สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแสงวิมาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  แสงวิมาน
 
1. นางเสาวลี  มานะพงศ์
2. นายสมศักดิ์  มัสแหละ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภูริชญา  ภะตะมัน
 
1. นางรักชนก  สุกระมณี