7 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงพรรณพิศา  วะชุม
2. เด็กชายสรวิศ  สุวลักษณ์
 
1. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
2. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
 
853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.79 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
2. เด็กชายธนภัทร  สองสี
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางสาวศิวาภรณ์  บุญแก้ววรรณ
 
854 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.67 ทอง 9 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  ศรีทันเดช
2. เด็กชายพสิษฐ์  พฤกษา
 
1. นางสาวจิตรลดา  สร้อยรักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
855 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.46 ทอง 10 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กชายวัชรพล  คำเงิน
2. เด็กหญิงสิริลักษมี  นาคฤทธิ์
 
1. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
2. นางราตรี  บริพันธ์
 
856 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.39 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกชกร  ด้วงสงค์
2. เด็กชายจิระพัฒน์  ผาสุข
 
1. นางวิมลกานต์  เอียดแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  นวลแก้ว
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.26 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายชินวัตร  วานมนตรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พริกบางเข็ม
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.93 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กชายธนวัตร  ขุนบุญจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสมจิตร  ทองเขียว
2. นางสาวสุพัตรา  ชุมเกตุ
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.79 ทอง 14 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาดา  แก้วนาค
2. เด็กชายฐานนันท์  ทองอนันท์
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูวัน
2. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.46 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โตคชเวช
2. เด็กหญิงสุชาดา   เพ็ชรรัตน์
 
1. นางราตรี   สังข์ช่วย
2. นางปนัดดา   อินทรรักษ์
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.19 ทอง 16 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาทิพย์
2. เด็กชายอรรถพล  ถนนทิพย์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.13 ทอง 17 โรงเรียนบ้านป่าแชง 1. เด็กหญิงธิดาชนก   จันทร์ทอง
2. เด็กชายพงศ์ภัค   บัวบุญ
 
1. นางพรทิพย์   ศรีจินดา
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านควนมุด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คงแก้ว
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  ษรภักดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานิยัง
2. นางสาวณัฏฐธิดา  อ้นทอง
 
864 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง 18 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญจินดา
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  นวลสะอาด
 
1. นางฤทัย  สุขล้ำเกิน
2. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
865 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.79 ทอง 20 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กชายภรภัทร  โสคะโน
2. เด็กหญิงสุนิสา  ชูช่วง
 
1. นางสาวนิตติยา  แก้วนก
2. นางสาววราพร  แซ่ลิ่ม
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.66 ทอง 21 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายนรินทร  สุวรรณทอง
2. เด็กหญิงศนิกานต์  ชูเมือง
 
1. นางวัลลา  ชูมั่น
2. นางสาวรัตนา  บุบผากาญจน์
 
867 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.92 ทอง 22 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเรือง
2. เด็กชายอาดีนาน  ปานหวาน
 
1. นางวินัย  แก้วเนิน
 
868 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.47 ทอง 23 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 1. เด็กชายจิรายุ  เอี่ยมจัด
2. เด็กหญิงศิรภัทร  ทองแก้วจันทร์
 
1. นางจงดี  แสงทามาตย์
2. นางสุดา  วิธา
 
869 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.39 ทอง 24 โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  สายบัวทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  บางเมือง
 
1. นางสุนธรี  ยืนยาว
2. นางชมาพร  เขียนด้วง
 
870 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.13 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิขาบ
2. เด็กชายอวิรุทธิ์  คลอดเพ็ง
 
1. นางสาวชุตินธร  บุญชัย
2. นางสาวชะบา  จันทร์แก้ว
 
871 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.53 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 1. เด็กชายปิติชัย  ดาวัลย์
2. เด็กหญิงวรรณิษา   ฉิมทับ
 
1. นายสุชาติ   ด้วงใหญ่
2. นางสุนีย์  จันแก้ว
 
872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 1. เด็กชายศุกร์ภชัย  ชัยยัง
2. เด็กหญิงอริสรา  หนูเพชร
 
1. นางสิริพร  ชูเจริญวงศ์
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.59 ทอง 28 โรงเรียนวัดบางตะพาน 1. เด็กชายธรรมรัตน์   หนูรุ่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชื่นกลิ่น
 
1. นายมานิตย์   ชูสวัสดิ์
2. นางโสภา   โกศัลวัตร
 
874 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวกานต์ยุพน   เพชรเกลี้ยง
2. เด็กชายอภินัทธ์   ราชรักษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นางสาวฝันชนก  บุญเติม
 
875 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กชายวรัญญู  ช่วยสังข์
2. เด็กหญิงอรอุมา  เกิดพันธ์
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
2. นางนวอร  เมียนแก้ว
 
876 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. นายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
2. นางสาวทานตะวัน  จันทร์คล้าย
 
1. นางศิริพร  ศิลปสมศักดิ์
2. นางสาวบุปผา  บุญศรี
 
877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.59 ทอง 4 โรงเรียนวัดแดง 1. นางสาวยุวเรศ  จงไกรจักร
2. นายสุริยะ  สืบสนธ์
 
1. นายชุมพล   จีนะดิษฐ์
2. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
878 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.06 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายปัญญา  ปลอดใจดี
2. เด็กหญิงรวิภา  จันทร์ดำ
 
1. นางสุกรีฑา  แสงรุ่ง
2. นางดารารัตน์  สุวรรณนุกูล
 
879 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.06 ทอง 5 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายณัฐพัทร  ทองสวนแก้ว
2. เด็กหญิงเบญจพร  หยูตุ้ง
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
880 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.99 ทอง 7 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  สุขบท
2. เด็กชายวุฒิชัย  เพชรสำรวล
 
1. นางสุดจิตร  ศรีสุขใส
2. นางวงเดือน  นุยงค์ภักดิ์
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง 8 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายพรศักดิ์  คชรัตน์
2. เด็กหญิงเมตินี  มุณี
 
1. นางจริยา  บุญละเอียด
2. นางสาวเบญญาทิพย์  บุญสุข
 
882 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.06 ทอง 9 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายธนากร  ถมแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณภษา  นาคศิริ
 
1. นางอุไรวรรณ  คงไชย
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
883 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.59 ทอง 10 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายธนภัทร  เหมือนโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  ชูแก้ว
 
884 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.46 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงพรหมเนตร  รัตนถาวร
2. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
885 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.93 ทอง 12 โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงปิยวรรณ์  พรึกถก
2. เด็กชายพชร  เปลยันทะ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จอมทอง
2. นางสาวน้ำฝน   ณ นุวงศ์
 
886 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.46 ทอง 13 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายนพรัตน์  จินโน
2. นางสาวปิยนุช  ผลเจริญ
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
2. นางชะเอม  ชีช้าง
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.19 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงนุสดา  เทพนิมิตร์
2. เด็กชายวีรชัย  ภู่ร้อย
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
2. นางรุจี  เดชเชียร
 
888 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.79 ทอง 15 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายสรวี  หลอดทอง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  พลฤทธิ์
 
1. นางรัชนี  ไทยราช
2. นางวรรณภา  จันทวดี
 
889 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.86 ทอง 16 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ใหม่แย้ม
2. เด็กชายเอกอมร  ใหม่แย้ม
 
1. นางจุรีย์  ช้างกลาง
2. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง 17 โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กชายธนดล  เศรษฐการ
2. เด็กหญิงพรรวษา  ทองมี
 
1. นางกัลยาณี  สุขเกื้อ
2. นางเกษร  บุญญรัตน์
 
891 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กชายธนากร  มีพา
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญยอด
 
1. นายสว่างพงศ์  ยุเหล็ก
2. นางพัชรี  สังคหะ
 
892 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 19 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายวันชนะ  ตรีจุ้ย
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สองรัก
 
1. นางวนิดา  อักษรวงศ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  หนูขจร
 
893 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.92 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายนัฐพงค์  แก้วแสงอ่อน
2. เด็กหญิงวริศรา  แป๊ะอุ้ย
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
2. นางกาญจนา  แป้นทอง
 
894 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 21 โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สันหนู
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพจนารถ  อรุณรัตน์
2. นางวงศ์วิลัย  อินทร์ชัย
 
895 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายพงศ์วัฒน์  ช่วยบรรจง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางบุปผา  คงช่วย
 
896 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐภพ  ขันธวิชัย
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางนิภาพร  เดชศรีจันทร์
 
897 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงวันวิสา  เกิดวั่น
2. เด็กชายอชิตพล  โยธารักษ์
 
1. นางจีรวรรณ์  กลั่นสุวรรณ
2. นางนิธินันท์  อธิวัฒน์กานนท์
 
898 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนพงศ์  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเพลงอักษร  วงศ์อุทัย
 
1. นายสมคิด  โรจนปริทัศน์
2. นางพิลาศลักษณ์  ชนะศักดิ์
 
899 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ชุมคง
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ฤทธิชัย
3. เด็กหญิงญาณิษา  ทองหนู
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวารัตน์
5. เด็กหญิงนันทพร  เพ็ชรชนะ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมรักษ์
7. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พิทักษ์
8. เด็กหญิงลลิตวดี  ประจัน
9. เด็กหญิงสลิลา  พรหมสมบัติ
10. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ลี้
 
1. นายบวรนันท์  ชมเชย
2. นางสุนิดา  ภิรมย์รักษ์
3. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
 
900 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปรมสุข
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เปรมสุข
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  สีดอกไม้
4. เด็กหญิงนิศานาถ  เกิดเมฆ
5. เด็กหญิงพัชริดา  คงขาว
6. เด็กหญิงพุธธิมา  มาศพิทักษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูแก้ว
8. เด็กหญิงรุจิพร  ใสหลวง
9. เด็กหญิงเกศสิณี  พิบูลย์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงแคธลียา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสบาย  ปุรินทราภิบาล
2. นางจรรยา  เกิดคง
 
901 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงชลธิฌา  แก้วเดียว
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญรักษ์
3. เด็กหญิงปิตมณี  จันทิปะ
4. เด็กหญิงภคพร  แก้วขาว
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เชาวแพทย์
6. เด็กหญิงลิลาวะดี  นักดนตรี
7. เด็กหญิงวณิสา  เรืองนาค
8. เด็กหญิงสุนิษา  สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอภัครนันท์  ทองฉิม
10. เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์ส่องแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ศรี  ผลแรก
2. นางสุดารัตน์  เพชรสีหมื่น
3. นางจิระวรรณ  บุญอมร
 
902 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.08 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงด้วง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรัตน์
3. เด็กชายณัฐพัสสร  แดงด้วง
4. เด็กหญิงถิรนิชา  เรณุมาศ
5. เด็กหญิงทัศดาพร  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงนรินทร์ธร  เพชรชูช่วย
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีชู
8. เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์  ขาวขวงศ์
9. เด็กชายยุทธนา  แก้วเมือง
10. เด็กชายสิทธิชัย  คำม่วง
 
1. นางสาริกา  ศรีเพ็ชรใส
2. นายมาณพ  แสงจันทร์
3. นายเสงี่ยม  ทองเฉย
 
903 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.98 ทอง 5 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผลเกลี้ยง
2. เด็กหญิงจันท์สินี  รักกมล
3. เด็กหญิงณัฎฐภัทร   วิจิตร
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เขียวบุญจันทร์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ
6. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เขียวเสน
7. เด็กหญิงวรกมล  มีมะแม
8. เด็กหญิงวิลาสินี  กองทอง
9. เด็กหญิงอรปรียา  โบศรี
10. เด็กหญิงอริสรา  ษารัก
 
1. นางโสพิศ  ทองขาว
2. นางสาวทัศนีย์  แย้มเยื้อน
3. นางสาวอภิชญากร  ชุมขุน
 
904 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.98 ทอง 5 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1. เด็กหญิงกษิสรา  ทิพย์รัตน
2. เด็กหญิงกัญชพร  คงเพชรนุ่น
3. เด็กหญิงจิรชยา  ชูภักดี
4. เด็กหญิงชฎาภา  แป้นพุ่มทอง
5. เด็กหญิงธันยชนก  ตรีแก้ว
6. เด็กหญิงนิฐา  ทองน้ำแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีดี
8. เด็กหญิงวิภาวี  สายน้อย
9. เด็กหญิงศวิตา  ปลอดใจดี
10. เด็กหญิงเด่นนภา  คงสวัสดิ์
 
1. นางวรรณา  แก้วเพ็ชร
2. นายสวัสดิ์  แก้วเพ็ชร
3. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
 
905 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านควนชิง 1. เด็กหญิงชญานี  อุคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชูเรืองสุข
3. เด็กหญิงธนัชพร  กลางนอก
4. เด็กหญิงธันยพร  เรืองฤทธิ์
5. เด็กหญิงรัตนวดี  หนูแก้ว
6. เด็กหญิงวนิดา  คงจันทร์
7. เด็กหญิงสุฑิตา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชัยยัณห์
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุขอนันต์
10. เด็กหญิงไพรยา  ทองกลับ
 
1. นางจารึก  ทองแก้ว
2. นางสาวปรีดา  คงแก้ว
3. นางสาวปิยาอร  ทองนุ่น
 
906 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.97 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงคตีพัทธ์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงชินานันท์  ชูแก้ว
4. เด็กชายธนบดินทร์  เจ้ยแก้ว
5. เด็กชายธนากร   พูลแสวง
6. เด็กชายธีรศักดิ์   วาโน
7. เด็กชายปริวัฒน์  ผอมจีน
8. เด็กชายสิทธิเดช  จันทร์นวล
9. เด็กหญิงสุภัสศรา  แซ่ลี่
10. เด็กชายสุรสิทธิ์   บุญมา
 
