สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมดำ
2. เด็กชายศุภวัฒน์  มูลเชื้อ
 
1. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
2. นายบุญส่ง  ศรีเพิ่ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สงค์แก้ว
 
1. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิชญา  นิ่มทอง
 
1. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พรหมดำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญารัตน์  บุญเพ็ชร
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทพไพฑูรย์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี   หมอกแก้ว
 
1. นางกนกภรณ์  พรหมสุข
2. นางยศน้ำพร  ศรีวงศา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายธีรภัทร  พรหมศรี
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  แสงส่ง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ไตรพัฒน์
 
1. นางอรุณี  สดศรี
2. นางอัจนา  ศรีเพิ่ม