สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใสถิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มาสม
2. เด็กชายภูริภัทร์  ช่วยดิษ
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
2. นายจำเริญ  พุฒขาว
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  ไชยเทศ
 
1. นางสาวธิราภรณ์  ทิพยุทธ์
2. นางกัณหา  จินตาคม