1. นางจุลาพร   คชฤทธิ์
2. นางมาลี   แนมไสย
3. นางสาวอัญชิสา   แก้วเอียด
 
907 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.97 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงชนกพร  ขาวทอง
3. เด็กชายชานนท์  เกิดสมศรี
4. เด็กชายธงชัย  ส่งสีอ่อน
5. เด็กหญิงนันทภรณ์  ชีโว
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริกขางเข็ม
7. เด็กหญิงพิชญา  แก้วสาระ
8. เด็กชายสุธี  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงสุนารี  โชติทอง
10. เด็กหญิงเมษาวดี  แก้วอุดม
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
2. นางเจริญจิตต์  กอบเกียรติถวิล
 
908 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.31 ทอง 10 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  สารสุวรรณ
2. เด็กหญิงจุติมา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงชนิสรา  หนูรอด
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จาภัยวัง
5. เด็กหญิงณัฐพร  นุ่นสังข์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  รอดพิบัติ
7. เด็กหญิงธันยพร  จิตติศักดิ์
8. เด็กหญิงบุญญิสา  คู่มณี
9. เด็กหญิงศุภานัน  สังข์แก้ว
10. เด็กหญิงอังวราค์  สมบูรณ์
 
1. นางอรัญญา  ทองชู
2. นางสาวสุนารี  พุ่มพวง
3. นางทิพวรรณ  ชนะสงคราม
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.32 ทอง 11 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  สีดาเกี้ยม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ภูทอง
3. เด็กชายณภัทร  เชียรชม
4. เด็กชายณัฐพงค์  ศรทอง
5. เด็กชายนพวิชญ์  ราชูพิมล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมวิหาร
7. เด็กชายภูธเนศ  สุขเรือง
8. เด็กชายรัตนพล  จิ้วบุญชู
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรทอง
10. เด็กหญิงสุภัสสราพร  สุขเรือง
 
1. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
2. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
3. นางสำราญ  มีเสน
 
910 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.32 ทอง 12 โรงเรียนวัดโคกทราง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  บุญกลิ่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรชู
3. เด็กหญิงณิชาภรณ์  เพชรชู
4. เด็กหญิงนภัสสร  สายจันทร์
5. เด็กหญิงพิชามนญ์  เพชรชู
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เกตุวิชิต
7. เด็กหญิงศศิธร  พรหมพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  นวลแก้ว
9. เด็กหญิงอภิญาพร  ทองมา
10. เด็กหญิงอมตา  อำลอย
 
1. นางศุภลักษณ์  แก่นแก้ว
2. นายวุฒิชัย  นิตย์วิมล
3. นางสาวเพ็ญศรี  หนูสงค์
 
911 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78.33 เงิน 13 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1. เด็กชายณัฐวัชร  ทองบ้านนา
2. เด็กชายธนกร  รุ่งเรือง
3. เด็กชายธิชานนท์  นาพะนัง
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  เมืองทองอ่อน
5. เด็กหญิงปภาวิน  ศรีสังข์
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขวัญเมือง
7. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทรัพย์แก้ว
8. เด็กหญิงพรพรรณา  สงแก้ว
9. เด็กหญิงเกวลิน  หนูช่วย
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฤทธิมนตรี
 
1. นายถัด  อินทร์นาค
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณนุกูล
3. นางสาวกชกร  ฤทธิชัย
 
912 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
4. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
5. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
8. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
9. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
10. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
913 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีบริรักษ์
2. เด็กหญิงจินดา  สุวรรณพฤติ
3. เด็กหญิงณันธิฌา  จันทร
4. เด็กหญิงปณิดา  มุสิกะ
5. เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณ์พรึก
6. เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณทอง
7. เด็กหญิงปิยนุช  คงอินทร์แก้ว
8. เด็กหญิงปิยะดา  มูสิกะ
9. เด็กหญิงอโรชา  ช่วยสุข
10. เด็กหญิงแพรพิไล  อวิรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จอมทอง
2. นางสาวน้ำฝน  ณ นุวงศ์
3. นางสุณี  รังคะวงษ์
 
914 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกานต์สินี  สุขมาก
2. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  สุขสงวน
3. เด็กหญิงณชามญชุ์  จงหมาย
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ชนะขวัญ
5. เด็กหญิงณัฐธา  ศรีเมฆ
6. เด็กหญิงธนากานต์  เกื้อชู
7. เด็กหญิงปนัดดา  แสงทับ
8. เด็กชายพงศกร  ใหสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ฉลาด
10. เด็กหญิงรมิตา  คลังเรือง
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองทรง
12. เด็กหญิงสุธาธินีย์  จันทรังษี
13. เด็กหญิงเกวลี  หนูคง
14. เด็กหญิงเพ็ญประภารัตน์  บางขะกูล
15. เด็กหญิงเพ็ญพจมาลย์  เรืองช่วย
 
1. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
2. นางประทุม  วุฒิวงค์
3. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
4. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
915 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จักรใจ
2. เด็กชายกะชามาศ   ช่วยศรีนวล
3. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุมคง
4. เด็กหญิงญาณิศา  เจยาคม
5. เด็กหญิงทรรศนวรรณ   ไพบูลย์
6. เด็กหญิงปิยภรณ์   ช่วยศรีนวล
7. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  บัวผุด
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  สงขวัญ
9. เด็กชายพัสกร   อ่อนภักดี
10. เด็กหญิงวรลักษณ์  กิติสาโร
11. เด็กหญิงวริศรา  สุกแก้ว
12. เด็กหญิงวิมลศิริ  ชูมี
13. เด็กหญิงอภิญญา   คงเรือง
14. เด็กหญิงเกษร  สมชุม
15. เด็กหญิงเตชินี   สายนาค
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โกสีย์รัตนาภิบาล
2. นางสาวทิพวรรณ  ศักดิ์ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวแพรวพรรณ  พุดขาว
4. นางสาวสำรวย  หนูทิพย์
 
916 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงจันทร์ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูพันธ์
3. เด็กชายดำรงรักษ์  บุญรักษา
4. เด็กชายธนดล  คงแก้ว
5. เด็กชายปณชัย  กาญจนวิจิตร
6. เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณคล้าย
7. เด็กชายรุ่งเกียรติ  ชุมยวง
8. เด็กชายวชิรพรรณ   สุกแก้ว
9. เด็กชายวิภพ  วงษ์ด้วง
10. เด็กหญิงวิศินี   พฤฒิสาร
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์  คงจันทร์ทอง
12. เด็กชายสาโรจน์  บัวทอง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   ขุนอักษร
14. เด็กชายสุบิน   วาโน
15. เด็กหญิงอภิรัตน  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชิสา  แก้วเอียด
2. นางจุลาพร  คชฤทธิ์
3. นางมาลี   แนมไสย
4. นางเสาวนีย์  สุนทรานุรักษ์
 
917 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ดำสิงห์
2. เด็กหญิงกวิณธิดา  แมนหนู
3. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยฤทธิ์
4. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จันทร์ปาน
5. เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรัตน์
6. เด็กหญิงชยาภา  แดงบรรจง
7. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุขสงวน
8. เด็กหญิงทักษิณา  ท่องวิถี
9. เด็กหญิงประกายดาว  เกิดศิริ
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขสงวน
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทร์ปาน
12. เด็กหญิงสุมิตรา  ทรงอาวุธ
13. เด็กหญิงอภิชยา  แก้วสนั่น
14. เด็กหญิงอรไพลิน  จันทร์ใหม่
15. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีเวียง
 
1. นางพรทิพย์  โศภิษฐิกุล
2. นางสุดารัตน์  เชาวนา
3. นางปรีดา  สุขสงวน
4. นางสาวชนิดาภา  สารภีพิทยานนท์
 
918 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงชนกพร   ขาวทอง
3. เด็กหญิงณัฐฤมล  ขวัญเพชร
4. เด็กหญิงนันทภรณ์   ชีโว
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริกบางเข็ม
6. เด็กหญิงพิชญา  แก้วสาระ
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สีขาว
8. เด็กหญิงยุพาพักตร์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญเกิด
10. เด็กหญิงวรัญญา  ฉิมสน
11. เด็กหญิงสุจิรา  สมงาม
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงห์สกุลรัตน์
13. เด็กหญิงสุนารี  โชติทอง
14. เด็กหญิงเกวลิน  แดงบางดำ
15. เด็กหญิงเมษาวดี  แก้วอุดม
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
919 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคอพรุ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำพัฒน์
2. เด็กหญิงจีรณัฏฐพร  ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงนิตยา   เดโชชัย
4. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีมาลา
5. เด็กหญิงนิศาชล  เทพมูณี
6. เด็กหญิงปณิตา  ศรีมาลา
7. เด็กหญิงพรนภัส  ชูจิตร
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญสุวรรณ
9. เด็กหญิงลักษณพร  จินนุพงศ์
10. เด็กหญิงวรรณิศา  นพสถิตย์
11. เด็กหญิงศรีสุนันท์  ดำพัฒน์
12. เด็กหญิงสิริยาพร  จินนุพงศ์
13. เด็กหญิงสุวณี  อนุดวง
14. เด็กหญิงอารีพร  ชำนาญกิจ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนรัง
 
1. นางพจชนีย์  ปั้นเยือก
2. นางสาวปรีชดา  จันทมุณี
3. นางบงกช  แก้วมณี
4. นางเรวดี  ศักดิ์ศรี
 
920 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายชยุตพงศ์  เกื้อกาญจน์
2. เด็กชายธนกฤต  รัตนโชติ
3. เด็กชายธนัช  ดาราไก
4. เด็กชายนันทพงศ์  ดาราโชติ
5. เด็กหญิงบุศรัตน์  ทวาสิโก
6. เด็กชายพงศ์เทพ  ส่งศรีอินทร
7. เด็กชายพสุธันย์  ศรีทันเดช
8. เด็กชายพีระภัทร  กะหวัง
9. เด็กหญิงรติมา  ลาภจุติ
10. เด็กชายศุภชัย  จันทร์รอด
11. เด็กชายสรายุทธ  อิสลาม
12. เด็กหญิงสุฮัยลา  ตักจิตร
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ชัยรัตน์
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  กายแก้ว
15. เด็กชายอาคม  รักนิยม
 
1. นางสาวพิมพ์ศรี  ผลแรก
2. นายวิโชติ  เพชรสี่หมื่น
3. นางสาวสุจินต์  หมื่นราษฎร์
4. นางจิระวรรณ  บุญอมร
 
921 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงกุลฑลักษณ์  ทองเอียด
3. เด็กหญิงจิตต์ชนน์  กมลรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐพร  ทิพย์เสวก
5. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ปลอด
6. เด็กหญิงนันทิกานต์  เพชรสังเวียน
7. เด็กหญิงปภาดา  คงตุก
8. เด็กหญิงปัญญาพร  ช้างโรง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ใหม่แย้ม
10. เด็กชายพรพิพัฒน์  ปลอดกรรม
11. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สำราญรื่น
12. เด็กหญิงศรัญพร  เพชรชู
13. เด็กหญิงศศิวรรณ  สิทธิสาร
14. เด็กชายศุรวีย์  ไชยศรีรัมย์
15. เด็กหญิงสุนิสา  เอียดตน
 
1. นายจุฑากิจ  นวลมังสอ
2. นายธงชัย  จันทร์แก้ว
 
922 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางทองคำ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภักดีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ  เนินทอง
 
1. นายชัยชาญ  ขุนเพชร์
2. นางกัลยาณี  ขุนเพชร์
 
923 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ชูศรี
2. เด็กหญิงศิรัิลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นายประโชติ   ธานีรัตน์
2. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
 
924 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงณัฐชินันท์  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คงแก้ว
 
1. นางพิมลพรรณ  รอดอยู่
2. นายสิรพงศ์ภพ  วุฒิยิ่งยง
 
925 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมดำ
2. เด็กชายศุภวัฒน์  มูลเชื้อ
 
1. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
2. นายบุญส่ง  ศรีเพิ่ม
 
926 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงณัฎฐาภัค  จีนศรีคง
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  เสนาคชวงศ์
2. นางสาวโรสมีนี  มะลีมิง
 
927 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ราโชกาญจน์
2. เด็กหญิงชนาพร  คงทอง
 
1. นางกัญหา  ศรีอักขรกุล
2. นางหทัยพร  โรจนารัตน์
 
928 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายณวพล  เลื่อนเกื้อ
2. เด็กชายสิรภพ  สว่างวงค์
 
1. นางชะอ้อน  หิ้นจิ้ว
2. นายทิพย์  สีตะพงษ์
 
929 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 1. เด็กหญิงกชกรณ์  รอดมา
2. เด็กหญิงวาริศา  กัญจนะกาญ
 
1. นางเสาวณีย์  กาญจนา
2. นายบุญเทียน  แก้วสุวรรณ
 
930 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กชายธนากร  หยูดวง
2. เด็กชายพงศภัค  ชูสุข
 
1. นายบุญฤทธิ์  เรืองศรี
2. นางถาวร   แดงเอียด
 
931 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงนาฎนที  นิ่มเรือง
2. เด็กหญิงภาสุ  แหละปานแก้ว
 
1. นายเดโช  ด้วงคง
2. นายชัยวัฒน์  กลับดี
 
932 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าแชง 1. เด็กหญิงวารุพร   พวานุวงค์
2. เด็กชายหัตถชัย   ดำบ้านใหม่
 
1. นางชุบ   เชื้อสกุล
2. นายสุภรณ์  รอดเกลี้ยง
 
933 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงเกสิณี  เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ช่วยสถิต
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
2. นางสาววันนิสา  สังจันทร์
 
934 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล  ยังอยู่
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรทอง
 
1. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
2. นางผุสดี  อ่อนจันทร์
 
935 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายธีรพงศ์   ไชยเดช
2. เด็กชายธีรไนย  ดำแดง
 
1. นางวนิดา  ทองสงค์
 
936 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 1. เด็กชายณัฐพล   กระโหมวงศ์
2. เด็กหญิงสลิสทิพย์   บุญช่วย
 
1. นายธีรวัฒน์  ชูสิงแค
2. นางภานุมาศ  คงช่วย
 
937 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกิจสิงหา  ปานเภรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  วิชาธร
 
