สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงลลิตา  สวนประพัฒน์
 
1. นางเสาวลี  มานะพงศ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปณิตา  ภู่ทับทิม
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  มัสแหละ
 
1. นายสมศักดิ์  มัสแหละ
2. นายพิมพ์  ฉ่ำสมบูรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กชายอนุชิต  มัสแหละ
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอรัชพร  อาดำ
 
1. นายคณิน  ทศไพรินทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงวิมาน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงอนัญญา  แสงวิมาน
 
1. นางนลินทิพย์  ดีจานเหนือ
2. นางสวรส  จักรกาญจน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนันทิวา  อยู่เกต
2. เด็กหญิงอรวรรยา  แพรกเมือง
 
1. นายพิมพ์  ฉ่ำสมบูรณ์
2. นายสมศักดิ์  มัสแหละ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายชินวุฒิ  แซ่ภู่
2. เด็กชายนิติภูมิ  แสงวิมาน
 
1. นายพิมพ์  ฉ่ำสมบูรณ์
2. นายสวรส  จักราญจน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายธีรภัทร  ใบตานี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ภาวะนิตย์
 
1. นายพิมพ์  ฉ่ำสมบูรณ์
2. นายสมศักดิ์  มัสแหละ