1. นางสาวอุไร  บุญศรี
2. นางสาวพรทิพย์  แสงนวล
 
938 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กหญิงปณิตา  ภู่ทับทิม
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  มัสแหละ
 
1. นายสมศักดิ์  มัสแหละ
2. นายพิมพ์  ฉ่ำสมบูรณ์
 
939 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กชายวิษณุ  ชัยฉิม
2. เด็กหญิงอรภัทรา  ส่งแสง
 
1. นางนันทวรรณ  ทองมล
2. นายปรีชา  ส่งกล
 
940 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารมาศ
2. เด็กหญิงไปรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นายทวีศักดิ์  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสรายุทธ  นาคปลัด
 
941 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงสโรชา  จิดละเอียด
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เอียดขลิก
 
1. นายจเร  ชูช่วย
 
942 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  หวังจันทร์
2. เด็กหญิงอุมาวดี  อุปการดี
 
1. นายฐาปกรณ์  บูรณพล
2. นางสาวพรทิพย์  ขำถนอม
 
943 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านวังใส 1. เด็กหญิงปัณณพร  หิรัญสุข
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ชูเมฆา
 
1. นางสมพร  ชุมพงศ์
 
944 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงนาเดีย  ปะจู
2. เด็กหญิงปารวี  อิสสภาพ
 
1. นายอุทัย  สุวรรณรัตน์
2. นายเสถียร  ประสิทธากรณ์
 
945 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงณัฐพร  วังนิคม
2. เด็กหญิงศิรดา  คำศรีสุข
 
1. นายประทีป  ชนะสงคราม
2. นางสาวสุนันทา  บุญศาท
 
946 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านใสถิน 1. เด็กชายรัชชานนท์  ยศชู
2. เด็กหญิงศรุตา  สีหะเนตร
 
1. นายจำเริญ  พุฒขาว
2. นางสาวบุญรินทร์  เรืองแก้ว
 
947 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กหญิงกิตติมา  หยองบางไทร
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  บำรงศรี
 
1. นางอุไรวรรณ  สมพืช
2. นางสุนีย์  ทิพย์กองลาศ
 
948 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 1. เด็กชายวรายุทธ  หนูใหม่
2. เด็กชายอนุชา  แซ่บ่าง
 
1. นายสมพงษ์  ยกเส้ง
 
949 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุธิมา  ชื่นชม
2. เด็กหญิงอนัญญา  รักขพันธ์
 
1. นายอุุดม  สามแก้ว
 
950 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบางแรด 1. เด็กหญิงนัฎฐกานต์  แก้วคง
2. เด็กหญิงปาณิศา  สิทธิสาร
 
1. นายยงยุทธ์  เลขจิตร
2. นางสมพร  ช่วยสมบัติ
 
951 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวสุดารัตน์   บุญทับ
2. นายอภิสิทธิ์   บุญทับ
 
1. นางสาวทัศนีย์   จิตติ
2. นายโกวิท   ศรีสุวรรณ์
 
952 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงวิชชุดา  กองสุข
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางนุศรา  หลวงชัยสินธุ์
2. นายสุนันท์  หลวงชัยสินธุ์
 
953 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงสุธินี  ดาราหมาน
2. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
 
1. นายสมคิด  โรจนปริทัศน์
 
954 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. นางสาวกัลยาลักษณ์   อยู่เป็นสุข
2. เด็กหญิงปิยนาถ  ผลเจริญ
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
2. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
 
955 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวจุฑามาศ  อ้นบางเขน
2. นางสาวเมตตา  ไกรไทย
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
2. นายสุทิน  นวลพลับ
 
956 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตุ๊กขี้หนู
2. เด็กหญิงกัลยา  แพ่งโยธา
 
1. นางสาวสุพัตรา  สงจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ  รัตนามาส
 
957 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนางหลง 1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ศร
2. นายพีรภาส  ขำช่วย
 
1. นายปัญญา  อนุวัฒน์
 
958 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงจันทร์นิสา  พูลช่วย
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เขียนด้วง
 
1. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง
2. นายวิชัย  สุทธิชาติ
 
959 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วคลองน้อย
2. เด็กหญิงอรัญญา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นายสุชาติ  สกุลวงศ์
2. นายเฉลิม  เลขาพันธ์
 
960 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงทิพย์พวรรณ  เพชรช่วย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จงไกรจักร
 
1. นางสาวจรรย์จารีย์  เภรีฤกษ์
2. นางสาวศรัญญา  ใส่แว่น
 
961 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ดำรักษ์
2. เด็กหญิงเกสรา  เพชรเกลี้ยง
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
2. นางใหมนวล  ไชยทอง
 
962 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายศุภกร  ทองแสน
2. เด็กชายสราวุธ  เนาว์สุวรรณ
 
1. นางอมรทิพย์  บุญคงดำ
2. นางศิริลักษณ์  แสงขำ
 
963 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กชายพงศภัค  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายรัฐภากย์  แทรกสุข
 
1. นายไสว  พุ่มหอม
 
964 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กชายณรงค์  บรรจงดัด
2. เด็กชายธนากร  พลเพียร
 
1. นายสวัสดิ์  สุภาเพ็ชร
 
965 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจักรินทร์  คงทอง
2. เด็กชายศุภฤกษ์  บางดี
 
1. นางสาวสายสมร  ศรีเจริญ
2. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง
 
966 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวกัลย์สุดา  ไชยคงทอง
2. นางสาวชนิกานต์  ภู่ยงกิ่น
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
967 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. นางสาวขวัญธิดา  จงไกรจักร
2. เด็กหญิงชนิดา  กรอบแก้ว
 
1. นางชุติมา  สุขไกรไทย
2. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกวิศรา  ปานแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นางสาวสายธาร  ด้วงทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายภูมินทร์  ด้้วงแก้ว
 
1. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นางสาวพัทธนันท์  รักษาชล
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงพรชิตา  คงแก้ว
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายวีระพล  รอดหยู่
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1. เด็กหญิงเกศรา  เนาว์สุวรรณ
 
1. นางละออง  แสงพรหม
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทรโชติ
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
977 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปลายราง 1. เด็กหญิงประภาศิริ  เบ็ญจกาญจน์
 
1. นางมณฑา  จงไกรจักร
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เสือทอง
 
1. พระภานุวัฒน์  ฉิ้มพาลี
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มีเสน
 
1. นางรุ่งฤดี  สุขกรง
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เนตรไสว
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
 
981 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  พิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
982 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  พลายด้วง
 
1. นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร
 
983 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ตำภู
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
984 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายพลกฤต  วุฒิสังข์
 
1. นางอุไรวรรณ์  นวลขาว
 
985 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงเมญาวี  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
986 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายศิลานนท์  มีหิ้น
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
987 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กชายภาณุศักดิ์  เกื้อแก้ว
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กหญิงอินทิรา  ดำชุม
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. เด็กชายภูวเรศ   ตำพู
 
1. นางปริศนา   ด่านวัฒนา
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กชายอดิเทพ  ดิษฐ์แก้ว
 
1. นางสาวชุตินธร  บุญชัย
 
991 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพรพิมล  จงเกื้อ
 
1. นางบัญญัติ  นาคปลัด
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กชายธนวันต์  จันทรวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ทองนุ่น
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองเรือง
 
1. นายสนั่น  ทองแผ่น
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
 
995 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
996 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดทาบทอง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เส้งคง
 
1. นางสาวมยุรี  แก้วศรี
 
997 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดประดิษฐ์
 
1. นางจุรี  ทองศิริ
 
998 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 1. เด็กชายวัชรพล  กล่อมจิตร
 
1. นางสาววาสนา  นุ่นสุวรรณ
 
999 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 1. เด็กหญิงนิตยา   ขวัญแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญศรี    สินทอง
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังใส 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โออินทร์
 
1. นางสาวปัทมา  อักษรเดช
 
1001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายนนทกรณ์  ปางคำ
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ฝอยทอง
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
1003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านควนโตน 1. เด็กชายศราวุฒิ  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวดรุณี  คำจันทร์
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเสริม 1. เด็กชายสายฟ้า  ชูแก้ว
 
1. นางทิพรัตน์  สารมาศ
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จงคง
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทองอ่อน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ถาวรเศษ
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ้มแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัชมาน  วรินทรเวช
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนเดช
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายกรุณพล  สุขทอง
 
1. นายอิศรศักดิ์  ขุนแผ้ว
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายทรัพย์ไพรบูรณ์  พรมโคตร
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงศริษา  เขียวแต้ม
 
1. นางจิดาภา  ขาลธนวัฒน์
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วเกิด
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศิริ
 
1. นางละออง  แสงพรหม
 
1015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์เกิด
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
 
1016 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงเรวดี   จันทร์เมธา
 
1. นางวัลภา   วิมลทรง
 
1017 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายพงศกร  คงจิตรวิทยา
 
1. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีทองคำ
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  พลอยดำ
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สงค์แก้ว
 
1. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
 
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนวัดธาราวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนพิทักษ์
 
1. นายสุวรรณ  เกิดสมจิตต์
 
1021 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายนันทกร  แก้วสาระ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
1022 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดทองพูน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชูคง
 
1. นางสาวเมลิณี  ชุมทอง
 
1023 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 1. เด็กชายอมรเทพ  ชูอำมร
 
1. นางสาวภัทรรินทร์  โชติศักดิ์
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 1. เด็กหญิงวันวิสา  รักทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แซ่เหลียว
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงอรจิรา  สุขมาก
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
1026 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายเอกรัตน์  อินธิพันธ์
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 1. เด็กชายคชานนท์  ประแจ
 
1. นางชนาภา  เลิศสุวรัฒน์
 
1028 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กชายสหรัฐ  ชุมลาภ
 
1. นายสมเพียร  ศิลปวาที
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร  แก้วรักษ์
 
1. นายวิชาญ  ศรีเพชร
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ประสงค์สุข
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงปรีดารักษ์  แก้วสองศรี
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงนพาภรณ์  ปลอดภัย
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรแผลง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกื้อ
 
1. นายไสว  พุ่มหอม
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  เขียวเกลี้ยง
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  คะพันธ์
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เปลี่ยวปลอด
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กชายธนากร   แสงสุริยันต์
 
1. นายเอกชัย  อนุรักษ์
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นายปริญญา  ปลอดแคล้ว
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงฟาดีล่า  หนิหวัน
 
1. นายสุกรี  หมีคง
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายอนุรักษ์  รัตนามาศ
 
1. นางจิราพร  เรืองประดิษฐ์
 
1043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายวรวิช  หนูนุ่น
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นางสาวสายธาร  ด้วงทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรเปีย
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
1046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายจิระพัฒน์  กรดกางกั้น
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงวรสุนันท์  ประสาทชัย
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เสือทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ปลักปลา
 
1049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มากดำ
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
 
1050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เหมือนหนู
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
1051 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงอัญชิสา   บุญทองใหม่
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
1052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายธีรัตม์  หมื่นนุสิทธิ์
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
1053 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงทิมมณี  เอี่ยมเพ็ง
 
1. นางผ่องศรี  พุฒิไพรีพ่าย
 
1054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงปิยวรรณ์  พรึกถก
 
1. นางจิราพร  เรืองประดิษฐ์
 
1055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อนุนนท์
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
1056 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายนพนันท์  นุ่นวิเชียร
 
1. นางสาวมนฤดี  ทิพย์มาศ
 
1057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. นางสาวโสวรี  เพ็ชรล้าน
 
1. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
1058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายธนภัทร์  ชูแก้ว
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงการะเกด  ทิพมล
 
1. นางสาวพิมลภรณ์  ช่วยอุปการ
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชนะชัย  ชัยสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงรัชชนก  ชูทองคำ
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายวีรากร  จันทร์มีศรี
 
1. นางสาวโสภาภรณ์  คงทอง
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นายอนุวัฒน์  สารักษ์
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายณัฐฏรัฐ  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสุปวีณ์  สุขทอง
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางอรุณ  บุรีภักดี
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อริยพงศ์
2. เด็กชายรัตฑากรณ์  เพชรชะนะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิลาบุตร
2. นางราตรี  มั่นคง
 
1066 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เอียดเหตุ
2. เด็กหญิงนิศามณี  ยอดหนู
 
1. นางสาวสมใจ  จันทร์ศิริ
2. นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลำหัก 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงอิศรา  เมืองประทับ
 
1. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
2. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังใส 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เทพมูนี
 
1. นางสาวปัทมา  อักษรเดช
2. นางเบญญา  ช่วยพิทักษ์
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองหิรัญ
2. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วหนูนา
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
2. นายสุรชัย  คะนึง
 
1070 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงภาสินี  สีเรืองเดช
2. เด็กหญิงศิตพร  ยอดแก้ว
 
1. นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร
2. นางนงเยาว์  เรืองนาค
 
1071 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงณภัทรศร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงหวันญัสมีน  และหมัน
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิศแลงาม
2. นางสาววิภารัตน์  ถนนทิพย์
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงสรัญพร  โต๊ะละ
2. เด็กหญิงเกณิกา  หมานหมิด
 
1. นางบุษบา  เมืองชู
2. นางสาววัลลภา  แขกพงษ์
 
1073 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงวนัชพร  จันทร์มา
2. เด็กชายวีระเดช  ผลเกลี้ยง
 
1. นางพวงทิพย์  ดวงทอง
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายภรัญญู    ปานโลหิต
2. เด็กชายอดิเทพ    บัวทอง
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
2. นางสาวอัจฉรา  มากสุข
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงศศิธร   คงทรัพย์
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์   หนูปุ้ย
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงวิสุทธฺกานต์  หยู่ใหม่
2. เด็กหญิงศศิยาภรณ์  จักรไชย
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แสงวิเชียร
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทร์โชตะ
2. เด็กหญิงอัณชิษฐา  เพ็งหนู
 
1. นางผุสดี  หลวงทิพย์รินทร์
2. นางบัญญัติ  นาคปลัด
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  พาลาสิทธิ์
2. เด็กชายพีระภัทร  รัตนพงศ์
 
1. นางทรงศรี  ประยูรรัตน์
2. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านชายทะเล 1. เด็กหญิงวราพร  ขุนจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  หมกทอง
 
1. นางนวลวรรณ  ไหมพูล
2. นางยินดี  เกียรติเสรีกุล
 
1080 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ศรีสมโภชน์
2. เด็กชายพิทวัส   คงจ้อย
 
1. นางเพ็ญแข  สงหนู
2. นางวันวดี  แสงพรหม
 
1081 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงอภิษณา  เหมือนอ่อน
2. เด็กหญิงโศภิษฐา  เอียดจุ้ย
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
2. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
1082 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เรืองช่วย
2. เด็กหญิงรัตนภร  จันสมมิตร
 
1. นางศิลป์ศุภา   ก้าวสมบูรณ์
2. นางสาวสุดใจ  สิงห์นุ้ย
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงปิยนุช  ไตรรัตน์
2. เด็กหญิงปุณณิศา  แป้นถนอม
 
1. นางพวงเพชร์  สังคหะ
2. นางสาวอวภาส์  สุขศรีนวล
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงร้งนณภัทร   พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงอารยา  จันทรบุญแก้ว
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
2. นางสาวเรืองอุไร  เทพชุม
 
1085 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กหญิงกรกหนก  เทพแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ชูจันทร์ทอง
 
1. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
2. นางสาววัชราภรณ์   บัวคง
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายจิรเมธ  ภักดี
2. เด็กหญิงสุภานันท์  เส้งสุย
 
1. นายสุรไชย  รัตนพันธ์
2. นางพิริยะ  หลวงชัยสินธุ์
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  ศรีแฉล้ม
2. เด็กหญิงวิริยา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสุขนิษ  อนุพัฒน์
2. นางทรงรัตน์  ชำนาญกิจ
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายฐิติกร  เพชรศรีจัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขทอง
 
1. นางสุมลฑา  นกยูงทอง
2. นางสุวรรณา  มีศรี
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิรัมย์
2. เด็กชายธนพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางสุนี  จันทร์ขุน
2. นางสาวดวงธิดา  รักษ์จุล
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงมันชญา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ไชยเดช
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางสาวกัลยาณี  หิรัญกิจรังษี
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายญาณวรุตม์  แขน้ำแก้ว
2. เด็กชายณัฎชัย  ทองอ่อน
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจันทิรา  เทพจิตต์
2. เด็กหญิงพิมพร  สงฆ์แป้น
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ชุมทอง
2. เด็กหญิงศิรินทิพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุรไชย  รัตนพันธ์
2. นางจิรา  สุทธิภักดี
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางแรด 1. เด็กชายธนายุต  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงปาณิศา  สิทธิสาร
 
1. นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช
2. นางสุปัญญู  สุขคตะ
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สังข์เพ็ชร
2. เด็กชายศุภชัย  อรชร
 
1. นางสาวสมใจ  จันทร์ศิริ
2. นางสาววริษฐา  เมฆตรง
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดปิยาราม 1. เด็กหญิงสภาวดี  คงนก
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  คงนก
 
1. นางเจริญ  อักษรกูล
2. นางสาคร  อินทร์สังข์
 
1097 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลำหัก 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  รักษายศ
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ฤทธิจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
2. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิตติญา  ปั้นวงศ์
2. เด็กหญิงอรวี  เพิ่งรัตน์
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
2. นางอารีย์  นพรัตน์
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงภัทรมินทร์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  ศรีทานนท์
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งกูล
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวรัตนา  มีใหม่
2. นางกาญจนานาฎ  คุ้มภัย
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายฐปนยศ  ทองมะลิ
2. เด็กหญิงประวีณา  ตุดเอียด
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แสงวิเชียร
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงอรทัย  เทียนทอง
2. เด็กหญิงโซเฟีย  สมสะ
 
1. นางบุษบา  เมืองชู
2. นางสาววัลลภา  แขกพงษ์
 
1103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดป่าระกำ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  วิเชียร
2. เด็กชายวัชรินทร์  แดงขาว
 
1. นางจารุวรรณ  พรหมทอง
2. นายสมนึก  พรหมทอง
 
1104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์   หนูอ่อน
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
1105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงวีราภรณ์  สุขช่วบ
 
1. นางอุษา  จันทร์ทองอ่อน
2. นางสาวเนตรชนก  จิตรัว
 
1106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านควนโตน 1. เด็กหญิงกุลพัทธ์  นพสถิตย์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  จันหุณี
 
1. นางสาวเกศณี  ศรีกฤษณ์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  แก้ววิจิตร
 
1107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนทอง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  นุ่นเรือง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิศแลงาม
2. นางพะเยาว์  สุคันธเมศ
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 1. เด็กชายจักรพรรดิ   ทองขาว
2. เด็กชายภาณุพงศ์   นำนาผล
 
1. นางสาวมาฆมาศ   เกิดสมจิต
 
1109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงปณิดา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงอภิสรา  ภิรมณ์รักษ์
 
1. นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร
2. นางจิดาภา  ขาลธนวัฒน์
 
1110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ใหม่เมือง
2. เด็กหญิงอุไรพร  สืบสุวรรณ
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
 
1111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พงศ์พราหมณ์
2. เด็กหญิงศรัณพร  บัวทอง
 
1. นางจีราภรณ์  คงฤทธิ์
2. นางพัชนี  ทุมดี
 
1112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทองขาว
2. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโชติ
 
1. นางพวงทิพย์  ดวงทอง
 
1113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงปัญญาพร   จิตซื่อ
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ศรีอภิญญา
 
1. นางผุสดี  หลวงทิพย์รินทร์
2. นางบัญญัติ  นาคปลัด
 
1114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดทองพูน 1. เด็กหญิงธันยชนก  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี   วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  ดำด้วงโรม
2. นางสาวจิราทิพย์  สารักษ์
 
1115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 1. เด็กชายชัยชนะ  ชุมแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แก้วช่วย
 
1. นายณัชธพงศ์  ทองคำเสก
2. นางอนัญญาพร  ทองคำเสก
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายกฤษฎา  อุดมครบ
2. เด็กชายอัศนัย  ทองรอด
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
 
1117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พูนจันทร์นา
2. เด็กหญิงพัฒนารัตน์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
2. นางสาวประทิว  มีเสน
 
1118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นายศักดิ์ชัย  เมืองใหม่
2. นางสาวสุพรรษา  วิวัฒน์
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางสาวทัศณีย์  วาทโยธา
 
1119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนา 1. นางสาวปิยนุช   สินโทวงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์   ลิ่มชา
 
1. นางกุลยาณี   ราชรักษ์
2. นายอรุณ   ราชรักษ์
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดสระ 1. นายธนพนธ์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายเจตริน  ศักดิ์จ้าย
 
1. นางบุษบา  ทองมั่นคง
2. นายปิยะวัฒน์  ญวนทอง
 
1121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงวรรวิษา  จันทร์คง
2. เด็กหญิงวัลภา  เพชรสง
 
1. นางนิตยา  จีนด้วง
2. นางสามารถ  ปานสุทธิ์
 
1122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ปรีชา
2. เด็กชายวาคิม  เยื้อนหนูวงศ์
 
1. นางอารีย์  นพรัตน์
2. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
1123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายธนกร  ยุทธิวัฒน์
2. เด็กหญิงมริสา  มากคงแก้ว
 
1. นางจำเนียร  ทองบุญยัง
2. นางสาวลัญจกร  ทองศรีนุ่น
 
1124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านเขาวัง    
1125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยอร่าม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กุแก้ว
 
1. นางอัญชลี  สุนยานัย
2. นางกัญญปาณิส   ปราบทมูล
 
1126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีวารินทร์
 
1. นายสุดใจ  สืบสาย
 
1127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายสวภัทร  สายจันทร์
 
1. นางสาวจุไรพร  แสงทอง
 
1128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธีรนันท์  พาโอภาส
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
1129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. นายมารุต   เจ๊ะหมะ
 
1. นางพิกุล   ชลสาคร
 
1130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  คลิ้งคล้าย
 
1. นายเปี้ยน  ปรีดาศักดิ์
 
1131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงดารุณี  จำรัสฉาย
 
1. นางมาริณี  รัตนะโช
 
1132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ภักดีชนะ
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
1133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีชัย
 
1. นางประภา  ขำวิเศษ
 
1134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายกิตติธร  จันทสุวรรณ
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
1135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายอัษราวุธ  เกตุชาติ
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
 
1136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ตรีแก้ว
 
1. นางจิราพร  เรืองประดิษฐ์
 
1137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายธีรัตม์  หมื่นนุสิทธิ์
 
1. นายพิสิษฐ์ิ  สุขสิกาญจน์
 
1138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณมุกิ
2. เด็กชายทวีเกียรติ  จิตต์สำรวย
3. เด็กชายทิวัตถ์  บัวเทศ
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
1139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงชาลิสา  บัวสี
2. เด็กหญิงประภัสสร  พลศรี
3. เด็กหญิงอันดามัน  ปิโย
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์
2. นายมลเฑียน  วรรณทอง
 
1140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายทัตพล  นาคสง
2. เด็กหญิงปาณิศา  ขุนยกเฉี้ยง
3. เด็กหญิงพิชญา  หุ้ยล่อง
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
2. นายลาภ  แนมไสย
 
1141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลำหัก 1. เด็กชายกิตตินันท์  มุขดาร์
2. เด็กชายพชร  ดวงเทพ
3. เด็กชายสรวิศ  มุกดา
 
1. นางสาวป.กุสุมาลย์  สุวรรณรัตน์
2. นางกรรณิกา  สาระรักษ์
 
1142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายวีราทร  พรหมโสภา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แขน้ำแก้ว
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปลอดทอง
 
1. นางจรัสศรี  ธานีรัตน์
2. นางุอุส่าห์   เมืองด้วง
 
1143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กชายฐิติโชติ  จันทร์สุริโย
2. เด็กหญิงปาลิตา  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มแย้ม
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
2. นายสุรชัย  คะนึง
 
1144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายพีรดนย์  พฤษวานิช
2. เด็กชายภายุพัฒน์  พวงภู่
3. เด็กชายภูเบศวร์  ชูจันทร์
 
1. นางราตรี  มั่นคง
2. นางเพ็ญศรี  นาคะปฏิยุทธ์
 
1145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิ์เพชร
2. เด็กชายธนวิช  อรชร
3. เด็กชายบวรนันท์  ทองสุข
 
1. นางจรวย   ชูพรหม
2. นางสาวภิรม   ดวงพาพล
 
1146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงกชกร  เกตุทิพย์
2. เด็กหญิงกัลยาณิน  หนูชูสุข
3. เด็กหญิงสโรชา  ช่วยคล้าย
 
1. นางอมรรัตน์  บุญคง
2. นางประภาศรี  ละอองภักดิ์
 
1147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กชายนราวิทย์  ขวัญเพ็ชร
2. เด็กชายรวิพล  ไชยคำ
3. เด็กชายเกียรติกุล  ไชยคชเดช
 
1. นางนิศารัตน์  รัตนวิโรจน์
2. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
1148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิริฟีน
2. เด็กชายธนัท  กรอบแก้ว
3. เด็กชายพันธวัชน์  แสงวิมาน
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
2. นางสวรส  จักรกาญจน์
 
1149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กชายฐิติสุทธิ์  เกิดวัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงชู
3. เด็กชายอธิป  ณ มั่นคง
 
1. นางจารุณี  สุวรรณโณ
2. นางเยาวลักษณ์  กรุงไกรจักร์
 
1150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกลิกา   แสงชู
2. เด็กหญิงฉัตรศลิษา   สุวรรณขำ
3. เด็กชายปราบภพ   พุทธรัสสุ
 
1. นางอนงค์  ช่วยเกิด
2. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
1151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 14 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  เทพรักษา
2. เด็กหญิงณชนิสรา  ทับทิมทอง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  จันทร์สระ
2. นางสาวมนฤทัย  สุคนธมัท
 
1152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 14 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ขุนชุม
2. เด็กหญิงปาริสา  หนูคง
3. เด็กชายศิรชัชม์  โชติสมัย
 
1. นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร
2. นางนงเยาว์  เรืองนาค
 
1153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กชายภูวมินทร์  สุขรัตน์
2. เด็กหญิงสุชานันท์  หลีประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรุณกมล  จบฤทธิ์
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางเพ็ญศรี  โจซิ้ม
 
1154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่วนลา
2. เด็กหญิงธิติกัญญา  แช่มธิติกุล
3. เด็กชายภูริวัฒน์   ยืนยาว
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจงดี  เมียนเพ็ชร
 
1155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายธณัฐชัย  ศรีงาม
2. เด็กหญิงปานชนก  อินทร์ชัย
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวรรณ
 
1. นางผุสดี  หลวงทิพย์รินทร์
2. นางบัญญัติ  นาคปลัด
 
1156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายณัตพล  นาเพ็ชร
2. เด็กหญิงธนัตถ์นันท์  เพ็ชรศรี
3. เด็กหญิงรวรี  หนูช่วย
 
1. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
2. นางนิภา  ชูเรือง
 
1157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เส้งเซ่ง
2. เด็กหญิงดาริกา   ถนนแก้ว
3. เด็กหญิงยมลพร  จงไกรจักร
 
1. นางรัตนา  กลับดี
2. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
1158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงชนินาถ  กุแก้ว
2. เด็กชายชยกร  ผิวเงิน
3. เด็กชายสมโชค  เปียพรัด
 
1. นางวรรณา  ยีซัน
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
1159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงเพชรนุ่น
2. เด็กหญิงดาราธิป  หนูสงค์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   พรหมแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  ช่วยใจดี
2. นางวรรณา  ช่วยใจดี
 
1160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านชายทะเล 1. เด็กชายณัฐชนน  จ่าถิ่น
2. เด็กชายสิรภัทร  นัยสว่าง
3. เด็กชายอัมฤทธิ์  จังกินา
 
1. นางนวลวรรณ  ไหมพูล
2. นางยินดี  เกียรติเสรีกุล
 
1161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วใสพร
2. เด็กชายฐิติศักดิ์ิ  ไชยวิจารย์
3. เด็กชายพีรภัทร  อนุนนท์
 
1. นางสาวสุนีย์  ด้วงมาก
2. นางมาลี  คงสังข์
 
1162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 1. เด็กชายศิวัฒน์   สงคง
2. เด็กหญิงสโรชิน   ชุมสงฆ์
3. เด็กหญิงอลิสา  ทองขาว
 
1. นางมาฆมาศ   เกิดสมจิต
 
1163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางแรด 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลำหัด
2. เด็กชายภาสกร  มีเดช
3. เด็กหญิงสุวนันท์  วงศ์เขน
 
1. นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช
2. นางปราณีต  ดีเจย
 
1164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายธนชาติ  คงแก้ว
2. เด็กชายนนท์ทิวา  ศรีวารินทร์
3. เด็กหญิงยุวดี  พลายด้วง
 
1. นายลาภ  แนมไสย
2. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
1165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกรกฎ  ศรีพุทธา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบสาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายประสิทธิื  มุขมณเฑียร
 
1166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงวรัตญา  ทองลั่น
2. เด็กหญิงสิดาพร  เจยฉิม
3. เด็กหญิงสโรชา  ลี่จ้วน
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
2. นายถาวร  บุญขวัญ
 
1167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   หนูปุ้ย
2. เด็กชายธนัทพนธ์   สังข์ด้วงยาง
3. เด็กชายนัฐวัฒน์   ช่วยเกิด
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
2. นางอนงค์  ช่วยเกิด
 
1168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงญาณิศา  แป้นเจริญ
2. เด็กหญิงปาริชาต  พลศรี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์
2. นางมลเฑียน  วรรณทอง
 
1169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายณัฐพล  ชุมเมืองจีน
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แก้วสองศรี
3. เด็กหญิงอาทิตญา  เกิดศรี
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
2. นางอรวรรณ  ทะเดช
 
1170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางแรด 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังจำนงค์
2. เด็กหญิงนัฎฐกานต์  แก้วคง
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขาวขวงค์
 
1. นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช
2. นางปราณีต  ดีเจย
 
1171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  ธนาวุฒิ
2. เด็กชายศรีนครินทร์  บัวเพชร
3. เด็กชายศิววงศ์  บัวเพชร
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  จันทร์สระ
2. นางสาวมนฤทัย  สุคนธมัท
 
1172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระวังกลาง
2. เด็กหญิงคีตภัทร  คงศรี
3. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์ชัยศรี
 
1. นางพรรณี  บรรจงเมือง
2. นางจะรี  เหมทานนท์
 
1173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ่อโพง 1. เด็กชายขวัญเมือง  รอดนุ่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปานทอง
3. เด็กชายนพพร  หนูกลับ
 
1. นางวิภารัตน์  หนูสีคง
2. นางนันทวรรณ  ทองมล
 
1174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กชายธนบดี  ทองเพ็ชร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริรัตน์
3. เด็กชายสิงหา   ไชยฤกษ์
 
1. นางปรีดา  นะนุ่น
2. นางสาวจิณัฐฎา  ชูเกิด
 
1175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงณิชา  มังน้อย
2. เด็กชายอัฎฐพล  ศรีอินทร์
3. เด็กหญิงเอื้อกานต์   พึ่งเจริญ
 
1. นางประภาศรี  ละอองภักดิ์
2. นายเชวง  รัตนมุณี
 
1176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สวัสดิ์ปรุ
2. เด็กหญิงอรดี  บัวคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  พริกสุข
 
1. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
2. นางนิภา  ชูเรือง
 
1177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กชายลภัสกร  คงไข่
2. เด็กชายสยมภู  ผ่องใส
3. เด็กชายอิทธิกร  แก้วศรีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญแก้ววรรณ
2. นายสุวิทย์  จักรถนอม
 
1178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กหญิงดาลิน  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ด้วงสุข
3. เด็กหญิงวิลาลินี  มาแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  ช่วยใจดี
2. นางวรรณา  ช่วยใจดี
 
1179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดปิยาราม 1. เด็กหญิงนัตฤดี  วันทอง
2. เด็กชายสัญชัย  ถนอมน้อย
3. เด็กชายอภิพงษ์  สุวัตถี
 
1. นางเจริญ  อักษรกูล
2. นางสาวคริษฐา  พรหมจันทร์
 
1180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กชายธนาวิทย์  ไมตรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุภา
3. เด็กชายสุทธิพจน์  มีหมื่นพล
 
1. นางสุจารี  เกตุเรน
2. นายผัด  พิมพันธ์
 
1181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  โปนะทอง
3. เด็กหญิงวริษา  เมศใหม่
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางสาวจันทนี  เกื้อสุข
 
1182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  คงศรี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปาณียะ
3. เด็กชายเอกวิทย์  กลิ่นดี
 
1. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
1183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 1. เด็กหญิงรัตติยากร  แกล้วทะนง
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ถาวรสังข์
3. เด็กหญิงฤทัย  เรืองช่วย
 
1. นางสาวสุดใจ  สิงห์นุ้ย
2. นางศิลป์ศุภา   ก้าวสมบูรณ์
 
1184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  คงจ้อย
3. เด็กชายทศพร  เมืองสถิตย์
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธ์ุ
2. นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์
 
1185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลำหัก 1. เด็กชายธนวัฒน์  มุกดา
2. เด็กหญิงนุชติยา  มุขดาร์
3. เด็กชายภานุเดช  แซ่ก่วน
 
1. นายอนันต์  บุญญะ
2. นางโสภา  บุญญะ
 
1186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 1. เด็กชายกีรติ  สามเตี้ย
2. เด็กชายณัฐภัทร  ส่งด้วง
3. เด็กชายศุภกฤต  ศรีระพันธ์
 
1. นายธงชัย  จันทร์แก้ว
 
1187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นายจักรรินทร์  บัวเพชร
2. นายธนากร  ขำเกิด
3. นายเจษฎากร  จันทร์กะพ้อ
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
2. นางดุจฤดี  จิตมนัส
 
1188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาพระทอง 1. นายจิราศักดิ์  อนันทนุพงศ์
2. นายชญานนท์  ชูสังข์
3. นายธีทัต  นุ่นมัน
 
1. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
2. นางสาวสุพัตรา  สงจันทร์
 
1189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนันต์
2. เด็กชายธีรพงษ์  สังวาล
3. เด็กชายภูวนนท์  เหมมิทร์
 
1. นายสุชาติ  นิ่มเรือง
2. นางอัญชลี  สุนยานัย
 
1190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงชลิตา  ฉุนจีน
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
1191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายธีร์จุฑา  เพชรจุฑา
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
1192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กชายสุเมธ  สายสมุทร
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
1193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 1. เด็กหญิงศุภนุช  รุยันต์
 
1. นางพัชรินทร์  บัวบาน
 
1194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กชายพีรภาส  อ้นทอง
 
1. นางสาวบุญยัง  สังข์แก้ว
 
1195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กชายประเสริฐ   รอดเกลี้ยง
 
1. นางวันวดี  แสงพรหม
 
1196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วหนูนา
 
1. นางรัตติญา  คะนึง
 
1197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายธีรนนท์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวพัชรี  แซ่ลิ่ม
 
1198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  คำแก้ว
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
 
1199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กหญิงอภิชญา  นิ่มทอง
 
1. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
 
1200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงศิลามณี  ชุมทอง
 
1. นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร
 
1201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เศรษฐสุข
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
1202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กชายอนุชิต  มัสแหละ
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
 
1203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านวังใส 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  หิรัญสุข
 
1. นางสาวปัทมา  อักษรเดช
 
1204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  คงเมือง
 
1. นางสาวทิราพร  สุขศรีเมือง
 
1205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงจิระนันทร์  เพ็งจันทร์
 
1. นางปรีดา  นะนุ่น
 
1206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กหญิงรุสมาเรีย  พรหมทอง
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
1207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงพจมาน  เขตนคร
 
1. นางจารุนันท์   เอียดคง
 
1208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กหญิงวรรณภา  แนมไสย
 
1. นางจิราภรณ์  จิตตรี
 
1209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1. เด็กชายกฤตพล  เนาว์สุวรรณ
 
1. นางละออง  แสงพรหม
 
1210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้อมเมือง
 
1. นางสาวบุญยัง  สังข์แก้ว
 
1211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางทวด 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  โตเขียว
 
1. นางอุไร  จันทพันธ์
 
1212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวกานต์รวี  จินพานิช
 
1213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุดสวาท
 
1. นางรัชดาภรณ์  ฉิมรักษ์
 
1214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กชายกีรติ  เรืองพุทธ
 
1. นายธวัชชัย  อ่อนศรีแก้ว
 
1215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  จ่าแก้ว
 
1. นายธงชัย  จันทร์แก้ว
 
1216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
 
1217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กหญิงชลดา  ดุกสุกแก้ว
 
1. นางสาวกานดา  คันธิก
 
1218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนวัดโคกยาง 1. เด็กชายอภิรักษ์  หนูชัยปลอด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์นวล
 
1219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กชายทัศนัย  บุญชัย
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
1220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 1. เด็กชายพีรเดช  ขุนรัง
 
1. นางธันยาภรณ์  บุญเรือง
 
1221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  แก้วกาญจน์
 
1. นางสาวถาวร  จำปา
 
1222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงธนารักษ์  ศรีสังข์
 
1. นางพัชนี  ทุมดี
 
1223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 1. เด็กหญิงอรัชพร  อาดำ
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
 
1224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. เด็กชายศรวิศ  เงินไกร
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
1225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีทันเดช
 
1. นางบัญญัติ  นาคปลัด
 
1226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายจิราพัชร  ดำจันทร์
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
1227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงพนิดา  มุธุศรี
 
1. นางวีรวรรณ  บรรจงลิขิต
 
1228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กองมี
 
1. นางจันทร์แรม  ปรเมษฐพันธ์
 
1229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  ด้วงแก้ว
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
1230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายชโยดม  คงกุล
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
1231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กชายปรวัตร  บัวงาม
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกัณตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
 
1. นางสมปอง  ชูศรี
 
1233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กชายคชานนท์  พรหมรัตน์
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
1234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ยอดระบำ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
1235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงนลินา  แถวอุทุม
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
1236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
1237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  จิโนปง
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงอนํญญา   ทรัพย์มาก
 
1. นายปราโมทย์  พัฒทอง
 
1239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงไพจิตรา  ทองเรือง
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
1240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กหญิงปรางวลัย  เซี่่ยงอึ่ง
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
 
1241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงอนัญญา  พุ่มนุ้ย
 
1. นางสุพัตรา  นิลมา
 
1242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
1243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงศิรัิลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นางยุวนันท์   สมวดนวล
 
1244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงปนัดดา  รอดสง
 
1. นายราชัย  แป้นถนอม
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เพbงประพันธ์
 
1. นายนราชัย  แป้นถนอม
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงปพิชชญา  นาคปาน
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
1247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชุมนุม
 
1. นายกฤตนันท์  พาณิชพงศกร
 
1248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ฝอยทอง
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กชายเอกภพ  วงศ์รอด
 
1. นายอุษา  นาคกรด
 
1250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายทวีวัฒน์  จันทร์พุ่ม
 
1. นายชอบ  ภิรมย์รักษ์
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบุญทอง
 
1. นางนิพา  สมัยสงค์
 
1252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิราวรรณ  หนูช่วย
 
1. นายกมล  แก้วหนู
 
1253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. นายนำโชค  ดวงจิม
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
1254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายเด่นดนัย  สุวรรณรัตน์
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
1255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
1256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จันทร์เภา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ไชยรักษา
 
1. นางจิรา  จันทร์สุข
 
1258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
 
1259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์ยุทธิ์
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยรักษา
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
1261 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
2. เด็กชายนิรุต  ขวัญแก้ว
3. เด็กชายปิยะ  วรรณคง
4. เด็กชายมนตรี  หมวดทอง
5. นายยุทธการ  เปาะซู
6. เด็กชายสรวิศ  ศศิวิมล
 
1. นายวานิช  ใหม่อ่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
3. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ภูมีคง
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายอรรถพล  ชอบทำกิจ
 
1. นางปัทมา  ตลึงผล
 
1265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอดุลวิทย์  จันทร์เพชร
 
1. นางอรสา  กุลเพชรกำธร
 
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายธนธรณ์  ชูนาค
 
1. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
1267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 1. เด็กชายจักรภัทร  แก้วกับเพชร
 
1. นางบุญชู  ฤทธิพาจารย์
 
1268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ทองดอนโพธิ์
 
1. นางสุวรรณี  เทอดเกียรติชาติ
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายพงศธร   ศรีสุธรรม
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.67 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสมโภชน์
 
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านลานนา 1. เด็กชายศฤงคาร   ช่อสม
 
1. นางปริศรา  ปลัดสงคราม
 
1272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายกังสชิต  พ่วงทอง
 
1. นางสมสิริ  ชัยทองรักษ์
 
1273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กชายยสินธร  พิกุลหอม
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
1274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กชายนฤธร  สุขศรีนวล
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
1275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 58.33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพงค์  จุลเกลี้ยง
 
1. นางมาลี  ขุนใหม่
 
1276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายธนูศักดิ์  มูณี
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
1277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กชายกรัศนัย  คงชุม
 
1. นางสาวอนงศรี  ช้างกลาง
 
1278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1. เด็กชายอัครวุฒิ  ไชยทอง
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  ช่างชนะ
 
1279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหน้าสตน 1. เด็กชายชินวัตร  เอียดสังข์
 
1. นายพินิจ  เกื้อทิพย์
 
1280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นางรุจี  เดชเชียร
 
1281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแท้
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
1282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
1283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
 
1. นางสาลินี  ทองทรง
 
1284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กชายกิตติพล  ทองอนันต์
 
1. นายเฉลิม  ศรีสุขใส
 
1285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
1286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายจักรรินทร์  บุญรัตน์
 
1. นายวินัย  มีชัย
 
1287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กชายเทวราช  พิชัยยุทษ์
 
1. นางจรวย  พรหมสมบัติ
 
1288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายอาณาจักร  จุลภักดิ์
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
1289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  นาคเชียร
 
1. นายสวัสดิ์  สุภาเพ็ชร
 
1290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. นายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
1291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ขำเกิด
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
1292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุวรรณรัตน์
 
1. นายศิริพงศ์  วงศ์สุริยามาศ
 
1294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วบัวสังข์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
1295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิฑูรย์พันธ์
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
 
1296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
1297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 6 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ปลอดใจดี
 
1. นางสาวสุนารี  พุ่มพวง
 
1298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงโหพล
 
1. นายสุทัศน์  ดำศรี
 
1299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
1300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.17 เงิน 10 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
1301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้อยรักษา
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
1302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงนริศรา  เครือหวัง
 
1. นางอุภาพร  เนาว์สุวรรณ
 
1303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 13 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
1304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 14 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
1305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.83 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 1. เด็กหญิงภัสรา  วันเรียน
 
1. นางนงเยาว์  ชูทอง
 
1306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดปากเหมือง 1. เด็กหญิงอินทิรา  คำดี
 
1. นางขนิษฐา  กิ้มถ่อง
 
1307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.83 เงิน 17 โรงเรียนวัดโคกคราม 1. เด็กหญิงมนต์ธิตา   รอดชะนะ
 
1. นางสะไบทิพย์   คงเมือง
 
1308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 18 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงทอง
 
1. นางสมบูรณ์  วัชรินทร์
 
1309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงสุณิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
1310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงนาตาชา  หมันหนับ
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
1311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านใสถิน 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  เสนพรัตน์
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
 
1312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงกัลยา  หนูทอง
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
1313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์ยุทธิ์
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
1314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนางหลง    
1315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แถมแก้ว
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
1316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กหญิงวัชรี  กล้าหาญ
 
1. นางบุษบา  เย็นรักษา
 
1317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางด้วน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุ้มสังข์
 
1. นางบัญญัติ  มีทอง
 
1318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กหญิงสิราณี  ศรีหะรัญ
 
1. นางพเยาว์  โทวรรณจะ
 
1319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะทวด 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ชูโฉม
 
1. นายไมตรี  วงศ์ภักดี
 
1320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
1321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
1322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์   สงศิริ
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
1323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ญจันทร์
 
1. นางฐิติรัตน์  พูลเทพ
 
1324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศรัญญา  ยืนยัน
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
1325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงสกุลดี  รอดเพชร
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
1326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. นางสาวอติการณ์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวปนิดา  สุวรรณโณ
 
1327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงจิรดา  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
1328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงอังคณา  เกตุโรจน์
 
1. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
1329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลแก้ว
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
1330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีรัตน์
 
1. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
1331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงณิชาดา  ทองเย็น
 
1. นางปาริชาติ  หนูทับ
 
1332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 1. เด็กชายชัยชุมพล  มีนิ่ม
 
1. นางนงเยาว์  ชูทอง
 
1333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมืองรักษ์
 
1. นายวิินัย  มีชัย
 
1334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  นุ่นแก้ว
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
1335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงมลธินี  สังข์ทอง
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
1336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นจำปา
 
1. นางสาวภาวิณีย์  สงทอง
 
1338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายคำรพ  จงไกรจักร
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
 
1339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ยศขุน
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
 
1340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.17 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองทิพย์
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
1341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุญกอง
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
1342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กชายภานุกร  ฮัดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
1343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 60.67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กชายจิรโชติ   สงโสม
 
1. นางสาวอนงศรี  ช้างกลาง
 
1344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 57.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายสรวิศ  รักษาชล
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
1345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 56.67 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 1. เด็กชายวทัญญู  คงสงฆ์
 
1. นางสุดา  สังหาด
 
1346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 55.33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กชายนฤพล  เวชประสิทธิ์
 
1. นางจิราพร  ศรีนวลแก้ว
 
1347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 53.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาสุข
 
1. นายสัญชัย  ช่วยเกลี้ยง
 
1348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายกิตติธัช  นิตย์โชติ
 
1. นายนิติพงค์  เดชเชียร
 
1349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
1350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
1351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. นายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
1352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กหญิงตวรรณ  หนูริด
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
1354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงพรหมพร  โยมา
 
1. นางจำเนียร  แซ่เล่า
 
1355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
1356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กหญิงอภิฤดี  ดำเด่น
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
 
1357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอริสรา  ใจรุ่ง
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
1358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
1359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.17 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กหญิงอริสรา  ธานนต์
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
1360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พัดขาว
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
1361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาทะ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
1362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
1363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงปารมี  นิลบุตร
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง
 
1364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงโหพล
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
1365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดโคกคราม 1. เด็กหญิงมนต์ธิตา   รอดชะนะ
 
1. นางสะไบทิพย์   คงเมือง
 
1366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงณัชนิชา  มุสลิมีน
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษธรรม
 
1367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.33 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงศิริพร  ฮ่องกิ้ม
 
1. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
 
1368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพรฤดี  เก้ารัตน์
 
1. นางวรรณนิสา  สุนทรชีระวิทย์
 
1369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  หนูเกื้อ
 
1. นายภุชงค์  ธานีรัตน์
 
1370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.33 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 1. เด็กหญิงพัชรัตน์  ทองคำเสน
 
1. นางสุดา  สังหาด
 
1371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60.33 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงพลอยพญา  ทองปานดี
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
1372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ก้าวซ้วน
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
1373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
1374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทวยเทพ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  สูงสุด
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเกลี้ยง
 
1375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์ยุทธิ์
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
1376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
 
1377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
1378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงสกุลดี  รอดเพชร
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
1379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงจันทกานต์   สงศิริ
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
1380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ณ สุวรรณ
 
1. นางสุจินดา  ชูเพชร
 
1381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงอภัสสร  เมฆเรือง
 
1. นางจุฑารัตน์  ตรงสกุล
 
1382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีนุ่น
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
1383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กหญิงสมฤดี  ช่วยศรีนวล
 
1. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์
 
1384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กหญิงมลธินี  สังข์ทอง
 
1. นางวรรดี  พูลสวัสดิ์
 
1385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายสรวิศ  รักษาชล
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
1386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กชายขวัญชัย  แก่นจำปา
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
1388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เมฆสว่าง
 
1. MissRynalyn  Acilo Ibanez
 
1389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
1390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. นายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
1391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบูรณาวาส 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   พูลนวล
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสงพันธ์
 
1393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กหญิงตวรรณ  หนูริด
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
1394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงลลิตา  ไชยพลบาล
 
1. MissJean Rose  Carvaval Labnao
 
1395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 1. เด็กหญิงศิรดา  อ้นทอง
 
1. นางสราญ  บุญมาก
 
1396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกนกพร  ชินศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
1397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศีรีภาพ
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
1398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงจริญญา  กลับดี
 
1. นางวรรณนิสา  สุนทรชีระวิทย์
 
1399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงพรหมพร  โยมา
 
1. นางจำเนียร  แซ่เล่า
 
1400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงกชพร  อุตตะระนาค
 
1. นายบงกช  อุตตะระนาค
 
1401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กำพลรัตน์
 
1. นางสาวฐาปะนี  ศรีรัชชะ
 
1402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงจีรภัส  พิทักษ์วงศ์
 
1. นางปาณิสรา  สุภาเพ็ชร
 
1403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กหญิงนันธิฌา  คงยงค์
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
 
1404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรา  สิทธิกร
 
1405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
1406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 1. เด็กหญิงกัลญาณี  สว่างวิวัฒน์
 
1. นายสว่างพงศ์  ยุเหล็ก
 
1407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุนทะสโร
 
1. นางสมสิริ  ชัยทองรักษ์
 
1408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงศศิธร  ณรงค์ฤทธิ์
 
1. นางสุเพ็ญ  วิโรจน์ธรรมากูร
 
1409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินทร์ศร
 
1. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
1410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายติณณภพ  นพการ
 
1. นางจิรา  รัตนวงศ์
 
1411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ยศขุน
 
1. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
 
1412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุกเจริญผล
 
1. นางสถาพร  อุตตะระนาค
 
1413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดทายิการาม 1. เด็กชายคุ้มครอง  เกษรินทร์
 
1. นางสาวบุษณดา  จำปาสิทธิ์
 
1414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายปิยศักดิ์   หัตถิยา
 
1. นางระวิวรรณ   หนูหวาน
 
1416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กชายพิพัฒน์   สิ่งประสงค์
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
1417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กชายเทวราช  จันทร์แก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
1418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รักษาชล
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
1419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสมควร 1. เด็กชายยสินธร  พิกุลหอม
 
1. นางพิมล  ไชยรักษา
 
1420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กชายจิรศักดิ์   เอี้ยวงามดี
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง
 
1421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กชายอธิปกรณ์  เสนมณี
 
1. นางกัลติภา  ศรีสว่าง
 
1422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กชายภานุกร  ฮัดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
1423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.33 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหอยราก 1. เด็กชายธำมรงค์  ไตรสุวรรณ
 
1. นายเกียรติกร  พุ่มพิม
 
1424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 1. เด็กชายกฤษกร  รอดประดิษฐ์
 
1. นางจุรี  ศรีสมโภชน์
 
1425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองทิพย์
 
1. นางอุดากร  หัตถิ
 
1426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ประทุมสังข์
 
1. นางสาวจตุพร  เนียมเกลี้ยง
 
1427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กชายธนกฤต  หวาวิสัย
 
1. นางชะเอม  ชีช้าง
 
1428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นายรพี  สงเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
 
1429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายจตุวัฒน์  อยู่สุข
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
1430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขแท้
 
1. นายธราธิป  ส่งเสริม
 
1431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  อรรถสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุศรา  ยกล้วน
 
1432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองปานดี
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
1433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายธารทิตย์  ชูแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
 
1434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  มูลแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  อัฒจักร์
 
1435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พุทธิเนตร
 
1. นายเกษม  สุขวงศ์
 
1436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงอนันตญา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
1437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.83 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองมาก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สิงโหพล
 
1. นายสมเพียร  ศิลปวาที
 
1438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  พรหมสมบัติ
 
1. นางสมบูรณ์  วัชรินทร์
 
1439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงศิฐาภรณ์  ยืนยาว
 
1. นายเดโช  สิงหพันธ์
 
1440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มะสุวรรณ
 
1. นางศิริพร  นิ่มเรือง
 
1441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงอัคคัญญ์พริมา   เสนทอง
 
1. นางเฉลิมศรี  เรืองรอด
 
1442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 1. เด็กหญิงนาตาชา  หมันหนัน
 
1. นางพิมพักตร์  โอภานุรักษ์ธรรม
 
1443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงปารมี  นิลบุตร
 
1. นางสาววริษฐา   เมฆตรง
 
1444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กหญิงตวรรณ  หนูริด
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
 
1445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขอนหาด 1. เด็กหญิงพรหมพร  โยมา
 
1. นางจำเนียร  แซ่เล่า
 
1446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.17 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กหญิงอภิฤดี  ดำเด่น
 
1. นางสาวสุภาณี  พรหมรัตน์พรรณ์
 
1447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ฉิมหนู
 
1. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
1448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 15 โรงเรียนวัดสระ 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงไทย
 
1. นางยุพิล  สุขประเสริฐ
 
1449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  อักษรทิพย์
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
1450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 1. เด็กหญิงนันธัชพร  ปานแก้ว
 
1. นางวิพาวัน  ศิริกาญจนชาด
 
1451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงศิริพร  ฮ่องกิ้ม
 
1. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
 
1452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 18 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนบุรี
 
1. นางสาวกิตติมา  เพชรมนต์
 
1453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหอยราก 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  กลั่งเนียม
 
1. นายเกียรติกร  พุ่มพิม
 
1454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 1. เด็กหญิงมนต์ทิพย์   ณ พรหม
 
1. นายสันชัย  รักจุด
 
1455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์  สิทธิรักษ์
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
1456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดโคกคราม 1. เด็กหญิงมนต์ธิตา   รอดชะนะ
 
1. นางสะไบทิพย์   คงเมือง
 
1457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบางวัง 1. เด็กหญิงวัชรี  กล้าหาญ
 
1. นางบุษบา  เย็นรักษา
 
1458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขช่วย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
1459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
 
1460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงสกุลดี  รอดเพชร
 
1. นางอัสนีย์  หอมหวล
 
1461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงจิรดา  เพ็ชรแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย  ใหม่เมือง
 
1462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สองรัก
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
 
1463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กหญิงชนิสรา  ขุนอินทร์
 
1. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์
 
1464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 1. นางสาวน้ำเพชร  จันทร์มาศ
 
1. นางสาวกิตติมา  เพชรมนต์
 
1465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายหนึ่งฤทัย  มีนุ่น
 
1. นายประสม  ทองขวิด
 
1466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. นางสาวสารี่ญา  หัดชา
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
1467 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กหญิงกมลนิตย์  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปานเกล้า
4. เด็กหญิงกัลยดา  สุขขนาน
5. เด็กหญิงกัลยาณิน  มาคำผุย
6. เด็กหญิงกิตติยา  ภิรมรักษ์
7. เด็กชายก่อพงศ์  สะมะถะ
8. เด็กหญิงจิดาภา  สว่างฤทธิ์
9. เด็กหญิงจิระนันท์  ษรภักดี
10. เด็กหญิงชนิกา  ดวงจันทร์
11. เด็กชายชานนท์  รอดพิบัติ
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญศรีโรจน์
13. เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยฉิม
14. เด็กหญิงณัฐชา  ชูเอียด
15. เด็กหญิงณัฐชา  คงปาน
16. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมสัย
17. เด็กชายทนงศักดิ์  ชายเขียวบุญวงศ์
18. เด็กหญิงธนัชญา  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงธนารัตน์  ทองเกื้อ
20. เด็กหญิงนภัสกร  สงแก้ว
21. เด็กหญิงนริญญา  นุ่นมัน
22. เด็กหญิงนัทธมน  จงไกรจักร์
23. เด็กหญิงปาณิศา  สุวรรณา
24. เด็กหญิงปิยธิดา  คงสวัสดิ์
25. เด็กหญิงปุณลวีย์  จันหุนี
26. เด็กชายฤชุวิญญ์  ยังช่วย
27. เด็กชายศิวกร  เย็นแม้น
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ทองน้ำแก้ว
29. เด็กหญิงสิริรัตน์  หนูเขียว
30. เด็กหญิงสุชัญญา  อริยะพงศ์
31. เด็กชายอัคคพล  คงทอง
32. เด็กหญิงเหมรินทร์  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเอมอร  พุทธขาว
2. นายวงศ์ธวัช  สงเทพ
3. นางเกศริน  จักมุณี
4. นางสาวจงกลณี  ปลอดใจดี
5. นางศิริพร  นิ่มเรือง
6. นางสาวปณิตมน  ทองคำปลิว
7. นางปิยะนันท์  ชุมเขียว
8. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
1468 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 1. เด็กชายกนกพัฒน์  สุวรรณพรึก
2. เด็กหญิงกรชนก  สุขอินทร์
3. เด็กหญิงกันติชา  แก้วนอก
4. เด็กหญิงกาญจนมล  เขียวยศกิจ
5. เด็กหญิงกานต์มณี   จันทมาศ
6. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วแท้
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วอ่อน
8. เด็กหญิงชมทิศา  อินอักษร
9. เด็กชายณฐชนน  จิตอักษร
10. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ฤทธิชัย
11. เด็กชายณัฐพร  เกิดเกตุ
12. เด็กชายธนภูมิ  ทิพย์โภชน์
13. เด็กชายธนวิชญ์   กัญชนะกาญจน์
14. เด็กหญิงธันยชนก  แป้นพุ่ม
15. เด็กหญิงธิตยา  เถือนเหมือน
16. เด็กชายธีระพันธ์   คงแก้ว
17. เด็กชายธีระศักดิ์  ผกามาศ
18. เด็กชายนราวิชญ์  เนาว์สุวรรณ
19. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  มณีนิล
20. เด็กชายปานิฐา  ทองน้ำแก้ว
21. เด็กหญิงปารวีย์  ศรีบริรักษ์
22. เด็กชายพรรณกร  กำเนิดรักษา
23. เด็กหญิงพัชรลัดดา  รัตนมาศ
24. เด็กชายพัทธมน  ขาวนวล
25. เด็กชายภควัต  บุญทอง
26. เด็กชายภาณุวัฒน์  พริกสุข
27. เด็กหญิงรสวารินทร์  ทองขาว
28. เด็กชายวทัญญู  รัตนพล
29. เด็กหญิงวรัญญา  ถึงด้วง
30. เด็กหญิงสาริศา  ขุนอินทร์
31. เด็กหญิงสุปัญญา   จันทร์มณี
32. เด็กหญิงสุภัสสร  ชำนาญแป้น
33. เด็กหญิงอัยยา  คงสง
34. เด็กชายเดชพนต์  ทองนุ่น
35. เด็กหญิงเบญจพร  กาฬกาญจน์
 
1. นายโอภาส  ชูช่วย
2. นายคล่อง  กุศลสุข
3. นางสาวกมลทิพย์  ยิ่งบุรุษ
4. นางพูลสุข  สิทธิรักษ์
5. นางสาวกุลวดี  ขุนทอง
6. นางสำรวย  ญาณสูตร
7. นายสวัสดิ์  แก้วเพ็ชร
8. นางวรรณา  แก้วเพ็ชร
 
1469 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 1. นายกิตติศักดิ์  หนูทองแป้น
2. นางสาวขวัญธิดา  จงไกรจักร
3. นายครรชิต  คงชู
4. นายจักรพันธ์  มัธยม
5. เด็กชายจิรวัฒน์  อินไชยทอง
6. เด็กหญิงชนิดา  กรอบแก้ว
7. นายชัยณรงค์  ศรีสุขใส
8. เด็กหญิงฌิลลิกา  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงฐานิดา  บุญจริง
10. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ห่อจันทร์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเนาวรัตน์
12. นายณัฐภัทร  สุดเอียด
13. นายณัฐวัฒน์  สุขแต้ม
14. นายทศพล  สาทร
15. เด็กชายธัญธวัช  ขำเนี่ยว
16. นายธีรภัทร  ศรีสุขใส
17. นายนนทกร  แก้วสองสี
18. นายนรินทร์  แก่นสาร
19. เด็กชายปฐวี   จิตต์ภิรมย์
20. เด็กหญิงประกายดาว  เทพแก้ว
21. นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ญจันทร์
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  หนูวุ่น
23. เด็กหญิงภัทราวดี  ชูเชิด
24. นางสาวมัณฑนา  พุ่มแก้ว
25. เด็กชายวรพงศ์  โหม่งสูงเนิน
26. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันทร์เขียว
27. นายวัชระ  รุ่นแแสง
28. นายศราวุธ  แก้วสองสี
29. เด็กหญิงศศิธร  รักษ์รงค์
30. เด็กชายศักดาฤทธิ์  เทพแก้ว
31. เด็กชายศักรินทร์  เอียดแก้ว
32. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ทับยัง
33. นางสาวอภิญญา  ชูทอง
34. นางสาวอังคณา  แดงเขียว
35. เด็กหญิงอัญชิสา  นาคจันทร์
36. เด็กชายเกียรติพงศ์  อินทร์จันทร์
37. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เงินคีรี
 
1. นายอุดมนันท์  นันทกาญจน์
2. นายอุทัย  เพชรอนันต์
3. นางสาวโสภาพร  ณ สุวรรณ
4. นางฐิติรัตน์  พูลเทพ
5. นางชุติมา  สุขไกรไทย
6. นางกัลยาภรณ์  วงศ์สมุทร
7. นางยินดี  ณ นคร
8. นางนิตยา  จันทร์เสน
 
1470 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไชยทอง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  ลี่จ้วน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูประจง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  คำชู
5. เด็กหญิงคีตภัทร์  แซ่เฮง
6. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  เนียมสุ้น
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้นบางเขน
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพชรชะนะ
9. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
10. เด็กชายณัฐภัทร  หนูเล็ก
11. เด็กชายธนกร   พรรณโกมุท
12. เด็กหญิงนภัสวรรณ   หนูพุ่ม
13. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
14. เด็กหญิงพรหมเนตร  รัตนถาวร
15. เด็กหญิงพัณณิตา  ภมรานนท์
16. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองคำแก้ว
17. เด็กหญิงภัชณภา  ถาวรวุธ
18. เด็กหญิงยุวดี  หนูใหม่
19. เด็กชายรัชชานนท์  ประทุมทอง
20. เด็กหญิงวนัชพร  นรสิงห์
21. เด็กชายวัชรพงษ์   ซั่นกุล
22. เด็กหญิงวิชุดา  เพชรมาก
23. เด็กชายวีระพงค์  ละอองแก้ว
24. เด็กหญิงศรีวิไล  ทองมาก
25. เด็กหญิงศศิกานต์  ขนานเภา
26. เด็กชายศุภวัฒน์   เซ็นเจริญ
27. เด็กหญิงสิริกร  ฤทธิ์สุวรรณ
28. เด็กชายสุรยุทธ  วงศ์ษา
29. เด็กชายสุรเชษฐ์  คงทอง
30. เด็กหญิงอภิรดี  คงวัน
31. เด็กหญิงอัมภา  ขันทอง
32. เด็กหญิงเทพปรียา  ทองขาว
33. เด็กหญิงเมจิรา  ถนอมสิน
34. เด็กหญิงเมตตา  ไกรไทย
35. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  นวลพลับ
2. นางเบญจวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. นางสุณีษา  นวลพลับ
4. นางอำนวย  ประจง
5. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
6. นายสุเทพ  รัตนรัตน์
 
1471 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กชายกวิน  ดีเอม
2. เด็กชายคณสรณ์  ระฆังทอง
3. เด็กหญิงคัทลียา  ฝอยทอง
4. เด็กชายธนภัทร  สองสี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใหมเสน
6. เด็กหญิงพรภิมณ  ยศหมึก
7. เด็กชายพลอธิป  ดีทองอ่อน
8. เด็กหญิงภัทราวดี  มาแก้ว
9. เด็กชายรัตภูมิ  สุขแท้
10. เด็กหญิงรัติชนก  เทพสุทธิ์
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
1472 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูชัย
2. เด็กชายธนดล  บุญสุวรรณ
3. เด็กชายธีรทร  กัญจนกาลณ์
4. เด็กชายพงศ์พิศณุ  แป้นประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพัชรรัตน์  รัตนมาศ
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชนะรบ
7. เด็กชายศุภเชษฐ์   ขุนศักดิ์
8. เด็กหญิงอรนพัศร  รัตนมาศ
 
1. นางจิรา  จันทร์สุข
2. นางสาวพานิตา  กำลังเกื้อ
3. นางสาวปารีฉัตร  นิยมเดชา
 
1473 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนเถียะ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูทอง
2. เด็กชายชยุตพงศ์  บุญนุ้ย
3. เด็กชายณัฐภัทร  สมาคม
4. เด็กชายธนกฤต  เทพรักทอง
5. เด็กหญิงพัชรีพร  วิเศษบุรุษ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  สารสัตย์
7. เด็กชายรณกร  ชอบผล
8. เด็กหญิงรัชสุฎา  เสือสิงห์
9. เด็กหญิงสิริมา  รักษามั่น
10. เด็กหญิงโชติมา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจิราพร  นวลแสง
2. นางสาวสุมาลี  ยามาเจริญ
 
1474 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กหญิงจีรภา  แสนปัญญา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วัดสัง
3. เด็กชายธีรภัทร  พรหมปาน
4. เด็กชายนันทกร  แซ่อึ้ง
5. เด็กชายปรมัตถ์  พูลสุข
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูศรี
7. เด็กชายภูริณัฐ  วังบุญคง
8. เด็กหญิงลิลดา  สิงห์คำ
 
1. นางละออ  เพ็งจันทร์
2. นางอาภรณ์  คงผอม
3. นางฤทัย  สุขล้ำเกิน
 
1475 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงญานิศา    สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายตุลา   จิ้วซิ้ว
3. เด็กหญิงนรีกานต์  แทนโป
4. เด็กชายนันทิวรรธน์   จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงฝากขวัญ   อินทร์ศรีทองสงค์
6. เด็กชายภูมิรพี  รอดยัง
7. เด็กชายยศกร   สุทธิรักษ์
8. เด็กหญิงศศิกาญ    ไชยเดช
9. เด็กหญิงสุทิมา    คาวิญทร
10. เด็กชายอริญชัย  บ้านกาล
 
1. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
2. นางสาวอัจฉรา  ทองสุข
3. นางสาวกัญชนก  สุคนธ์
 
1476 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ทองสังข์
2. เด็กชายชัยยันต์  คงรักษ์
3. เด็กชายชานนท์  เกิดสมศรี
4. เด็กหญิงณัฐฤมล  ขวัญเพชร
5. เด็กชายธงชัย  ส่งสีอ่อน
6. เด็กหญิงพิชภา  แก้วสาระ
7. เด็กหญิงยุพาพักตร์  บุญเรือง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์   สิงห์สกุลรัตน์
9. เด็กชายสุธี  อ่อนแก้ว
10. เด็กหญิงสุนิษา  โชติทอง
 
1. นางอภิญญา  ยุทธชัย
 
1477 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วสง
2. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วช่วย
3. เด็กชายนนทพันธ์  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงปาลีดา  ธรรมสูน
5. เด็กชายพีระศักดิ์  พรหมจิตร
6. เด็กหญิงวิภาวดี  รัตนาจารย์
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พริกบางเข็ม
8. เด็กชายอธิวัฒน์  สินทรัพย์
9. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยสงเคราะห์
10. เด็กชายเจษฎา  โฉมทอง
 
1. นางสาววริษฐา  ศรีสมโภชน์
2. นางสาวบุปผา  บุญศรี
3. นางเพ็ญพิชชา  คณะแมน
 
1478 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 1. เด็กชายกฤตพร  มีนุ่น
2. เด็กชายจตุรงค์  อินทร์ด้วง
3. เด็กหญิงจรัญญา  เสือทอง
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หนูวรรณ
5. เด็กชายณัฐพล  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงวันทนีย์  หมื่นรักษ์
7. เด็กชายอธิวัฒน์  สินทรัพย์
8. เด็กหญิงอริศรา  แป้นศรีนวล
9. เด็กชายอัษราวุธ  เกตุชาติ
10. เด็กหญิงอารียา  พันธ์ทอง
 
1. นางบุราณี  แสงวิมาน
2. นางสาวพรเพ็ญ  ไชยบุญ
3. นางกันหา  สุขช่วย
 
1479 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนางหลง 1. เด็กชายกฤษฎา  พรหมพิทักษ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทวงศ์
3. เด็กหญิงชนิสรา  ขุนอินทร์
4. เด็กชายพีรภาส  ขำช่วย
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันเมือง
6. เด็กหญิงมานาทิพย์  จินดารักษ์
7. เด็กชายฤทธิชัย  สุขดำ
8. เด็กหญิงสมฤดี  ช่วยศรีนวล
9. เด็กชายอรรถพล  พุ่มชัย
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริโรจน์
 
1. นางนิตยานาถ  พูนเอียด
2. นางสุคนธ์  ศิริวรรณ์
3. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
1480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเอียด
3. เด็กชายพงศ์พิศณุ  แป้นประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพัชรรัตน์  รัตนมาศ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชนะรบ
6. เด็กหญิงอรนพัศร  รัตนมาศ
 
1. นางจุติพร  ทิพย์เพ็ง
2. นางโสภา  จิตหวัง
3. นางสงวนรัตน์  คงนุ่น
4. นางปรีดา  นะนุ่น
 
1481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงกชกร  สมฤดี
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิยก
3. เด็กหญิงทักษิณา  เจ๊ะเต๊ะ
4. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์วงศ์
5. เด็กหญิงรัญรฎา  สุวรรณโน
6. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
 
1. นางรื่นฤดี  หล่อสุพรรณพร
2. นางจิรา  รัตนวงศ์
3. นางเบญจมาศ  มีปาล
4. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
1482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
3. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยจินดา
5. เด็กหญิงรัชฎา  หวั่นเส้ง
6. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่วยทอง
8. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  คงเดช
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางเครือฟ้า  คุ้มเพชร
4. นางพรธิรา  ศรีละมุล
 
1483 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กหญิงพัชนฎา   ขาวทอง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอี่ยมเพ็ง
3. เด็กหญิงสุธากร  สุขนวล
4. เด็กหญิงสุธินันทร์  สังข์สิงห์
5. เด็กหญิงอภัสรา  บุญทองใหม่
6. เด็กหญิงเปมิกา  รัตนแก้ว
 
1. นางสุริสา  ทองเพชร
2. นางสุรีรัตน์  ช่วยชู
3. นางเอื้อกฤตย์  อรุณณวงศ์
4. นางจุไร  ชูเพชร
 
1484 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   ขุนฤทธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา   เขียวทองจันทร์
3. เด็กหญิงบุริมนาถ    ศรีสุขใส
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ดำชุม
5. เด็กหญิงรัตติยากร    จิตตะโสภา
6. เด็กหญิงรัตติยากร   ทองปานดี
7. เด็กหญิงศรุตตา   บัวทอง
8. เด็กหญิงศิลาพร    สูทะปัญญา
 
1. นางวรางคณางค์   ขุนหนู
2. นางพรรณี   นาคปลัด
 
1485 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงกชกร  สมฤดี
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิยก
3. เด็กหญิงกุลยา  สบูมาศ
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุวรรณเศวต
5. เด็กหญิงทักษิณา  เจ๊ะเต๊ะ
6. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์วงศ์
7. เด็กหญิงรัญรฎา  สุวรรณโน
8. เด็กหญิงศตพร  ชุมศรี
 
1. นางรื่นฤดี  หล่อสุพรรณพร
2. นางเบญจมาศ  มีปาล
3. นางจิรา  รัตนวงศ์
4. นางมัชฌิม  ไชยพร
 
1486 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตติศักดิ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ย่องนุ่น
3. เด็กหญิงพิมวิสา  คำจันทร์วงศ์
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  กังวัตร
5. เด็กหญิงสุฑารัตน์  วังหลวงอิน
6. เด็กหญิงอภิรดา   ศรีหะบุตร
 
1. นางวันฤดี  ลำโป
2. นางสาวอัญชิสา  บุญรัตน์
3. นางศิวพร  เต็มสงสัย
4. นางสาววิมลวรรณ  อ้นทอง
 
1487 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงญาดา  หวานคง
2. เด็กหญิงธีรดา   สุขศรีนวล
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ศุภโชควารี
4. เด็กหญิงมนต์นภา  สมประสงค์
5. เด็กหญิงยุนิตา  อุ่นใหม่
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มีแย้ม
 
1. นางเกษร  ศิริโรจน์
2. นางสาวทิพวัลย์  ณ นคร
 
1488 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
2. เด็กหญิงทัตทิชา  จงเพียร
3. เด็กหญิงนฤพัชร  รักษาชล
4. เด็กหญิงสมัชญา  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
6. เด็กหญิงอนุธิดา  พลายชุม
7. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางกาญจนา  ชูศรี
4. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
 
1489 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  คำปิตะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยฉิม
3. เด็กหญิงนริศรา  เรืองภักดี
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ชัยจินดา
5. เด็กหญิงรัชฎา  หวั่นเส้ง
6. เด็กหญิงวรินทร์ทร  เกื้อช่วย
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่วยทอง
8. เด็กหญิงแสงเพ็ญ  คงเดช
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณวิมล  บุญแก้ว
4. นางจำเนียร  ผอมจีน
5. นางอาภรณ์  นวลจุ้ย
 
1490 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาบาล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  คงทอง
3. เด็กหญิงทัตทิชา  จงเพียร
4. เด็กหญิงนฤพัชร  รักษาชล
5. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ระวังทรัพย์
6. เด็กหญิงสมัชญา  บุญเกื้อ
7. เด็กหญิงสุชาวดี  ไทรทองคำ
8. เด็กหญิงอนุธิดา  พลายชุม
9. เด็กหญิงเพชรลดา  สายน้อย
10. เด็กหญิงแก้วตา  ไกรนรา
 
1. นายณัฐภาคิน  อานนท์
2. นางสาวพัชรี  จิ้วบุญชู
3. นางสมร  สว่างจันทร์
4. นายวรพจน์  พันนายัง
5. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
 
1491 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐฐานันท์  กรดแก้ว
2. เด็กชายวิทยา  สุวรรณมณี
3. เด็กชายศิลา  ยมมินทร์
4. เด็กชายศิวัช  ชายเกตุ
5. เด็กชายสืบพงศ์  ก้อนทอง
 
1. นายสุธรรม  ขวัญทอง
2. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
1492 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายณัฐพล  คงสวัสดิ์
2. เด็กชายประเสริฐ  เครือแก้ว
3. เด็กชายวุฒิกรณ์  จันทร
4. เด็กชายวุฒิภัทร  จันทมาศ
5. เด็กชายเกษมศักดิ์  คุระจอก
 
1. นายอนุพงศ์  เกษตรสุนทร
2. นายประเสริฐ  จัตุพงศ์
 
1493 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดควนเคร็ง 1. เด็กชายกอบศักดิ์  สุขทอง
2. เด็กชายประกาสิต  มะโนงาม
3. เด็กชายพีรวิชญ์  รักษายศ
4. เด็กชายหัสดี  ดำสง
5. เด็กชายไวภพ  ปานทองแก้ว
 
1. นายคฑาวุธ  อักษรนิตย์
2. นายมานะ  บุญลาภ
 
1494 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กชายธนโชติ   มุณี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีโสม
 
1. นางสาวพรทิพย์  นวลแก้ว
2. นายรัฐภูมิ  ช่วยรักษ์
 
1495 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบางเนียน 1. เด็กชายกฤตภัค  บริพันธ์
2. เด็กชายราชศักดิ์  พรสวัสดิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  สุขคร
2. นางวิลาวัณย์  สุขคร
 
1496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองจิก 1. เด็กหญิงคณภรณ์  ส่องแก้ว
2. เด็กชายญาณภัทร  ศรีนุ่น
3. เด็กชายณัฐดนัย  ช่วยประเสริฐ
4. เด็กชายภูวเนศ  ใจซื่อดี
5. เด็กหญิงวราพร  สงทอง
6. เด็กชายอัคคพล  ช่วยศรีนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงศ์  คงวรรณ์
2. นางฉลวย  คงวรรณ์
3. นางสาวสุธิดา  เพ็ชร์สิทธิ์
 
1497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายณัฐพล  หนูแป้น
2. เด็กชายตะวัน  บัวจันทร์
3. เด็กชายภูวนาจ  แสงขำ
4. เด็กชายสหณัฐ  คงจันทร์
5. เด็กชายสุริยา  บัวมาศ
6. เด็กชายเด่นศักดิ์  พลสังข์
 
1. นางธุติยารัตน์  ทองคำ
2. นายประสิทธิ  รัตนพงค์
3. นายสุธี  ชูมณี
 
1498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เดชแก้ว
2. เด็กหญิงนิชาภา  พูลเกิด
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ปานหมี
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขำเกิด
5. เด็กหญิงเปรมณิราภัทร  แสงชาตรี
6. เด็กหญิงเสาวนิตย์  สงเอียด
 
1. นางพรธิรา  ศรีละมุล
2. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
3. นายนิติพงค์  เดชเชียร
 
1499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายกู้วงศ์  ถนนทิพย์
2. เด็กชายนัฐภัทร  พูนนวล
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองพลับ
4. เด็กชายภูพิพัฒน์  ศรีทันเดช
5. เด็กชายสรศักดิ์  หิ้นประดับ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ณ นคร
 
1. นายยงยุทธ  ลิจ้วน
2. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
3. นางสาววิมล  จิระโร
 
1500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กชายญาณาธร  พันธ์ุอุดม
2. เด็กชายธนวิชญ์   ประจักษ์ความ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญเติม
4. เด็กชายพิทักษ์   อุ้ยสั้ว
5. เด็กชายมหาราช   จุลเรือง
6. เด็กหญิงสุพรรษา   จันทะ
 
1. นายพีระพงค์   สุขสุวรรณ์
2. นายสุภชัย   เพชรพันธ์
3. นางสาวฝันชนก   บุญเติม
 
1501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดสามแพรก 1. เด็กชายกิตติภณ  ไผ่ดา
2. เด็กหญิงจริยา  มามี
3. เด็กชายวุฒิภัทร  เด็ดดวง
4. เด็กหญิงศิริโฉม  นาคทอง
5. เด็กหญิงอาทิตตยา  มามี
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  หนูเดช
 
1. นางทัศนีย์  สุขสวัสดิ์
2. นางขวัญเรือน  หนูเรือง
3. นายสุเทพ  ฃุมศรี
 
1502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์จันทร์
2. เด็กชายชัชศักดิ์  ศิริชุม
3. เด็กชายณัฎฐชัย  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูช่วย
5. เด็กชายภัทรพล  แปะเช่ง
6. เด็กชายวิชาญ  อ่อนแก้ว
 
1. นายสิรพงศ์ภพ  วุฒิยิ่งยง
2. นางวัชรีพร  ศรีภูมราช
3. นางสาวจิราภรณ์  พ่วงแสง
 
1503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดวัวหลุง 1. เด็กชายจักรินทร์  สายน้อย
2. เด็กชายชวกร  บุญเพชร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์มณี
4. เด็กชายนนทกร  ชูราษฎร์
5. เด็กชายปารวัณ  ศรีอักษร
6. เด็กชายภูมภิภัทร  ทองรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  สุทธิประจักษ์
2. นางอาภรณ์  คงผอม
3. นายจตุรงค์  ยอดระบำ
 
1504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดปิยาราม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองสองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริกร  หนูเสือ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  หนูเสือ
4. เด็กชายสุทธิรักษ์  ถนอมน้อย
5. เด็กหญิงสุนิสา   ศรีสงคราม
6. เด็กหญิงสโรชา  ตุดเกื้อ
 
1. นางสาคร  อินทร์สังข์
2. นายสมยศ  สุกระมณี
3. นางเจริญ  อักษรกูล
 
1505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวรสาร
2. เด็กชายณัชพล  คชินทร
3. เด็กชายนฤเบศร์  ถาวรสาร
4. เด็กหญิงรัชฎา  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงวริสรา  ถาวรสาร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กายภูมิ
 
1. นางทัศนีย์  ทองบุตร
2. นายสมพร  รัตนพันธ์
3. นางธิดารัตน์  จันสังสา
 
1506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายขัตติย  โพธิ์ขี
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  ทิพย์เกิด
3. เด็กชายวิทวัส  แซ่เฮง
4. เด็กชายอนรรฆ  สวัสดิรักษา
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสร้อย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  สายเพ็ชร
 
1. นายสุนทร  ดาบเงิน
2. นายอำพล  ทองเนื้องาม
 
1507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดรามแก้ว 1. เด็กชายปริญญา    ขาวแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พันธ์   พรหมฤทธิ์
3. เด็กชายภูรินทร์  ปิดทอง
4. เด็กหญิงวรรณิดา   ทองด้วง
5. เด็กชายวรินทร  หมื่นหาวงศ์
6. เด็กหญิงสุฑาธิณี    จันทวิลาศ
 
1. นางสมหมาย    มีแก้ว
2. นางปาริชาติ   เสนเนียม
3. นางกมลวรรณ   ภาระกิจ
 
1508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนวัดดอนมะปราง 1. เด็กหญิงกนกพร  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงฐานิศรา  แทนคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชนวล
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  โมราศิลป์
5. เด็กชายรัชชานนท์  หนูจันทร์
6. เด็กชายศิริพล  พลแก้ว
 
1. นายสมพร  เหมือนพะวงศ์
2. นางสาวขวัญตา  เจียรวรรณ
3. นายสุนทร  สิทธิศักดิ์
 
1509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.5 เงิน 14 โรงเรียนวัดอิมอญ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์ช่วยนา
2. เด็กหญิงขอบฟ้า  มีเสน
3. เด็กหญิงณธิตา  ชุมแป้น
4. เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณรัตน์
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แต้มแก้ว
6. เด็กชายสรยุทธ   ทองบาง
 
1. นายวิชาญ  ดิษฐ์นวล
2. นางสาวเกวลี  ทัศนีย์สุวรรณ
3. นายถวิล  โสมจันทร์
 
1510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรดี
2. เด็กชายบูรพา  สุขย้อย
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วสุวรรณ
4. เด็กหญิงลลิตา  แก่น